EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A1026(01)

Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

OJ L 283, 26.10.2005, p. 3–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 41–47 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 079 P. 121 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 079 P. 121 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 281 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2005/736/oj

22005A1026(01)

Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 283 van 26/10/2005 blz. 0003 - 0009


Protocol

bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

HET KONINKRIJK BELGIË,

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE REPUBLIEK ESTLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

IERLAND,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE REPUBLIEK LETLAND,

DE REPUBLIEK LITOUWEN,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

DE REPUBLIEK HONGARIJE,

DE REPUBLIEK MALTA,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE REPUBLIEK POLEN,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

hierna "de lidstaten van de Europese Gemeenschap" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen,

enerzijds,

en het HASJEMITISCHE KONINKRIJK JORDANIË, hierna "Jordanië" genoemd,

anderzijds,

OVERWEGENDE dat de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, anderzijds, hierna "de Europees-mediterrane Overeenkomst" genoemd, op 24 november 1997 in Brussel is ondertekend en op 1 mei 2002 in werking is getreden;

OVERWEGENDE dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie en de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden op 16 april 2003 in Athene zijn ondertekend en op 1 mei 2004 in werking zijn getreden;

OVERWEGENDE dat op grond van artikel 6, lid 2, van de Toetredingsakte van 2003 de toetreding van de nieuwe overeenkomstsluitende partijen tot de Europees-mediterrane Overeenkomst dient te worden overeengekomen door de sluiting van een protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst;

OVERWEGENDE dat overeenkomstig artikel 22, lid 2, van de Europees-mediterrane Overeenkomst overleg heeft plaatsgevonden teneinde ervoor te zorgen dat met de wederzijdse belangen van de Gemeenschap en Jordanië rekening is gehouden,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek worden partij bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, anderzijds, en dienen op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Gemeenschap de teksten van de Europees-mediterrane Overeenkomst alsmede de gemeenschappelijke verklaringen, de eenzijdige verklaringen en de briefwisselingen goed te keuren en er nota van te nemen.

Artikel 2

Teneinde rekening te houden met recente institutionele ontwikkelingen in de Europese Unie komen de partijen overeen dat als gevolg van het verstrijken van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de bestaande bepalingen in de Europees-mediterrane Overeenkomst die verwijzen naar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, geacht worden te verwijzen naar de Europese Gemeenschap, die alle rechten en verplichtingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft overgenomen.

HOOFDSTUK I

WIJZIGINGEN IN DE EUROPEES-MEDITERRANE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN DE BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN

Artikel 3

Voorzitterschap van het Associatiecomité

Artikel 93, lid 3, wordt vervangen door:

"3. Het voorzitterschap van het Associatiecomité wordt bij toerbeurt bekleed door een vertegenwoordiger van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en een vertegenwoordiger van de regering van Jordanië."

Artikel 4

Oorsprongsregels

Protocol nr. 3 wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 17, lid 4, wordt vervangen door:

"4. Op een achteraf afgegeven certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt een van de volgende aantekeningen aangebracht:

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĚ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

+++++ TIFF +++++

AR """.

2) Artikel 18, lid 2, wordt vervangen door:

"2. Op het aldus afgegeven duplicaat wordt een van de volgende aantekeningen aangebracht:

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

+++++ TIFF +++++

AR """.

3) Bijlage IV wordt vervangen door:

"

"BIJLAGE IV

FACTUURVERKLARING

Bij het opstellen van de factuurverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, dient rekening te worden gehouden met de voetnoten. De voetnoten hoeven echter niet in de verklaring te worden overgenomen.

Spaanse versie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no… [1]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… [2].

Tsjechische versie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… [1]) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v… [2].

Deense versie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.… [1]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … [2].

Duitse versie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … [1]) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … [2] Ursprungswaren sind.

Estse versie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija Maksu-ja (Tolliameti kinnitus nr… [1]) deklareerib, et need tooted on… [2] sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Griekse versie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ… [1]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής… [2].

Engelse versie

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… [2] preferential origin.

Franse versie

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no… [1]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle… [2].

Italiaanse versie

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.… [1] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… [2].

Letse versie

Eksportētājs productiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr.… [1]), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem productiem ir priekšrocību izcelsme no… [2].

Litouwse versie

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr… [1]) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra… [2] preferencinès kilmés prekés.

Hongaarse versie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:… [1]) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes… [2] származásúak.

Maltese versie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru.… [1]) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali… [2].

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … [1]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn [2].

Poolse versie

Eksporter productów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… [1]) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, producty te mają… [2] preferencyjne pochodzenie.

Portugese versie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… [1]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial… [2].

Sloveense versie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št… [1]) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno… [2] poreklo.

Slowaakse versie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… [1]) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v… [2].

Finse versie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … [1]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita [2].

Zweedse versie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.… [1]) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande… ursprung [2].

Arabische versie

+++++ TIFF +++++

… [3]

(Plaats en datum)

… [4]

(Handtekening van de exporteur; naam van de ondertekenaar in blokletters)

"

HOOFDSTUK II

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 5

Bewijzen van oorsprong en administratieve samenwerking

1. Bewijzen van oorsprong die door Jordanië of een nieuwe lidstaat naar behoren zijn afgegeven in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die tussen hen van toepassing zijn, worden in de respectieve landen uit hoofde van dit protocol aanvaard, op voorwaarde dat:

a) de aanvaarding van een dergelijke oorsprong betekent dat een preferentieel tarief wordt gehanteerd op basis van de preferentiële tariefmaatregelen die in de Europees-mediterrane Overeenkomst of in het communautaire stelsel van algemene tariefpreferenties zijn opgenomen;

b) het bewijs van oorsprong en de vervoerdocumenten uiterlijk op de dag vóór de datum van toetreding zijn afgegeven;

c) het bewijs van oorsprong binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douaneautoriteiten wordt ingediend.

Indien goederen vóór de datum van toetreding voor invoer in Jordanië of een nieuwe lidstaat zijn aangegeven op grond van op dat tijdstip tussen Jordanië en die nieuwe lidstaat geldende preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen, kunnen op grond van die overeenkomsten of regelingen nadien afgegeven bewijzen van oorsprong eveneens worden aanvaard, op voorwaarde dat zij binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten worden voorgelegd.

2. Jordanië en de nieuwe lidstaten mogen vergunningen waarmee in het kader van tussen hen geldende preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen de status van "toegelaten exporteur" is verleend, blijven gebruiken, op voorwaarde dat:

a) een dergelijke regeling ook is opgenomen in de Europees-mediterrane Overeenkomst die Jordanië en de Gemeenschap vóór de toetredingsdatum hebben gesloten,

en

b) de toegelaten exporteurs de regels van oorsprong uit hoofde van die Europees-mediterrane Overeenkomst toepassen.

Deze vergunningen worden uiterlijk één jaar na de datum van toetreding vervangen door nieuwe vergunningen die onder de voorwaarden van de Europees-mediterrane Overeenkomst worden afgegeven.

3. Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven op grond van de in lid 1 en lid 2 bedoelde preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen, moeten gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong door de bevoegde douaneautoriteiten van Jordanië of de lidstaten worden aanvaard en kunnen gedurende een periode van drie jaar na aanvaarding van het bewijs van oorsprong dat ter staving van een invoeraangifte aan die autoriteiten is voorgelegd, door die autoriteiten worden ingediend.

Artikel 6

Goederen in douanevervoer

1. De bepalingen van de Europees-mediterrane Overeenkomst kunnen worden toegepast op goederen die worden uitgevoerd uit Jordanië naar een van de nieuwe lidstaten of uit een van de nieuwe lidstaten naar Jordanië, die voldoen aan de bepalingen van Protocol nr. 3 en die op de datum van toetreding onderweg zijn of zich in tijdelijke opslag, in een douane-entrepot of in een vrije zone in Jordanië of in die nieuwe lidstaat bevinden.

2. In dergelijke gevallen mag preferentiële behandeling worden verleend, op voorwaarde dat binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong dat achteraf door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer is afgegeven, en eventuele andere documenten met gegevens betreffende de vervoersvoorwaarden worden ingediend.

HOOFDSTUK III

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 7

Het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië verbindt zich ertoe naar aanleiding van deze uitbreiding van de Gemeenschap geen claim, verzoek of beroep in te dienen, noch concessies te wijzigen of in te trekken op grond van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994.

Artikel 8

Dit protocol vormt een integrerend onderdeel van de Europees-mediterrane Overeenkomst.

Artikel 9

1. Dit protocol wordt door de Europese Gemeenschap, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië overeenkomstig hun respectieve procedures goedgekeurd.

2. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 10

1. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring van dit protocol is neergelegd.

2. Dit protocol wordt voorlopig toegepast vanaf 1 mei 2004.

Artikel 11

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Tsjechische, de Deense, de Nederlandse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Duitse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse, de Sloveense, de Spaanse, de Zweedse en de Arabische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 12

De tekst van de Europees-mediterrane Overeenkomst met inbegrip van de bijlagen en protocollen die een integrerend onderdeel daarvan vormen, en de Slotakte samen met de daaraan gehechte verklaringen worden opgemaakt in de Tsjechische, de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Slowaakse en de Sloveense taal, alle teksten zijnde gelijkelijk authentiek als de oorspronkelijke teksten. De Associatieraad keurt deze teksten goed.

Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo de dos mil cinco.

V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις τριάντα μία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the thirty-first day of May in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le trente-et-un mai deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addì trentuno maggio duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-ötödik év május havanák harmincegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito en Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu, dňa tridsiateho prvého mája dvetisícpät’.

Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.

+++++ TIFF +++++

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Reino Hachemita de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšemītu Karalistes vārdā

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részėről

Għar-Renju Ħaxemit tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

På Hashemitiska konungariket Jordaniens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Wanneer de factuurverklaring is opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, dient het toelatingsnummer van die exporteur in dit vak te worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur is opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of de ruimte blanco gelaten.

[2] De oorsprong van de producten vermelden. Wanneer de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol, dient de exporteur zulks door vermelding van het symbool "CM" duidelijk aan te geven in het document waarop de aangifte is opgesteld.

[3] Deze vermeldingen mogen worden weggelaten indien de informatie in het document zelf is opgenomen.

[4] Zie artikel 20, lid 5, van het protocol. Wanneer de exporteur niet verplicht is te ondertekenen, impliceert dit dat ook zijn naam niet hoeft te worden vermeld."

--------------------------------------------------

Top