EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0515(02)

Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds - Protocol nr. 1 betreffende de regelingen die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Jordanië van toepassing zijn - Protocol nr. 2 betreffende de regelingen die bij de invoer in Jordanië van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap van toepassing zijn - Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip 'producten van oorsprong' en methoden van administratieve samenwerking - Protocol nr. 4 betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken - Gemeenschappelijke verklaringen - Slotakte

OJ L 129, 15.5.2002, p. 3–176 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 283, 26.10.2005, p. 10–176 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 074 P. 171 - 344
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 074 P. 171 - 344
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 043 P. 5 - 178

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2018

22002A0515(02)

Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds - Protocol nr. 1 betreffende de regelingen die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Jordanië van toepassing zijn - Protocol nr. 2 betreffende de regelingen die bij de invoer in Jordanië van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap van toepassing zijn - Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip 'producten van oorsprong' en methoden van administratieve samenwerking - Protocol nr. 4 betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken - Gemeenschappelijke verklaringen - Slotakte

Publicatieblad Nr. L 129 van 15/05/2002 blz. 0003 - 0176


Europees-mediterrane Overeenkomst

waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds

HET KONINKRIJK BELGIË,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

IERLAND,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

hierna "lidstaten" genoemd, en

DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

hierna "de Gemeenschap" genoemd,

enerzijds, en

HET HASJEMITISCH KONINKRIJK JORDANIË,

hierna "Jordanië" genoemd,

anderzijds,

GELET OP het belang van de historische banden tussen de Gemeenschap, haar lidstaten en Jordanië en hun gemeenschappelijke waarden,

OVERWEGENDE dat de Gemeenschap, haar lidstaten en Jordanië deze banden wensen te versterken en duurzame betrekkingen op basis van wederkerigheid, solidariteit, partnerschap en gezamenlijke ontwikkeling tot stand wensen te brengen,

GELET OP het belang dat de partijen hechten aan de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, en in het bijzonder aan de eerbiediging van de mensenrechten en de politieke en economische vrijheden waarop de associatie is gegrondvest,

GELET OP de politieke en economische ontwikkelingen van de laatste jaren in Europa en het Midden-Oosten,

ZICH BEWUST VAN de noodzaak gezamenlijk te streven naar versterking van de politieke stabiliteit en de economische ontwikkeling in de regio door middel van bevordering van regionale samenwerking,

VERLANGENDE een regelmatige politieke dialoog over bilaterale en internationale kwesties van wederzijds belang in te stellen en te verdiepen,

OVERTUIGD VAN de noodzaak van versterking van het proces van sociale en economische modernisering dat Jordanië onderneemt om zijn economie volledig te integreren in de wereldeconomie en te participeren in de gemeenschap van democratische landen,

GEZIEN het verschil in economische en sociale ontwikkeling tussen Jordanië en de Gemeenschap,

VERLANGENDE tot samenwerking te komen, steunende op een regelmatige dialoog, op economisch, wetenschappelijk, technologisch, cultureel, audiovisueel en sociaal gebied, met het oog op beter wederzijds begrip,

GEZIEN de gehechtheid van de Gemeenschap en Jordanië aan vrije handel, met name aan de naleving van de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT),

ERVAN OVERTUIGD ZIJNDE dat de associatieovereenkomst een nieuw klimaat zal scheppen voor hun economische betrekkingen en met name voor de ontwikkeling van handel, investeringen en economische en technologische samenwerking,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

1. Er wordt een associatie tot stand gebracht tussen de Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Jordanië anderzijds.

2. Deze associatie heeft ten doel:

- een passend kader tot stand te brengen voor de politieke dialoog, waardoor nauwe politieke betrekkingen tussen de partijen tot stand kunnen komen;

- de voorwaarden vast te leggen voor de geleidelijke liberalisering van het goederen-, diensten- en kapitaalverkeer;

- het bevorderen van de ontwikkeling van evenwichtige economische en sociale betrekkingen tussen de partijen door middel van dialoog en samenwerking;

- het verbeteren van de levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden en het versterken van de productiviteit en de financiële stabiliteit;

- het aanmoedigen van regionale samenwerking ter consolidatie van de vreedzame coëxistentie en de economische en politieke stabiliteit;

- het bevorderen van de samenwerking op andere gebieden van wederzijds belang.

Artikel 2

De betrekkingen tussen de partijen en alle bepalingen van deze overeenkomst zijn gegrondvest op eerbiediging van de democratische beginselen en de fundamentele rechten van de mens, zoals deze zijn opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ten grondslag ligt aan het binnen- en buitenlandse beleid van de partijen en die een essentieel onderdeel van deze overeenkomst vormt.

TITEL I

POLITITEKE DIALOOG

Artikel 3

1. Er wordt een regelmatige politieke dialoog tussen de partijen tot stand gebracht. Deze dialoog versterkt de betrekkingen tussen de partijen en vormt een bijdrage tot de verdere ontwikkeling van duurzaam partnerschap en de verbetering van het wederzijdse begrip en de solidariteit.

2. De politieke dialoog en samenwerking hebben met name ten doel:

- verbetering van het onderlinge begrip en versterking van de convergentie van de standpunten over internationale vraagstukken, met name ten aanzien van aangelegenheden die belangrijke gevolgen voor een der partijen kunnen hebben;

- de partijen in staat te stellen het standpunt en de belangen van de andere partij in overweging te nemen;

- bevordering van de regionale veiligheid en stabiliteit;

- bevordering van gezamenlijke initiatieven.

Artikel 4

De politieke dialoog heeft betrekking op alle onderwerpen van wederzijds belang en beoogt de weg te openen voor nieuwe samenwerkingsvormen, gericht op gemeenschappelijke doelstellingen, met name vrede, veiligheid, mensenrechten, democratie en regionale ontwikkeling.

Artikel 5

1. De politieke dialoog is gericht op vereenvoudiging van de uitvoering van gezamenlijke initiatieven en vindt met regelmatige tussenpozen plaats, alsmede telkens wanneer de omstandigheden zulks vereisen, met name:

a) op ministerieel niveau, voornamelijk in het kader van de Associatieraad;

b) op het niveau van hoge functionarissen tussen vertegenwoordigers van Jordanië enerzijds en van het Voorzitterschap van de Raad en de Commissie anderzijds;

c) met optimale gebruikmaking van alle diplomatieke kanalen, in het bijzonder door middel van regelmatige briefings door functionarissen, overleg ter gelegenheid van internationale vergaderingen en contacten tussen diplomatieke vertegenwoordigers in derde landen;

d) op elke andere wijze die kan bijdragen tot de consolidatie, verdere ontwikkeling en intensivering van deze dialoog.

2. Er wordt een politieke dialoog ingesteld tussen het Europees Parlement en het Parlement van Jordanië.

TITEL II

VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

BASISPRINCIPES

Artikel 6

De Gemeenschap en Jordanië brengen in de loop van een overgangsperiode van ten hoogste twaalf jaar, te beginnen bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst, geleidelijk een vrijhandelszone tot stand, overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994, hierna "GATT" te noemen.

HOOFDSTUK 1

INDUSTRIEPRODUCTEN

Artikel 7

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap en Jordanië, met uitzondering van de in bijlage II van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap genoemde producten.

Artikel 8

Er worden geen nieuwe invoerrechten of heffingen van gelijke werking ingesteld in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Jordanië.

Artikel 9

Producten van oorsprong uit Jordanië worden bij invoer in de Gemeenschap toegelaten met vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking en zonder kwantitatieve beperkingen of andere maatregelen van gelijke werking.

Artikel 10

1. a) De bepalingen van dit hoofdstuk vormen geen beletsel voor het door de Gemeenschap handhaven van een landbouwelement bij invoer van de in bijlage I genoemde producten van oorsprong uit Jordanië.

b) Het landbouwelement kan de vorm van een vast bedrag of een ad-valoremrecht aannemen.

c) De op landbouwproducten van toepassing zijnde bepalingen van hoofdstuk 2 zijn van overeenkomstige toepassing op het landbouwelement.

2. a) De bepalingen van dit hoofdstuk vormen geen beletsel voor het door Jordanië handhaven van een landbouwelement bij invoer van de in bijlage II genoemde producten van oorsprong uit de Gemeenschap.

b) Het landbouwelement dat Jordanië op grond van het bepaalde onder a) kan heffen op de invoer uit de Gemeenschap mag niet meer bedragen dan 50 % van het basisrecht dat geheven wordt op de invoer uit landen waarmee Jordanië geen preferentiële handelsregeling heeft, doch die wel een meestbegunstigingsbehandeling genieten.

c) Indien Jordanië aantoont dat het equivalent van de rechten die van toepassing zijn op landbouwproducten die in de goederen in bijlage II zijn verwerkt, hoger is dan het onder b) genoemde maximum, dan kan de Associatieraad een hoger percentage overeenkomen.

d) Jordanië mag de lijst van goederen waarop dit landbouwelement van toepassing is, uitbreiden, mits de goederen voorkomen in bijlage I. Dit landbouwelement wordt, voordat het wordt goedgekeurd, ter beoordeling voorgelegd aan het Associatiecomité, dat alle vereiste besluiten kan nemen.

e) Op de in bijlage II opgenomen producten van oorsprong uit de Gemeenschap past Jordanië vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst geen hogere invoerrechten en heffingen van gelijke werking toe dan die welke op 1 januari 1996 van toepassing waren.

3. Voor het industrie-element van de in bijlage II opgenomen producten van oorsprong uit de Gemeenschap schaft Jordanië de invoerrechten en heffingen van gelijke werking geleidelijk af overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.

4. De overeenkomstig de leden 1 en 2 toegepaste landbouwelementen kunnen worden verminderd wanneer in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Jordanië de op een basislandbouwproduct toegepaste heffing is verlaagd of wanneer deze verminderingen het gevolg zijn van wederzijdse concessies op het gebied van verwerkte landbouwproducten.

5. De in lid 4 bedoelde vermindering, de lijst van betrokken producten en, in voorkomend geval, de tariefcontingenten waarvoor de verlagingen gelden, worden door de Associatieraad vastgesteld.

Artikel 11

1. De douanerechten en heffingen van gelijke werking die bij invoer in Jordanië van toepassing zijn op producten van oorsprong uit de Gemeenschap, met uitzondering van de in de bijlagen II, III en IV vermelde producten, worden afgeschaft bij de inwerkingtreding van de overeenkomst.

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 2, onder b), en lid 3, worden de douanerechten en heffingen van gelijke werking die bij invoer in Jordanië van toepassing zijn op producten van oorsprong uit de Gemeenschap vermeld in bijlage II, geleidelijk afgeschaft overeenkomstig het hiernavolgende tijdschema:

- vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd met 10 % van het basisrecht;

- vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd met 20 % van het basisrecht;

- zes jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd met 30 % van het basisrecht;

- zeven jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd met 40 % van het basisrecht;

- acht jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd met 50 % van het basisrecht;

3. De douanerechten en heffingen van gelijke werking die bij invoer in Jordanië van toepassing zijn op de in bijlage III, lijst A, vermelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap, worden geleidelijk afgeschaft volgens het onderstaande tijdschema:

- bij de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 80 % van het basisrecht;

- één jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 60 % van het basisrecht;

- twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 40 % van het basisrecht;

- drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 20 % van het basisrecht;

- vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle resterende rechten en heffingen afgeschaft.

4. De douanerechten en heffingen van gelijke werking die bij invoer in Jordanië van toepassing zijn op de in bijlage III, lijst B, vermelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap, worden geleidelijk afgeschaft volgens het onderstaande tijdschema:

- vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 90 % van het basisrecht;

- vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 80 % van het basisrecht;

- zes jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 70 % van het basisrecht;

- zeven jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 60 % van het basisrecht;

- acht jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 50 % van het basisrecht;

- negen jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 40 % van het basisrecht;

- tien jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 30 % van het basisrecht;

- elf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten en heffingen verlaagd tot 20 % van het basisrecht;

- twaalf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle resterende rechten en heffingen afgeschaft.

5. De ten aanzien van de producten in bijlage IV toe te passen regelingen worden vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst door de Associatieraad onderzocht. Bij dit onderzoek stelt de Associatieraad voor de afschaffing van de tarieven voor de producten in bijlage IV een tijdschema op.

6. Indien zich met betrekking tot een bepaald product ernstige problemen voordoen, kunnen de in de leden 2, 3 en 4 genoemde tijdschema's in overleg worden herzien door het Associatiecomité, met dien verstande dat het tijdschema waarvoor de herziening is aangevraagd, voor het betrokken product niet verder verlengd kan worden dan de maximale overgangsperiode van twaalf jaar. Indien het Associatiecomité geen besluit heeft genomen binnen 30 dagen na de kennisgeving van het verzoek van Jordanië om herziening van het tijdschema, kan Jordanië het tijdschema voorlopig opschorten voor een periode van ten hoogste één jaar.

7. Het basisrecht waarop de in de leden 2, 3 en 4 vastgestelde achtereenvolgende verlagingen worden toegepast, is voor elk product het op 1 januari 1996 daadwerkelijk ten opzichte van de Gemeenschap toegepaste recht.

8. Indien na 1 januari 1996 tariefverlagingen op erga-omnesgrondslag worden toegepast, treden de verlaagde rechten in de plaats van de in lid 5 bedoelde basisrechten, met ingang van de datum waarop de verlagingen toepassing vinden.

9. Jordanië deelt de Gemeenschap zijn basisrechten mee.

Artikel 12

De bepalingen betreffende de afschaffing van invoerrechten zijn eveneens van toepassing op douanerechten van fiscale aard.

Artikel 13

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 11 mag Jordanië buitengewone maatregelen van beperkte duur nemen in de vorm van verhoging of wederinstelling van douanerechten.

Dergelijke maatregelen mogen uitsluitend worden genomen ten behoeve van jonge industrieën of van bepaalde sectoren waarin herstructureringen plaatsvinden of die met grote moeilijkheden te kampen hebben, vooral wanneer deze moeilijkheden ernstige sociale gevolgen hebben.

De invoerrechten die krachtens deze maatregelen door Jordanië worden toegepast ten aanzien van producten van oorsprong uit de Gemeenschap mogen niet meer dan 25 % ad valorem bedragen en dienen een preferentie voor producten van oorsprong uit de Gemeenschap in te houden. Het jaargemiddelde van de totale waarde van de ingevoerde producten waarop dergelijke maatregelen van toepassing zijn, mag niet meer bedragen dan 20 % van het jaargemiddelde van de totale invoer van industrieproducten uit de Gemeenschap gedurende de laatste drie jaren waarvoor statistische gegevens beschikbaar zijn.

Deze maatregelen gelden voor een periode van ten hoogste vijf jaar, tenzij het Associatiecomité de toepassing ervan over een langere periode toestaat. Zij treden uiterlijk bij het verstrijken van de maximale overgangsperiode van twaalf jaar buiten werking.

Deze maatregelen kunnen voor een bepaald product niet worden getroffen, indien meer dan vier jaren zijn verstreken sedert de afschaffing van alle rechten en kwantitatieve beperkingen of heffingen en maatregelen van gelijke werking die op het betrokken product van toepassing waren.

Jordanië stelt het Associatiecomité in kennis van alle buitengewone maatregelen die het voornemens is te treffen. Op verzoek van de Gemeenschap vindt vooraf overleg plaats over deze maatregelen en de sectoren waarop zij betrekking hebben. Indien het dergelijke maatregelen neemt, legt Jordanië aan het Associatecomité een tijdschema voor de afschaffing van de overeenkomstig dit artikel ingestelde douanerechten voor. Dit tijdschema dient te voorzien in geleidelijke afschaffing van deze rechten in gelijke jaarlijkse percentages, beginnende uiterlijk twee jaar nadat de rechten zijn ingesteld. Het Associatiecomité kan een ander tijdschema vaststellen.

2. In afwijking van lid 1, vierde alinea, kan het Associatiecomité, in verband met problemen die het oprichten van een nieuwe industrie met zich brengt en wanneer bepaalde sectoren worden geherstructureerd of met grote moeilijkheden te kampen hebben, Jordanië bij uitzondering toestaan de krachtens lid 1 genomen maatregelen te handhaven voor een periode van maximaal drie jaar na de overgangsperiode van twaalf jaar.

HOOFDSTUK 2

LANDBOUWPRODUCTEN

Artikel 14

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de in bijlage II van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bedoelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap en Jordanië.

Artikel 15

De Gemeenschap en Jordanië stellen geleidelijk een grotere liberalisering in van het onderlinge handelsverkeer in landbouwproducten.

Artikel 16

1. Op landbouwproducten van oorsprong uit Jordanië zijn bij invoer in de Gemeenschap de bepalingen van Protocol nr. 1 van toepassing.

2. Op landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap zijn bij invoer in Jordanië de bepalingen van Protocol nr. 2 van toepassing.

Artikel 17

1. Met ingang van 1 januari 2002 onderzoeken de Gemeenschap en Jordanië de situatie met het oog op de vaststelling van de door de Gemeenschap en Jordanië met ingang van 1 januari 2003 toe te passen liberaliseringsmaatregelen, in overeenstemming met de in artikel 15 opgenomen doelstelling.

2. Onverminderd de in lid 1 opgenomen bepalingen en rekening houdend met de handelsstromen voor landbouwproducten tussen de partijen en de bijzondere gevoeligheid van deze producten, onderzoeken de Gemeenschap en Jordanië binnen de Associatieraad per product en op basis van wederkerigheid de mogelijkheid om elkaar verdere concessies te verlenen.

HOOFDSTUK 3

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 18

1. In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Jordanië worden geen nieuwe kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking ingesteld.

2. In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Jordanië worden kwantitatieve invoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking bij de inwerkingtreding van de overeenkomst afgeschaft.

3. De Gemeenschap en Jordanië stellen onderling geen douanerechten bij uitvoer of heffingen van gelijke werking, noch kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking in.

Artikel 19

1. Indien ten gevolge van de tenuitvoerlegging van het landbouwbeleid van een partij een specifieke regeling wordt ingesteld of indien de bestaande regelingen worden gewijzigd, of in geval van wijziging of uitbreiding van de bepalingen betreffende de tenuitvoerlegging van dit landbouwbeleid, kan de betrokken partij voor de betrokken producten de in deze overeenkomst vervatte regeling wijzigen.

2. De partij die tot een dergelijke wijziging overgaat, stelt daarvan het Associatiecomité in kennis. Op verzoek van de andere partij komt het Associatiecomité bijeen om de belangen van genoemde partij op passende wijze in aanmerking te nemen.

3. Ingeval de Gemeenschap of Jordanië op grond van lid 1 de in deze overeenkomst vervatte regeling voor landbouwproducten wijzigt, kent zij ten aanzien van de invoer van producten van oorsprong uit de andere partij een voordeel toe dat vergelijkbaar is met het voordeel waarin deze overeenkomst voorziet.

4. Over de toepassing van dit artikel kan in de Associatieraad overleg worden gepleegd.

Artikel 20

1. Voor producten van oorsprong uit Jordanië geldt bij invoer in de Gemeenschap geen gunstiger regeling dan die welke tussen de lidstaten onderling geldt.

2. De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing onverminderd het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 1911/91 van de Raad van 26 juni 1991 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canarische Eilanden.

Artikel 21

1. De partijen onthouden zich van alle binnenlandse maatregelen of praktijken van fiscale aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, discrimineren tussen de producten van de ene partij en soortgelijke producten van oorsprong uit de andere partij.

2. Voor producten die naar het grondgebied van een der partijen worden uitgevoerd, mag geen terugbetaling van binnenlandse belastingen plaatsvinden die hoger is dan de indirecte belastingen die rechtstreeks of onrechtstreeks op deze producten worden geheven.

Artikel 22

1. Deze overeenkomst vormt geen beletsel voor de handhaving of de oprichting van douane-unies, vrijhandelszones of regelingen voor grensverkeer, mits de in deze overeenkomst neergelegde handelsregelingen daardoor niet worden gewijzigd.

2. De Gemeenschap en Jordanië plegen in het Associatiecomité overleg over overeenkomsten tot oprichting van douane-unies of vrijhandelszones en desgewenst over andere belangrijke onderwerpen in verband met hun handelspolitiek ten aanzien van derde landen. Een dergelijk overleg vindt met name plaats bij de toetreding van een derde land tot de Gemeenschap, teneinde rekening te kunnen houden met de wederzijdse belangen van de Gemeenschap en Jordanië.

Artikel 23

Indien een der partijen constateert dat in het handelsverkeer met de andere partij dumping in de zin van artikel VI van de GATT plaatsvindt, kan zij tegen deze praktijk passende maatregelen nemen overeenkomstig de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel en haar nationale wetgeving terzake, en volgens de voorwaarden en procedures van artikel 26 van deze overeenkomst.

Artikel 24

Indien een product wordt ingevoerd in hoeveelheden en onder omstandigheden die:

- ernstige moeilijkheden veroorzaken of dreigen te veroorzaken voor binnenlandse producenten van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten op het grondgebied van een der partijen, of

- in enige sector van de economie ernstige verstoringen veroorzaken of dreigen te veroorzaken,

kan de betrokken partij passende maatregelen nemen overeenkomstig de bepalingen en procedures van artikel 26.

Artikel 25

Wanneer de naleving van artikel 18, lid 3:

i) ertoe leidt dat goederen wederuitgevoerd worden naar een derde land ten aanzien waarvan de exporterende partij voor het betrokken product kwantitatieve uitvoerbeperkingen, uitvoerrechten of maatregelen van gelijke werking toepast, of

ii) ernstige tekorten aan producten die van wezenlijk belang zijn voor de exporterende partij doet ontstaan of dreigt te doen ontstaan,

en de bovenbedoelde situaties aanleiding geven of vermoedelijk zullen geven tot ernstige moeilijkheden voor de exporterende partij, kan deze partij passende maatregelen nemen volgens de voorwaarden en procedures van artikel 26. Deze maatregelen mogen geen discriminerend karakter hebben en dienen te worden ingetrokken zodra zij niet langer gerechtvaardigd zijn.

Artikel 26

1. Indien de Gemeenschap of Jordanië de invoer van producten die de in artikel 24 bedoelde moeilijkheden zouden kunnen geven, aan een administratieve procedure onderwerpt die ten doel heeft snel informatie te verschaffen over de ontwikkeling van de handelsstromen, stelt de betrokken partij de andere partij hiervan in kennis.

2. In de in de artikelen 23, 24 en 25 bedoelde gevallen verstrekt de betrokken partij, voordat zij de in de genoemde artikelen bedoelde maatregelen neemt of, in de gevallen waarop lid 3, onder d), van dit artikel van toepassing is, zo spoedig mogelijk, het Associatiecomité alle ter zake dienende informatie teneinde een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de werking van de overeenkomst het minst verstoren.

De vrijwaringsmaatregelen worden onmiddellijk ter kennis gebracht van het Associatiecomité, dat hierover periodiek overleg pleegt, met name met het oog op de vaststelling van een tijdschema voor de afschaffing van deze maatregelen zodra de omstandigheden dit toelaten.

3. Voor de toepassing van lid 2 geldt het hiernavolgende:

a) de exporterende partij wordt van de in artikel 23 bedoelde dumping in kennis gesteld zodra de autoriteiten van de importerende partij een onderzoek hebben geopend. Indien geen einde is gemaakt aan de dumping in de zin van artikel VI van de GATT, of geen andere bevredigende oplossing is gevonden binnen 30 dagen na de kennisgeving van deze zaak, kan de importerende partij passende maatregelen nemen;

b) de moeilijkheden welke voortvloeien uit de omstandigheden bedoeld in artikel 24 worden voorgelegd aan het Associatiecomité, dat alle noodzakelijke beslissingen kan nemen om een einde te maken aan deze moeilijkheden.

Indien het Associatiecomité of de exporterende partij geen beslissing heeft genomen die een einde maakt aan de moeilijkheden of geen andere bevredigende oplossing wordt gevonden binnen 30 dagen na kennisgeving van de zaak, kan de invoerende partij passende maatregelen nemen om het probleem op te lossen. Deze maatregelen mogen niet verder strekken dan hetgeen noodzakelijk is om een oplossing te vinden voor de gerezen moeilijkheden;

c) de moeilijkheden die voortvloeien uit de in artikel 25 bedoelde omstandigheden worden aan het Associatiecomité voorgelegd.

Het Associatiecomité kan elke beslissing nemen die nodig is om een einde te maken aan de moeilijkheden. Indien het geen beslissing heeft genomen binnen 30 dagen nadat de zaak hem is voorgelegd, kan de exporterende partij passende maatregelen nemen ten aanzien van de uitvoer van het betrokken product;

d) wanneer uitzonderlijke omstandigheden die tot onmiddellijk optreden nopen kennisgeving of onderzoek vooraf, al naar gelang van het geval, onmogelijk maken, kan de betrokken partij in de in de artikelen 23, 24 en 25 bedoelde omstandigheden onverwijld de vrijwaringsmaatregelen toepassen die strikt noodzakelijk zijn om het probleem op te lossen. De andere partij wordt hiervan onmiddellijk in kennis gesteld.

Artikel 27

Deze overeenkomst vormt geen beletsel voor verboden of beperkingen op de invoer, uitvoer of doorvoer die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, de bescherming van het nationale artistieke, historische en archeologische erfgoed, de bescherming van de intellectuele, industriële en commerciële eigendom, noch voor voorschriften betreffende goud en zilver. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de partijen vormen.

Artikel 28

Het begrip "producten van oorsprong" voor de toepassing van deze titel en de desbetreffende methoden van administratieve samenwerking zijn gedefinieerd in Protocol nr. 3.

Artikel 29

In het handelsverkeer tussen de twee partijen worden de goederen ingedeeld overeenkomstig de gecombineerde nomenclatuur.

TITEL III

RECHT VAN VESTIGING EN DIENSTEN

HOOFDSTUK 1

RECHT VAN VESTIGING

Artikel 30

1. a) De Gemeenschap en haar lidstaten kennen voor de vestiging van Jordaanse ondernemingen geen minder gunstige behandeling toe dan die welke zij aan soortgelijke ondernemingen uit enig derde land toekennen.

b) Onverminderd de in bijlage V genoemde voorbehouden, kennen de Gemeenschap en haar lidstaten aan in een lidstaat gevestigde dochterondernemingen van Jordaanse bedrijven ten aanzien van hun transacties geen minder gunstige behandeling toe dan die welke zij aan enig bedrijf uit de Gemeenschap toekennen.

c) De Gemeenschap en haar lidstaten kennen aan in een lidstaat gevestigde filialen van Jordaanse bedrijven ten aanzien van hun transacties geen minder gunstige behandeling toe dan die welke zij aan filialen van bedrijven uit enig derde land toekennen.

2. a) Onverminderd de in bijlage VI genoemde voorbehouden kent Jordanië voor de vestiging van bedrijven uit de Gemeenschap op zijn grondgebied geen minder gunstige behandeling toe dan de meest voordelige behandeling die dit land aan zijn eigen ondernemingen of aan ondernemingen uit enig derde land toekent.

b) Jordanië kent de op zijn grondgebied gevestigde dochterondernemingen en filialen van bedrijven uit de Gemeenschap ten aanzien van hun transacties geen minder gunstige behandeling toe dan de meest voordelige behandeling die het aan zijn eigen ondernemingen en filialen of aan ondernemingen en filialen uit enig derde land toekent.

3. De bepalingen van lid 1, onder b), en lid 2, onder b), mogen door de op het grondgebied van een partij gevestigde dochterondernemingen van ondernemingen uit de andere partij niet worden gebruikt om de wetgeving en de voorschriften van de eerstgenoemde partij in verband met de toegang tot specifieke sectoren of activiteiten te ontduiken.

Aan ondernemingen die op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst in de Gemeenschap of Jordanië gevestigd zijn, wordt de in lid 1, onder b) en c), en lid 2, onder b), bedoelde behandeling toegekend met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst en aan ondernemingen die zich na deze datum in de Gemeenschap of Jordanië vestigen, met ingang van de datum van vestiging.

Artikel 31

1. Het bepaalde in artikel 30 is niet van toepassing op het vervoer door de lucht, over de binnenwateren en over zee.

2. Wat evenwel de activiteiten van scheepvaartondernemingen op het gebied van het internationale vervoer over zee betreft, met inbegrip van het intermodale vervoer dat ten dele over zee plaatsvindt, biedt elke partij aan ondernemingen van de andere partij de mogelijkheid op haar grondgebied een handelsvertegenwoordiging in de vorm van dochterondernemingen of filialen te vestigen, onder voorwaarden ten aanzien van vestiging en transacties die niet minder gunstig zijn dan de meest voordelige voorwaarden die zij aan haar eigen ondernemingen of aan dochterondernemingen of filialen van ondernemingen uit enig derde land toekent. De bedoelde activiteiten omvatten onder meer:

a) het op de markt brengen en de verkoop van maritieme vervoersdiensten en aanverwante diensten door rechtstreekse contacten met klanten, van prijsopgave tot facturering, ongeacht of deze diensten worden verricht of aangeboden door de dienstverlener zelf dan wel door dienstverleners waarmee de verkoper van de diensten een permanent handelsakkoord heeft;

b) aankoop en gebruik, voor eigen rekening of voor rekening van hun klanten (en de wederverkoop aan hun klanten) van alle vervoersdiensten en aanverwante diensten, met inbegrip van alle vormen van binnenlands vervoer, in het bijzonder over de binnenwateren, over de weg en per spoor, die voor een geïntegreerde dienstverlening vereist zijn;

c) het opstellen van documentatie betreffende vervoersdocumenten, douanedocumenten of andere documenten in verband met de oorsprong en de aard van de vervoerde goederen;

d) het verschaffen van handelsinformatie, op enigerlei wijze, onder meer door middel van geautomatiseerde informatiesystemen en systemen voor elektronische gegevensuitwisseling (onverminderd alle niet-discriminatoire beperkingen op het telecommunicatieverkeer);

e) het sluiten van enigerlei handelsovereenkomst, met inbegrip van participaties in ondernemingen en het in dienst nemen van plaatselijk aangeworven personeel (of, wanneer het buitenlands personeel betreft, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van deze overeenkomst), met een in het betrokken land gevestigde scheepvaartonderneming;

f) het optreden namens ondernemingen, het organiseren van de afroep van aanvragen om scheepsruimte of, indien nodig, het overnemen van vracht.

Artikel 32

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a) "onderneming uit de Gemeenschap" respectievelijk "Jordaanse onderneming": een overeenkomstig de wetgeving van respectievelijk een lidstaat of Jordanië opgerichte onderneming die haar statutaire zetel, centrale administratie of belangrijkste handelsactiviteit op het grondgebied van respectievelijk de Gemeenschap of Jordanië heeft.

Indien een overeenkomstig de wetgeving van respectievelijk een lidstaat of Jordanië opgerichte onderneming uitsluitend haar statutaire zetel op het grondgebied van respectievelijk de Gemeenschap of Jordanië heeft, wordt deze onderneming als een onderneming uit de Gemeenschap of als een Jordaanse onderneming beschouwd, indien uit haar transacties een werkelijke en permanente band met de economie van respectievelijk een der lidstaten of Jordanië naar voren treedt;

b) "dochteronderneming": een onderneming waarover een andere onderneming daadwerkelijk zeggenschap heeft;

c) "filiaal": van een onderneming: een handelszaak zonder rechtspersoonlijkheid die kennelijk een permanent karakter bezit, zoals een agentschap van een moedermaatschappij, een eigen management heeft en over de nodige materiële voorzieningen beschikt om zakelijk overleg te voeren met derden, in dier voege dat laatstgenoemden, hoewel zij ervan op de hoogte zijn dat indien nodig er een rechtsverhouding zal bestaan met de moedermaatschappij waarvan het hoofdkantoor zich in het buitenland bevindt, geen rechtstreeks contact behoeven te hebben met deze moedermaatschappij, doch hun transacties kunnen afhandelen met de genoemde handelszaak die het vorengenoemde agentschap vormt;

d) "vestiging": het recht van ondernemingen uit de Gemeenschap of Jordanië zoals bedoeld onder a), om economische activiteiten uit te oefenen door de oprichting van dochtermaatschappijen en filialen in respectievelijk Jordanië of de Gemeenschap;

e) "transacties": het verrichten van economische activiteiten;

f) "economische activiteiten": activiteiten met een industrieel of commercieel karakter of activiteiten van personen die een vrij beroep uitoefenen;

g) "onderdaan" van een lidstaat of van Jordanië: een natuurlijke persoon die een onderdaan is van een der lidstaten, respectievelijk van Jordanië;

h) wat het internationale vervoer over zee betreft, met inbegrip van het intermodale vervoer dat ten dele over zee plaatsvindt, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk en van hoofdstuk 2 eveneens van toepassing op onderdanen van de lidstaten of van Jordanië die buiten het grondgebied van respectievelijk de Gemeenschap of Jordanië gevestigd zijn en op buiten de Gemeenschap of Jordanië gevestigde scheepvaartmaatschappijen waarin onderdanen van respectievelijk de Gemeenschap of Jordanië een meerderheidsbelang hebben, indien de vaartuigen van deze scheepvaartmaatschappijen respectievelijk in die lidstaat of in Jordanië geregistreerd zijn overeenkomstig de respectieve wettelijke voorschriften van de Gemeenschap en Jordanië.

Artikel 33

1. De partijen vermijden, voorzover het in hun vermogen ligt, het nemen van maatregelen of het ontplooien van activiteiten die de voorwaarden voor de vestiging en de activiteiten van ondernemingen uit de andere partij restrictiever maken dan op de dag voorafgaande aan de datum van ondertekening van de overeenkomst het geval was.

2. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan die van artikel 44. De omstandigheden waarop artikel 44 van toepassing is, worden uitsluitend geregeld door de bepalingen van dat artikel, met uitsluiting van elk ander artikel.

Artikel 34

1. Een op het grondgebied van Jordanië of de Gemeenschap gevestigde onderneming uit respectievelijk de Gemeenschap of Jordanië heeft het recht, met inachtneming van de wetgeving van het gastland van vestiging, op het grondgebied van respectievelijk de Gemeenschap of Jordanië werknemers die onderdanen zijn van de lidstaten van de Gemeenschap of van Jordanië in dienst te nemen of dezen door een van haar dochterondernemingen of filialen in dienst te laten nemen, mits dergelijke werknemers een sleutelpositie in de zin van lid 2 bekleden en zij uitsluitend door deze ondernemingen, dochterondernemingen of filialen tewerkgesteld worden. De geldigheidsduur van de verblijfs- en werkvergunningen van deze werknemers is beperkt tot de periode waarin zij als zodanig werkzaam zijn.

2. Werknemers met een sleutelpositie die in dienst zijn van de eerdergenoemde ondernemingen, hierna "organisaties" genoemd, zijn "binnen de onderneming overgeplaatste personen" zoals omschreven onder c) van de hiernavolgende categorieën, met dien verstande dat de organisatie een rechtspersoon is en de betrokkenen gedurende ten minste het onmiddellijk aan de overplaatsing voorafgaande jaar in dienst waren van deze organisatie of daarin partners (doch geen aandeelhouders met een meerderheidsbelang) waren:

a) leden van het hogere kader van een organisatie die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het management van de organisatie, onder het algemene toezicht en de leiding van de raad van bestuur of de aandeelhouders of daarmee gelijkgestelde personen. Deze personeelsleden

- geven leiding aan de organisatie of een afdeling of onderafdeling daarvan;

- houden toezicht op en controleren de werkzaamheden van andere toezichthoudende, hooggespecialiseerde of leidinggevende werknemers;

- zijn persoonlijk bevoegd werknemers in dienst te nemen en te ontslaan of de indienstneming of het ontslag van werknemers of andere maatregelen in het kader van het personeelsbeleid aan te bevelen;

b) binnen een organisatie werkzame personen die beschikken over buitengewone kennis die van wezenlijk belang is voor de dienstverlening van het bedrijf, de onderzoeksuitrusting, de technische werkzaamheden of het management. Afgezien van de voor het functioneren van de betrokken onderneming vereiste specifieke kennis, kan deze kennis bestaan in de bekwaamheid om bepaalde werkzaamheden uit te voeren of een bepaald beroep uit te oefenen waarvoor specifieke technische vaardigheden vereist zijn, evenals, in voorkomend geval, het lidmaatschap van een erkende beroepsgroep;

c) een "binnen de onderneming overgeplaatste persoon" is een natuurlijke persoon die voor een organisatie op het grondgebied van een partij werkzaam is en die tijdelijk wordt overgeplaatst in het kader van economische activiteiten op het grondgebied van de andere partij. De belangrijkste handelsactiviteit van de betrokken organisatie dient op het grondgebied van een partij plaats te hebben en de Overplaatsing dient te geschieden naar een dochteronderneming of filiaal van deze organisatie die of dat op het grondgebied van de andere partij daadwerkelijk soortgelijke economische activiteiten verricht.

3. De toegang tot en het tijdelijke verblijf op het grondgebied van respectievelijk Jordanië en de Gemeenschap van onderdanen van respectievelijk de lidstaten of Jordanië zijn toegestaan, mits dit vertegenwoordigers van organisaties betreft die leden zijn van het hogere kader van een organisatie, in de zin van artikel 2, onder a), die verantwoordelijk zijn voor de vestiging van een organisatie uit Jordanië respectievelijk de Gemeenschap in de Gemeenschap respectievelijk Jordanië, mits:

- deze vertegenwoordigers zich niet bezighouden met rechtstreekse verkoop of dienstverlening, en

- de organisatie in een lidstaat van de Gemeenschap respectievelijk in Jordanië geen andere vertegenwoordiger, ander kantoor, ander filiaal of andere dochteronderneming heeft.

Artikel 35

Teneinde het voor onderdanen van de Gemeenschap en Jordanië eenvoudiger te maken zich in Jordanië respectievelijk de Gemeenschap in een vrij beroep te vestigen en als zodanig werkzaamheden te verrichten, onderzoekt de Associatieraad welke maatregelen vereist zijn met het oog op de wederzijdse erkenning van kwalificaties.

Artikel 36

Het bepaalde in artikel 30 vormt voor een partij geen beletsel om bijzondere voorschriften vast te stellen voor de vestiging en de activiteiten van filialen of dochterondernemingen van ondernemingen van de andere partij die niet op het grondgebied van de eerste partij rechtspersoonlijkheid bezitten, mits deze maatregelen gerechtvaardigd zijn op grond van juridische of technische verschillen tussen deze filialen en filialen van op het grondgebied van de eerste partij wel rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen, of, waar het financiële diensten betreft, om prudentiële redenen. Het verschil in behandeling mag niet meer inhouden dan wat strikt noodzakelijk is op grond van deze juridische of technische verschillen of, waar het financiële diensten betreft, om deze prudentiële redenen.

HOOFDSTUK 2

GRENSOVERSCHRIJDEND DIENSTENVERKEER

Artikel 37

1. De partijen doen alles wat in hun vermogen ligt om geleidelijk het verlenen van diensten mogelijk te maken door ondernemingen uit de Gemeenschap of Jordanië die zijn gevestigd op het grondgebied van een andere partij dan die van de persoon voor wie de diensten worden verricht, met inachtneming van de ontwikkeling van de dienstverlenende sectoren op het grondgebied van de partijen.

2. De Associatieraad doet aanbevelingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van lid 1.

Artikel 38

Met het oog op een gecoördineerde ontwikkeling van het vervoer tussen de partijen in overeenstemming met hun commerciële behoeften, kunnen de voorwaarden voor de wederzijdse toegang tot elkaars markten en het verlenen van diensten met betrekking tot het vervoer over de weg, per spoor en over de binnenwateren, en eventueel het luchtvervoer, worden vastgelegd in bijzondere overeenkomsten, waarover in voorkomend geval tussen de partijen na het in werking treden van deze overeenkomst wordt onderhandeld.

Artikel 39

1. De partijen verbinden zich tot het daadwerkelijk toepassen van het beginsel van onbeperkte toegang tot de internationale maritieme markt en het internationale maritieme vervoer op commerciële basis:

a) Bovenstaande bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de gedragscode van de Verenigde Naties voor lijnvaartconferences en voor een partij bij deze overeenkomst van toepassing zijn. De niet bij conferences aangesloten lijnvaartmaatschappijen kunnen vrij met een conference concurreren zolang zij zich aan het beginsel van eerlijke concurrentie op commerciële basis houden.

b) De partijen bevestigen dat zij vrije concurrentie beschouwen als een essentiële vereiste voor het handelsverkeer in droge en vloeibare bulkgoederen.

2. De partijen verbinden zich ertoe bij de toepassing van de beginselen van lid 1:

a) in toekomstige bilaterale overeenkomsten met derde landen geen vrachtverdelingsregelingen op te nemen met betrekking tot het vervoer van droge en vloeibare bulkladingen en het lijnvrachtverkeer. Dit sluit echter de mogelijkheid niet uit om dergelijke regelingen te treffen voor het lijnvrachtverkeer in die uitzonderlijke gevallen waarin de lijnvaartmaatschappijen van de ene of de andere partij bij deze overeenkomst anders geen reële kans zouden krijgen om aan het handelsverkeer van en naar het betrokken derde land deel te nemen;

b) bij het in werking treden van deze overeenkomst alle unilaterale maatregelen en administratieve, technische en andere belemmeringen op te heffen die een beperkende of discriminerende invloed kunnen hebben op het vrij verrichten van diensten in het internationale maritieme vervoer.

Elke partij verleent aan door onderdanen en vennootschappen van de andere partij geëxploiteerde schepen die gebruikt worden voor het vervoer van goederen, passagiers of beide, onder meer geen minder gunstige behandeling dan die welke zij aan haar eigen schepen verleent, ten aanzien van de toegang tot havens, het gebruik van de infrastructuur en van de maritieme hulpdiensten van deze havens, alsmede de daarmee verband houdende vergoedingen en kosten, de douanefaciliteiten en de toewijzing van aanlegplaatsen en installaties voor het laden en lossen.

HOOFDSTUK 3

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40

1. De partijen verbinden zich ertoe te overwegen deze titel verder te ontwikkelen met het oog op de totstandkoming van een overeenkomst inzake economische integratie zoals bedoeld in artikel V van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS).

2. De in lid 1 bedoelde doelstelling wordt uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst door de Associatieraad aan een eerste onderzoek onderworpen.

3. Bij dit onderzoek houdt de Associatieraad rekening met de vooruitgang die geboekt is bij de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de partijen inzake de desbetreffende activiteiten.

Artikel 41

1. De bepalingen van deze titel worden toegepast behoudens beperkingen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid.

2. Zij zijn niet van toepassing op werkzaamheden die op het grondgebied van een partij verband houden met de uitoefening van het openbaar gezag, ook indien dit slechts incidenteel het geval is.

Artikel 42

Voor de toepassing van deze titel vormt geen der bepalingen van deze overeenkomst voor de partijen een beletsel voor de toepassing van hun wetten en voorschriften betreffende toelating en verblijf, het verrichten van arbeid, arbeidsvoorwaarden, de vestiging van natuurlijke personen en het verrichten van diensten, op voorwaarde dat zulks niet op een zodanige wijze geschiedt dat de toepassing de voor een partij uit een specifieke bepaling van de overeenkomst voortvloeiende voordelen teniet doet of beperkt. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 41.

Artikel 43

Ondernemingen welke worden bestuurd door en de exclusieve eigendom zijn van ondernemingen uit Jordanië en de Gemeenschap gezamenlijk, komen eveneens in aanmerking voor de bepalingen van deze titel.

Artikel 44

De in het kader van deze overeenkomst door een partij aan de andere toegekende behandeling is met ingang van de termijn van een maand vóór het in werking treden van de daarop betrekking hebbende voorschriften van de GATS, met betrekking tot de sectoren of maatregelen waarop de GATS betrekking heeft, in geen geval gunstiger dan die welke door bedoelde eerstgenoemde partij in het kader van de GATS en met betrekking tot ongeacht welke dienstensector, dienstensubsector en wijze van dienstverlening wordt toegekend.

Artikel 45

Voor de toepassing van deze titel wordt geen rekening gehouden met de behandeling welke door de Gemeenschap, haar lidstaten of Jordanië wordt toegekend op grond van verbintenissen welke in het kader van overeenkomsten inzake economische integratie overeenkomstig de beginselen van artikel V van de GATS zijn aangegaan.

Artikel 46

1. Geen der bepalingen van deze overeenkomst vormt voor de partijen een beletsel om maatregelen om redenen van bedrijfseconomisch toezicht te nemen, onder meer ten behoeve van investeerders, depositogevers, verzekeringnemers of personen aan wie een financiële dienstverlener een fiduciair recht verschuldigd is, of teneinde de integriteit en de stabiliteit van het financiële systeem te waarborgen. Indien dergelijke maatregelen strijdig zijn met de bepalingen van de overeenkomst, mogen zij niet worden gebruikt als middel om de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van een partij te ontduiken.

2. Geen der bepalingen van deze overeenkomst wordt op een zodanige wijze geïnterpreteerd dat zij een partij verplicht tot het verstrekken van informatie betreffende de zaken en de boekhouding van individuele klanten, dan wel vertrouwelijke of geoctrooieerde informatie die in het bezit is van overheidsinstanties.

Artikel 47

De bepalingen van deze overeenkomst vormen voor een partij geen beletsel de maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht om te voorkomen dat de door haar genomen maatregelen in verband met de toegang van derde landen tot haar markten door middel van deze overeenkomst worden ontdoken.

TITEL IV

BEPALINGEN INZAKE HET BETALINGS- EN KAPITAALVERKEER EN ANDERE ECONOMISCHE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1

BETALINGS- EN KAPITAALVERKEER

Artikel 48

Behoudens het bepaalde in de artikelen 51 en 52 zijn betalingen in verband met het verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal in het kader van deze overeenkomst vrij van beperkingen.

Artikel 49

1. In het kader van het bepaalde in deze overeenkomst, behoudens het bepaalde in de artikelen 50 en 51 en onverminderd de in artikel 30, lid 2, onder a), bedoelde bijlage VI, gelden geen beperkingen op het verkeer van kapitaal van de Gemeenschap naar Jordanië en op het verkeer van kapitaal met betrekking tot directe investeringen van Jordanië naar de Gemeenschap.

2. Het verkeer van Jordaans kapitaal naar de Gemeenschap, met uitzondering van directe investeringen, is onderworpen aan de geldende wetten van Jordanië.

3. De partijen voeren overleg met het oog op volledige liberalisering van het kapitaalverkeer, zodra de voorwaarden daartoe zijn vervuld.

Artikel 50

Onverminderd andere bepalingen van deze overeenkomst en andere internationale verplichtingen van de Gemeenschap en Jordanië, vormt artikel 49 geen beletsel voor de toepassing van eventuele beperkingen die op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst tussen de Gemeenschap en Jordanië van kracht zijn ten aanzien van het kapitaalverkeer tussen deze partijen in verband met directe investeringen, met inbegrip van investeringen in onroerend goed, en de vestiging van ondernemingen.

Er zijn evenwel geen beperkingen op de overdracht van kapitaal dat door ingezetenen van de Gemeenschap in Jordanië of door ingezetenen van Jordanië in de Gemeenschap werd geïnvesteerd, noch op de overdracht van alle daaruit voortvloeiende winsten.

Artikel 51

Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden het kapitaalverkeer tussen de Gemeenschap en Jordanië ernstige moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor het wisselkoersbeleid of het monetaire beleid in de Gemeenschap of in Jordanië, dan kan de Gemeenschap of Jordanië, overeenkomstig het bepaalde in de GATS en in de artikelen VIII en XIV van de Overeenkomst betreffende het Internationaal Monetair Fonds, het kapitaalverkeer tussen de Gemeenschap en Jordanië gedurende een periode van ten hoogste zes maanden aan vrijwaringsmaatregelen onderwerpen, indien dergelijke maatregelen strikt noodzakelijk zijn.

Artikel 52

Indien zich met betrekking tot de betalingsbalans van een of meer lidstaten van de Gemeenschap of van Jordanië ernstige moeilijkheden voordoen of dreigen voor te doen, kan de Gemeenschap of Jordanië, al naar gelang van het geval, in overeenstemming met de in de GATT en met de artikelen VIII en XIV van de Overeenkomst betreffende het Internationaal Monetair Fonds bepaalde voorwaarden, beperkende maatregelen treffen met betrekking tot lopende transacties, indien dergelijke maatregelen absoluut noodzakelijk zijn. De Gemeenschap of Jordanië, al naar gelang van het geval, brengt deze maatregelen onverwijld ter kennis van de andere partij en verstrekt deze partij zo spoedig mogelijk een tijdschema voor de opheffing van deze maatregelen.

HOOFDSTUK 2

BEPALINGEN INZAKE DE MEDEDINGING EN ANDERE ECONOMISCHE BEPALINGEN

Artikel 53

1. Onverenigbaar met de goede werking van deze overeenkomst, voorzover de handel tussen de Gemeenschap en Jordanië daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, zijn:

a) alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen welke ertoe strekken of die ten gevolge hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst;

b) het misbruik maken van een machtspositie door een of meer ondernemingen op het gehele grondgebied van de Gemeenschap of van Jordanië, of op een wezenlijk deel daarvan;

c) alle steunmaatregelen van de staten die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, met uitzondering van afwijkingen die zijn toegestaan krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

2. Alle handelwijzen welke met dit artikel in strijd zijn, worden beoordeeld op grond van de criteria welke voortvloeien uit de toepassing van de regels van de artikelen 85, 86 en 92 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en voor onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallende producten, die van de artikelen 65 en 66 van dat Verdrag, en de communautaire regels betreffende overheidssteun, met inbegrip van het afgeleide recht.

3. De Associatieraad stelt bij besluit genomen binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst, de nodige voorschriften vast voor de uitvoering van de leden 1 en 2.

In afwachting van de vaststelling van deze voorschriften worden de bepalingen van de Overeenkomst inzake de interpretatie en toepassing van de artikelen VI, XVI en XXIII van de GATT toegepast als regels voor de tenuitvoerlegging van lid 1, onder c), en het ermee verband houdende gedeelte van lid 2.

4. a) Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1, onder c), komen de partijen overeen dat gedurende de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst alle door Jordanië aan ondernemingen toegekende overheidssteun wordt beoordeeld met inachtneming van het feit dat Jordanië wordt beschouwd als een regio gelijk aan de streken van de Gemeenschap waar de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst, zoals bedoeld in artikel 92, lid 3, onder a), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

De Associatieraad besluit met inachtneming van de economische situatie in Jordanië, of die periode met verdere termijnen van vijf jaar dient te worden verlengd.

b) Elke partij garandeert doorzichtigheid ten aanzien van de overheidssteun, onder meer door ieder jaar aan de andere partij mededeling te doen van het totale bedrag en de verdeling van de verstrekte steun en door op verzoek informatie over steunprogramma's te verstrekken. Op verzoek van de ene partij verstrekt de andere partij informatie over bepaalde afzonderlijke steunmaatregelen van de overheid.

5. Met betrekking tot de producten vermeld in titel II, hoofdstuk 2:

- is het bepaalde in lid 1, onder c), niet van toepassing;

- dienen alle praktijken die in strijd zijn met lid 1, onder a), te worden beoordeeld aan de hand van de criteria welke door de Gemeenschap zijn vastgesteld op grond van de artikelen 42 en 43 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en in het bijzonder bij Verordening nr. 26 van de Raad van 4 april 1962.

6. Indien de Gemeenschap of Jordanië van mening is dat een bepaalde praktijk onverenigbaar is met lid 1 en:

- deze met de in lid 3 bedoelde uitvoeringsmaatregelen niet afdoende kan worden tegengegaan, of dat

- bij ontstentenis van dergelijke voorschriften, de praktijk de belangen van de andere partij ernstig schaadt of dreigt te schaden of aan haar nationale industrie, met inbegrip van de dienstverlenende sector, aanmerkelijke schade toebrengt of dreigt toe te brengen,

kan de desbetreffende partij passende maatregelen nemen na overleg in het kader van het Associatiecomité of na een termijn van 30 werkdagen volgende op het verzoek om een dergelijk overleg.

Met betrekking tot praktijken die onverenigbaar zijn met lid 1, onder c), kunnen, indien de GATT erop van toepassing is, deze passende maatregelen alleen worden vastgesteld in overeenstemming met de procedures en voorwaarden bepaald in de GATT of in andere in het kader daarvan tot stand gekomen akten die op beide partijen van toepassing zijn.

7. Niettegenstaande eventueel daarmee strijdige bepalingen die overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld, wisselen de partijen informatie uit met inachtneming van de beperkingen welke voortvloeien uit het beroeps- of zakengeheim.

Artikel 54

De lidstaten en Jordanië passen, onverminderd de in het kader van de GATT aangegane verplichtingen, alle staatsmonopolies van commerciële aard geleidelijk aan, in dier voege dat uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst tussen onderdanen van de lidstaten en van Jordanië geen discriminatie meer bestaat wat de voorwaarden voor de aankoop en de afzet van goederen betreft. Het Associatiecomité wordt in kennis gesteld van de maatregelen die daartoe worden genomen.

Artikel 55

Met betrekking tot overheidsondernemingen en ondernemingen waaraan speciale of exclusieve rechten zijn toegekend, ziet de Associatieraad erop toe dat vanaf het vijfde jaar na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst geen maatregelen die het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Jordanië verstoren of strijdig zijn met de belangen van de partijen, worden vastgesteld of gehandhaafd. Deze bepaling vormt geen beletsel voor de uitvoering, de jure of de facto, van bijzondere taken die aan deze ondernemingen zijn opgedragen.

Artikel 56

1. Overeenkomstig het bepaalde in dit artikel en in bijlage VII waarborgen de partijen een adequate en effectieve bescherming van intellectuele-, industriële- en commerciële eigendomsrechten overeenkomstig de hoogste internationale normen, alsmede effectieve middelen om deze rechten te doen gelden.

2. De tenuitvoerlegging van dit artikel en van bijlage VII wordt regelmatig door de partijen onderzocht. In geval van problemen op het gebied van intellectuele-, industriële- en commerciële eigendomsrechten die het handelsverkeer beïnvloeden, wordt op verzoek van een partij spoedoverleg gevoerd, teneinde tot wederzijds bevredigende oplossingen te komen.

Artikel 57

De partijen streven ernaar de verschillen op het gebied van harmonisatie en conformiteitsbeoordeling verder te beperken. Daartoe sluiten zij specifieke overeenkomsten met betrekking tot wederzijdse erkenning op het gebied van de conformiteitsbeoordeling.

Artikel 58

De partijen stellen zich een wederzijdse en geleidelijke liberalisering van de overheidsopdrachten ten doel. De Associatieraad pleegt overleg over de tenuitvoerlegging van deze doelstelling.

TITEL V

ECONOMISCHE SAMENWERKING

Artikel 59

Doelstellingen

1. De partijen verbinden zich ertoe hun economische samenwerking te versterken, in hun wederzijds belang en overeenkomstig de algemene doelstellingen van deze overeenkomst.

2. De economische samenwerking heeft als doel Jordanië te steunen in zijn activiteiten ter bevordering van duurzame economische en sociale ontwikkeling.

Artikel 60

Toepassingssfeer

1. De samenwerking richt zich in de eerste plaats op terreinen waar zich interne problemen voordoen, of die de gevolgen ondergaan van het liberaliseringsproces van de gehele Jordaanse economie, met name de liberalisering van het handelsverkeer tussen Jordanië en de Gemeenschap.

2. Voorts wordt bij de samenwerking prioriteit gegeven aan de sectoren die de economieën van Jordanië en de Gemeenschap dichter bij elkaar brengen, met name sectoren die groei en werkgelegenheid scheppen.

3. De partijen bevorderen de economische samenwerking tussen Jordanië en andere landen in de regio.

4. Bescherming van het milieu en het ecologische evenwicht is een factor die bij de tenuitvoerlegging van de verschillende terreinen van de economische samenwerking waarvoor dit relevant is, in aanmerking wordt genomen.

5. De partijen kunnen overeenkomen de economische samenwerking uit te breiden tot sectoren die niet onder het bepaalde in deze titel vallen.

Artikel 61

Middelen en modaliteiten

De economische samenwerking wordt met name verwezenlijkt door middel van:

a) een regelmatige economische dialoog tussen de twee partijen die alle terreinen van het macro-economische beleid bestrijkt;

b) regelmatige uitwisseling van informatie en ideeën in alle sectoren van samenwerking, onder meer door middel van bijeenkomsten van ambtenaren en deskundigen;

c) activiteiten op het gebied van adviesverlening, expertise en opleiding;

d) gezamenlijke activiteiten als seminars en workshops;

e) technische en administratieve bijstand en bijstand op het gebied van de regelgeving;

f) bevordering van joint ventures.

Artikel 62

Regionale samenwerking

Ter bevordering van de regionale samenwerking bevorderen de partijen activiteiten met een regionaal effect of waarbij andere landen in de regio betrokken zijn.

Deze activiteiten kunnen onder meer inhouden:

- intra-regionale handel;

- milieu;

- ontwikkeling van de economische infrastructuur;

- wetenschappelijk en technologisch onderzoek;

- cultuur;

- douanezaken.

Artikel 63

Onderwijs en opleiding

De samenwerking tussen de partijen richt zich op het vaststellen en benutten van de meest effectieve methoden om de situatie in het onderwijs en de beroepseducatie aanzienlijk te verbeteren, met name ten aanzien van overheidsondernemingen en het particuliere bedrijfsleven, commerciële dienstverlening, de overheid en openbare instellingen, technische instanties, instanties voor normalisatie en certificatie en andere relevante organisaties. Beroepsopleidingen in verband met de herstructurering van de industrie krijgen hierbij speciale aandacht.

De samenwerking bevordert tevens de totstandkoming van contacten tussen gespecialiseerde instanties in de Gemeenschap en Jordanië en de uitwisseling van informatie en ervaringen, alsmede het gezamenlijke gebruik van technische middelen.

Artikel 64

Wetenschappelijke en technologische samenwerking

De samenwerking is gericht op:

a) het bevorderen van permanente banden tussen de wetenschapsgemeenschappen van de partijen, met name door middel van:

- de toegang van Jordanië tot communautaire programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling, overeenkomstig de geldende bepalingen inzake de deelname van derde landen aan deze programma's;

- de deelname van Jordanië aan gedecentraliseerde samenwerkingsnetwerken;

- bevordering van synergie tussen opleiding en onderzoek;

b) het versterken van de onderzoekscapaciteit van Jordanië;

c) het stimuleren van technologische innovatie, het uitwisselen van nieuwe technologieën en het verspreiden van kennis, met name om de aanpassing van de industriële capaciteit van Jordanië te versnellen.

Artikel 65

Milieu

1. De samenwerking is gericht op het voorkomen van de afbraak van het milieu, het intomen van de vervuiling en het rationele gebruik van natuurlijke hulpbronnen, teneinde duurzame ontwikkeling tot stand te brengen en regionale samenwerkingsprojecten te bevorderen.

2. De samenwerking wordt met name geconcentreerd op:

- woestijnvorming;

- de kwaliteit van het zeewater en controle op en preventie van vervuiling van de zee;

- beheer van de watervoorraden;

- passend gebruik van energie;

- afvalbeheer;

- de gevolgen van de industriële ontwikkeling voor het milieu in het algemeen; de veiligheid van industriële installaties in het bijzonder;

- de gevolgen van de landbouw voor de kwaliteit van bodem en water;

- milieu-educatie en voorlichting;

- het gebruik van geavanceerde methoden voor milieubeheer, meet- en controlemethoden, en in het bijzonder het gebruik van het Environmental Information System (EIS) en technieken voor milieueffectbeoordeling;

- verzilting.

Artikel 66

Industriële samenwerking

De samenwerking is met name gericht op het bevorderen van:

- industriële samenwerking tussen ondernemingen in de Gemeenschap en in Jordanië, onder meer inhoudende toegang tot communautaire netwerken voor samenwerking tussen bedrijven en netwerken die in het kader van gedecentraliseerde samenwerking zijn opgezet;

- modernisering en herstructurering van de Jordaanse industrie;

- totstandbrenging en bevordering van een voor de ontwikkeling van het particuliere bedrijfsleven gunstig klimaat, teneinde groei en diversifiëring van de industriële productie te stimuleren;

- samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf in de Gemeenschap en in Jordanië;

- overdracht van technologie, innovatie en onderzoek en ontwikkeling;

- diversifiëring van de industriële productie in Jordanië;

- ontwikkeling van het menselijke potentieel;

- verbetering van de toegang tot investeringskredieten;

- stimulering van innovatie;

- verbetering van ondersteunende informatiediensten.

Artikel 67

Investeringen en stimulering van investeringen

De samenwerking is gericht op het scheppen van een gunstig en stabiel investeringsklimaat in Jordanië. Dit houdt in ontwikkeling van:

- geharmoniseerde en vereenvoudigde administratieve procedures; mechanismen voor gezamenlijke investeringen, met name in het midden- en kleinbedrijf, en identificatie van en informatie over investeringsmogelijkheden;

- een juridisch klimaat dat bevorderlijk is voor de onderlinge investeringen, eventueel door de sluiting tussen Jordanië en de lidstaten van overeenkomsten ter bescherming van investeringen en overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting;

- toegang tot de kapitaalmarkt ten behoeve van de financiering van productieve investeringen;

- joint ventures van ondernemingen uit Jordanië en de Gemeenschap.

Artikel 68

Normalisatie en conformiteitsbeoordeling

De samenwerking op dit gebied richt zich met name op:

a) het bevorderen van de toepassing van communautaire voorschriften op het gebied van normalisatie, metrologie, kwaliteitsnormen en erkenning van conformiteit;

b) modernisering van de Jordaanse instanties voor conformiteitsbeoordeling, teneinde te zijner tijd en voorzover mogelijk overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning van conformiteitsbeoordeling te sluiten;

c) het ontwikkelen van structuren en organen voor de bescherming van intellectuele, industriële en commerciële eigendom, normalisatie en kwaliteitsnormen.

Artikel 69

Aanpassing van wetgeving

De partijen doen alles wat in hun vermogen ligt om hun wetgeving onderling aan te passen, teneinde de implementatie van deze overeenkomst te vereenvoudigen.

Artikel 70

Financiële diensten

De partijen werken samen om hun normen en voorschriften te harmoniseren, onder andere met het oog op:

a) versterking en herstructurering van de financiële sector in Jordanië;

b) verbetering van de boekhoudings- en boekhoudcontrolesystemen, alsmede het toezicht op en de reglementering van het bankwezen, het verzekeringswezen en andere financiële sectoren in Jordanië.

Artikel 71

Landbouw

De partijen concentreren zich bij de samenwerking in het bijzonder op:

- steun voor hun beleid ter diversifiëring van de productie;

- bevordering van milieuvriendelijke landbouwmethoden;

- totstandbrenging van nauwere banden tussen ondernemingen, groeperingen en organisaties die beroepsgroepen vertegenwoordigen in Jordanië en in de Gemeenschap, een en ander op vrijwillige basis;

- technische bijstand en scholing;

- harmonisatie van fytosanitaire en veterinaire normen;

- geïntegreerde ontwikkeling van het platteland, mede inhoudende verbetering van basisdienstverlening en de ontwikkeling van aanverwante economische activiteiten;

- samenwerking tussen plattelandsregio's, uitwisseling van ervaringen en kennis inzake plattelandsontwikkeling.

Artikel 72

Vervoer

De samenwerking is gericht op:

- herstructurering en modernisering van weg-, spoorweg-, haven- en luchthaveninfrastructuur die verbonden is met de belangrijkste trans-Europese verbindingen van gemeenschappelijk belang;

- definitie en toepassing van exploitatienormen die vergelijkbaar zijn met die welke in de Gemeenschap gangbaar zijn;

- vernieuwing van technische installaties volgens de communautaire normen voor multimodaal vervoer, containervervoer en overslag;

- geleidelijke versoepelingen van de transitovoorschriften;

- verbetering van het beheer van luchthavens, de luchtverkeersleiding en de spoorwegen, mede inhoudende samenwerking tussen de verantwoordelijke nationale instanties.

Artikel 73

Informatie-infrastructuur en telecommunicatie

De samenwerking is met name gericht op:

a) de telecommunicatie in het algemeen;

b) normalisatie, conformiteitsbeproeving en certificatie op het gebied van informatietechnologie en telecommunicatie;

c) verbreiding van nieuwe informatietechnologieën, met name op het gebied van netwerken en de onderlinge oppeling van netwerken (ISDN - digitaal netwerk voor geïntegreerde diensten - en EDI - elektronische gegevensuitwisseling);

d) stimulering van onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe faciliteiten voor communicatie en informatietechnologieën, gericht op het ontwikkelen van de markt voor uitrusting, diensten en toepassingen in verband met informatietechnologieën en communicatie, diensten en installaties.

Artikel 74

Energie

Bij de samenwerking genieten prioriteit:

- bevordering van duurzame energiebronnen en binnenlandse energiebronnen;

- bevordering van energiebesparing en efficiënt energiegebruik;

- toegepast onderzoek naar datanetwerken in de economische en sociale sector, met name ten behoeve van de verbinding tussen ondernemingen in de Gemeenschap en in Jordanië;

- ondersteuning van de inspanningen voor modernisering en ontwikkeling van energienetwerken en koppeling daarvan aan de netwerken van de Gemeenschap.

De samenwerking richt zich tevens op vereenvoudiging van de doorvoer van gas, olie en elektriciteit.

Artikel 75

Toerisme

Prioriteit genieten bij de samenwerking op dit gebied:

- verbetering van de kennis van de toeristenindustrie en versterking van de consistentie van beleid dat op het toerisme van invloed is;

- betere seizoensspreiding van het toerisme;

- bevordering van de samenwerking met regio's en steden in buurlanden;

- betere informatievoorziening voor toeristen en bescherming van hun belangen;

- benadrukking van het belang van het culturele erfgoed voor het toerisme;

- zorgen voor een passende wisselwerking tussen toerisme en het milieu;

- bevordering van de concurrentie in het toerisme door stimulering van professionalisme, met name ten aanzien van het hotelwezen;

- uitwisseling van informatie inzake geplande projecten voor ontwikkeling en marketing van het toerisme, toeristische beurzen, tentoonstellingen, congressen en publicaties.

Artikel 76

Douane

1. De partijen verbinden zich ertoe de samenwerking op douanegebied te ontwikkelen, teneinde erop toe te zien dat de handelsbepalingen worden nageleefd. Bij de samenwerking hebben prioriteit:

a) vereenvoudiging van controles en procedures voor in- en uitklaring van goederen;

b) toepassing van het "enig administratief document" en een systeem om de transitregelingen van de Gemeenschap en Jordanië te koppelen.

2. Onverminderd het bepaalde in de overeenkomst inzake verdere samenwerking, in het bijzonder wat de bestrijding van drugs en het witwassen van geld betreft, verlenen de douaneadministraties van de partijen elkaar administratieve bijstand overeenkomstig Protocol nr. 4.

Artikel 77

Statistiek

De samenwerking is met name gericht op harmonisatie van de door de partijen gebruikte methoden, zodat betrouwbare statistieken kunnen worden opgesteld voor handel, bevolking, migratie en in het algemeen alle gebieden die onder deze overeenkomst vallen en voor statistische verwerking in aanmerking komen.

Artikel 78

Witwassen van geld

1. De partijen werken samen om te voorkomen dat hun financiële systemen worden gebruikt voor het witwassen van de opbrengst van criminele activiteiten in het algemeen en drugsmisdrijven in het bijzonder.

2. De samenwerking op dit gebied omvat administratieve en technische bijstand teneinde normen op te stellen voor de bestrijding van het witwassen van geld die gelijkwaardig zijn aan die van de Gemeenschap en andere relevante internationale instellingen, met name de Financial Action Task Force (FATF).

Artikel 79

Bestrijding van drugs

1. De samenwerking is met name gericht op:

- verbetering van de effectiviteit van beleid en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van het aanbod van en de illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, alsmede op bestrijding van het misbruik van deze producten;

- bevordering van een gezamenlijke aanpak voor het terugdringen van het illegale gebruik van deze producten.

2. De partijen bepalen gezamenlijk, in overeenstemming met hun respectieve wetgeving, welke strategieën en samenwerkingsmethoden geboden zijn om deze doelstellingen te bereiken. Hun optreden, voorzover niet gemeenschappelijk, wordt gebaseerd op overleg en nauwe coördinatie.

Aan dit optreden kunnen bevoegde openbare en particuliere instellingen en internationale organisaties deelnemen, in samenwerking met de bevoegde instanties van Jordanië, de Gemeenschap en haar lidstaten.

3. De samenwerking wordt verwezenlijkt door middel van uitwisseling van informatie en waar nodig gezamenlijke activiteiten met betrekking tot:

- oprichting of uitbreiding van instellingen voor socialedienstverlening en gezondheidszorg en informatiecentra voor de behandeling en sociale reïntegratie van drugsverslaafden;

- uitvoering van projecten op het gebied van preventie, voorlichting, opleiding en epidemiologisch onderzoek;

- het opstellen van normen voor de preventie van het misbruik van precursoren en andere essentiële stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen, overeenkomend met de normen van de Gemeenschap en de betrokken internationale organen, met name de Chemical Action Task Force (CATF).

TITEL VI

SOCIALE EN CULTURELE SAMENWERKING

HOOFDSTUK 1

SOCIALE DIALOOG

Artikel 80

1. Tussen de partijen wordt een regelmatige dialoog ingesteld over elk onderwerp op sociaal gebied dat voor hen van belang is.

2. De dialoog is een instrument voor onderzoek naar wijzen om vooruitgang te bewerkstelligen wat betreft het verkeer van werknemers, de gelijke behandeling en de sociale integratie van onderdanen van Jordanië en van de Gemeenschap die legaal op het grondgebied van gastlanden verblijven.

3. De dialoog heeft met name betrekking op alle problemen betreffende:

a) leef- en werkomstandigheden van migrantengemeenschappen;

b) migratie;

c) illegale immigratie en de voorwaarden voor terugzending van personen die niet voldoen aan de bepalingen van de wetgeving inzake verblijf en vestiging die in het gastland van toepassing is;

d) activiteiten en programma's ter bevordering van de gelijke behandeling van onderdanen van Jordanië en van de Gemeenschap, wederzijdse kennis van cultuur en beschaving, bevordering van tolerantie en bestrijding van discriminatie.

Artikel 81

De dialoog op sociaal gebied wordt gehouden op dezelfde niveaus en volgens dezelfde procedures als die van titel I van deze overeenkomst, die tevens als kader ervoor kan dienen.

HOOFDSTUK 2

SAMENWERKING OP SOCIAAL GEBIED

Artikel 82

1. De partijen erkennen het belang van sociale ontwikkeling, een essentiële component van alle economische ontwikkeling. Bijzondere prioriteit wordt toegekend aan de eerbiediging van fundamentele sociale rechten.

2. Teneinde de samenwerking op sociaal gebied tussen de partijen te consolideren, worden activiteiten en programma's op elk gebied dat voor hen van belang is, uitgevoerd.

Hierbij hebben de volgende onderwerpen prioriteit:

a) vermindering van de migratiedruk door het scheppen van werkgelegenheid en het ontwikkelen van het onderwijs in de emigratiegebieden;

b) reïntegratie van teruggestuurde illegale immigranten;

c) bevordering van de participatie van vrouwen in het sociale en economische ontwikkelingsproces, met name door middel van onderwijs en de media, overeenkomstig het Jordaanse beleid op dit gebied;

d) ontwikkeling en versterking van Jordaanse programma's voor gezinsplanning en bescherming van moeder en kind;

e) verbetering van het stelsel voor sociale zekerheid;

f) verbetering van de gezondheidszorg;

g) verbetering van levensomstandigheden in achtergestelde, dichtbevolkte gebieden;

h) uitvoering en financiering van uitwisselings- en vrijetijdsprogramma's voor gemengde groepen Europese en Jordaanse jongeren die in de lidstaten verblijven ter bevordering van de kennis van elkaars cultuur en van de tolerantie.

Artikel 83

Samenwerkingsprojecten kunnen worden gecoördineerd met de lidstaten en de relevante internationale organisaties.

Artikel 84

De Associatieraad richt vóór het einde van het eerste jaar na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst een werkgroep op. Deze is belast met permanente evaluatie van de tenuitvoerlegging van de bepalingen van de hoofdstukken 1 en 2.

HOOFDSTUK 3

CULTURELE SAMENWERKING EN UITWISSELING VAN INFORMATIE

Artikel 85

1. Met het oog op de vergroting van wederzijdse kennis en begrip en rekening houdend met reeds ondernomen activiteiten, verbinden de partijen zich ertoe, met respect voor elkaars cultuur, een vaste basis te leggen voor een duurzame culturele dialoog en een permanente culturele samenwerking te bevorderen op alle daarvoor geschikte terreinen.

2. Bij de vaststelling van samenwerkingsactiviteiten en -programma's en gezamenlijke activiteiten besteden de partijen bijzondere aandacht aan jongeren, aan zelfexpressie en communicatievaardigheden met gebruikmaking van schriftelijke en audiovisuele media, en aan monumentenzorg en verbreiding van cultuur.

3. De partijen komen overeen dat de bestaande programma's voor culturele samenwerking in de Gemeenschap en de lidstaten tot Jordanië kunnen worden uitgebreid.

4. De partijen stimuleren activiteiten van wederzijds belang op het gebied van informatie en communicatie.

TITEL VII

FINANCIËLE SAMENWERKING

Artikel 86

Ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst wordt een financieel samenwerkingspakket aan Jordanië ter beschikking gesteld overeenkomstig de passende procedures en financiële middelen.

Deze procedures worden na de inwerkingtreding van de overeenkomst in overleg tussen de partijen vastgesteld met behulp van de meest geschikte instrumenten.

Naast de in titel V en titel VI van deze overeenkomst genoemde terreinen heeft deze samenwerking vooral betrekking op:

- het bevorderen van hervormingen die gericht zijn op de modernisering van de economie;

- het op peil brengen van de economische infrastructuur;

- het bevorderen van particuliere investeringen en activiteiten die werkgelegenheid scheppen;

- het opvangen van de gevolgen voor de Jordaanse economie van de geleidelijke instelling van een vrijhandelszone, met name door het op peil brengen en herstructureren van de industrie;

- het begeleiden van het beleid in de sociale sectoren.

Artikel 87

In het kader van de communautaire financiële instrumenten ter ondersteuning van de programma's voor structurele aanpassing in de landen van het Middellandse-Zeegebied, en in nauwe samenwerking met de Jordaanse autoriteiten en met andere donoren, in het bijzonder andere internationale financiële instellingen, onderzoekt de Gemeenschap op welke wijze ondersteuning kan worden geboden voor de structuurmaatregelen die Jordanië neemt om een algemeen financieel evenwicht te herstellen en een economisch klimaat te scheppen dat een versnelde groei bevordert en tegelijkertijd het sociale welzijn van de bevolking verbetert.

Artikel 88

Met het oog op een gecoördineerde benadering van bijzondere macro-economische en financiële problemen die uit de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst zouden kunnen voortvloeien, besteden de partijen bijzondere aandacht aan de ontwikkelingen in het handelsverkeer en de financiële betrekkingen tussen de Gemeenschap en Jordanië in het kader van de krachtens titel V ingestelde regelmatige economische dialoog.

TITEL VIII

INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 89

Er wordt een Associatieraad opgericht, die eenmaal per jaar, of telkens wanneer de omstandigheden zulks vereisen, op ministerieel niveau bijeenkomt op initiatief van zijn voorzitter, overeenkomstig het reglement van orde.

De Associatieraad behandelt alle belangrijke vraagstukken die zich in het kader van de overeenkomst voordoen, alsmede alle andere bilaterale of internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang.

Artikel 90

1. De Associatieraad bestaat uit enerzijds leden van de Raad van de Europese Unie en leden van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en anderzijds leden van de regering van Jordanië.

2. De leden van de Associatieraad kunnen regelingen treffen om zich te doen vertegenwoordigen, overeenkomstig de daartoe in het reglement van orde van deze Associatieraad vast te stellen voorwaarden.

3. De Associatieraad stelt zijn reglement van orde vast.

4. De Associatieraad wordt beurtelings voorgezeten door een lid van de Raad van de Europese Unie en een lid van de regering van Jordanië, zulks overeenkomstig het bepaalde in het reglement van orde van de Associatieraad.

Artikel 91

De Associatieraad heeft, voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de overeenkomst, in de in de overeenkomst genoemde gevallen beslissingsbevoegdheid.

De besluiten van de Associatieraad zijn bindend voor de partijen, die de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering ervan. De Associatieraad kan tevens alle nuttige aanbevelingen doen.

De besluiten en aanbevelingen van de Associatieraad worden vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen de partijen.

Artikel 92

1. Er wordt een Associatiecomité opgericht, dat toezicht houdt op het beheer van deze overeenkomst, onder voorbehoud van de aan de Associatieraad toegekende bevoegdheden.

2. De Associatieraad kan alle of een deel van zijn bevoegdheden aan het Associatiecomité delegeren.

Artikel 93

1. Het Associatiecomité vergadert op het niveau van ambtenaren en bestaat uit enerzijds vertegenwoordigers van de leden van de Raad van de Europese Unie en van leden van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en anderzijds vertegenwoordigers van de regering van Jordanië.

2. Het Associatiecomité stelt zijn reglement van orde vast.

3. Het Associatiecomité wordt beurtelings voorgezeten door een vertegenwoordiger van het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en een vertegenwoordiger van de regering van Jordanië.

Artikel 94

1. Het Associatiecomité heeft beslissingsbevoegdheid inzake het beheer van deze overeenkomst en op de terreinen waarop de Associatieraad het comité bevoegdheden heeft toegekend.

2. Besluiten worden in overleg tussen de partijen genomen en zijn bindend voor de partijen, die gehouden zijn de maatregelen te nemen die voor de uitvoering ervan nodig zijn.

Artikel 95

De Associatieraad kan besluiten werkgroepen of lichamen in te stellen die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

Artikel 96

De Associatieraad neemt alle nuttige maatregelen ter bevordering van de samenwerking en de contacten tussen het Europees Parlement en het parlement van Jordanië.

Artikel 97

1. Elk der partijen kan ieder geschil dat verband houdt met de toepassing of de interpretatie van deze overeenkomst aan de Associatieraad voorleggen.

2. De Associatieraad kan het geschil bij besluit beslechten.

3. Elke partij is verplicht de voor de uitvoering van het in lid 2 bedoelde besluit vereiste maatregelen te treffen.

4. Indien het geschil niet overeenkomstig lid 2 kan worden beslecht, kan elk der partijen de andere partij ervan in kennis stellen dat zij een scheidsrechter heeft aangewezen, waarop de andere partij binnen twee maanden een tweede scheidsrechter dient aan te wijzen. Voor de toepassing van deze procedure worden de Gemeenschap en de lidstaten geacht één partij bij het geschil te zijn.

De Associatieraad wijst een derde scheidsrechter aan.

De scheidsrechters beslissen bij meerderheid van stemmen.

Elke partij bij het geschil dient de maatregelen te treffen die voor de tenuitvoerlegging van de beslissing van de scheidsrechters noodzakelijk zijn.

Artikel 98

Niets in de overeenkomst belet een overeenkomstsluitende partij maatregelen te nemen:

a) die zij nodig acht om de onthulling van informatie die tegen haar vitale veiligheidsbelangen indruist, te beletten;

b) die verband houden met de productie van of de handel in wapens, munitie of oorlogsmateriaal of met onderzoek, ontwikkeling of productie die absoluut vereist zijn voor defensiedoeleinden, mits deze maatregelen geen afbreuk doen aan de concurrentievoorwaarden voor producten die niet voor specifiek militaire doeleinden bestemd zijn;

c) die zij van vitaal belang voor haar eigen veiligheid acht, in geval van ernstige binnenlandse problemen die de openbare orde bedreigen, in tijden van oorlog of ernstige internationale spanningen die een oorlogsdreiging inhouden, of om verplichtingen na te komen die zij voor de bewaring van de vrede en de internationale veiligheid is aangegaan.

Artikel 99

Op de door deze overeenkomst bestreken terreinen en onverminderd eventueel daarin neergelegde bijzondere bepalingen, geldt het volgende:

- de regelingen die Jordanië ten opzichte van de Gemeenschap toepast, mogen geen aanleiding geven tot discriminatie tussen de lidstaten, hun onderdanen of hun vennootschappen;

- de regelingen die de Gemeenschap ten opzichte van Jordanië toepast, mogen geen aanleiding geven tot discriminatie tussen Jordaanse onderdanen of vennootschappen.

Artikel 100

Ten aanzien van directe belastingen heeft geen der bepalingen van de overeenkomst tot gevolg dat:

- de door een partij toegekende voordelen op fiscaal gebied in enige internationale overeenkomst of regeling waardoor deze partij gebonden is, worden uitgebreid;

- vaststelling of toepassing door een partij van enige maatregel die gericht is op het voorkomen van fraude of belastingontduiking, wordt verhinderd;

- afbreuk wordt gedaan aan het recht van een partij de ter zake doende bepalingen van haar fiscale wetgeving toe te passen op belastingplichtigen die zich niet in dezelfde situatie bevinden, met name ten aanzien van hun woonplaats.

Artikel 101

1. De partijen treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die vereist zijn om aan hun verplichtingen krachtens deze overeenkomst te voldoen. Zij zien erop toe dat de in de overeenkomst aangegeven doelstellingen worden bereikt.

2. Indien een der partijen van mening is dat de andere partij een verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit niet is nagekomen, kan zij passende maatregelen treffen. Alvorens dit te doen, behalve in bijzonder spoedeisende gevallen, verstrekt zij de Associatieraad alle ter zake doende informatie die nodig is voor een grondig onderzoek van de situatie, teneinde een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de goede werking van de overeenkomst het minst verstoren. Deze maatregelen worden onmiddellijk ter kennis van de Associatieraad gebracht en op verzoek van de andere partij in de Associatieraad besproken.

Artikel 102

De Protocollen nrs. 1 tot en met 4 en de bijlagen I tot en met VII vormen een integrerend onderdeel van de overeenkomst. De verklaringen en de briefwisselingen zijn opgenomen in de slotakte, die een integrerend onderdeel vormt van de overeenkomst.

Artikel 103

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "partijen" verstaan: enerzijds de Gemeenschap, of de lidstaten, of de Gemeenschap en de lidstaten, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden, en anderzijds Jordanië.

Artikel 104

De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

Elk der partijen kan de overeenkomst door kennisgeving aan de andere partij opzeggen. Zes maanden na de datum van die kennisgeving houdt de overeenkomst op van toepassing te zijn.

Artikel 105

Deze overeenkomst is van toepassing op enerzijds het grondgebied waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van toepassing zijn, overeenkomstig het bepaalde in die Verdragen, en anderzijds op het grondgebied van Jordanië.

Artikel 106

Deze overeenkomst, die is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Arabische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt neergelegd bij het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 107

1. Deze overeenkomst wordt door de partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum waarop de partijen elkaar ervan kennisgeving doen dat de in de eerste alinea bedoelde procedures zijn voltooid.

2. Bij inwerkingtreding vervangt deze overeenkomst de op 18 januari 1997 te Brussel ondertekende Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië en de Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Jordanië.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete./Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems./Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά./Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven./Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept./Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette./Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig./Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän./Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju./

>PIC FILE= "L_2002129NL.002401.TIF">

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_2002129NL.002501.TIF">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>PIC FILE= "L_2002129NL.002502.TIF">

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2002129NL.002503.TIF">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2002129NL.002504.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2002129NL.002505.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2002129NL.002601.TIF">

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

>PIC FILE= "L_2002129NL.002602.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2002129NL.002603.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2002129NL.002604.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2002129NL.002605.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2002129NL.002701.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2002129NL.002702.TIF">

Suomen tasavallan puolesta

>PIC FILE= "L_2002129NL.002703.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2002129NL.002704.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2002129NL.002705.TIF">

Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar

>PIC FILE= "L_2002129NL.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129NL.002802.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129NL.002803.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129NL.002804.TIF">

LIJST VAN BIJLAGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE I

Producten bedoeld in artikel 10, lid 1

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Producten bedoeld in artikel 10, lid 2, en artikel 11, lid 2

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

Industriële producten van oorsprong uit de Gemeenschap waarop bij invoer in Jordanië het in artikel 11, leden 3 en 4, bedoelde tijdschema voor de afschaffing van tarieven van toepassing is

Lijst A

0501 00 00

0502 10 00

0502 90 00

0503 00 00

0505 10 00

0505 90 00

0506 10 00

0506 90 00

0507 10 00

0507 90 00

0508 00 00

1302 32 10

1401 10 00

1401 20 00

1401 90 00

1402 10 00

1402 90 00

1403 10 00

1403 90 00

1404 10 90

1404 20 00

1404 90 10

1520 00 10

1521 90 90

1804 00 00

1805 00 10

1901 10 10

1901 10 20

1901 90 20

2106 10 10

2106 90 30

2106 90 40

2106 90 60

2503 00 00

2504 10 00

2504 90 00

2507 00 00

2508 10 00

2508 20 00

2508 30 00

2508 40 00

2508 50 00

2508 60 00

2508 70 00

2509 00 00

2510 10 00

2510 20 00

2511 10 00

2511 20 00

2512 00 00

2513 19 00

2513 20 10

2514 00 00

2519 10 00

2519 90 00

2520 20 10

2524 00 00

2526 10 00

2526 20 00

2528 10 00

2528 90 00

2530 90 20

2530 90 30

2601 11 00

2601 12 00

2601 20 00

2602 00 00

2603 00 00

2604 00 00

2605 00 00

2606 00 00

2607 00 00

2608 00 00

2609 00 00

2610 00 00

2611 00 00

2612 10 00

2612 20 00

2613 10 00

2613 90 00

2614 00 00

2615 10 00

2615 90 00

2616 10 00

2616 90 00

2617 10 00

2617 90 00

2618 00 00

2619 00 00

2620 11 00

2620 19 00

2620 20 00

2620 30 00

2620 40 00

2620 50 00

2620 90 00

2621 00 00

2701 11 00

2701 12 00

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2703 00 00

2704 00 00

2705 00 00

2706 00 00

2707 10 00

2707 20 00

2707 30 00

2707 40 00

2707 50 00

2707 60 00

2707 91 00

2707 99 00

2708 10 00

2708 20 00

2709 00 00

2710 00 52

2710 00 70

2712 20 10

2713 11 00

2713 12 00

2713 20 00

2713 90 00

2714 10 00

2714 90 00

2801 30 00

2802 00 00

2803 00 00

2804 29 10

2804 29 20

2804 70 00

2804 90 00

2805 11 00

2805 19 00

2805 21 00

2805 22 00

2805 30 00

2805 40 00

2806 20 00

2807 00 00

2808 00 00

2809 10 00

2809 20 00

2810 00 00

2811 11 00

2811 19 10

2811 19 90

2811 22 00

2811 29 00

2812 10 10

2812 10 20

2812 10 30

2812 10 40

2812 10 50

2812 10 60

2812 10 70

2812 10 80

2812 10 90

2812 90 00

2813 10 00

2813 90 00

2815 20 00

2815 30 00

2816 10 00

2816 20 00

2816 30 00

2817 00 00

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

2819 90 10

2820 10 00

2821 10 10

2821 20 10

2822 00 10

2823 00 00

2824 10 00

2824 20 00

2824 90 00

2825 10 00

2825 20 00

2825 30 00

2825 40 00

2825 50 00

2825 60 00

2825 70 00

2825 80 00

2825 90 90

2826 11 00

2826 12 00

2826 19 00

2826 20 00

2826 30 00

2826 90 00

2827 10 00

2827 20 00

2827 31 00

2827 32 00

2827 33 00

2827 34 00

2827 35 00

2827 36 00

2827 38 00

2827 39 00

2827 41 90

2827 49 90

2829 11 00

2829 19 00

2829 90 10

2830 10 00

2830 20 00

2830 30 00

2830 90 00

2833 11 00

2833 19 00

2833 21 00

2833 22 00

2833 23 00

2833 24 00

2833 25 00

2833 26 00

2833 27 00

2833 29 00

2833 30 00

2833 40 00

2834 21 00

2834 29 10

2835 10 10

2835 22 10

2835 23 10

2835 24 10

2835 25 10

2835 26 10

2835 29 10

2835 31 10

2835 39 10

2836 10 10

2836 20 10

2836 30 10

2836 40 10

2836 50 10

2836 60 10

2836 70 10

2836 91 10

2836 92 10

2836 99 10

2839 11 00

2839 19 00

2839 20 00

2839 90 00

2840 11 00

2840 19 00

2840 20 00

2840 30 00

2841 90 10

2841 90 20

2844 10 00

2844 20 00

2844 30 00

2844 40 00

2844 50 00

2845 10 00

2845 90 00

2846 10 00

2846 90 00

2847 00 00

2849 10 00

2849 20 00

2849 90 00

2901 10 10

2901 21 10

2901 22 10

2901 23 10

2901 24 10

2901 29 10

2902 11 10

2902 19 10

2902 20 10

2902 30 10

2902 41 10

2902 42 10

2902 43 10

2902 44 10

2902 50 10

2902 60 10

2902 70 10

2902 90 10

2902 90 91

2903 22 00

2903 41 00

2903 42 00

2903 44 00

2903 45 10

2903 46 10

2903 47 10

2903 49 10

2903 62 10

2904 10 10

2904 20 10

2904 90 20

2905 11 10

2905 12 10

2905 13 10

2905 14 10

2905 15 10

2905 16 10

2905 17 10

2905 19 20

2905 22 10

2905 29 10

2905 31 10

2905 32 10

2905 39 10

2905 41 10

2905 42 10

2905 43 10

2905 44 10

2905 45 10

2905 49 10

2905 50 20

2906 29 10

2907 29 10

2908 10 00

2908 20 00

2908 90 00

2909 11 00

2909 19 10

2909 20 10

2909 30 10

2909 41 10

2909 42 10

2909 43 10

2909 44 10

2909 49 10

2909 50 10

2909 60 10

2912 11 10

2912 12 10

2912 13 10

2912 19 10

2912 21 10

2912 29 10

2912 30 10

2912 41 10

2912 42 10

2912 49 10

2912 50 10

2912 60 10

2914 11 10

2914 12 10

2914 13 10

2914 19 10

2914 21 10

2914 22 10

2914 23 10

2914 29 10

2914 31 10

2914 39 10

2914 40 10

2914 50 10

2914 61 10

2914 69 10

2914 70 10

2915 11 10

2915 12 10

2915 13 10

2915 21 10

2915 22 10

2915 23 10

2915 24 10

2915 29 10

2915 31 10

2915 32 10

2915 33 10

2915 34 10

2915 35 10

2915 39 10

2915 40 10

2915 50 10

2915 60 10

2915 70 10

2915 90 10

2916 11 10

2916 12 10

2916 13 10

2916 14 10

2916 15 10

2916 19 10

2916 20 10

2916 31 10

2916 32 10

2916 34 10

2916 35 10

2916 39 10

2917 11 91

2917 12 91

2917 13 91

2917 14 10

2917 19 91

2917 20 91

2917 31 91

2917 32 91

2917 33 91

2917 34 91

2917 35 10

2917 36 91

2917 37 91

2917 39 91

2918 11 10

2918 12 10

2918 13 10

2918 15 10

2918 16 10

2918 17 10

2918 19 20

2918 21 10

2918 22 10

2918 23 10

2918 29 10

2918 30 10

2918 90 10

2919 00 10

2920 10 10

2920 90 50

2921 11 10

2921 12 10

2921 19 50

2921 21 10

2921 22 10

2921 29 10

2921 30 10

2921 41 00

2921 42 00

2921 43 10

2921 44 10

2921 45 10

2921 49 92

2921 51 10

2921 59 10

2922 29 10

2924 21 11

2924 21 92

2925 11 10

2926 90 30

2927 00 10

2928 00 10

2929 10 00

2929 90 10

2929 90 20

2929 90 90

2930 10 10

2930 20 10

2930 30 10

2930 40 10

2930 90 10

2932 11 10

2932 12 10

2932 13 10

2932 19 10

2932 21 10

2932 29 10

2932 91 10

2932 92 10

2932 93 10

2932 94 10

2932 99 20

2933 11 10

2933 19 10

2933 29 10

2933 31 10

2933 32 10

2933 39 30

2933 40 20

2933 51 10

2933 59 50

2933 61 10

2933 69 10

2933 71 10

2933 79 30

2933 90 10

2934 10 10

2934 20 10

2934 30 10

2934 90 91

2936 10 10

2936 21 10

2936 22 10

2936 23 10

2936 24 10

2936 25 10

2936 26 10

2936 27 10

2936 28 10

2936 29 10

2936 90 10

2939 21 00

2939 29 10

2941 10 00

2941 20 00

2941 30 00

2941 40 00

2941 50 00

2911 90 00

3003 31 00

3003 39 00

3003 40 00

3003 90 00

3004 31 00

3004 32 00

3004 39 00

3004 40 00

3004 50 00

3004 90 00

3006 60 00

3101 00 00

3102 10 00

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 00

3102 40 00

3102 50 00

3102 60 00

3102 70 00

3102 80 00

3102 90 00

3103 10 00

3103 20 00

3103 90 00

3104 10 00

3104 20 00

3104 30 90

3104 90 90

3105 10 90

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 00

3105 90 00

3201 10 10

3201 20 10

3201 90 10

3203 00 10

3203 00 91

3204 11 10

3204 12 10

3204 13 10

3204 14 10

3204 15 10

3204 16 10

3204 17 10

3204 19 10

3204 20 10

3204 90 10

3205 00 00

3206 11 10

3206 19 10

3206 20 10

3206 30 10

3206 41 10

3206 42 10

3260 43 10

3206 49 10

3206 50 10

3207 10 10

3207 20 10

3207 30 10

3207 40 10

3208 10 30

3208 20 30

3208 90 30

3209 10 10

3209 90 10

3210 00 10

3211 00 10

3212 10 00

3215 11 00

3215 19 00

3215 90 00

3402 11 10

3402 12 10

3402 13 10

3402 19 10

3402 90 10

3505 10 10

3505 10 20

3505 20 10

3507 10 10

3507 10 90

3507 90 00

3601 00 00

3603 00 00

3701 10 00

3701 30 10

3701 99 10

3702 10 00

3705 10 10

3705 20 10

3705 90 10

3706 10 10

3706 90 10

3801 10 00

3801 20 10

3801 20 21

3801 30 10

3801 90 10

3802 10 00

3802 90 00

3806 30 21

3806 90 21

3808 10 90

3808 20 90

3808 30 90

3808 40 90

3808 90 90

3809 10 10

3809 91 10

3809 92 10

3809 93 10

3812 10 00

3812 20 00

3812 30 00

3813 00 00

3815 11 10

3815 12 10

3815 19 10

3815 90 10

3816 00 10

3817 10 10

3817 20 10

3818 00 10

3821 00 00

3822 00 00

3823 11 00

3823 12 00

3823 13 00

3823 19 00

3823 70 00

3824 10 10

3824 20 10

3824 30 10

3824 40 10

3824 50 10

3824 60 10

3824 71 10

3824 79 10

3824 90 10

3824 90 20

3901 10 00

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

3902 10 00

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

3904 10 90

3904 21 90

3904 22 90

3904 30 90

3904 40 90

3904 50 90

3904 61 00

3904 69 00

3904 90 00

3905 12 00

3905 19 00

3905 21 00

3905 29 00

3905 30 00

3905 91 00

3905 99 00

3906 10 00

3906 90 00

3907 10 00

3907 20 00

3907 30 00

3907 40 00

3907 60 00

3907 91 00

3907 99 00

3908 10 00

3908 90 00

3909 10 00

3909 20 00

3909 30 00

3909 40 00

3909 50 00

3910 00 00

3911 10 00

3911 90 00

3912 11 00

3912 12 00

3912 20 00

3912 31 00

3912 39 00

3912 90 00

3913 10 00

3913 90 00

3914 00 00

3915 10 00

3915 20 00

3915 30 00

3915 90 00

3916 10 10

3916 10 91

3916 20 10

3916 20 91

3916 90 10

3916 90 91

3919 90 10

3920 10 91

3920 20 91

3920 30 10

3920 41 10

3920 42 10

3920 51 10

3920 59 10

3920 61 10

3920 62 10

3920 63 10

3920 69 10

3920 72 10

3920 73 91

3920 79 91

3920 92 10

3920 93 10

3920 94 10

3920 99 91

3921 19 20

3921 90 11

3921 90 91

3923 21 10

3923 29 10

3923 40 10

3926 90 10

3926 90 20

3926 90 40

3926 90 60

4001 10 00

4001 21 00

4001 22 00

4001 29 10

4001 30 90

4002 11 90

4002 19 11

4002 19 90

4002 20 11

4002 20 90

4002 31 11

4002 31 90

4002 39 11

4002 39 90

4002 41 90

4002 49 11

4002 49 90

4002 51 90

4002 59 11

4002 59 90

4002 60 11

4002 60 90

4002 70 11

4002 70 90

4002 80 11

4002 80 90

4002 91 90

4002 99 11

4002 99 90

4003 00 00

4004 00 00

4005 10 10

4005 91 10

4005 99 11

4005 99 90

4006 10 00

4006 90 10

4007 00 10

4008 11 10

4008 19 10

4008 21 20

4009 10 10

4009 20 10

4009 30 10

4009 40 10

4009 50 10

4012 20 10

4016 10 10

4016 99 10

4016 99 20

4017 00 10

4017 00 40

4017 00 50

4101 10 00

4101 21 00

4101 22 00

4101 29 00

4101 30 00

4101 40 00

4102 10 00

4102 21 00

4102 29 00

4103 10 00

4103 20 00

4103 90 00

4301 10 00

4301 20 00

4301 30 00

4301 40 00

4301 50 00

4301 60 00

4301 70 00

4301 80 00

4301 90 00

4401 10 00

4401 30 00

4402 00 00

4403 20 10

4403 41 10

4403 49 10

4403 91 10

4403 92 10

4403 99 10

4405 00 00

4406 10 00

4406 90 00

4415 10 10

4415 10 20

4415 10 30

4415 20 10

4417 00 10

4421 90 10

4421 90 20

4421 90 30

4502 00 10

4503 10 00

4503 90 10

4504 10 10

4504 90 10

4504 90 20

4601 10 00

4602 10 10

4602 90 10

4701 00 00

4702 00 00

4703 11 00

4703 19 00

4703 21 00

4703 29 00

4704 11 00

4704 19 00

4704 21 00

4704 29 00

4705 00 00

4706 10 00

4706 20 00

4706 91 00

4706 92 00

4706 93 00

4707 10 00

4707 20 00

4707 30 00

4707 90 00

4802 51 10

4802 52 10

4802 53 10

4802 60 10

4804 11 30

4804 19 30

4804 21 00

4804 29 00

4804 31 30

4804 39 30

4804 41 30

4804 42 30

4804 49 30

4804 51 30

4804 51 40

4804 52 30

4804 59 30

4808 20 00

4810 39 10

4810 91 10

4810 99 10

4811 40 10

4811 40 20

4819 10 10

4819 20 20

4819 30 10

4819 40 10

4820 20 10

4822 10 00

4822 90 00

4823 90 10

4823 90 20

4823 90 50

4823 90 60

4823 90 70

4823 90 80

4823 90 91

4903 00 00

4904 00 00

4905 10 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

4907 00 90

4911 10 00

4911 99 10

5001 00 00

5002 00 00

5003 10 00

5003 90 00

5004 00 00

5005 00 00

5101 11 00

5101 19 00

5101 21 00

5101 29 00

5101 30 00

5102 10 00

5102 20 00

5103 10 00

5103 20 00

5103 30 00

5104 00 00

5105 10 00

5105 21 00

5105 29 00

5105 30 00

5105 40 00

5106 10 00

5106 20 00

5107 10 00

5107 20 00

5108 10 00

5108 20 00

5110 00 90

5113 00 10

5201 00 00

5202 10 00

5202 91 00

5202 99 00

5203 00 00

5204 11 00

5204 19 00

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 00

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 00

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 00

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 00

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 00

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 00

5303 10 00

5303 90 00

5304 10 00

5304 90 00

5305 11 00

5305 19 00

5305 21 00

5305 29 00

5305 91 00

5305 99 00

5306 10 00

5306 20 00

5307 10 00

5307 20 00

5308 10 00

5308 20 00

5308 30 00

5308 90 00

5310 10 10

5310 90 10

5401 10 90

5401 20 90

5402 10 00

5402 20 00

5402 31 00

5402 32 00

5402 33 00

5402 39 00

5402 41 00

5402 42 00

5402 43 00

5402 49 00

5402 51 00

5402 52 00

5402 59 00

5402 61 00

5402 62 00

5402 69 00

5403 10 00

5403 20 00

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 00

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

5404 10 00

5404 90 90

5405 00 90

5407 20 10

5407 91 10

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

5502 00 00

5503 10 00

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 00

5504 10 00

5504 90 00

5505 10 00

5505 20 00

5506 10 10

5506 20 10

5506 30 10

5507 00 10

5508 10 90

5508 20 90

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 00

5509 22 00

5509 31 00

5509 32 00

5509 41 00

5509 42 00

5509 51 00

5509 52 00

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 00

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 00

5509 92 00

5509 99 00

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

5603 11 10

5603 12 10

5603 13 10

5603 14 10

5603 91 10

5603 92 10

5603 93 10

5603 94 10

5604 10 10

5604 20 91

5604 90 10

5604 90 91

5605 00 90

5607 10 00

5607 29 00

5607 30 00

5607 90 00

5803 10 10

5803 90 10

5806 31 10

5806 32 10

5806 39 10

5903 10 10

5903 20 10

5903 90 10

5911 31 00

5911 32 00

5911 40 10

5911 90 10

6115 11 10

6115 12 10

6115 19 10

6115 20 10

6115 91 10

6115 92 10

6115 93 10

6115 99 10

6217 10 10

6305 10 10

6804 10 10

6804 23 10

6812 10 00

6812 20 00

6812 30 00

6812 50 10

6903 10 10

6903 10 20

6903 20 10

6903 20 20

6903 90 10

6903 90 20

6909 11 00

6909 12 00

6909 19 00

7001 00 00

7002 10 90

7002 20 90

7002 31 90

7002 32 90

7002 39 90

7010 20 00

7010 91 90

7010 92 90

7010 93 90

7010 94 90

7011 10 00

7011 20 00

7011 90 00

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 00

7019 31 10

7019 39 10

7101 10 00

7101 21 00

7101 22 00

7102 10 00

7102 21 00

7102 29 00

7102 31 00

7102 39 00

7103 10 00

7103 91 00

7103 99 00

7104 10 00

7104 20 00

7104 90 00

7105 10 00

7105 90 00

7106 91 00

7110 11 10

7110 21 10

7110 31 10

7110 41 10

7112 10 00

7112 20 00

7112 90 00

7113 19 10

7118 10 00

7118 90 00

7201 10 00

7201 20 00

7201 50 00

7202 11 00

7202 19 00

7202 21 00

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 00

7202 49 00

7202 50 00

7202 60 00

7202 70 00

7202 80 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 93 00

7202 99 00

7204 10 00

7204 21 00

7204 29 00

7204 30 00

7204 41 00

7204 49 00

7204 50 10

7205 10 00

7206 10 10

7207 11 10

7207 12 10

7207 19 10

7207 20 10

7208 40 10

7208 54 10

7208 90 10

7209 16 10

7209 17 10

7209 18 10

7209 26 10

7209 27 10

7209 28 10

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 10

7210 90 10

7218 10 10

7218 91 10

7218 99 10

7219 11 10

7219 12 10

7219 13 10

7219 14 10

7219 21 10

7219 22 10

7219 23 10

7219 24 10

7219 31 10

7219 32 10

7219 33 10

7219 34 10

7219 35 10

7219 90 10

7220 11 10

7220 12 10

7220 20 10

7220 90 10

7221 00 10

7222 11 10

7222 19 10

7222 20 10

7222 30 10

7223 00 10

7224 10 10

7224 90 10

7225 11 10

7225 19 10

7225 20 10

7225 30 10

7225 40 10

7225 50 10

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

7226 11 10

7226 19 10

7226 20 10

7226 91 10

7226 92 10

7226 93 10

7226 94 10

7226 99 10

7227 10 10

7227 20 10

7227 90 10

7228 10 10

7228 20 10

7228 30 10

7228 40 10

7228 50 10

7228 60 10

7228 70 10

7228 80 10

7229 10 10

7229 20 10

7302 10 00

7302 20 00

7302 30 00

7302 40 00

7302 90 00

7304 10 10

7304 29 10

7304 31 91

7304 39 91

7304 41 91

7304 49 91

7304 51 91

7304 59 91

7305 11 00

7305 12 00

7305 19 00

7305 20 00

7305 31 90

7305 39 90

7305 90 90

7306 10 10

7306 10 40

7306 20 10

7306 20 40

7306 30 20

7306 40 20

7306 50 20

7306 90 10

7306 90 40

7308 90 10

7308 90 20

7310 21 11

7310 21 13

7310 29 11

7310 29 13

7311 00 00

7321 90 10

7326 19 40

7326 90 40

7401 10 00

7401 20 00

7402 00 00

7403 11 00

7403 12 00

7403 13 00

7403 19 00

7403 21 00

7403 22 00

7403 23 00

7403 29 00

7404 00 00

7405 00 90

7409 11 10

7409 21 10

7409 31 10

7409 40 10

7409 90 10

7411 10 10

7411 21 10

7411 22 10

7411 29 10

7417 00 10

7419 99 50

7501 10 00

7501 20 00

7502 10 00

7502 20 00

7503 00 00

7601 10 00

7601 20 00

7602 00 00

7606 11 10

7606 11 20

7606 11 30

7606 12 10

7606 12 20

7606 91 10

7606 91 20

7606 91 30

7606 92 10

7606 92 20

7607 11 10

7607 19 10

7607 20 10

7612 90 10

7612 90 20

7612 90 30

7613 00 00

7616 99 50

7801 10 90

7801 91 90

7801 99 90

7802 00 00

7806 00 10

7901 11 00

7901 12 00

7901 20 00

7902 00 00

7903 90 10

7905 00 10

7905 00 20

7907 00 20

8001 10 00

8001 20 00

8002 00 00

8007 00 10

8007 00 20

8101 91 00

8102 91 00

8103 10 10

8104 11 00

8104 19 00

8104 20 00

8105 10 10

8105 10 20

8106 00 10

8107 10 10

8108 10 10

8109 10 10

8110 00 10

8111 00 10

8112 20 10

8112 30 10

8112 40 10

8112 91 10

8113 00 10

8201 50 10

8201 90 90

8202 10 00

8202 20 00

8202 40 00

8203 10 00

8203 20 00

8203 30 00

8203 40 00

8204 11 00

8204 12 00

8204 20 00

8205 10 00

8205 20 00

8205 30 00

8205 40 00

8205 59 00

8205 60 00

8205 70 00

8205 80 00

8205 90 90

8207 13 00

8207 19 00

8207 20 90

8207 30 90

8207 40 90

8207 50 00

8207 60 00

8207 70 00

8207 80 00

8207 90 00

8208 10 00

8208 20 00

8208 40 00

8208 90 00

8211 92 10

8211 93 10

8301 40 10

8301 50 10

8308 10 00

8308 90 10

8309 90 20

8407 10 10

8407 10 20

8408 10 10

8408 10 20

8411 12 90

8411 22 90

8411 82 90

8411 91 10

8411 99 10

8412 90 10

8414 10 00

8414 90 10

8414 90 20

8416 30 90

8416 90 80

8417 20 00

8417 80 90

8417 90 10

8418 99 10

8419 11 90

8419 32 90

8419 60 90

8419 90 11

8419 90 91

8421 22 90

8421 91 10

8421 99 10

8421 99 20

8422 90 90

8423 20 00

8423 30 00

8423 82 90

8423 89 90

8424 30 90

8424 90 10

8424 90 20

8425 20 00

8425 31 10

8425 39 10

8425 41 00

8425 49 00

8426 12 10

8426 12 99

8426 19 10

8426 19 99

8426 41 10

8426 41 99

8426 49 90

8426 91 00

8426 99 90

8427 10 00

8427 20 00

8427 90 00

8428 10 90

8428 20 00

8428 31 00

8428 32 90

8428 33 90

8428 39 90

8428 50 00

8428 60 00

8428 90 90

8430 10 10

8433 90 00

8434 90 00

8435 90 00

8436 91 00

8436 99 00

8437 90 00

8438 90 00

8439 91 00

8439 99 00

8440 90 00

8441 90 90

8443 90 00

8451 50 90

8451 90 10

8452 10 00

8453 90 00

8454 90 00

8455 90 00

8456 99 99

8462 91 90

8462 99 90

8466 10 00

8466 20 00

8466 30 00

8466 91 00

8466 92 00

8466 93 00

8466 94 00

8468 80 90

8468 90 90

8474 90 90

8475 90 00

8477 10 90

8477 20 90

8477 30 90

8477 40 90

8477 51 90

8477 59 90

8477 80 90

8477 90 10

8478 10 90

8478 90 10

8480 10 90

8480 20 90

8480 30 90

8480 41 90

8480 49 90

8480 50 90

8480 60 90

8480 71 90

8480 79 90

8481 40 00

8481 80 10

8481 80 20

8481 80 31

8483 10 10

8483 20 10

8483 30 10

8483 40 10

8483 50 10

8483 60 10

8483 90 10

8501 10 11

8501 10 90

8501 20 11

8501 31 11

8501 32 11

8501 40 11

8501 51 11

8501 52 11

8502 11 10

8502 20 10

8502 39 10

8502 40 10

8504 21 10

8504 31 10

8504 31 90

8504 90 10

8506 90 10

8507 90 00

8508 90 00

8514 90 00

8515 80 10

8515 80 99

8515 90 00

8523 11 10

8523 12 10

8523 13 10

8523 90 10

8524 32 10

8524 39 10

8524 51 10

8524 52 10

8524 53 10

8524 99 10

8524 99 20

8526 10 00

8526 91 00

8526 92 00

8530 90 00

8532 10 00

8532 21 00

8532 22 00

8532 23 00

8532 24 00

8532 25 00

8532 29 00

8532 30 00

8532 90 00

8543 19 90

8543 30 90

8543 89 20

8543 90 10

8544 11 20

8544 19 20

8544 59 20

8544 60 20

8545 11 10

8545 19 20

8607 11 00

8607 12 00

8607 19 00

8607 21 00

8607 29 00

8607 30 00

8607 91 00

8607 99 00

8705 10 00

8705 90 20

8705 90 90

8706 00 10

8707 90 10

8708 99 10

8709 11 00

8709 19 00

8710 00 00

8711 10 10

8711 20 10

8711 30 10

8711 40 10

8711 50 10

8711 90 10

8713 10 00

8713 90 00

8716 39 90

8716 40 90

8716 90 10

8801 10 00

8801 90 00

8803 10 00

8803 20 00

8803 30 00

8803 90 00

8804 00 00

8805 10 00

8903 10 00

8903 91 00

8903 92 00

8903 99 00

8908 00 00

9003 90 10

9011 10 00

9011 20 00

9011 80 00

9012 10 00

9015 10 00

9015 20 00

9015 30 00

9015 40 00

9015 80 00

9017 20 00

9017 30 90

9017 80 90

9022 90 00

9024 10 90

9024 80 90

9024 90 90

9025 19 10

9025 80 10

9025 90 10

9026 90 20

9027 10 90

9027 20 90

9027 30 90

9027 40 10

9027 90 91

9029 10 11

9029 20 11

9030 10 90

9030 20 90

9030 31 90

9030 39 90

9030 40 90

9030 82 90

9030 89 90

9030 90 90

9031 10 90

9031 20 90

9031 30 00

9031 80 90

9032 90 20

9306 21 10

9306 30 10

9306 30 30

9306 30 40

9405 40 10

9405 50 10

9406 00 11

9602 00 10

9603 90 20

9606 10 00

9606 21 00

9606 22 00

9606 29 00

9606 30 00

9607 11 00

9607 19 00

9607 20 00

9608 10 10

9608 99 10

9609 10 10

9616 10 00

9705 00 10

Lijst B

0509 00 00

0510 00 00

0903 00 00

1301 10 00

1301 20 10

1301 20 90

1301 90 10

1301 90 90

1302 11 10

1302 11 20

1302 12 00

1302 13 10

1302 13 90

1302 14 00

1302 19 00

1302 31 10

1302 31 90

1302 32 90

1302 39 10

1302 39 90

1404 10 10

1404 90 90

1505 10 00

1505 90 10

1505 90 90

1520 00 90

1521 10 00

1521 90 10

1704 10 00

1704 90 00

1803 10 00

1803 20 00

1805 00 90

1806 10 00

1806 20 00

1806 31 00

1806 32 00

1806 90 00

1901 10 90

1901 20 00

1901 90 10

1901 90 90

1902 11 10

1902 11 90

1902 19 10

1902 19 90

1902 20 00

1902 30 00

1902 40 00

1903 00 00

1904 10 00

1904 20 00

1904 90 00

1905 10 00

1905 20 00

1905 30 10

1905 30 90

1905 40 00

1905 90 10

1905 90 21

1905 90 29

1905 90 90

2101 11 00

2101 12 00

2101 20 00

2101 30 00

2102 10 00

2102 20 00

2102 30 00

2103 10 00

2103 30 10

2103 30 20

2103 90 00

2104 10 00

2104 20 00

2105 00 00

2106 10 90

2106 90 10

2106 90 20

2106 90 70

2106 90 80

2106 90 90

2201 10 00

2201 90 00

2202 10 00

2202 90 00

2501 00 00

2502 00 00

2505 10 00

2505 90 00

2506 10 00

2506 21 00

2506 29 00

2513 11 00

2513 20 90

2515 11 10

2515 11 90

2515 12 10

2515 12 90

2515 20 00

2516 11 10

2516 11 90

2516 12 10

2516 12 90

2516 21 00

2516 22 00

2516 90 00

2517 10 00

2517 20 00

2517 30 00

2517 41 00

2517 49 00

2518 10 00

2518 20 00

2518 30 00

2520 10 00

2520 20 90

2521 00 00

2522 10 00

2522 20 00

2522 30 00

2523 10 00

2523 21 00

2523 29 00

2523 30 00

2523 90 00

2525 10 00

2525 20 00

2525 30 00

2527 00 00

2529 10 00

2529 21 00

2529 22 00

2529 30 00

2530 10 00

2530 20 00

2530 40 00

2530 90 10

2530 90 90

2710 00 10

2710 00 20

2710 00 31

2710 00 32

2710 00 33

2710 00 40

2710 00 51

2710 00 60

2710 00 90

2711 11 00

2711 12 00

2711 13 00

2711 14 00

2711 19 00

2711 21 00

2711 29 00

2712 10 00

2712 20 90

2712 90 00

2715 00 00

2801 10 00

2801 20 00

2804 10 00

2804 21 00

2804 29 90

2804 30 00

2804 40 00

2804 50 00

2804 61 00

2804 69 00

2804 80 00

2806 10 00

2811 21 00

2811 23 00

2814 10 00

2814 20 00

2815 11 00

2815 12 00

2819 10 00

2819 90 90

2820 90 00

2821 10 90

2821 20 90

2822 00 90

2825 90 10

2827 41 10

2827 49 10

2827 51 00

2827 59 00

2827 60 00

2828 10 00

2828 90 00

2829 90 90

2831 10 00

2831 90 00

2832 10 00

2832 20 00

2832 30 00

2834 10 00

2834 22 00

2834 29 90

2835 10 90

2835 22 90

2835 23 90

2835 24 90

2835 25 90

2835 26 90

2835 29 90

2835 31 90

2835 39 90

2836 10 90

2836 20 90

2836 30 90

2836 40 90

2836 50 90

2836 60 90

2836 70 90

2836 91 90

2836 92 90

2836 99 90

2837 11 00

2837 19 10

2837 19 90

2837 20 00

2838 00 00

2841 10 00

2841 20 00

2841 30 00

2841 40 00

2841 50 00

2841 61 00

2841 69 00

2841 70 00

2841 80 00

2841 90 90

2842 10 00

2842 90 00

2843 10 00

2843 21 00

2843 29 00

2843 30 00

2843 90 00

2848 00 00

2850 00 00

2851 00 10

2851 00 90

2901 10 90

2901 21 90

2901 22 90

2901 23 90

2901 24 90

2901 29 90

2902 11 90

2902 19 90

2902 20 90

2902 30 90

2902 41 90

2902 42 90

2902 43 90

2902 44 90

2902 50 90

2902 60 90

2902 70 90

2902 90 99

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 16 00

2903 19 00

2903 21 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 10

2903 30 90

2903 43 00

2903 45 90

2903 46 90

2903 47 90

2903 49 90

2903 51 00

2903 59 00

2903 61 00

2903 62 90

2903 69 00

2904 10 90

2904 20 90

2904 90 10

2904 90 90

2905 11 90

2905 12 90

2905 13 90

2905 14 90

2905 15 90

2905 16 90

2905 17 90

2905 19 10

2905 19 90

2905 22 90

2905 29 90

2905 31 90

2905 32 90

2905 39 90

2905 41 90

2905 42 90

2905 43 90

2905 44 90

2905 45 90

2905 49 90

2905 50 10

2905 50 90

2906 11 00

2906 12 00

2906 13 00

2906 14 00

2906 19 00

2906 21 00

2906 29 90

2907 11 00

2907 12 00

2907 13 00

2907 14 00

2907 15 00

2907 19 00

2907 21 00

2907 22 00

2907 23 00

2907 29 90

2907 30 00

2909 19 90

2909 20 90

2909 30 90

2909 41 90

2909 42 90

2909 43 90

2909 44 90

2909 49 90

2909 50 90

2909 60 90

2910 10 00

2910 20 00

2910 30 00

2910 90 00

2911 00 00

2912 11 90

2912 12 90

2912 13 90

2912 19 90

2912 21 90

2912 29 90

2912 30 90

2912 41 90

2912 42 90

2912 49 90

2912 50 90

2912 60 90

2913 00 00

2914 11 90

2914 12 90

2914 13 90

2914 19 90

2914 21 90

2914 22 90

2914 23 90

2914 29 90

2914 31 90

2914 39 90

2914 40 90

2914 50 90

2914 61 90

2914 69 90

2914 70 90

2915 11 90

2915 12 90

2915 13 90

2915 21 90

2915 22 90

2915 23 90

2915 24 90

2915 29 90

2915 31 90

2915 32 90

2915 33 90

2915 34 90

2915 35 90

2915 39 90

2915 40 90

2915 50 90

2915 60 90

2915 70 90

2915 90 90

2916 11 90

2916 12 90

2916 13 90

2916 14 90

2916 15 90

2916 19 90

2916 20 90

2916 31 90

2916 32 90

2916 34 90

2916 35 90

2916 39 90

2917 11 10

2917 11 99

2917 12 10

2917 12 99

2917 13 10

2917 13 99

2917 14 90

2917 19 10

2917 19 99

2917 20 10

2917 20 99

2917 31 10

2917 31 99

2917 32 10

2917 32 99

2917 33 10

2917 33 99

2917 34 10

2917 34 99

2917 35 90

2917 36 10

2917 36 99

2917 37 10

2917 37 99

2917 39 10

2917 39 99

2918 11 90

2918 12 90

2918 13 90

2918 14 00

2918 15 90

2918 16 90

2918 17 90

2918 19 10

2918 19 90

2919 21 90

2918 22 90

2918 23 90

2918 29 90

2918 30 90

2918 90 90

2919 00 90

2920 10 90

2920 90 10

2920 90 20

2920 90 30

2920 90 40

2920 90 90

2921 11 90

2921 12 90

2921 19 10

2921 19 20

2921 19 30

2921 19 40

2921 19 90

2921 21 90

2921 22 90

2921 29 90

2921 30 90

2921 43 90

2921 44 90

2921 45 90

2921 49 10

2921 49 20

2921 49 30

2921 49 40

2921 49 50

2921 49 60

2921 49 70

2921 49 80

2921 49 91

2921 49 99

2921 51 90

2921 59 90

2922 11 00

2922 12 00

2922 13 10

2922 13 90

2922 19 11

2922 19 12

2922 19 19

2922 19 20

2922 19 30

2922 19 40

2922 19 90

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 90

2922 30 10

2922 30 20

2922 30 30

2922 30 90

2922 41 00

2922 42 00

2922 43 00

2922 49 10

2922 49 90

2922 50 00

2923 10 00

2923 20 00

2923 90 00

2924 10 10

2924 10 90

2924 21 19

2924 21 91

2924 21 99

2924 22 00

2924 29 10

2924 29 90

2925 11 90

2925 19 10

2925 19 90

2925 20 00

2926 10 00

2926 20 00

2926 90 10

2926 90 20

2926 90 90

2927 00 90

2928 00 90

2930 10 90

2930 20 90

2930 30 90

2930 40 90

2930 90 90

2931 00 00

2932 11 90

2932 12 90

2932 13 90

2932 19 90

2932 21 90

2932 29 90

2932 91 90

2932 92 90

2932 93 90

2932 94 90

2932 99 10

2932 99 90

2933 11 90

2933 19 90

2933 21 00

2933 29 90

2933 31 90

2933 32 90

2933 39 10

2933 39 20

2933 39 90

2933 40 10

2933 40 90

2933 51 90

2933 59 10

2933 59 20

2933 59 30

2933 59 40

2933 59 90

2933 61 90

2933 69 90

2933 71 90

2933 79 10

2933 79 20

2933 79 90

2933 90 90

2934 10 90

2934 20 90

2934 30 90

2934 90 10

2934 90 99

2935 00 00

2936 10 90

2936 21 90

2936 22 90

2936 23 90

2936 24 90

2936 25 90

2936 26 90

2936 27 90

2936 28 90

2936 29 90

2936 90 90

2937 10 00

2937 21 00

2937 22 00

2937 29 00

2937 91 00

2937 92 00

2937 99 00

2938 10 00

2938 90 00

2939 10 00

2939 29 90

2939 30 00

2939 41 00

2939 42 00

2939 49 10

2939 49 90

2939 50 10

2939 50 90

2939 61 00

2939 62 00

2939 63 00

2939 69 00

2939 70 00

2939 90 10

2939 90 20

2939 90 30

2939 90 40

2939 90 50

2939 90 90

2940 00 00

2942 00 00

3001 10 00

3001 20 00

3001 90 00

3005 10 00

3005 90 00

3006 10 00

3006 20 00

3006 30 00

3006 40 00

3006 50 00

3104 30 10

3104 90 10

3105 10 10

3105 10 20

3105 10 30

3101 10 90

3201 20 90

3201 90 90

3202 10 00

3202 90 00

3203 00 99

3204 11 90

3204 12 90

3204 13 90

3204 14 90

3204 15 90

3204 16 90

3204 17 90

3204 19 90

3204 20 90

3204 90 90

3206 11 90

3206 19 90

3206 20 90

3206 30 90

3206 41 90

3206 42 90

3206 43 90

3206 49 90

3206 50 90

3207 10 90

3207 20 90

3207 30 90

3207 40 90

3208 10 10

3208 10 90

3208 20 10

3208 20 90

3208 90 10

3208 90 90

3209 10 90

3209 90 90

3210 00 20

3210 00 90

3211 00 90

3212 90 10

3212 90 20

3212 90 90

3213 10 00

3213 90 00

3214 10 00

3214 90 00

3301 11 00

3301 12 00

3301 13 00

3301 14 00

3301 19 00

3301 21 00

3301 22 00

3301 23 00

3301 24 00

3301 25 00

3301 26 00

3301 29 00

3301 30 00

3301 90 10

3301 90 90

3302 10 10

3302 10 20

3302 10 90

3302 90 00

3303 00 00

3304 10 00

3304 20 00

3304 30 00

3304 91 00

3304 99 00

3305 10 00

3305 20 00

3305 30 00

3305 90 00

3306 10 00

3306 20 00

3306 90 00

3307 10 00

3307 20 00

3307 30 00

3307 41 00

3307 49 00

3307 90 10

3307 90 90

3401 11 00

3401 19 00

3401 20 00

3402 11 90

3402 12 90

3402 13 90

3402 19 90

3402 20 00

3402 90 90

3403 11 00

3403 19 00

3403 91 00

3403 99 00

3404 10 00

3404 20 00

3404 90 00

3405 10 00

3405 20 00

3405 30 00

3405 40 00

3405 90 00

3406 00 00

3407 00 10

3407 00 91

3407 00 92

3407 00 99

3501 10 00

3501 90 00

3502 11 00

3502 19 00

3502 20 00

3502 90 00

3503 00 10

3503 00 90

3504 00 00

3505 10 90

3505 20 90

3506 10 00

3506 91 00

3506 99 00

3602 00 00

3604 10 00

3604 90 00

3605 00 00

3606 10 00

3606 90 10

3606 90 90

3701 20 00

3701 30 90

3701 91 00

3701 99 90

3702 20 00

3702 31 00

3702 32 00

3702 39 00

3702 41 00

3702 42 00

3702 43 00

3702 44 00

3702 51 00

3702 52 00

3702 53 00

3702 54 00

3702 55 00

3702 56 00

3702 91 00

3702 92 00

3702 93 00

3702 94 00

3702 95 00

3703 10 00

3703 20 00

3703 90 00

3704 00 00

3705 10 90

3705 20 90

3705 90 90

3706 10 90

3706 90 90

3707 10 10

3707 10 90

3707 90 00

3801 20 29

3801 30 90

3801 90 90

3803 00 00

3804 00 00

3805 10 00

3805 20 00

3805 90 10

3805 90 90

3806 10 00

3806 20 00

3806 30 10

3806 30 29

3806 90 10

3806 90 29

3807 00 00

3808 10 10

3808 10 20

3808 20 10

3808 30 10

3808 40 10

3808 90 10

3809 10 90

3809 91 90

3809 92 90

3809 93 90

3810 10 00

3810 90 00

3811 11 00

3811 19 00

3811 21 00

3811 29 00

3811 90 00

3814 00 10

3814 00 90

3815 11 90

3815 12 90

3815 19 90

3815 90 90

3816 00 90

3817 10 90

3817 20 90

3818 00 90

3819 00 00

3820 00 00

3824 10 90

3824 20 90

3824 30 90

3824 40 90

3824 50 90

3824 60 90

3824 71 90

3824 79 90

3824 90 90

3904 10 10

3904 21 10

3904 22 10

3904 30 10

3904 40 10

3904 50 10

3907 50 00

3916 10 99

3916 20 99

3916 90 99

3917 10 10

3917 10 90

3917 21 00

3917 22 00

3917 23 00

3917 29 00

3917 31 00

3917 32 00

3917 33 00

3917 39 00

3917 40 00

3918 10 10

3918 10 90

3918 90 10

3918 90 90

3919 10 10

3919 10 90

3919 90 90

3920 10 10

3920 10 99

3920 20 10

3920 20 99

3920 30 90

3920 41 90

3920 42 90

3920 51 90

3920 59 90

3920 61 90

3920 62 90

3920 63 90

3920 69 90

3920 71 10

3920 71 90

3920 72 90

3920 73 10

3920 73 99

3920 79 10

3920 79 99

3920 91 00

3920 92 90

3920 93 90

3920 94 90

3920 99 10

3920 99 99

3921 11 00

3921 12 00

3921 13 00

3921 14 00

3921 19 10

3921 19 90

3921 90 19

3921 90 99

3922 10 00

3922 20 00

3922 90 00

3923 10 00

3923 21 90

3923 29 90

3923 30 10

3923 30 90

3923 40 90

3923 50 00

3923 90 10

3923 90 90

3924 10 00

3924 90 00

3925 10 00

3925 20 00

3925 30 00

3925 90 00

3926 10 00

3926 20 00

3926 30 00

3926 40 00

3926 90 30

3926 90 50

3926 90 70

3926 90 80

3926 90 90

4001 29 20

4001 29 90

4001 30 10

4001 30 20

4002 11 10

4002 19 19

4002 19 20

4002 20 19

4002 20 20

4002 31 19

4002 31 20

4002 39 19

4002 39 20

4002 41 10

4002 49 19

4002 49 20

4002 51 10

4002 59 19

4002 59 20

4002 60 19

4002 60 20

4002 70 19

4002 70 20

4002 80 19

4002 80 20

4002 91 10

4002 99 19

4002 99 20

4005 10 20

4005 10 90

4005 20 10

4005 20 90

4005 91 90

4005 99 19

4006 90 90

4007 00 90

4008 11 90

4008 19 90

4008 21 10

4008 21 90

4008 29 10

4008 29 90

4009 10 90

4009 20 90

4009 30 90

4009 40 90

4009 50 90

4010 11 00

4010 12 00

4010 13 00

4010 19 00

4010 21 00

4010 22 00

4010 23 00

4010 24 00

4010 29 00

4011 10 00

4011 20 00

4011 30 00

4011 40 00

4011 50 00

4011 91 00

4011 99 00

4012 10 00

4012 20 90

4012 90 00

4013 10 00

4013 20 00

4013 90 00

4014 10 00

4014 90 00

4015 11 00

4015 19 00

4015 90 00

4016 10 90

4016 91 00

4016 92 00

4016 93 00

4016 94 00

4016 95 10

4016 95 90

4016 99 90

4017 00 20

4017 00 90

4104 10 00

4104 21 00

4104 22 00

4104 29 00

4104 31 00

4104 39 00

4105 11 00

4105 12 00

4105 19 00

4105 20 00

4106 11 00

4106 12 00

4106 19 00

4106 20 00

4107 10 00

4107 21 00

4107 29 00

4107 90 00

4108 00 00

4109 00 00

4110 00 00

4111 00 00

4201 00 00

4202 11 00

4202 12 00

4202 19 00

4202 21 00

4202 22 00

4202 29 00

4202 31 00

4202 32 00

4202 39 00

4202 91 00

4202 92 00

4202 99 00

4203 10 00

4203 21 00

4203 29 00

4203 30 00

4203 40 00

4204 00 10

4204 00 90

4205 00 00

4206 10 00

4206 90 00

4302 11 00

4302 12 00

4302 13 00

4302 19 00

4302 20 00

4302 30 00

4303 10 00

4303 90 00

4304 00 00

4401 21 00

4401 22 00

4403 10 00

4403 20 90

4403 41 90

4403 49 90

4403 91 90

4403 92 90

4403 99 90

4404 10 00

4404 20 00

4407 10 00

4407 24 00

4407 25 00

4407 26 00

4407 29 00

4407 91 00

4407 92 00

4407 99 00

4408 10 00

4408 31 00

4408 39 00

4408 90 00

4409 10 00

4409 20 00

4410 11 00

4410 19 00

4410 90 00

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

4412 13 00

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 00

4412 23 00

4412 29 00

4412 92 00

4412 93 00

4412 99 00

4413 00 00

4414 00 00

4415 10 90

4415 20 90

4416 00 00

4417 00 90

4418 10 00

4418 20 00

4418 30 00

4418 40 00

4418 50 00

4418 90 10

4418 90 90

4419 00 00

4420 10 00

4420 90 10

4420 90 90

4421 10 00

4421 90 90

4502 00 90

4503 90 90

4504 10 90

4504 90 90

4601 20 00

4601 91 00

4601 99 00

4602 10 20

4602 10 90

4602 90 30

4602 90 90

4801 00 00

4802 10 00

4802 20 00

4802 30 00

4802 40 00

4802 51 90

4802 52 20

4802 52 30

4802 52 90

4802 53 20

4802 53 90

4802 60 20

4802 60 30

4802 60 40

4802 60 50

4802 60 90

4803 00 00

4804 11 10

4804 11 20

4804 11 90

4804 19 10

4804 19 20

4804 19 90

4804 31 10

4804 31 20

4804 31 90

4804 39 10

4804 39 20

4804 39 90

4804 41 10

4804 41 20

4804 41 90

4804 42 10

4804 42 20

4804 42 90

4804 49 10

4804 49 20

4804 49 90

4804 51 10

4804 51 20

4804 51 90

4804 52 10

4804 52 20

4804 52 90

4804 59 10

4804 59 20

4804 59 90

4805 10 10

4805 10 90

4805 21 10

4805 21 90

4805 22 10

4805 22 90

4805 23 10

4805 23 90

4805 29 10

4805 29 90

4805 30 00

4805 40 00

4805 50 00

4805 60 10

4805 60 20

4805 60 90

4805 70 10

4805 70 90

4805 80 10

4805 80 90

4806 10 00

4806 20 00

4806 30 00

4806 40 00

4807 10 00

4807 90 00

4808 10 00

4808 30 10

4808 30 90

4808 90 10

4808 90 90

4809 10 00

4809 20 00

4809 90 00

4810 11 10

4810 11 20

4810 11 90

4810 12 00

4810 21 10

4810 21 90

4810 29 10

4810 29 90

4810 31 00

4810 32 00

4810 39 90

4810 91 20

4810 91 90

4810 99 90

4811 10 00

4811 21 00

4811 29 00

4811 31 00

4811 39 00

4811 40 90

4811 90 00

4812 00 00

4813 10 00

4813 20 00

4813 90 10

4813 90 90

4814 10 00

4814 20 00

4814 30 00

4814 90 10

4814 90 90

4815 00 00

4816 10 00

4816 20 00

4816 30 00

4816 90 00

4817 10 00

4817 20 00

4817 30 00

4818 10 00

4818 20 00

4818 30 00

4818 40 00

4818 50 00

4818 90 00

4819 10 20

4819 10 90

4819 20 10

4819 20 90

4819 30 90

4819 40 90

4819 50 00

4819 60 00

4820 10 00

4820 20 90

4820 30 00

4820 40 00

4820 50 00

4820 90 10

4820 90 90

4821 10 00

4821 90 00

4823 11 00

4823 19 00

4823 20 00

4823 40 00

4823 51 00

4823 59 10

4823 59 90

4823 60 00

4823 70 00

4823 90 30

4823 90 40

4823 90 99

4907 00 10

4908 10 00

4908 90 00

4909 00 00

4910 00 00

4911 91 00

4911 99 90

5006 00 00

5007 10 00

5007 20 00

5007 90 00

5109 10 00

5109 90 00

5110 00 10

5111 11 00

5111 19 00

5111 20 00

5111 30 00

5111 90 00

5112 11 00

5112 19 00

5112 20 00

5112 30 00

5112 90 00

5113 00 90

5204 20 00

5207 10 00

5207 90 00

5208 11 00

5208 12 00

5208 13 00

5208 19 00

5208 21 00

5208 22 00

5208 23 00

5208 29 00

5208 31 00

5208 32 00

5208 33 00

5208 39 00

5208 41 00

5208 42 00

5208 43 00

5208 49 00

5208 51 00

5208 52 00

5208 53 00

5208 59 00

5209 11 00

5209 12 00

5209 19 00

5209 21 00

5209 22 00

5209 29 00

5209 31 00

5209 32 00

5209 39 00

5209 41 00

5209 42 00

5209 43 00

5209 49 00

5209 51 00

5209 52 00

5209 59 00

5210 11 00

5210 12 00

5210 19 00

5210 21 00

5210 22 00

5210 29 00

5210 31 00

5210 32 00

5210 39 00

5210 41 00

5210 42 00

5210 49 00

5210 51 00

5210 52 00

5210 59 00

5211 11 00

5211 12 00

5211 19 00

5211 21 00

5211 22 00

5211 29 00

5211 31 00

5211 32 00

5211 39 00

5211 41 00

5211 42 00

5211 43 00

5211 49 00

5211 51 00

5211 52 00

5211 59 00

5212 11 00

5212 12 00

5212 13 00

5212 14 00

5212 15 00

5212 21 00

5212 22 00

5212 23 00

5212 24 00

5212 25 00

5309 11 00

5309 19 00

5309 21 00

5309 29 00

5310 10 90

5310 90 90

5311 00 00

5401 10 10

5401 20 10

5404 90 10

5405 00 10

5406 10 00

5406 20 00

5407 10 00

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

5407 61 00

5407 69 00

5407 71 00

5407 72 00

5407 73 00

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 90

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

5408 10 00

5408 21 00

5408 22 00

5408 23 00

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

5506 10 90

5506 20 90

5506 30 90

5506 90 00

5507 00 90

5508 10 10

5508 20 10

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

5512 11 00

5512 19 00

5512 21 00

5512 29 00

5512 91 00

5512 99 00

5513 11 00

5513 12 00

5513 13 00

5513 19 00

5513 21 00

5513 22 00

5513 23 00

5513 29 00

5513 31 00

5513 32 00

5513 33 00

5513 39 00

5513 41 00

5513 42 00

5513 43 00

5513 49 00

5514 11 00

5514 12 00

5514 13 00

5514 19 00

5514 21 00

5514 22 00

5514 23 00

5514 29 00

5514 31 00

5514 32 00

5514 33 00

5514 39 00

5514 41 00

5514 42 00

5514 43 00

5514 49 00

5515 11 00

5515 12 00

5515 13 00

5515 19 00

5515 21 00

5515 22 00

5515 29 00

5515 91 00

5515 92 00

5515 99 00

5516 11 00

5516 12 00

5516 13 00

5516 14 00

5516 21 00

5516 22 00

5516 23 00

5516 24 00

5516 31 00

5516 32 00

5516 33 00

5516 34 00

5516 41 00

5516 42 00

5516 43 00

5516 44 00

5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

5601 10 00

5601 21 00

5601 22 00

5601 29 00

5601 30 00

5602 10 00

5602 21 00

5602 29 00

5602 90 00

5603 11 90

5603 12 90

5603 13 90

5603 14 90

5603 91 90

5603 92 90

5603 93 90

5603 94 90

5604 10 90

5604 20 10

5604 20 99

5604 90 99

5605 00 10

5606 00 00

5607 21 00

5607 41 00

5607 49 00

5607 50 00

5608 11 00

5608 19 00

5608 90 00

5609 00 00

5702 32 00

5702 42 00

5702 52 00

5702 92 00

5703 20 00

5703 30 00

5704 90 00

5801 10 00

5801 21 00

5801 22 00

5801 23 00

5801 24 00

5801 25 00

5801 26 00

5801 31 00

5801 32 00

5801 33 00

5801 34 00

5801 35 00

5801 36 00

5801 90 00

5802 11 00

5802 19 00

5802 20 00

5802 30 00

5803 10 90

5803 90 90

5804 10 00

5804 21 00

5804 29 00

5804 30 00

5805 00 00

5806 10 00

5806 20 00

5806 31 90

5806 32 90

5806 39 90

5806 40 00

5807 10 00

5807 90 00

5808 10 00

5808 90 00

5809 00 00

5810 10 00

5810 91 00

5810 92 00

5810 99 00

5811 00 10

5811 00 90

5901 10 00

5901 90 00

5902 10 00

5902 20 00

5902 90 00

5903 10 90

5903 20 90

5903 90 90

5904 10 00

5904 91 00

5904 92 00

5905 00 00

5906 10 00

5906 91 00

5906 99 00

5907 00 00

5908 00 00

5909 00 00

5910 00 00

5911 10 00

5911 20 00

5911 40 90

5911 90 90

6001 10 00

6001 21 00

6001 22 00

6001 29 00

6001 91 00

6001 92 00

6001 99 00

6002 10 00

6002 20 00

6002 30 00

6002 41 00

6002 42 00

6002 43 00

6002 49 00

6002 91 00

6002 92 00

6002 93 00

6002 99 00

6101 20 00

6101 30 00

6102 20 00

6103 11 00

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

6103 41 00

6103 42 00

6103 43 00

6104 11 00

6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 32 00

6104 33 00

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 62 00

6104 63 00

6105 10 00

6105 20 00

6105 90 00

6106 20 00

6106 90 00

6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 00

6107 92 00

6107 99 00

6108 21 00

6108 22 00

6108 31 00

6108 91 00

6108 92 00

6109 10 00

6109 90 00

6110 10 00

6110 20 00

6110 30 00

6111 10 00

6111 20 00

6111 30 00

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

6114 20 00

6114 30 00

6115 11 90

6115 12 90

6115 19 90

6115 20 90

6115 91 90

6115 92 90

6115 93 90

6201 11 00

6201 12 00

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

6202 11 00

6202 12 00

6202 13 00

6202 92 00

6202 93 00

6203 11 00

6203 12 00

6203 19 00

6203 21 00

6203 22 00

6203 23 00

6203 29 00

6203 31 00

6203 32 00

6203 33 00

6203 39 00

6203 41 00

6203 42 00

6203 43 00

6203 49 00

6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 00

6204 21 00

6204 22 00

6204 23 00

6204 29 00

6204 31 00

6204 32 00

6204 33 00

6204 39 00

6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00

6204 49 00

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 00

6204 61 00

6204 62 00

6204 63 00

6204 69 00

6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00

6206 20 00

6206 30 00

6207 21 00

6207 91 00

6209 20 00

6209 30 00

6210 20 00

6210 30 00

6211 32 00

6211 42 00

6212 10 00

6214 10 00

6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 00

6215 10 00

6215 20 00

6215 90 00

6301 10 00

6301 20 00

6301 30 00

6301 40 00

6301 90 00

6302 10 00

6302 21 00

6302 22 00

6302 29 00

6302 31 00

6302 32 00

6302 39 00

6302 40 00

6302 51 00

6302 52 00

6302 53 00

6302 59 00

6302 60 00

6302 91 00

6302 92 00

6302 93 00

6302 99 00

6303 11 00

6303 12 00

6303 19 00

6303 91 00

6303 92 00

6303 99 00

6304 11 00

6304 19 00

6304 91 00

6304 92 00

6304 93 00

6304 99 00

6305 10 90

6305 20 00

6305 32 00

6305 33 00

6305 39 00

6305 90 00

6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

6306 21 00

6306 22 00

6306 29 00

6306 31 00

6306 39 00

6306 41 00

6306 49 00

6306 91 00

6306 99 00

6307 10 00

6307 20 00

6307 90 10

6307 90 90

6308 00 00

6310 10 00

6310 90 00

6403 12 00

6403 19 00

6403 20 00

6403 30 00

6403 40 00

3403 51 00

3403 59 00

3403 91 00

3403 99 00

3404 11 00

3404 19 00

3404 20 00

6501 00 00

6502 00 00

6503 00 00

6504 00 00

6505 10 00

6505 90 00

6506 10 00

6506 91 00

6506 92 00

6506 99 00

6507 00 00

6601 10 00

6601 91 00

6601 99 00

6602 00 00

6603 10 00

6603 20 00

6603 90 00

6701 00 00

6702 10 00

6702 90 00

6703 00 00

6704 11 00

6704 19 00

6704 20 00

6704 90 00

6801 00 00

6802 10 00

6802 21 00

6802 22 00

6802 23 00

6802 29 00

6802 91 00

6802 92 00

6802 93 00

6802 99 00

6803 00 00

6804 10 90

6804 21 00

6804 22 00

6804 23 90

6804 30 00

6805 10 00

6805 20 00

6805 30 00

6806 10 10

6806 10 90

6806 20 00

6806 90 10

6806 90 90

6807 10 00

6807 90 00

6808 00 00

6809 11 00

6809 19 00

6809 90 10

6809 90 20

6809 90 90

6810 11 00

6810 19 00

6810 91 00

6810 99 00

6811 10 00

6811 20 00

6811 30 00

6811 90 00

6812 40 00

6812 50 90

6812 60 00

6812 70 00

6812 90 10

6812 90 90

6813 10 00

6813 90 00

6814 10 00

6814 90 00

6815 10 00

6815 20 00

6815 91 00

6815 99 00

6901 00 00

6902 10 10

6902 10 90

6902 20 10

6902 20 90

6902 90 10

6902 90 90

6903 10 90

6903 20 90

6903 90 90

6904 10 00

6904 90 00

6905 10 00

6905 90 00

6906 00 00

6907 10 00

6907 90 00

6908 10 00

6908 90 00

6909 90 00

6910 10 00

6910 90 00

6911 10 00

6911 90 00

6912 00 00

6913 10 00

6913 90 00

6914 10 00

6914 90 00

7002 10 10

7002 20 10

7002 31 10

7002 32 10

7002 39 10

7003 12 00

7003 19 10

7003 19 90

7003 20 00

7003 30 00

7004 20 00

7004 90 00

7005 10 00

7005 21 00

7005 29 00

7005 30 00

7006 00 00

7007 11 00

7007 19 10

7007 19 90

7007 21 00

7007 29 10

7007 29 90

7008 00 10

7008 00 90

7009 10 00

7009 91 00

7009 92 00

7010 10 00

7010 91 10

7010 92 10

7010 93 10

7010 94 10

7012 00 00

7013 10 10

7013 10 90

7013 21 00

7013 29 00

7013 31 00

7013 32 00

7013 39 00

7013 91 10

7013 91 90

7013 99 10

7013 99 90

7014 00 00

7015 10 00

7015 90 00

7016 10 00

7016 90 00

7017 10 00

7017 20 00

7017 90 00

7018 10 00

7018 20 00

7018 90 00

7019 31 90

7019 32 00

7019 39 90

7019 40 00

7019 51 00

7019 52 00

7019 59 00

7019 90 00

7020 00 00

7106 10 00

7106 92 00

7107 00 00

7108 11 00

7108 12 00

7108 13 00

7108 20 00

7109 00 00

7110 11 20

7110 19 00

7110 21 20

7110 29 00

7110 31 20

7110 39 00

7110 41 20

7110 49 00

7111 00 10

7111 00 90

7113 11 00

7113 19 90

7113 20 00

7114 11 00

7114 19 00

7114 20 00

7115 10 00

7115 90 00

7116 10 00

7116 20 00

7117 11 00

7117 19 00

7117 90 00

7203 10 00

7203 90 00

7204 50 90

7205 21 00

7205 29 00

7206 10 90

7206 90 00

7207 11 90

7207 12 90

7207 19 90

7207 20 90

7208 10 10

7208 10 90

7208 25 10

7208 25 90

7208 26 10

7208 26 90

7208 27 10

7208 27 90

7208 36 10

7208 36 90

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 90

7208 51 00

7208 52 00

7208 53 00

7208 54 90

7208 90 90

7209 15 00

7209 16 90

7209 17 90

7209 18 90

7209 25 00

7209 26 90

7209 27 90

7209 28 90

7209 90 90

7210 11 90

7210 12 90

7210 20 00

7210 30 90

7210 41 90

7210 49 90

7210 50 90

7210 61 90

7210 69 90

7210 70 90

7210 90 90

7211 13 00

7211 14 00

7211 19 00

7211 23 00

7211 29 00

7211 90 00

7212 10 00

7212 20 00

7212 30 00

7212 40 00

7212 50 00

7212 60 00

7213 10 10

7213 10 20

7213 10 30

7213 10 90

7213 20 10

7213 20 20

7213 20 30

7213 20 90

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 30

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 20

7213 99 30

7213 99 90

7214 10 10

7214 10 20

7214 10 30

7214 10 90

7214 20 10

7214 20 20

7214 20 30

7214 20 90

7214 30 10

7214 30 20

7214 30 30

7214 30 90

7214 91 10

7214 91 20

7214 91 30

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 20

7214 99 30

7214 99 90

7215 10 10

7215 10 20

7215 10 30

7215 10 90

7215 50 10

7215 50 20

7215 50 30

7215 50 90

7215 90 10

7215 90 20

7215 90 30

7215 90 90

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 00

7216 32 00

7216 33 00

7216 40 00

7216 50 00

7216 65 00

7216 69 00

7216 91 00

7216 99 00

7217 10 10

7217 10 90

7217 20 10

7217 20 90

7217 30 10

7217 30 90

7217 90 10

7217 90 90

7218 10 90

7218 91 90

7218 99 90

7219 11 90

7219 12 90

7219 13 90

7219 14 90

7219 21 90

7219 22 90

7219 23 90

7219 24 90

7219 31 90

7219 32 90

7219 33 90

7219 34 90

7219 35 90

7219 90 90

7220 11 90

7220 12 90

7220 20 90

7220 90 90

7221 00 90

7222 11 90

7222 19 90

7222 20 90

7222 30 90

7222 40 00

7223 00 90

7224 10 90

7224 90 90

7225 11 90

7225 19 90

7225 20 90

7225 30 90

7225 40 90

7225 50 90

7225 91 90

7225 92 90

7225 99 90

7226 11 90

7226 19 90

7226 20 90

7226 91 90

7226 92 90

7226 93 90

7226 94 90

7226 99 90

7227 10 90

7227 20 90

7227 90 90

7228 10 90

7228 20 90

7228 30 90

7228 40 90

7228 50 90

7228 60 90

7228 70 90

7228 80 90

7229 10 90

7229 20 90

7229 90 00

7301 10 00

7301 20 00

7303 00 10

7303 00 90

7304 10 90

7304 21 00

7304 29 90

7304 31 10

7304 31 99

7304 39 10

7304 39 99

7304 41 10

7304 41 99

7304 49 10

7304 49 99

7304 51 10

7304 51 99

7304 59 10

7304 59 99

7304 90 10

7304 90 90

7305 31 10

7305 39 10

7305 90 10

7306 10 20

7306 10 30

7306 10 90

7306 20 20

7306 20 30

7306 20 90

7306 30 10

7306 30 90

7306 40 10

7306 40 90

7306 50 10

7306 50 90

7306 60 00

7306 90 20

7306 90 30

7306 90 90

7307 11 10

7307 11 90

7307 19 10

7307 19 90

7307 21 00

7307 22 00

7307 23 00

7307 29 00

7307 91 00

7307 92 00

7307 93 00

7307 99 00

7308 10 00

7308 20 00

7308 30 00

7308 40 00

7308 90 90

7309 00 00

7310 10 00

7310 21 12

7310 21 19

7310 21 90

7310 29 12

7310 29 19

7310 29 20

7310 29 90

7312 10 00

7312 90 00

7313 00 00

7314 12 00

7314 13 00

7314 14 10

7314 14 90

7314 19 10

7314 19 90

7314 20 10

7314 20 90

7314 31 00

7314 39 00

7314 41 00

7314 42 00

7314 49 00

7314 50 00

7315 11 00

7315 12 00

7315 19 00

7315 20 00

7315 81 00

7315 82 00

7315 89 00

7315 90 00

7316 00 00

7317 00 10

7317 00 90

7318 11 00

7318 12 00

7318 13 00

7318 14 00

7318 15 00

7318 16 00

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

7319 10 00

7319 20 00

7319 30 00

7319 90 00

7320 10 00

7320 20 00

7320 90 00

7321 11 00

7321 12 00

7321 13 00

7321 81 00

7321 82 00

7321 83 00

7321 90 20

7321 90 90

7322 11 00

7322 19 10

7322 19 90

7322 90 00

7323 10 10

7323 10 90

7323 91 00

7323 92 00

7323 93 00

7323 94 00

7323 99 00

7324 10 00

7324 21 00

7324 29 00

7324 90 00

7325 10 10

7325 10 30

7325 10 90

7325 91 00

7325 99 10

7325 99 30

7325 99 90

7326 11 00

7326 19 10

7326 19 30

7326 19 90

7326 20 00

7326 90 10

7326 90 30

7326 90 90

7405 00 10

7406 10 00

7406 20 00

7407 10 10

7407 10 90

7407 21 10

7407 21 90

7407 22 10

7407 22 90

7407 29 10

7407 29 90

7408 11 10

7408 11 90

7408 19 10

7408 19 90

7408 21 10

7408 21 91

7408 21 99

7408 22 10

7408 22 91

7408 22 99

7408 29 10

7408 29 91

7408 29 99

7409 11 90

7409 19 00

7409 21 90

7409 29 00

7409 31 90

7409 39 00

7409 40 90

7409 90 90

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

7411 10 90

7411 21 90

7411 22 90

7411 29 90

7412 10 00

7412 20 00

7413 00 00

7414 20 00

7414 90 00

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 31 00

7415 32 00

7415 39 00

7416 00 00

7417 00 90

7418 11 00

7418 19 00

7418 20 00

7419 10 00

7419 91 10

7419 91 20

7419 91 30

7419 91 90

7419 99 10

7419 99 20

7419 99 30

7419 99 90

7504 00 00

7505 11 00

7505 12 00

7505 21 00

7505 22 00

7506 10 00

7506 20 00

7507 11 00

7507 12 00

7507 20 00

7508 10 00

7508 90 10

7508 90 20

7508 90 30

7508 90 40

7508 90 90

7603 10 00

7603 20 00

7604 10 10

7604 10 90

7604 21 10

7604 21 90

7604 29 00

7605 11 10

7605 11 90

7605 19 10

7605 19 90

7605 21 10

7605 21 90

7605 29 10

7605 29 90

7606 11 90

7606 12 90

7606 91 90

7606 92 90

7607 11 20

7607 11 90

7607 19 20

7607 19 90

7607 20 20

7607 20 90

7608 10 10

7608 10 90

7608 20 10

7608 20 90

7609 00 00

7610 10 00

7610 90 00

7611 00 00

7612 10 00

7612 90 90

7614 10 00

7614 90 00

7615 11 00

7615 19 10

7615 19 20

7615 19 80

7615 19 90

7615 20 00

7616 10 00

7616 91 00

7616 99 10

7616 99 20

7616 99 30

7616 99 40

7616 99 90

7801 10 10

7801 91 10

7801 99 10

7803 00 00

7804 11 00

7804 19 00

7804 20 00

7805 00 00

7806 00 90

7903 10 00

7903 90 90

7904 00 00

7905 00 90

7906 00 00

7907 00 10

7907 00 90

8003 00 10

8003 00 90

8004 00 00

8005 00 00

8006 00 00

8007 00 90

8101 10 00

8101 92 00

8101 93 00

8101 99 00

8102 10 00

8102 92 00

8102 93 00

8102 99 00

8103 10 90

8103 90 00

8104 30 00

8104 90 00

8105 10 90

8105 90 00

8106 00 90

8107 10 90

8107 90 00

8108 10 90

8108 90 00

8109 10 90

8109 90 00

8110 00 90

8111 00 90

8112 11 00

8112 19 00

8112 20 90

8112 30 90

8112 40 90

8112 91 90

8112 99 00

8113 00 90

8201 10 00

8201 30 00

8201 40 00

8202 31 00

8202 39 00

8202 91 00

8202 99 10

8202 99 90

8205 51 00

8205 90 10

8206 00 00

8208 30 00

8209 00 00

8210 00 00

8211 10 00

8211 91 00

8211 92 90

8211 93 90

8211 94 00

8211 95 00

8212 10 00

8212 20 10

8212 20 90

8212 90 00

8213 00 00

8214 10 00

8214 20 00

8214 90 00

8215 10 00

8215 20 00

8215 91 00

8215 99 00

8301 10 00

8301 20 00

8301 30 00

8301 40 90

8301 50 90

8301 60 00

8301 70 00

8302 10 00

8302 20 00

8302 30 00

8302 41 00

8302 42 00

8302 49 00

8302 50 00

8302 60 00

8303 00 00

8304 00 10

8304 00 90

8305 10 00

8305 20 00

8305 90 00

8306 10 00

8306 21 00

8306 29 00

8306 30 00

8307 10 10

8307 10 90

8307 90 00

8308 20 00

8308 90 20

8308 90 90

8309 10 00

8309 90 10

8309 90 90

8310 00 00

8311 10 00

8311 20 00

8311 30 00

8311 90 00

8403 10 00

8403 90 00

8404 10 90

8404 90 90

8407 21 10

8407 21 20

8407 29 10

8407 29 20

8407 31 10

8407 31 20

8407 32 10

8407 32 20

8407 33 10

8407 33 20

8407 34 10

8407 34 20

8407 90 91

8407 90 92

8408 20 10

8408 20 20

8408 90 91

8408 90 92

8409 10 10

8409 10 20

8409 91 10

8409 91 20

8409 99 10

8409 99 20

8411 11 90

8411 21 90

8411 81 90

8411 91 90

8411 99 90

8412 10 90

8412 29 90

8412 31 90

8412 39 90

8412 80 90

8412 90 90

8413 19 10

8413 30 00

8413 81 10

8413 91 10

8414 20 00

8414 40 00

8414 51 00

8414 59 10

8414 59 90

8414 60 90

8414 80 11

8414 80 19

8414 80 99

8414 90 90

8415 10 00

8415 20 10

8415 20 90

8415 81 00

8415 82 00

8415 83 00

8415 90 00

8416 10 00

8416 20 90

8416 90 10

8416 90 90

8417 90 90

8418 10 90

8418 21 00

8418 22 00

8418 29 00

8418 30 90

8418 40 90

8418 50 90

8418 61 10

8418 61 90

8418 69 10

8418 69 90

8418 91 00

8418 99 90

8419 11 10

8419 19 90

8419 39 90

8419 40 90

8419 50 90

8419 81 00

8419 89 90

8419 90 19

8419 90 99

8421 11 90

8421 12 00

8421 19 90

8421 21 90

8421 23 00

8421 29 90

8421 31 00

8421 39 90

8421 91 90

8421 99 90

8422 11 00

8422 90 10

8423 10 00

8423 81 00

8423 82 10

8423 89 10

8423 90 00

8424 20 90

8424 81 10

8424 89 90

8424 90 90

8425 11 90

8425 19 90

8425 31 99

8425 39 99

8425 42 10

8425 42 99

8426 11 90

8426 20 90

8426 30 90

8428 10 10

8428 40 00

8431 10 00

8431 20 00

8431 31 00

8431 39 00

8431 41 00

8431 42 00

8431 43 00

8431 49 10

8431 49 90

8441 10 10

8441 90 10

8450 11 00

8450 12 00

8450 19 00

8450 20 00

8450 90 00

8451 10 00

8451 21 00

8451 29 90

8451 30 90

8451 40 90

8451 80 90

8451 90 90

8452 30 00

8452 40 00

8452 90 00

8469 11 00

8469 12 00

8469 20 00

8469 30 00

8470 10 00

8470 21 00

8470 29 00

8470 30 00

8470 40 00

8470 50 00

8470 90 00

8471 10 00

8471 30 00

8471 41 00

8471 49 00

8471 50 00

8471 60 00

8471 70 00

8471 80 00

8471 90 00

8472 10 00

8472 20 00

8472 30 00

8472 90 00

8473 10 00

8473 21 00

8473 29 00

8473 30 00

8473 40 00

8473 50 00

8474 10 10

8474 31 90

8474 90 10

8476 21 00

8476 29 00

8476 81 00

8476 89 00

8476 90 00

8477 90 90

8478 90 90

8479 10 90

8479 20 90

8479 30 90

8479 40 90

8479 60 00

8479 81 90

8479 82 90

8479 89 90

8479 90 10

8479 90 90

8481 10 00

8481 20 00

8481 30 00

8481 80 39

8481 80 90

8481 90 00

8482 10 00

8482 20 00

8482 30 00

8482 40 00

8482 50 00

8482 80 00

8482 91 00

8482 99 00

8483 10 90

8483 20 90

8483 30 90

8483 40 90

8483 50 90

8483 60 90

8483 90 90

8484 10 00

8484 20 00

8484 90 00

8485 10 00

8485 90 00

8501 10 19

8501 20 19

8501 31 19

8501 32 19

8501 40 19

8501 51 19

8501 52 19

8503 00 00

8504 10 00

8504 40 10

8504 50 10

8504 90 90

8505 11 00

8505 19 00

8505 20 00

8505 30 00

8505 90 00

8506 10 00

8506 30 00

8506 40 00

8506 50 00

8506 60 00

8506 80 00

8506 90 90

8507 10 00

8507 20 00

8507 30 00

8507 40 00

8507 80 00

8509 10 00

8509 20 00

8509 30 00

8509 40 00

8509 80 00

8509 90 00

8510 10 00

8510 20 00

8510 30 00

8510 90 00

8511 10 00

8511 20 00

8511 30 00

8511 40 00

8511 50 00

8511 80 00

8511 90 00

8512 10 00

8512 20 00

8512 30 00

8512 40 00

8512 90 00

8513 10 00

8513 90 00

8516 10 00

8516 21 00

8516 29 00

8516 31 00

8516 32 00

8516 33 00

8516 40 00

8516 50 00

8516 60 00

8516 71 00

8516 72 00

8516 79 00

8516 80 00

8516 90 00

8517 11 00

8517 19 00

8517 21 00

8517 22 00

8517 30 00

8517 50 00

8517 80 00

8517 90 00

8518 10 00

8518 21 00

8518 22 00

8518 29 00

8518 30 00

8518 40 00

8518 50 00

8518 90 00

8519 10 00

8519 21 00

8519 29 00

8519 31 00

8519 39 00

8519 40 00

8519 92 00

8519 93 00

8519 99 00

8520 10 00

8520 20 00

8520 32 00

8520 33 00

8520 39 00

8520 90 00

8521 10 00

8521 90 00

8522 10 00

8522 90 00

8523 11 90

8523 12 90

8523 13 90

8523 20 00

8523 30 00

8523 90 90

8524 10 00

8524 31 00

8524 32 90

8524 39 90

8524 40 00

8524 51 90

8454 52 90

8524 53 90

8524 60 00

8524 91 00

8524 99 90

8525 10 00

8525 20 10

8525 20 90

8525 30 00

8525 40 00

8527 12 00

8527 13 00

8527 19 00

8527 21 00

8527 29 00

8527 31 00

8527 32 00

8527 39 00

8527 90 10

8527 90 90

8528 12 00

8528 13 00

8528 21 00

8528 22 00

8508 30 00

8529 10 10

8529 10 90

8529 90 10

8529 90 90

8531 10 10

8531 10 20

8531 10 90

8531 20 00

8531 80 10

8531 80 20

8531 80 90

8531 90 00

8533 10 00

8533 21 00

8533 29 00

8533 31 00

8533 39 00

8533 40 00

8533 90 00

8534 00 00

8535 10 00

8535 21 00

8535 29 00

8535 30 00

8535 40 00

8535 90 00

8536 10 00

8536 20 00

8536 30 00

8536 41 00

8536 49 00

8536 50 00

8536 61 00

8536 69 00

8536 90 00

8537 10 00

8537 20 00

8538 10 00

8538 90 00

8539 10 00

8539 21 00

8539 22 00

8539 29 00

8539 31 00

8539 32 00

8539 39 00

8539 41 00

8539 49 00

8539 90 00

8540 11 00

8540 12 00

8540 20 00

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 00

8540 91 00

8540 99 10

8540 99 90

8541 10 00

8541 21 00

8541 29 00

8541 30 00

8541 40 00

8541 50 00

8541 60 00

8541 90 00

8542 12 00

8542 13 00

8542 14 00

8542 19 00

8542 30 00

8542 40 00

8542 50 00

8542 90 00

8543 20 90

8543 40 00

8543 81 00

8543 89 10

8543 89 90

8543 90 90

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 10

8544 20 90

8544 30 10

8544 30 90

8544 41 10

8544 41 90

8544 49 10

8544 49 90

8544 51 00

8544 59 10

8544 59 90

8544 60 10

8544 60 90

8544 70 00

8545 11 90

8545 19 10

8545 19 90

8545 20 00

8545 90 00

8546 10 00

8546 20 00

8546 90 00

8547 10 00

8547 20 00

8547 90 10

8547 90 90

8548 10 00

8548 90 00

8702 00 00

8702 10 00

8702 90 00

8703 00 00

8703 10 00

8703 20 00

8703 21 00

8703 21 20

8703 21 30

8703 21 40

8703 22 00

8703 22 30

8703 22 40

8703 23 00

8703 23 12

8703 23 13

8703 23 14

8703 23 19

8703 23 21

8703 23 22

8703 23 29

8703 23 31

8703 23 32

8703 23 39

8703 24 00

8703 24 20

8703 24 90

8703 30 00

8703 31 00

8703 31 20

8703 31 30

8703 31 40

8703 32 00

8703 32 12

8703 32 13

8703 32 14

8703 32 19

8703 32 21

8703 32 22

8703 32 29

8703 33 00

8703 33 12

8703 33 19

8703 33 21

8703 33 22

8703 33 29

8703 90 00

8703 90 20

8703 90 30

8703 90 40

8703 90 91

8703 90 92

8703 90 93

8703 90 94

8703 90 95

8703 90 99

8704 00 00

8704 10 00

8704 20 00

8704 21 00

8704 21 19

8704 21 21

8704 21 29

8704 21 90

8704 30 00

8704 31 00

8704 31 19

8704 31 21

8704 31 29

8704 31 90

8705 10 00

8705 90 20

8705 90 90

8706 00 20

8706 00 90

8707 10 00

8707 90 90

8708 10 00

8708 21 00

8708 29 00

8708 31 00

8708 39 00

8708 40 00

8708 50 00

8708 60 00

8708 70 00

8708 80 00

8708 91 00

8708 92 00

8708 93 00

8708 94 00

8708 99 20

8708 99 40

8708 99 90

8709 90 00

8711 10 90

8711 20 90

8711 30 90

8711 40 90

8711 50 90

8711 90 90

8712 00 00

8714 11 00

8714 19 00

8714 20 00

8714 91 00

8714 92 00

8714 93 00

8714 94 00

8714 95 00

8714 96 00

8714 99 00

8715 00 10

8715 00 90

8716 10 00

8716 20 90

8716 31 00

8716 80 00

8716 90 90

9001 10 00

9001 20 00

9001 30 00

9001 40 00

9001 50 00

9001 90 00

9002 11 00

9002 19 00

9002 20 00

9002 90 00

9003 11 00

9003 19 00

9003 90 90

9004 10 00

9004 90 00

9005 10 00

9005 80 10

9005 80 90

9005 90 10

9005 90 90

9006 10 00

9006 20 00

9006 30 00

9006 40 00

9006 51 00

9006 52 00

9006 53 00

9006 59 00

9006 61 00

9006 62 00

9006 69 00

9006 91 00

9006 99 00

9007 11 00

9007 19 00

9007 20 10

9007 20 90

9007 91 00

9007 92 00

9008 10 00

9008 20 00

9008 30 00

9008 40 00

9008 90 00

9009 11 00

9009 12 00

9009 21 00

9009 22 00

9009 30 00

9009 90 00

9010 10 00

9010 41 00

9010 42 00

9010 49 00

9010 50 00

9010 60 00

9010 90 00

9011 90 00

9012 90 00

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 00

9013 90 00

9014 10 00

9014 20 00

9014 80 00

9014 90 00

9015 90 00

9016 00 19

9016 00 90

9017 10 00

9017 90 00

9018 31 10

9019 10 10

9023 00 00

9025 11 00

9025 19 90

9025 80 90

9025 90 90

9026 10 10

9026 10 90

9026 20 10

9026 20 90

9026 80 10

9026 80 90

9026 90 10

9026 90 90

9027 40 90

9027 50 90

9027 80 90

9027 90 19

9027 90 99

9028 10 00

9028 20 00

9028 30 00

9028 90 00

9029 10 19

9029 10 90

9029 20 19

9029 20 90

9029 90 00

9030 83 90

9031 41 00

9031 49 00

9031 90 00

9032 10 10

9032 10 90

9032 20 10

9032 20 90

9032 81 10

9032 81 90

9032 89 10

9032 89 90

9032 90 10

9032 90 90

9101 11 00

9101 12 00

9101 19 00

9101 21 00

9101 29 00

9101 91 00

9101 99 00

9102 11 00

9102 12 00

9102 19 00

9102 21 00

9102 29 00

9102 91 00

9102 99 00

9103 10 00

9103 90 00

9104 00 00

9105 11 00

9105 19 00

9105 21 00

9105 29 00

9105 91 00

9105 99 00

9106 10 00

9106 20 00

9106 90 00

9107 00 10

9107 00 90

9108 11 00

9108 12 00

9108 19 00

9108 20 00

9108 91 00

9108 99 00

9109 11 00

9109 19 00

9109 90 00

9110 11 00

9110 12 00

9110 19 00

9110 90 00

9111 10 00

9111 20 00

9111 80 00

9111 90 00

9112 10 00

9112 80 00

9112 90 00

9113 10 10

9113 10 90

9113 20 00

9113 90 00

9114 10 00

9114 20 00

9114 30 00

9114 40 00

9114 90 00

9201 10 00

9201 20 00

9201 90 00

9202 10 00

9202 90 00

9203 00 00

9204 10 00

9204 20 00

9205 10 00

9205 90 00

9206 00 00

9207 10 00

9207 90 00

9208 10 00

9208 90 00

9209 10 00

9209 20 00

9209 30 00

9209 91 00

9209 92 00

9209 93 00

9209 94 00

9209 99 00

9301 00 00

9302 00 00

9303 10 00

9303 20 00

9303 30 00

9303 90 00

9304 00 00

9305 10 00

9305 21 00

9305 29 00

9305 90 00

9306 10 00

9306 21 90

9306 29 00

9306 30 90

9306 90 00

9307 00 00

9401 10 00

9501 00 00

9502 10 00

9502 91 00

9502 99 00

9503 10 00

9503 20 00

9503 30 00

9503 41 00

9503 49 00

9503 50 00

9603 60 00

9503 70 00

9503 80 00

9503 90 00

9504 10 00

9504 20 10

9504 20 90

9504 30 00

9504 40 00

9504 90 00

9505 10 00

9505 90 00

9506 11 00

9506 12 00

9506 19 00

9506 21 00

9506 29 00

9506 31 00

9506 32 00

9506 39 00

9506 40 00

9506 51 00

9506 59 00

9506 61 00

9506 62 00

9506 69 00

9506 70 00

9506 91 00

9506 99 00

9507 10 00

9507 20 00

9507 30 00

9507 90 00

9508 00 00

9601 10 00

9601 90 10

9601 90 90

9602 00 20

9602 00 90

9603 10 00

9603 21 00

9603 29 00

9603 30 00

9603 40 00

9603 50 00

9603 90 10

9603 90 90

9604 00 00

9605 00 00

9608 10 90

9608 20 00

9608 31 00

9608 39 00

9608 40 00

9608 50 00

9608 60 00

9608 91 00

9608 99 90

9609 10 90

9609 20 00

9609 90 00

9610 00 00

9611 00 00

9612 10 00

9612 20 00

9613 10 00

9613 20 00

9613 30 00

9613 80 00

9613 90 00

9614 20 00

9614 90 00

9615 11 00

9615 19 00

9615 90 00

9616 20 00

9617 00 00

9618 00 00

9701 10 00

9701 90 00

9702 00 00

9703 00 00

9704 00 00

9705 00 90

9706 00 00

BIJLAGE IV

Industriële producten van oorsprong uit de Gemeenschap, bedoeld in artikel 11, lid 5

2103 20 00

2203 00 00

2203 00 10

2203 00 20

2203 00 90

2205 00 00

2205 10 00

2205 90 00

2402 00 00

2402 10 00

2402 20 00

2402 90 00

2402 90 20

2403 00 00

2403 10 00

2403 90 00

2403 91 00

2403 99 00

2403 99 20

2403 99 30

2403 99 90

5701 00 00

5701 10 00

5701 90 00

5702 00 00

5702 10 00

5702 20 00

5702 30 00

5702 31 00

5702 39 00

5702 40 00

5702 41 00

5702 49 00

5702 50 00

5702 51 00

5702 59 00

5702 90 00

5702 91 00

5702 99 00

5703 00 00

5703 10 00

5703 90 00

5704 00 00

5704 10 00

5705 00 00

6101 10 00

6101 90 00

6102 10 00

6102 30 00

6102 90 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

6103 39 00

6103 49 00

6104 12 00

6104 13 00

6104 23 00

6104 02 90

6104 31 00

6104 39 00

6104 44 00

6104 49 00

6104 59 00

6104 61 00

6104 69 00

6106 10 00

6108 11 00

6108 19 00

6108 29 00

6108 32 00

6108 39 00

6108 99 00

6110 90 00

6111 90 00

6112 20 00

6112 31 00

6112 39 00

6112 41 00

6112 49 00

6113 00 00

6114 10 00

6114 90 00

6115 99 90

6116 10 00

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

6117 10 00

6117 20 00

6117 80 00

6117 90 00

6201 13 00

6201 19 00

6201 99 00

6202 19 00

6202 91 00

6202 99 00

6205 90 00

6206 10 00

6206 40 00

6206 90 00

6207 11 00

6207 19 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 92 00

6207 99 00

6208 11 00

6208 19 00

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 00

6208 92 00

6208 99 00

6209 10 00

6209 90 00

6210 10 00

6210 40 00

6210 50 00

6211 11 00

6211 12 00

6211 20 00

6211 31 00

6211 33 00

6211 39 00

6211 41 00

6211 43 00

6211 49 00

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

6213 10 00

6213 20 00

6213 90 00

6216 00 00

6217 10 90

6217 90 00

6309 00 00

6309 00 10

6309 00 90

6401 10 00

6401 91 00

6401 92 00

6401 99 00

6402 12 00

6402 19 00

6402 20 00

6402 30 00

6402 91 00

6402 99 00

6405 10 00

6405 20 00

6405 90 00

6406 10 00

6406 20 00

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 20

6406 99 91

6406 99 99

ex 8703 10 00 (1)

ex 8703 21 00 (2)

ex 8703 22 00 (3)

ex 8703 23 00 (4)

ex 8703 24 00 (5)

ex 8703 31 00 (6)

ex 8703 32 00 (7)

ex 8703 33 00 (8)

ex 8703 39 00 (9)

9401 20 00

9401 30 00

9401 40 00

9401 50 00

9401 61 00

9401 69 00

9401 71 00

9401 79 00

9401 80 00

9401 90 00

9402 10 10

9403 10 00

9403 20 00

9403 30 00

9403 40 00

9403 50 00

9403 60 00

9403 70 00

9403 80 00

9403 90 00

9404 10 00

9404 21 00

9404 29 00

9404 30 00

9404 90 00

9405 10 00

9405 20 00

9405 30 00

9405 40 90

9405 50 90

9405 60 00

9405 91 00

9405 92 00

9405 99 00

9406 00 19

9406 00 20

9406 00 30

9406 00 90

(1) Gebruikte voertuigen in de zin van voertuigen die langer dan zes maanden zijn ingeschreven en die meer dan 6000 km hebben afgelegd.

(2) Gebruikte voertuigen in de zin van voertuigen die langer dan zes maanden zijn ingeschreven en die meer dan 6000 km hebben afgelegd.

(3) Gebruikte voertuigen in de zin van voertuigen die langer dan zes maanden zijn ingeschreven en die meer dan 6000 km hebben afgelegd.

(4) Gebruikte voertuigen in de zin van voertuigen die langer dan zes maanden zijn ingeschreven en die meer dan 6000 km hebben afgelegd.

(5) Gebruikte voertuigen in de zin van voertuigen die langer dan zes maanden zijn ingeschreven en die meer dan 6000 km hebben afgelegd.

(6) Gebruikte voertuigen in de zin van voertuigen die langer dan zes maanden zijn ingeschreven en die meer dan 6000 km hebben afgelegd.

(7) Gebruikte voertuigen in de zin van voertuigen die langer dan zes maanden zijn ingeschreven en die meer dan 6000 km hebben afgelegd.

(8) Gebruikte voertuigen in de zin van voertuigen die langer dan zes maanden zijn ingeschreven en die meer dan 6000 km hebben afgelegd.

(9) Gebruikte voertuigen in de zin van voertuigen die langer dan zes maanden zijn ingeschreven en die meer dan 6000 km hebben afgelegd.

BIJLAGE V

Voorbehouden van de Gemeenschap, bedoeld in artikel 30, lid 1, onder b)

Mijnbouw

In sommige lidstaten kan voor de ontginning van ertsen door ondernemingen waarin onderdanen van de Gemeenschap geen meerderheidsbelang hebben, een concessie vereist zijn.

Visserij

Tenzij anders bepaald, zijn de toegang tot en het gebruik van biologische hulpbronnen en visserijgronden die zich bevinden in maritieme wateren die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van lidstaten van de Gemeenschap vallen, beperkt tot vissersvaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Gemeenschap voeren.

Aankoop van onroerend goed

In sommige lidstaten is de aankoop van onroerend goed aan beperkingen onderworpen.

Audiovisuele diensten met inbegrip van de radio-omroep

Nationale behandeling ten aanzien van productie en distributie, met inbegrip van het uitzenden en andere vormen van transmissie aan het publiek, kan beperkt worden tot audiovisuele werken die aan bepaalde criteria ten aanzien van de oorsprong voldoen.

Telecommunicatiediensten, met inbegrip van mobiele diensten en satellietverbindingen

Gereserveerde diensten.

In sommige lidstaten is de markttoegang voor complementaire diensten en infrastructuur beperkt.

Landbouw

In bepaalde lidstaten wordt geen nationale behandeling toegekend aan ondernemingen waarin onderdanen van de Gemeenschap geen meerderheidsbelang hebben en die een landbouwbedrijf wensen op te richten. Voor de aankoop van wijngaarden door ondernemingen waarin onderdanen van de Gemeenschap geen meerderheidsbelang hebben, is kennisgeving of, indien nodig, een vergunning vereist.

Persagentschappen

In sommige lidstaten is buitenlandse deelneming in uitgeverijen en omroeporganisaties aan beperkingen onderworpen.

BIJLAGE VI

Voorbehouden van Jordanië met betrekking tot nationale behandeling, bedoeld in artikel 30, lid 2, onder a)

Teneinde de voorwaarden voor het toekennen van nationale behandeling in alle sectoren te verbeteren, dient deze lijst van voorbehouden binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst te worden herzien.

- Niet-Jordaanse investeerders mogen geen belang van meer dan 50 % hebben in projecten of economische activiteiten in de volgende sectoren:

a) bouwnijverheid,

b) handel en handelsdiensten,

c) mijnbouw;

- Niet-Jordaanse investeerders zijn gerechtigd tot aankoop van effecten die op de financiële markt van Amman genoteerd zijn in Jordaanse valuta, mits de desbetreffende middelen zijn verkregen door omwisseling uit converteerbare buitenlandse valuta.

- Het belang van niet-Jordanen in een naamloze vennootschap mag niet meer bedragen dan 50 %, tenzij dit aandeel bij het sluiten van de inschrijving meer bedroeg dan 50 %, in welk geval het maximum voor het belang van niet-Jordanen op dat percentage wordt vastgesteld.

- De minimumbijdrage voor niet-Jordaanse investeringen in een project is 100000 JOD (honderdduizend Jordaanse dinar), behalve voor investeringen in de financiële markt van Amman, waarvoor de minimuminvestering 1000 JOD (duizend Jordaanse dinar) bedraagt.

Voor aankoop, verkoop of huur van onroerend goed door niet-Jordanen is voorafgaande toestemming van de Ministerraad vereist.

BIJLAGE VII

Intellectuele, industriële en commerciële eigendom bedoeld in artikel 56

1. Vóór het einde van het vijfde jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst treedt Jordanië toe tot de volgende multilaterale verdragen inzake de bescherming van eigendomsrechten:

- Berner Conventie ter bescherming van werken van letterkunde en kunst (Akte van Parijs 1971);

- Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (Rome 1961);

- Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (Akte van Genève 1977, gewijzigd 1979).

- Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (Akte van Stockholm 1967, gewijzigd 1979);

- Protocol bij de Schikking van Madrid inzake de internationale inschrijving van merken (Madrid 1989);

- Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening (1977, gewijzigd 1980);

- Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten (UPOV) (Akte van Genève 1991).

2. Vóór het einde van het zevende jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst treedt Jordanië toe tot de volgende multilaterale verdragen:

- Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Washington 1970, aangepast 1979, gewijzigd 1984).

3. Jordanië verbindt zich ertoe vóór het einde van het derde jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst, of vanaf de toetreding tot de World Trade Organization (WTO), indien dit eerder is, adequate en effectieve bescherming te bieden voor octrooien voor chemische en farmaceutische stoffen, overeenkomstig de artikelen 27 tot en met 34 van de WTO-overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom.

4. De Associatieraad kan besluiten dat de punten 1, 2 en 3 op andere multilaterale verdragen op dit gebied van toepassing zijn.

5. De partijen bevestigen het belang dat zij hechten aan de verplichtingen die uit het volgende multilaterale verdrag voortvloeien:

- Overeenkomst van Parijs voor de bescherming van de industriële eigendom (Akte van Stockholm 1967, gewijzigd 1979).

LIJST VAN PROTOCOLLEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

PROTOCOL Nr. 1

betreffende de regelingen die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Jordanië van toepassing zijn

1. De in de bijlage genoemde producten van oorsprong uit Jordanië mogen in de Gemeenschap worden ingevoerd onder de voorwaarden die hierna en in de bijlage zijn vermeld.

2. a) De douanerechten worden afgeschaft of verlaagd volgens de percentages die naast de betrokken producten in kolom A zijn vermeld.

b) Voor bepaalde producten waarvoor het gemeenschappelijk douanetarief in een ad-valoremdouanerecht en in een specifiek douanerecht voorziet, zijn de in de kolommen A en C vermelde verlagingspercentages uitsluitend op de ad-valoremdouanerechten van toepassing.

3. Voor bepaalde producten worden de douanerechten afgeschaft binnen de grenzen van de tariefcontingenten die voor elk van deze producten in kolom B zijn vermeld. Voor ingevoerde hoeveelheden die de contingenten overschrijden, worden de douanerechten, afhankelijk van het product, volledig toegepast dan wel verlaagd volgens de percentages in kolom C.

4. Voor bepaalde in paragraaf 3 en in kolom D vermelde producten worden de tariefcontingenten vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst verhoogd in vier gelijke jaarlijkse stappen, die elk overeenkomen met 3 % van deze bedragen.

5. Voor bepaalde in kolom D vermelde producten kan de Gemeenschap een referentiehoeveelheid vaststellen, indien uit de door haar opgestelde jaarlijkse balans van het handelsverkeer blijkt dat de van een product of producten ingevoerde hoeveelheden moeilijkheden dreigen te veroorzaken op de markt van de Gemeenschap. Indien de invoer van een dergelijk product de referentiehoeveelheid overschrijdt, kan de Gemeenschap voor het betrokken product een communautair tariefcontingent openen voor een hoeveelheid die gelijk is aan de referentiehoeveelheid. Voor ingevoerde hoeveelheden die de contingenten overschrijden, worden de douanerechten, afhankelijk van het product, volledig toegepast dan wel verlaagd volgens de percentages in kolom C.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

PROTOCOL Nr. 2

betreffende de regelingen die bij de invoer in Jordanië van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap van toepassing zijn

1. De in de bijlage vermelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap zijn bij invoer in Jordanië aan de hierna genoemde voorwaarden en aan de in de bijlage vastgestelde voorwaarden onderworpen.

2. De invoerrechten en heffingen van gelijke werking mogen niet hoger zijn dan het in kolom A vermelde percentage.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

PROTOCOL Nr. 3

betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking

INHOUDSOPGAVE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:

a) "vervaardiging": elke soort be- of verwerking, met inbegrip van assemblage of speciale behandelingen;

b) "materiaal": alle ingrediënten, grondstoffen, componenten, delen, enz. die bij de vervaardiging van het product worden gebruikt;

c) "product": het verkregen product, ook indien dit ervoor bestemd is om later bij de vervaardiging van een ander product te worden gebruikt;

d) "goederen": zowel materialen als producten;

e) "douanewaarde": de waarde zoals bepaald bij de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994 (Overeenkomst inzake de douanewaarde van de WTO);

f) "prijs af fabriek": de prijs die voor het product af fabriek is betaald aan de fabrikant in de Gemeenschap of in Jordanië in wiens bedrijf de laatste be- of verwerking is verricht, voor- zover in die prijs de waarde is begrepen van alle gebruikte materialen, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd;

g) "waarde van de materialen": de douanewaarde ten tijde van de invoer van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien deze niet bekend is en niet kan worden vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in de Gemeenschap of Jordanië is betaald;

h) "waarde van de materialen van oorsprong": de waarde van deze materialen zoals omschreven onder g), welke omschrijving van dienovereenkomstige toepassing is;

i) "toegevoegde waarde": de prijs af fabriek minus de douanewaarde van de in het product opgenomen goederen die niet van oorsprong zijn uit het land waarin het product werd verkregen;

j) "hoofdstukken" en "posten": de hoofdstukken en posten (viercijfercodes) van de nomenclatuur die het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen vormt, in dit protocol "het geharmoniseerde systeem" of "GS" genoemd;

k) "ingedeeld": de indeling van een product of materiaal onder een bepaalde post;

l) "zending": producten die gelijktijdig van een exporteur naar een geadresseerde worden verzonden of vergezeld gaan van een enkel vervoersdocument dat de verzending van de exporteur naar de geadresseerde dekt, of bij gebreke daarvan een enkele factuur.

m) "gebieden": omvat ook de territoriale wateren.

TITEL II

DEFINITIE VAN HET BEGRIP "PRODUCTEN VAN OORSPRONG"

Artikel 2

Algemene voorwaarden

1. Voor de toepassing van de overeenkomst worden de volgende producten beschouwd als van oorsprong te zijn uit de Gemeenschap:

a) geheel en al in de Gemeenschap verkregen producten in de zin van artikel 4 van dit protocol;

b) in de Gemeenschap verkregen producten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen in de Gemeenschap een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 5 van dit protocol.

2. Voor de toepassing van de overeenkomst worden de volgende producten beschouwd als van oorsprong te zijn uit Jordanië:

a) geheel en al in Jordanië verkregen producten, in de zin van artikel 4 van dit protocol;

b) in Jordanië verkregen producten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen in Jordanië een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 5 van dit protocol.

Artikel 3

Bilaterale cumulatie van de oorsprong

1. Materialen van oorsprong uit de Gemeenschap worden beschouwd als materialen van oorsprong uit Jordanië te zijn indien ze in een aldaar verkregen product zijn opgenomen. Het is niet noodzakelijk dat deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, mits ze evenwel een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 6, lid 1, van dit protocol genoemde be- of verwerkingen.

2. Materialen van oorsprong uit Jordanië worden beschouwd als materialen van oorsprong uit de Gemeenschap te zijn wanneer ze in een aldaar verkregen product zijn opgenomen. Het is niet noodzakelijk dat deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, mits ze evenwel een be- of verwerking hebben ondergaan die meer omvat dan de in artikel 6, lid 1, van dit protocol genoemde be- of verwerkingen.

Artikel 4

Geheel en al verkregen producten

1. Als geheel en al in de Gemeenschap of in Jordanië verkregen worden beschouwd:

a) aldaar uit de bodem of zeebodem gewonnen producten;

b) aldaar geoogste producten van het plantenrijk;

c) aldaar geboren en opgefokte levende dieren;

d) producten afkomstig van aldaar opgefokte levende dieren;

e) voortbrengselen van de aldaar bedreven jacht en visserij;

f) producten van de zeevisserij en andere buiten de territoriale wateren van de Gemeenschap of van Jordanië door hun schepen uit de zee gewonnen producten;

g) producten uitsluitend uit de onder f) bedoelde producten aan boord van hun fabrieksschepen vervaardigd;

h) aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwinning van grondstoffen kunnen dienen; met inbegrip van gebruikte banden die uitsluitend geschikt zijn om van een nieuw loopvlak te worden voorzien of slechts als afval kunnen worden gebruikt;

i) afval afkomstig van aldaar verrichte fabrieksbewerkingen;

j) producten, gewonnen van of vanonder de zeebodem buiten de territoriale wateren, mits zij alleen het recht hebben op ontginning van deze bodem of ondergrond;

k) goederen die aldaar uitsluitend van de onder a) tot en met j) bedoelde producten zijn vervaardigd.

2. De termen "hun schepen" en "hun fabrieksschepen" in lid 1, onder f) en g), zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen:

a) die in een lidstaat van de Gemeenschap of Jordanië zijn ingeschreven of geregistreerd;

b) die de vlag van een lidstaat van de Gemeenschap of van Jordanië voeren;

c) die voor ten minste 50 % toebehoren aan onderdanen van lidstaten van de Gemeenschap of van Jordanië of aan een vennootschap die haar hoofdkantoor in een van deze staten heeft en waarvan de bedrijfsvoerder(s), de voorzitter van de raad van bestuur of van toezicht en de meerderheid van de leden van deze raden onderdanen zijn van een lidstaat van de Gemeenschap of van Jordanië en waarvan bovendien, in het geval van personenvennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, ten minste de helft van het kapitaal toebehoort aan deze staten of aan openbare lichamen of onderdanen daarvan;

d) waarvan de kapitein en de officieren onderdanen zijn van lidstaten van de Gemeenschap of van Jordanië, en

e) waarvan de bemanning voor ten minste 75 % uit onderdanen van lidstaten van de Gemeenschap of van Jordanië bestaat.

Artikel 5

Toereikende bewerking of verwerking

1. Niet geheel en al verkregen producten worden geacht een toereikende bewerking of verwerking te hebben ondergaan in de zin van artikel 2, indien aan de voorwaarden van de lijst in bijlage II is voldaan.

In deze lijst is voor alle onder de overeenkomst vallende producten aangegeven welke be- of verwerkingen niet van oorsprong zijnde materialen moeten ondergaan om het karakter van product van oorsprong te verkrijgen, en deze zijn slechts op die materialen van toepassing. Dit betekent dat indien een product dat de oorsprong heeft verkregen doordat het aan de voorwaarden in die lijst voor dat product heeft voldaan, als materiaal gebruikt wordt bij de vervaardiging van een ander product, de voorwaarden die van toepassing zijn op het product waarin het wordt verwerkt, daarvoor niet gelden. Er wordt dan geen rekening gehouden met de niet van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging ervan zijn gebruikt.

2. In afwijking van lid 1 kunnen niet van oorsprong zijnde materialen die volgens de voorwaarden in de lijst bij de vervaardiging van een bepaald product niet mogen worden gebruikt, in de volgende gevallen toch worden gebruikt:

a) wanneer de totale waarde ervan niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product;

b) wanneer in de lijst een of meer percentages zijn gegeven voor de maximumwaarde van de materialen die niet van oorsprong zijn, en deze percentages door de toepassing van dit lid niet worden overschreden.

Dit lid is niet van toepassing op de producten die onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerde systeem zijn ingedeeld.

3. De leden 1 en 2 zijn van toepassing onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 6.

Artikel 6

Ontoereikende bewerking of verwerking

1. Behoudens het bepaalde in lid 2 worden de volgende be- of verwerkingen als ontoereikend beschouwd om de oorsprong te verlenen, ongeacht of aan de voorwaarden van artikel 5 is voldaan:

a) behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag in goede staat te bewaren (luchten, uitspreiden, drogen, koelen, in water zetten waaraan zout, zwaveldioxide of andere producten zijn toegevoegd, verwijderen van beschadigde gedeelten en soortgelijke behandelingen);

b) eenvoudige behandelingen zoals stofvrij maken, zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het samenstellen van sets van artikelen), wassen, verven en snijden;

c) i) veranderen van verpakkingen, splitsen en samenvoegen van colli;

ii) eenvoudig verpakken in flessen, zakken, etuis, dozen of blikken, bevestigen op kaartjes of plankjes, enz., en alle andere handelingen in verband met de opmaak;

d) het aanbrengen van merken, etiketten of soortgelijke onderscheidingstekens op de producten zelf of op hun verpakkingen;

e) eenvoudig mengen van producten, ook van verschillende soorten, indien een of meer bestanddelen van het mengsel niet voldoen aan de voorwaarden van dit protocol om als producten van oorsprong uit de Gemeenschap of Jordanië te worden beschouwd;

f) eenvoudig samenvoegen van delen tot een volledig product;

g) twee of meer van de onder a) tot en met f) vermelde behandelingen tezamen;

h) het slachten van dieren.

2. Om te bepalen of de be- of verwerkingen die een bepaald product heeft ondergaan ontoereikend zijn in de zin van lid 1, worden alle be- of verwerkingen die dit product in de Gemeenschap of in Jordanië heeft ondergaan tezamen genomen.

Artikel 7

Determinerende eenheid

1. De determinerende eenheid voor de toepassing van de bepalingen van dit protocol is het product dat volgens de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem als de basiseenheid wordt beschouwd.

Hieruit volgt dat:

a) wanneer een product, bestaande uit een groep of verzameling van artikelen, onder één enkele post van het geharmoniseerde systeem wordt ingedeeld, het geheel de in aanmerking te nemen eenheid vormt;

b) wanneer een zending uit een aantal eendere producten bestaat die onder dezelfde post van het geharmoniseerde systeem worden ingedeeld, elk product voor de toepassing van de bepalingen van dit protocol afzonderlijk moet worden genomen.

2. Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van de indeling, telt deze ook mee voor het vaststellen van de oorsprong.

Artikel 8

Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met materieel, machines, apparaten of voertuigen worden geleverd en deel uitmaken van de normale uitrusting daarvan en in de prijs daarvan zijn begrepen of niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, worden geacht één geheel te vormen met het materieel en de machines, apparaten of voertuigen in kwestie.

Artikel 9

Stellen of assortimenten

Stellen of assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem worden als van oorsprong beschouwd indien alle samenstellende delen van oorsprong zijn. Een stel of assortiment bestaande uit producten van oorsprong en producten die niet van oorsprong zijn, wordt evenwel als van oorsprong beschouwd indien de waarde van de producten die niet van oorsprong zijn niet meer dan 15 % van de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

Artikel 10

Neutrale elementen

Om te bepalen of een product van oorsprong is, is het niet noodzakelijk de oorsprong na te gaan van de volgende zaken die bij de vervaardiging gebruikt kunnen zijn:

a) energie en brandstof;

b) fabrieksuitrusting;

c) machines en werktuigen;

d) goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet voorkomen en ook niet bedoeld waren daarin voor te komen;

TITEL III

TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 11

Territorialiteitsbeginsel

1. Aan de in titel II genoemde voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van de oorsprong moet zonder onderbreking in de Gemeenschap of in Jordanië zijn voldaan.

2. Producten van oorsprong die uit de Gemeenschap of Jordanië naar een ander land worden uitgevoerd en daarna weer worden ingevoerd, worden niet langer als producten van oorsprong beschouwd, tenzij ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aangetoond dat:

a) de wederingevoerde goederen dezelfde goederen zijn als de eerder uitgevoerde goederen, en

b) dat zij tijdens de periode dat ze waren uitgevoerd geen andere be- of verwerkingen hebben ondergaan dan die welke noodzakelijk waren om ze in goede staat te bewaren.

Artikel 12

Rechtstreeks vervoer

1. De bij de overeenkomst vastgestelde preferentiële regeling is uitsluitend van toepassing op producten die aan de voorwaarden van dit protocol voldoen en die rechtstreeks tussen de Gemeenschap en Jordanië zijn vervoerd. Producten die één enkele zending vormen, kunnen via een ander grondgebied worden vervoerd, eventueel met overslag of tijdelijke opslag op dit grondgebied, voorzover ze in het land van doorvoer of opslag onder toezicht van de douane blijven en aldaar geen andere behandelingen ondergaan dan lossen en opnieuw laden of behandelingen om ze in goede staat te bewaren.

Producten van oorsprong mogen per pijpleiding via een ander grondgebied dan dat van de Gemeenschap of van Jordanië worden vervoerd.

2. Het bewijs dat aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden is voldaan, wordt geleverd door overlegging van de volgende stukken aan de douaneautoriteiten van het land van invoer:

a) een enkel vervoersdocument dat in het land van uitvoer is opgesteld ter dekking van het vervoer door het land van doorvoer, of

b) een door de douaneautoriteiten van het land van doorvoer afgegeven certificaat, waarin:

i) de producten nauwkeurig zijn omschreven,

ii) de data zijn vermeld waarop de producten gelost en opnieuw geladen zijn, in voorkomend geval onder opgave van de naam van de gebruikte schepen, of van de andere gebruikte vervoermiddelen, en

iii) een verklaring betreffende de voorwaarden waarop de producten in het land van doorvoer verbleven;

c) hetzij, bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Artikel 13

Tentoonstellingen

1. De overeenkomst is van toepassing op producten van oorsprong die naar een tentoonstelling in een ander land zijn verzonden en die na de tentoonstelling in de Gemeenschap of in Jordanië worden ingevoerd, mits ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat:

a) een exporteur deze producten vanuit de Gemeenschap of Jordanië naar het land van de tentoonstelling heeft verzonden en ze daar heeft tentoongesteld;

b) deze exporteur de producten verkocht of op een andere wijze afgestaan heeft aan een geadresseerde in de Gemeenschap of Jordanië;

c) de producten tijdens of onmiddellijk na de tentoonstelling in dezelfde staat als waarin zij naar de tentoonstelling zijn gegaan, zijn verzonden, en

d) de producten, vanaf het moment dat zij naar de tentoonstelling werden verzonden, niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om op die tentoonstelling te worden vertoond.

2. Een bewijs van de oorsprong wordt overeenkomstig de bepalingen van titel V afgegeven of opgesteld en op de normale wijze bij de douaneautoriteiten van het land van invoer ingediend. Op dit bewijs zijn de naam en het adres van de tentoonstelling vermeld. Zo nodig kunnen aanvullende bewijsstukken worden gevraagd ten aanzien van de aard van de producten en de voorwaarden waarop zij werden tentoongesteld.

3. Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen, beurzen of soortgelijke openbare evenementen met een commercieel, industrieel, agrarisch of ambachtelijk karakter die niet voor particuliere doeleinden in winkels of bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van buitenlandse producten worden gehouden en gedurende welke de producten onder douanetoezicht zijn gebleven.

TITEL IV

TERUGGAVE OF VRIJSTELLING VAN RECHTEN

Artikel 14

Verbod op teruggave of vrijstelling van rechten

1. Niet van oorsprong zijnde materialen die gebruikt zijn bij de vervaardiging van producten van oorsprong uit de Gemeenschap of Jordanië waarvoor overeenkomstig de bepalingen van titel V een bewijs van oorsprong is afgegeven of opgesteld, komen in de Gemeenschap of in Jordanië niet in aanmerking voor teruggave of vrijstelling van douanerechten in welke vorm dan ook.

2. Het verbod in lid 1 is van toepassing op elke regeling voor algehele of gedeeltelijke terugbetaling of vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking die in de Gemeenschap of in Jordanië van toepassing is op materialen die bij de vervaardiging worden gebruikt, indien een dergelijke terugbetaling of vrijstelling uitdrukkelijk of feitelijk wordt toegekend indien de producten die uit genoemde materialen zijn verkregen, worden uitgevoerd, doch niet van toepassing is indien deze producten voor binnenlands gebruik zijn bestemd.

3. De exporteur van producten die door een bewijs van oorsprong zijn gedekt, dient op verzoek van de douaneautoriteiten steeds bereid te zijn alle stukken over te leggen waaruit blijkt dat geen teruggave of vrijstelling van rechten is verkregen ten aanzien van de bij de vervaardiging van de betrokken producten gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, en dat alle douanerechten en heffingen van gelijke werking die op deze materialen van toepassing zijn, inderdaad zijn betaald.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn ook van toepassing op de verpakking in de zin van artikel 7, lid 2, op accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen in de zin van artikel 8 en op artikelen die deel uitmaken van een stel of assortiment in de zin van artikel 9, wanneer dergelijke producten niet van oorsprong zijn.

5. De leden 1 tot en met 4 zijn uitsluitend van toepassing op materialen van de soort waarop de overeenkomst van toepassing is. Zij doen geen afbreuk aan het systeem van restituties bij de uitvoer van landbouwproducten overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.

6. Dit artikel is gedurende vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst niet van toepassing. Dit artikel kan in onderling overleg worden herzien.

TITEL V

BEWIJS VAN DE OORSPRONG

Artikel 15

Algemene voorwaarden

1. De overeenkomst is van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die in Jordanië worden ingevoerd, en producten van oorsprong uit Jordanië die in de Gemeenschap worden ingevoerd, op vertoon van:

a) een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, waarvan het model in bijlage III is opgenomen, of

b) in de in artikel 20, lid 1, bedoelde gevallen, een verklaring van de exporteur, waarvan de tekst in bijlage IV is opgenomen, op een factuur, pakbon of een ander handelsdocument en waarin de producten duidelijk genoeg zijn omschreven om geïdentificeerd te kunnen worden (hierna "factuurverklaring" genoemd).

2. In afwijking van lid 1 vallen producten van oorsprong in de zin van dit protocol in de in artikel 25 bedoelde gevallen onder de toepassing van de overeenkomst zonder dat een van de hierboven genoemde documenten behoeft te worden overgelegd.

Artikel 16

Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 (hierna "EUR.1-Certificaat" genoemd) wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer op schriftelijke aanvraag van de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid, van zijn gemachtigde vertegenwoordiger.

2. Te dien einde vult de exporteur of diens gemachtigde vertegenwoordiger zowel het EUR.1-certificaat als het aanvraagformulier in. Modellen van beide formulieren zijn in bijlage III opgenomen. Deze formulieren worden ingevuld in een van de talen waarin de overeenkomst is opgesteld, overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van het land van uitvoer. Indien de formulieren met de hand worden ingevuld, dient dit met inkt en in blokletters te gebeuren. De producten moeten worden omschreven in het daartoe bestemde vak en er mogen geen regels worden opengelaten. Indien dit vak niet volledig is ingevuld, wordt onder de laatste regel een horizontale lijn getrokken en wordt het niet ingevulde gedeelte doorgekruist.

3. De exporteur die om de afgifte van een EUR.1-certificaat verzoekt, dient op verzoek van de douaneautoriteiten van het land van uitvoer waar dit certificaat wordt afgegeven, steeds bereid te zijn de nodige documenten te overleggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan alle andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

4. Het EUR.1-certificaat wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van een lidstaat van de Gemeenschap of van Jordanië indien de uit te voeren goederen kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Jordanië en indien aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

5. De met de afgifte van EUR.1-certificaten belaste douaneautoriteiten nemen alle nodige maatregelen om te controleren of de producten inderdaad van oorsprong zijn en of aan alle andere voorwaarden van dit protocol is voldaan. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de boeken van de exporteur in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten. Deze douaneautoriteiten zien er ook op toe dat de in lid 2 bedoelde formulieren correct zijn ingevuld. Zij gaan met name na of het voor de omschrijving van de goederen bestemde vak zo is ingevuld dat frauduleuze toevoegingen niet mogelijk zijn.

6. De datum van afgifte van het EUR.1-certificaat wordt vermeld in vak 11 van het certificaat.

7. Een EUR.1-certificaat wordt door de douaneautoriteiten afgegeven en ter beschikking van de exporteur gesteld zodra de goederen werkelijk worden uitgevoerd of wanneer het zeker is dat ze zullen worden uitgevoerd.

Artikel 17

Afgifte achteraf van een EUR.1-certificaat

1. In afwijking van artikel 16, lid 7, kan een EUR.1-certificaat bij wijze van uitzondering worden afgegeven na de uitvoer van de goederen waarop het betrekking heeft, indien

a) dit door een vergissing, onopzettelijk verzuim of bijzondere omstandigheden niet bij de uitvoer is gebeurd;

b) ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat het EUR.1-certificaat wel was afgegeven, maar bij invoer om technische redenen niet is aanvaard.

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 dient de exporteur in zijn aanvraag de plaats en de datum van uitvoer te vermelden van de producten waarop het EUR.1-certificaat betrekking heeft, onder opgave van de redenen van zijn aanvraag.

3. De douaneautoriteiten kunnen eerst tot afgifte achteraf van een EUR.1-certificaat overgaan na te hebben vastgesteld dat de gegevens in de aanvraag van de exporteur overeenstemmen met die in het desbetreffende dossier.

4. Op een achteraf afgegeven EUR.1-certificaat wordt een van de volgende aantekeningen aangebracht:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITADO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND",

">PIC FILE= "L_2002129NL.007401.TIF">".

5. De in lid 4 bedoelde aantekening wordt aangebracht in het vak "Opmerkingen" van het EUR.1-certificaat.

Artikel 18

Afgifte van een duplicaat van een EUR.1-certificaat

1. In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een EUR.1-certificaat, kan de exporteur de douaneautoriteiten die dit certificaat hadden afgegeven, verzoeken een duplicaat op te maken aan de hand van de uitvoerdocumenten die in hun bezit zijn.

2. Op het aldus afgegeven duplicaat wordt een van de volgende aantekeningen aangebracht:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE",

">PIC FILE= "L_2002129NL.007402.TIF">".

3. De in lid 2 bedoelde aantekening wordt aangebracht in het vak "Opmerkingen" van het duplicaat van het EUR.1-certificaat.

4. Het duplicaat, dat dezelfde datum van afgifte draagt als het oorspronkelijke EUR.1-certificaat, geldt vanaf die datum.

Artikel 19

Afgifte van een EUR.1-certificaat aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

Voor producten van oorsprong die in de Gemeenschap of Jordanië onder toezicht van een douanekantoor zijn geplaatst, kan het oorspronkelijke bewijs van oorsprong door een of meer EUR.1-certificaten worden vervangen bij verzending van deze producten of een gedeelte daarvan naar een andere plaats in de Gemeenschap of in Jordanië. Dit certificaat wordt of deze certificaten worden afgegeven door het douanekantoor dat op de producten toezicht houdt.

Artikel 20

Voorwaarden voor het opstellen van een factuurverklaring

1. De in artikel 15, lid 1, onder b), genoemde factuurverklaring kan worden opgesteld door:

a) een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21;

b) ongeacht welke exporteur, voor zendingen bestaande uit een of meer colli die producten van oorsprong bevatten waarvan de totale waarde niet meer dan 6000 ECU bedraagt.

2. Een factuurverklaring kan worden opgesteld indien de producten als van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Jordanië kan worden beschouwd en aan de andere voorwaarden van dit protocol voldoen.

3. De exporteur die de factuurverklaring opstelt, moet op verzoek van de douaneautoriteiten van het land van uitvoer steeds bereid zijn de nodige documenten te overleggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

4. Deze factuurverklaring, waarvan de tekst in bijlage IV is opgenomen, wordt door de exporteur op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument getypt, gestempeld of gedrukt in een van de in die bijlage opgenomen taalversies, overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van het land van uitvoer. Indien de factuurverklaring met de hand wordt opgesteld, geschiedt dit met inkt en in blokletters.

5. De factuurverklaring wordt door de exporteur eigenhandig ondertekend. Een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 behoeft deze verklaring echter niet te ondertekenen, mits hij de douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen waarin hij de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle factuurverklaringen waaruit zijn identiteit blijkt alsof hij deze eigenhandig had ondertekend.

6. Een factuurverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij de uitvoer van de producten waarop ze betrekking heeft of later, maar moet uiterlijk twee jaar na de invoer van de producten waarop ze betrekking heeft, in het land van invoer worden aangeboden.

Artikel 21

Toegelaten exporteur

1. De douaneautoriteiten van het land van uitvoer kunnen een exporteur die veelvuldig producten verzendt waarop de overeenkomst van toepassing is, vergunning verlenen factuurverklaringen op te stellen, ongeacht de waarde van de betrokken producten. Om voor een dergelijke vergunning in aanmerking te komen, moet de exporteur naar het oordeel van de douaneautoriteiten de nodige waarborgen bieden met betrekking tot de controle op de oorsprong van de producten en de naleving van alle andere voorwaarden van dit protocol.

2. De douaneautoriteiten kunnen het verlenen van de status van toegelaten exporteur afhankelijk stellen van door hen noodzakelijk geachte voorwaarden.

3. De douaneautoriteiten kennen de toegelaten exporteur een nummer toe, dat in de factuurverklaringen wordt vermeld.

4. De douaneautoriteiten houden toezicht op het gebruik van de vergunning door de toegelaten exporteur.

5. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning steeds intrekken. Zij zijn verplicht dit te doen wanneer de toegelaten exporteur niet langer de in lid 1 bedoelde garanties biedt, niet langer aan de in lid 2 bedoelde voorwaarden voldoet of de vergunning niet op de juiste wijze gebruikt.

Artikel 22

Geldigheid van het bewijs van de oorsprong

1. Een bewijs van oorsprong is vier maanden geldig vanaf de datum van afgifte in het land van uitvoer. Het moet binnen deze periode worden ingediend bij de douaneautoriteiten van het land van invoer.

2. Bewijzen van oorsprong die na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn bij de douaneautoriteiten van het land van invoer worden ingediend, kunnen met het oog op de toepassing van de preferentiële behandeling worden aanvaard wanneer de verlate indiening het gevolg is van buitengewone omstandigheden.

3. In andere gevallen van verlate indiening kunnen de douaneautoriteiten van het land van invoer de bewijzen van oorsprong aanvaarden indien de producten vóór het verstrijken van genoemde termijn bij hen zijn aangebracht.

Artikel 23

Overlegging van het bewijs van de oorsprong

Bewijzen van oorsprong worden bij de douaneautoriteiten van het land van invoer ingediend overeenkomstig de aldaar geldende procedures. Deze autoriteiten kunnen een vertaling van dit certificaat verlangen. Zij kunnen voorts eisen dat de aangifte ten invoer vergezeld gaat van een verklaring van de importeur dat de producten aan de voorwaarden voor de toepassing van de overeenkomst voldoen.

Artikel 24

Invoer in deelzendingen

Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten van het land van invoer vastgestelde voorwaarden, gedemonteerde of niet-gemonteerde producten in de zin van algemene regel 2 a) voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem, vallende onder de afdelingen XVI en XVII of de posten 7308 en 9406 van het geharmoniseerde systeem, in deelzendingen worden ingevoerd, wordt één enkel bewijs van oorsprong bij de douaneautoriteiten ingediend bij de invoer van de eerste deelzending.

Artikel 25

Vrijstelling van bewijs van de oorsprong

1. Producten die in kleine zendingen door particulieren aan particulieren worden verzonden of die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, worden als producten van oorsprong toegelaten zonder dat het nodig is een formeel bewijs van oorsprong over te leggen, voorzover aan zulke producten ieder handelskarakter vreemd is en verklaard wordt dat zij aan de voorwaarden voor de toepassing van dit protocol voldoen en er over de juistheid van een dergelijke verklaring geen twijfel bestaat. Voor postzendingen kan deze verklaring op het douaneaangifteformulier C 2/CP 3 of op een daaraan gehecht blad worden gesteld.

2. Als invoer waaraan ieder handelskarakter vreemd is, wordt beschouwd de invoer van incidentele aard van producten die uitsluitend bestemd zijn voor het persoonlijke gebruik van de geadresseerde, de reiziger of de leden van zijn gezin, voorzover noch de aard noch de hoeveelheid van de producten op commerciële doeleinden wijst.

3. Voorts mag de totale waarde van deze producten niet meer bedragen dan 500 ECU voor kleine zendingen of 1200 ECU voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.

Artikel 26

Bewijsstukken

De in artikel 16, lid 3, en artikel 20, lid 3, bedoelde documenten aan de hand waarvan wordt aangetoond dat producten die door een EUR.1-certificaat of een factuurverklaring worden gedekt, producten van oorsprong zijn uit de Gemeenschap of uit Jordanië en aan de andere voorwaarden van dit protocol voldoen, kunnen onder meer de volgende zijn:

a) een rechtstreeks bewijs, bijvoorbeeld aan de hand van de boekhouding of de interne administratie van de exporteur of leverancier, van de door deze uitgevoerde be- of verwerkingen om de producten te verkrijgen;

b) in de Gemeenschap of in Jordanië afgegeven of opgestelde en volgens het nationale recht gebruikte documenten waaruit de oorsprong van de gebruikte materialen blijkt;

c) in de Gemeenschap of in Jordanië afgegeven of opgestelde en volgens het nationale recht gebruikte documenten waaruit de be- of verwerking in de Gemeenschap of in Jordanië blijkt;

d) EUR.1-certificaten of factuurverklaringen waaruit de oorsprong van de gebruikte materialen blijkt, die overeenkomstig dit protocol in de Gemeenschap of in Jordanië zijn afgegeven of opgesteld.

Artikel 27

Bewaring van oorsprongsbewijzen en andere bewijsstukken

1. De exporteur die om de afgifte van een EUR.1-certificaat verzoekt, bewaart de in artikel 16, lid 3, bedoelde bewijsstukken gedurende ten minste drie jaar.

2. De exporteur die een factuurverklaring heeft opgesteld, bewaart een kopie van deze factuurverklaring en van de in artikel 20, lid 3, bedoelde documenten gedurende ten minste drie jaar.

3. De douaneautoriteiten van het land van uitvoer die een EUR.1-certificaat afgeven, bewaren het in artikel 16, lid 2, bedoelde aanvraagformulier gedurende ten minste drie jaar.

4. De douaneautoriteiten van het land van invoer bewaren de EUR.1-certificaten en factuurverklaringen die bij hen werden ingediend gedurende ten minste drie jaar.

Artikel 28

Verschillen en vormfouten

1. Worden geringe verschillen vastgesteld tussen de gegevens in het bewijs van oorsprong en de gegevens in de documenten die in verband met de formaliteiten bij invoer bij het douanekantoor worden ingediend, dan is het bewijs van oorsprong daardoor niet automatisch ongeldig, indien blijkt dat het wel degelijk met de aangebrachte producten overeenstemt.

2. Kennelijke vormfouten zoals typefouten op het bewijs van oorsprong maken dit document niet ongeldig, indien deze fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel doen rijzen over de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

Artikel 29

In ecu uitgedrukte bedragen

1. Het land van uitvoer stelt de tegenwaarde vast in zijn nationale valuta van de in ecu uitgedrukte bedragen en deelt deze via de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de landen van invoer mee.

2. Indien deze bedragen hoger zijn dan de overeenkomstige door het land van invoer vastgestelde bedragen, worden ze door laatstgenoemd land aanvaard indien de producten gefactureerd zijn in de valuta van het land van uitvoer. Indien de producten gefactureerd zijn in de valuta van een andere lidstaat van de Gemeenschap, aanvaardt het land van invoer het door het betrokken land meegedeelde bedrag.

3. De tegenwaarde van de ecu in een nationale valuta is gelijk aan de tegenwaarde van de ecu in die nationale valuta op de eerste werkdag van oktober 1996.

4. De in ecu uitgedrukte bedragen en de tegenwaarde daarvan in de nationale valuta van de lidstaten van de Gemeenschap en Jordanië worden op verzoek van de Gemeenschap of Jordanië door het Associatiecomité herzien. Bij deze herziening ziet het Associatiecomité erop toe dat de bedragen in geen enkele nationale valuta zullen dalen. Voorts onderzoekt het Associatiecomité of het wenselijk is de betreffende limieten in reële termen te handhaven. Het kan in dit verband besluiten de in ecu uitgedrukte bedragen te wijzigen.

TITEL VI

REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 30

Wederzijdse bijstand

1. De douaneautoriteiten van de lidstaten van de Gemeenschap en van Jordanië doen elkaar, via de Commissie van de Europese Gemeenschappen, afdrukken toekomen van de stempels die in hun douanekantoren worden gebruikt bij de afgifte van EUR.1-certificaten, alsmede de adressen van de douaneautoriteiten die belast zijn met de controle van deze certificaten en de factuurverklaringen.

2. Met het oog op de correcte toepassing van dit protocol verlenen de Gemeenschap en Jordanië elkaar, via de bevoegde douane-instanties, bijstand bij de controle op de echtheid van de EUR.1-certificaten en de factuurverklaringen en de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

Artikel 31

Controle van oorsprongsbewijzen

1. Bewijzen van oorsprong worden achteraf door middel van steekproeven gecontroleerd, alsmede wanneer de douaneautoriteiten van het land van invoer redenen hebben om te twijfelen aan de echtheid van deze documenten, de oorsprong van de betrokken producten of de naleving van de andere voorwaarden van dit protocol.

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 zenden de douaneautoriteiten van het land van invoer het EUR.1-certificaat, de factuur, indien deze werd voorgelegd, de factuurverklaring of een kopie van deze documenten terug naar de douaneautoriteiten van het land van uitvoer, eventueel onder vermelding van de redenen waarom een onderzoek wordt aangevraagd. Zij verstrekken bij deze aanvraag om controle alle documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het bewijs van oorsprong onjuist zijn.

3. De controle wordt verricht door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. Deze zijn in dit verband gerechtigd bewijsmateriaal op te vragen, de administratie van de exporteur in te zien en elke andere controle te verrichten die zij dienstig achten.

4. Indien de douaneautoriteiten van het land van invoer besluiten de preferentiële behandeling niet toe te kennen zolang de uitslag van de controle niet bekend is, doen zij de importeur het voorstel de producten vrij te geven onder voorbehoud van de noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen.

5. De resultaten van de controle worden zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd. In deze mededeling moet duidelijk worden aangegeven of de documenten al dan niet echt zijn, of de betrokken producten als producten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Jordanië beschouwd kunnen worden en of aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

6. Indien bij gegronde twijfel binnen tien maanden na het verzoek om controle geen antwoord is ontvangen, of indien het antwoord niet voldoende gegevens bevat om de echtheid van het betrokken document of de werkelijke oorsprong van de producten vast te stellen, kennen de aanvragende douaneautoriteiten de preferentiële behandeling niet toe, behoudens buitengewone omstandigheden.

Artikel 32

Regeling van geschillen

Geschillen ten aanzien van de in artikel 31 bedoelde controles die niet onderling geregeld kunnen worden tussen de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd en de douaneautoriteiten die deze hebben moeten uitvoeren, en problemen in verband met de interpretatie van dit protocol worden aan het Associatiecomité voorgelegd.

In alle gevallen is de wetgeving van het land van invoer van toepassing op de regeling van geschillen tussen een importeur en de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Artikel 33

Sancties

Tegen eenieder die een document met onjuiste gegevens opstelt of laat opstellen met het doel om producten onder de preferentiële regeling te doen vallen, worden sancties getroffen.

Artikel 34

Vrije zones

1. De Gemeenschap en Jordanië nemen alle nodige maatregelen om te voorkomen dat producten die onder geleide van een bewijs van de oorsprong worden verhandeld en die tijdens het vervoer in een op hun grondgebied gelegen vrije zone verblijven, door andere goederen worden vervangen of andere behandelingen ondergaan dan die welke gebruikelijk zijn om ze in goede staat te bewaren.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 dienen de bevoegde douaneautoriteiten, wanneer producten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Jordanië die onder dekking van een bewijs van de oorsprong in een vrije zone zijn ingevoerd, een be- of verwerking ondergaan, op verzoek van de exporteur een nieuw EUR.1-certificaat af te geven mits deze be- of verwerking met de bepalingen van dit protocol overeenstemt.

TITEL VII

CEUTA EN MELILLA

Artikel 35

Toepassing van het protocol

1. De in artikel 2 gebruikte term "Gemeenschap" heeft geen betrekking op Ceuta en Melilla.

2. Producten van oorsprong uit Jordanië die in Ceuta of Melilla worden ingevoerd, vallen in elk opzicht onder dezelfde douaneregeling als de regeling die op grond van Protocol nr. 2 bij de Akte van Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Republiek Portugal tot de Europese Gemeenschappen van toepassing is op producten van oorsprong uit het douanegebied van de Gemeenschap. Jordanië zal op onder de overeenkomst vallende producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla dezelfde regeling toepassen als op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die uit de Gemeenschap worden ingevoerd.

3. Bij toepassing van lid 2 op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla, is dit protocol van overeenkomstige toepassing met inachtneming van de bijzondere voorwaarden van artikel 36.

Artikel 36

Bijzondere voorwaarden

1. Mits zij rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, worden beschouwd als:

1. producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla:

a) geheel en al in Ceuta en Melilla verkregen producten;

b) in Ceuta en Melilla verkregen producten bij de vervaardiging waarvan andere dan de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, voorzover:

i) deze producten be- of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend zijn in de zin van artikel 5 van dit protocol, of voorzover

ii) deze producten van oorsprong zijn uit Jordanië of de Gemeenschap in de zin van dit protocol en zij be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer omvatten dan de in artikel 6, lid 1, bedoelde ontoereikende be- of verwerkingen;

2. producten van oorsprong uit Jordanië:

a) geheel en al in Jordanië verkregen producten;

b) in Jordanië verkregen producten, bij de vervaardiging waarvan andere dan de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, voorzover:

i) deze producten een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 5 van dit protocol, of voorzover

ii) deze producten van oorsprong zijn uit Ceuta en Melilla of de Gemeenschap in de zin van dit protocol en zij be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer omvatten dan de in artikel 6, lid 1, omschreven ontoereikende be- of verwerkingen.

2. Ceuta en Melilla worden als één enkel grondgebied beschouwd.

3. De exporteur of zijn gemachtigde vertegenwoordiger vermeldt "Jordanië" en "Ceuta en Melilla" in vak 2 van het EUR.1-certificaat. Voor producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla wordt het karakter van oorsprong bovendien vermeld in vak 4 van het EUR.1-certificaat of op de factuurverklaring.

4. De Spaanse douaneautoriteiten zijn belast met de toepassing van dit protocol in Ceuta en Melilla.

TITEL VIII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 37

Wijziging van het protocol

Het Associatiecomité kan besluiten de bepalingen van dit protocol te wijzigen.

Artikel 38

Tenuitvoerlegging van het Protocol

De Gemeenschap en Jordanië nemen, ieder voor zich, de maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van dit protocol.

Artikel 39

Goederen in doorvoer of in opslag

De overeenkomst kan worden toegepast op goederen die aan de bepalingen van dit protocol voldoen en die op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst onderweg zijn of die in de Gemeenschap of in Jordanië tijdelijk zijn opgeslagen of zich daar in een douane-entrepot of vrije zone bevinden, mits binnen vier maanden na die datum een EUR.1-certificaat bij de douaneautoriteiten van de staat van invoer wordt ingediend dat achteraf door de bevoegde instanties van de staat van uitvoer is opgesteld, tezamen met de documenten waaruit blijkt dat de goederen rechtstreeks zijn vervoerd.

BIJLAGE I

Aantekeningen bij de lijst in bijlage II

Aantekening 1

In deze lijst is vermeld aan welke voorwaarden een product moet voldoen om als voldoende be- of verwerkt in de zin van artikel 5 van het protocol te worden beschouwd.

Aantekening 2

2.1. De eerste twee kolommen van de lijst geven het verkregen product aan. In kolom 1 is het nummer van de post of het hoofdstuk volgens het geharmoniseerde systeem vermeld en kolom 2 bevat de omschrijving van de goederen van die post of dat hoofdstuk volgens dat systeem. Voor iedere post of ieder hoofdstuk in de kolommen 1 en 2 is in kolom 3 of 4 een regel gegeven. Een nummer in kolom 1 voorafgegaan door "ex" betekent dat de regel in kolom 3 of 4 alleen geldt voor het gedeelte van die post of dat hoofdstuk dat in kolom 2 is omschreven.

2.2. Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wanneer een hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van het product in kolom 2 derhalve in algemene bewoordingen is gesteld, dan is de regel daarnaast in kolom 3 of 4 van toepassing op alle producten die volgens het geharmoniseerde systeem onder de posten van het hoofdstuk of onder elk van de in kolom 1 gegroepeerde posten werden ingedeeld.

2.3. Wanneer in de lijst verschillende regels worden gegeven voor verschillende producten die onder dezelfde post vallen, wordt na elk streepje dat deel van de post omschreven waarop de daarnaast in kolom 3 of 4 vermelde voorwaarde van toepassing is.

2.4. Wanneer voor een product dat in de kolommen 1 en 2 is omschreven, zowel een regel in kolom 3 als een regel in kolom 4 wordt gegeven, kan de exporteur kiezen welke regel, die in kolom 3 of die in kolom 4, wordt toegepast. Indien in kolom 4 geen oorsprongsregel wordt gegeven, moet de regel in kolom 3 worden toegepast.

Aantekening 3

3.1. Artikel 5 van het protocol betreffende producten die de oorsprong hebben verkregen en die bij de vervaardiging van andere producten worden gebruikt, is van toepassing ongeacht het feit of de oorsprong binnen het bedrijf werd verkregen waarin dit product wordt gebruikt, of in een andere fabriek in de Gemeenschap of in Jordanië.

Voorbeeld

Een motor van post 8407 waarvoor de regel geldt dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die daarin worden verwerkt niet meer mag bedragen dan 40 % van de prijs af fabriek, is vervaardigd van "ander gelegeerd staal, enkel ruw voorgesmeed" van post 7224.

Werd dit smeedijzer in het betrokken land vervaardigd van niet van oorsprong zijnde ingots, dan heeft het smeedijzer reeds oorsprong verkregen krachtens de regel in de lijst voor post . Bij de waardeberekening van de motor telt het dan als materiaal van oorsprong, of het nu in dezelfde fabriek werd vervaardigd of niet. De waarde van de niet van oorsprong zijnde ingots wordt dus niet meegerekend bij het berekenen van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

3.2. De regel in de lijst geeft de minimumbewerking of -verwerking aan die vereist is; meer be- of verwerking verleent eveneens de oorsprong; omgekeerd kan minder be- of verwerking geen oorsprong verlenen. Is volgens de regel het gebruik van niet van oorsprong zijnd materiaal in een bepaald productiestadium toegestaan, dan is het gebruik van dit materiaal in een vroeger productiestadium wel, maar in een later productiestadium niet toegestaan.

3.3. In afwijking van punt 3.2 mogen, wanneer volgens de regel "materialen van eender welke post" gebruikt mogen worden, materialen van dezelfde post als het product worden gebruikt, onder voorbehoud evenwel van eventuele in die regel opgenomen beperkingen. "Vervaardiging uit materialen van eender welke post, waaronder andere materialen van post ..." betekent evenwel dat uitsluitend materialen van dezelfde post mogen worden gebruikt indien de omschrijving van die materialen verschilt van die van het product in kolom 2 van de lijst.

3.4. Wanneer volgens een regel in de lijst één product van meer dan één materiaal mag worden vervaardigd, betekent dit dat een of meer van deze materialen kunnen worden gebruikt. Het is niet noodzakelijk dat zij alle worden gebruikt.

Voorbeeld

Volgens de regel voor weefsels van de posten 5208 tot en met 5212 mogen natuurlijke vezels en andere materialen, waaronder chemische stoffen, worden gebruikt. Dit betekent niet dat beide moeten worden gebruikt; het ene of het andere materiaal of beide kunnen worden gebruikt.

3.5. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van een bepaald materiaal vervaardigd moet worden, betekent dit evenwel niet dat geen andere materialen mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel kunnen voldoen. (Zie ook punt 6.2 met betrekking tot textielstoffen.)

Voorbeeld

De regel voor post 1904 sluit nadrukkelijk het gebruik van granen en derivaten daarvan uit. Minerale zouten, chemicaliën en andere additieven die niet van granen zijn vervaardigd, mogen evenwel worden gebruikt.

Deze regel is evenwel niet van toepassing op producten die niet kunnen worden vervaardigd van het in de lijst genoemde materiaal, maar die wel kunnen worden vervaardigd van een materiaal van dezelfde aard in een vroeger productiestadium.

Voorbeeld

Indien voor een artikel ex hoofdstuk 62 vervaardigd van gebonden textielvlies slechts het gebruik van garen dat niet van oorsprong is, is toegestaan, dan is het niet mogelijk uit te gaan van stof van gebonden textielvlies - zelfs al kan gebonden textielvlies normalerwijze niet van garen worden vervaardigd. In een dergelijk geval dient het uitgangsmateriaal zich in het stadium vóór garen te bevinden, dat wil zeggen in het vezelstadium.

3.6. Indien een regel in de lijst twee of meer percentages geeft als maximumwaarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die kunnen worden gebruikt, dan mogen deze percentages niet bij elkaar worden opgeteld. De maximumwaarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, mag het hoogste van de opgegeven percentages nooit overschrijden. Bovendien mogen de afzonderlijke percentages met betrekking tot bepaalde materialen niet worden overschreden.

Aantekening 4

4.1. De term "natuurlijke vezels" in de lijst heeft betrekking op andere dan kunstmatige of synthetische vezels, met inbegrip van afval, in het stadium vóór het spinnen. Tenzij anders vermeld, omvat de term "natuurlijke vezels" vezels die zijn gekaard, gekamd of anderszins bewerkt, doch niet gesponnen.

4.2. De term "natuurlijke vezels" omvat paardenhaar van post 0503, zijde van de posten 5002 en 5003, wol, fijn of grof haar van de posten 5101 tot en met 5105, katoen van de posten 5201 tot en met 5203 en ander plantaardige vezels van de posten 5301 tot en met 5305.

4.3. De termen "textielmassa", "chemische stoffen" en "materialen voor het vervaardigen van papier" in de lijst hebben betrekking op materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen, maar die gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van kunstmatige, synthetische of papieren vezels of garens.

4.4. De term "synthetische en kunstmatige stapelvezels" in de lijst heeft betrekking op kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, op synthetische of kunstmatige stapelvezels en op synthetisch of kunstmatig afval van de posten 5501 tot en met 5507.

Aantekening 5

5.1. In het geval van producten in die lijst die van een voetnoot zijn voorzien die naar deze aantekening verwijzen, zijn de in kolom 3 van de lijst genoemde voorwaarden niet van toepassing op basistextielmaterialen die bij de vervaardiging ervan zijn gebruikt en die, tezamen genomen, ten hoogste 10 % van het totale gewicht van alle gebruikte basistextielmaterialen uitmaken (zie ook de punten 5.3 en 5.4).

5.2. De in punt 5.1 genoemde tolerantie is evenwel slechts van toepassing op gemengde producten die van twee of meer basistextielmaterialen zijn vervaardigd.

Basistextielmaterialen zijn:

- zijde,

- wol,

- grof haar,

- fijn haar,

- paardenhaar (crin),

- katoen,

- papier en materiaal voor het vervaardigen van papier,

- vlas,

- hennep,

- jute en andere bastvezels,

- sisal en andere textielvezels van het geslacht Agave,

- kokosvezels, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels,

- synthetische filamenten,

- kunstmatige filamenten,

- synthetische stapelvezels van polypropyleen,

- synthetische stapelvezels van polyester,

- synthetische stapelvezels van polyamide,

- synthetische stapelvezels van polyacrylonitriel,

- synthetische stapelvezels van polyimide,

- synthetische stapelvezels van polytetrafluorethyleen,

- synthetische stapelvezels van polyfenyleensulfide,

- synthetische stapelvezels van polyvinylchloride,

- andere synthetische stapelvezels,

- kunstmatige stapelvezels van viscose,

- andere kunstmatige stapelvezels,

- garen van polyurethaan met soepele segmenten van polyether, al dan niet omwoeld,

- garen van polyurethaan met soepele segmenten van polyester, al dan niet omwoeld,

- producten van post 5605 (metaalgarens) met strippen bestaande uit een kern van aluminiumfolie of een kern van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een doorzichtig of gekleurd kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof,

- andere producten van post 5605.

Voorbeeld

Garen van post 5205, vervaardigd van katoenvezels van post 5203 en van synthetische stapelvezels van post 5506, is een gemengd garen. Derhalve mogen niet van oorsprong zijnde stapelvezels die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa is vereist) worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het garen.

Voorbeeld

Een weefsel van wol van post 5112, vervaardigd van garens van wol van post 5107 en van synthetische garens van stapelvezels van post 5509, is een gemengd weefsel. Derhalve mogen synthetische garens die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa is vereist) of garens van wol die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging is vereist uit natuurlijke vezels die niet gekaard zijn of gekamd, noch anderszins met het oog op het spinnen bewerkt) of een combinatie van deze twee soorten garens worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het weefsel.

Voorbeeld

Getuft textielweefsel van post 5802, vervaardigd van garens van katoen van post 5205 en van weefsels van katoen van post 5210, is slechts een gemengd product wanneer het katoenweefsel zelf een gemengd product is, vervaardigd van onder twee verschillende posten ingedeelde garens, of wanneer de gebruikte katoengarens zelf gemengde garens zijn.

Voorbeeld

Indien het betrokken getufte textielweefsel is vervaardigd van katoengarens van post 5205 en van synthetisch weefsel van post 5407, dan zijn de gebruikte garens uiteraard twee verschillende soorten basistextielmateriaal en is het getufte textielweefsel bijgevolg een gemengd product.

Voorbeeld

Een getuft tapijt vervaardigd van zowel kunstmatige garens als katoengarens en met een grondlaag van jute, is een gemengd product omdat drie basistextielmaterialen zijn gebruikt. Derhalve mogen alle niet van oorsprong zijnde materialen die in een later productiestadium zijn dan de regel toelaat, worden gebruikt, voorzover hun totale gewicht niet meer bedraagt dan 10 % van het gewicht van de textielmaterialen van het tapijt. Zo zouden in dit productiestadium zowel de jutegrondlaag als de kunstmatige garens ingevoerd kunnen zijn, voorzover aan de voorwaarden inzake het gewicht wordt voldaan.

5.3. In het geval van weefsels die garens bevatten, "gemaakt van polyurethaan, met soepele segmenten van polyether, ook indien omwoeld", bedraagt de tolerantie voor dit garen ten hoogste 20 %.

5.4. In het geval van weefsels die strippen bevatten bestaande uit een kern van aluminiumfolie of een kern van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof, bedraagt de tolerantie voor de strippen ten hoogste 30 %.

Aantekening 6

6.1. In het geval van textielproducten die in de lijst van een voetnoot zijn voorzien die naar deze aantekening verwijst, mogen textielmaterialen, met uitzondering van voeringen en tussenvoeringen, die niet voldoen aan de regel in kolom 3 van de lijst voor de betreffende geconfectioneerde producten, worden gebruikt voorzover zij onder een andere post vallen dan het product en de waarde ervan niet meer bedraagt dan 8 % van de prijs af fabriek van het product.

6.2. Onverminderd punt 6.3 mogen materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld vrij worden gebruikt, ongeacht of zij textiel bevatten.

Voorbeeld

Wanneer volgens een regel in de lijst voor een bepaald textielartikel, zoals een broek, garen moet worden gebruikt, dan sluit dit het gebruik van artikelen van metaal, zoals knopen, niet uit, omdat deze niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld. Om dezelfde reden is het gebruik van bijvoorbeeld ritssluitingen toegelaten, al bevatten deze normalerwijze ook textiel.

6.3. Wanneer een percentageregel van toepassing is, moet met de waarde van materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld, rekening worden gehouden bij de berekening van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

Aantekening 7

7.1. Onder "aangewezen behandeling" in de zin van de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403 wordt verstaan:

a) vacuümdistillatie,

b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing(1),

c) kraken,

d) reforming,

e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen,

f) een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet,

g) polymeriseren,

h) alkyleren,

i) isomeriseren.

7.2. Onder "aangewezen behandeling" in de zin van de posten 2710 tot en met 2712 wordt verstaan:

a) vacuümdistillatie,

b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing(2),

c) kraken,

d) reforming,

e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen,

f) een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet,

g) polymeriseren,

h) alkyleren,

i) isomeriseren,

k) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: ontzwavelen met gebruikmaking van waterstof, waardoor het zwavelgehalte van de behandelde producten met ten minste 85 % wordt verlaagd (methode ASTM D 1 266-59 T),

l) uitsluitend voor de producten van post 2710: ontparaffineren, anders dan door enkel filtreren,

m) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan 20 bar en bij een temperatuur van meer dan 250 °C wordt teweeggebracht.

Eindbehandeling met waterstof van smeeroliën van post ex 2710 die in het bijzonder verbetering van de kleur of de stabiliteit ten doel heeft (bijvoorbeeld "hydrofinishing" of ontkleuren), wordt daarentegen niet als een aangewezen behandeling aangemerkt,

n) uitsluitend voor stookolie van post ex 2710: atmosferische distillatie, mits deze producten, distillatieverliezen inbegrepen, voor minder dan 30 % van het volume ervan overdistilleren bij 300 °C, een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86,

o) uitsluitend voor andere zware oliën dan gasolie of stookolie van post ex 2710: behandelen met gebruikmaking van hoogfrequente glimontlading.

7.3. Wat de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403 betreft wordt geen oorsprong verleend door eenvoudige behandelingen zoals reinigen, decanteren, ontzouten, afsplitsen van water, filtreren, kleuren, merken, het verkrijgen van een bepaald zwavelgehalte door het mengen van producten met uiteenlopende zwavelgehaltes, alle combinaties van die behandelingen of soortgelijke behandelingen.

(1) Zie aanvullende aantekening (GN) 4, onder b), op hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur.

(2) Zie aanvullende aantekening (GN) 4, onder b), op hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur.

BIJLAGE II

Lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het vervaardigde product het karakter van product van oorsprong verkrijgt

Niet alle in de lijst genoemde producten vallen onder de overeenkomst. De lijst dient daarom samen met de andere delen van de overeenkomst te worden gelezen.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR.1 EN AANVRAAGFORMULIER

Aanwijzingen voor de drukker

1. De formulieren meten 210 × 297 mm, waarbij in de lengte een afwijking van ten hoogste 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan. Het te gebruiken papier is wit, goed beschrijfbaar en houtvrij, met een gewicht van ten minste 25 g/m2. Het is voorzien van een groene geguillocheerde onderdruk die vervalsingen met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

2. De bevoegde instanties van de lidstaten van de Gemeenschap en van Jordanië kunnen zich het recht voorbehouden de certificaten zelf te drukken of deze te laten drukken door daartoe gemachtigde drukkerijen. In het laatste geval wordt op ieder certificaat van deze vergunning melding gemaakt. Op elk certificaat worden bovendien de naam en het adres van de drukker vermeld of wordt een merkteken ter identificatie van de drukker aangebracht. Om de certificaten van elkaar te kunnen onderscheiden, wordt elk exemplaar van een al dan niet gedrukt volgnummer voorzien.

>PIC FILE= "L_2002129NL.015601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129NL.015701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129NL.015801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129NL.015901.TIF">

BIJLAGE IV

FACTUURVERKLARING

Bij het opstellen van de factuurverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, dient rekening te worden gehouden met de voetnoten. Deze voetnoten behoeven echter niet in de verklaring te worden overgenomen.

Spaanse versie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(2).

Deense versie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse n. ...(3)); erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i...(4).

Duitse versie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(5)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind(6).

Griekse versie

Ο εξαγωγέας τωv πρoϊόvτωv πoυ καλύπτovται από τo παρόv έγγραφo (άδεια τελωvείoυ υπ'αριθ. ...(7)) δηλώvει ότι, εκτός εάv δηλώvεται σαφώς άλλως, τα πρoϊόvτα αυτά είvαι πρoτιμησιακής καταγωγής ...(8).

Engelse versie

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(9)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin ...(10).

Franse versie

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(11)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(12).

Italiaanse versie

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(13)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale(14).

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(15)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn(16).

Portugese versie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o ...(17)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial(18).

Finse versie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ...(19)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(20).

Zweedse versie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(21)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung(22).

Arabische versie

>PIC FILE= "L_2002129NL.016101.TIF">

(23)(24)

...(25)

(Plaats en datum)

...(26)

(Handtekening van de exporteur en naam in blokletters)

(1) Indien de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt geen nummer ingevuld.

(2) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol moet de exporteur dit door middel van de letters "CM" duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(3) Indien de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt geen nummer ingevuld.

(4) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol moet de exporteur dit door middel van de letters "CM" duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(5) Indien de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt geen nummer ingevuld.

(6) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol moet de exporteur dit door middel van de letters "CM" duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(7) Indien de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt geen nummer ingevuld.

(8) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol moet de exporteur dit door middel van de letters "CM" duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(9) Indien de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt geen nummer ingevuld.

(10) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol moet de exporteur dit door middel van de letters "CM" duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(11) Indien de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt geen nummer ingevuld.

(12) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol moet de exporteur dit door middel van de letters "CM" duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(13) Indien de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt geen nummer ingevuld.

(14) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol moet de exporteur dit door middel van de letters "CM" duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(15) Indien de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt geen nummer ingevuld.

(16) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol moet de exporteur dit door middel van de letters "CM" duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(17) Indien de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt geen nummer ingevuld.

(18) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol moet de exporteur dit door middel van de letters "CM" duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(19) Indien de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt geen nummer ingevuld.

(20) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol moet de exporteur dit door middel van de letters "CM" duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(21) Indien de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt geen nummer ingevuld.

(22) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol moet de exporteur dit door middel van de letters "CM" duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(23) Indien de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden vermeld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt geen nummer ingevuld.

(24) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 36 van het protocol moet de exporteur dit door middel van de letters "CM" duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(25) Facultatief indien deze gegevens al in het document zelf voorkomen.

(26) Zie artikel 20, lid 5, van het protocol. Indien de exporteur niet behoeft te tekenen, behoeft ook diens naam niet te worden vermeld.

PROTOCOL Nr. 4

betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:

a) "douanewetgeving": alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op het grondgebied van de partijen van toepassing zijn op de invoer, de uitvoer en de doorvoer van goederen en de plaatsing van goederen onder een douaneregeling, met inbegrip van de verbods-, beperkings- en controlemaatregelen die deze partijen hebben vastgesteld;

b) "verzoekende autoriteit": een bevoegde administratieve autoriteit die hiertoe door een partij is aangewezen en die een verzoek om administratieve bijstand in douanezaken indient;

c) "aangezochte autoriteit": een bevoegde administratieve autoriteit die hiertoe door een partij is aangewezen en die een verzoek om administratieve bijstand in douanezaken ontvangt;

d) "persoonsgegevens": alle inlichtingen over een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon.

Artikel 2

Werkingssfeer

1. De partijen verlenen elkaar bijstand, op de onder hun rechtsbevoegdheid vallende gebieden en op de wijze en onder de voorwaarden zoals in dit protocol vastgesteld, ten aanzien van de preventie, de opsporing en het onderzoek van overtredingen van de douanewetgeving.

2. De bijstand in douanezaken waarin dit protocol voorziet, geldt voor elke administratieve autoriteit van de partijen die bevoegd is voor de toepassing van dit protocol. Deze bijstand doet geen afbreuk aan de regels betreffende de wederzijdse bijstand in strafzaken en geldt niet voor informatie die is verkregen krachtens bevoegdheden die op verzoek van de rechterlijke autoriteiten worden uitgeoefend, tenzij deze autoriteiten hiermee instemmen.

Artikel 3

Bijstand op verzoek

1. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit verschaft de aangezochte autoriteit eerstgenoemde alle terzake dienende informatie die deze nodig heeft voor de correcte toepassing van de douanewetgeving, met inbegrip van informatie betreffende vastgestelde of voorgenomen transacties die met deze wetgeving in strijd zijn of kunnen zijn.

2. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit deelt de aangezochte autoriteit haar mee of goederen die uit het grondgebied van een partij zijn uitgevoerd, op regelmatige wijze op het grondgebied van de andere partij zijn ingevoerd, onder vermelding, in voorkomend geval, van de douaneregeling waaronder deze goederen zijn geplaatst.

3. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit ziet de aangezochte autoriteit erop toe, binnen de grenzen van haar wetgeving, dat bijzonder toezicht wordt uitgeoefend op:

a) natuurlijke personen of rechtspersonen ten aanzien waarvan een gegrond vermoeden bestaat dat zij de douanewetgeving overtreden of hebben overtreden;

b) plaatsen waar goederen op een zodanige wijze worden opgeslagen dat er aanleiding is om te vermoeden dat zij bedoeld zijn om in strijd met de douanewetgeving te worden gebruikt;

c) goederenbewegingen waarover is gemeld dat zij aanleiding kunnen geven tot overtredingen van de douanewetgeving;

d) vervoermiddelen waarvan op redelijke gronden wordt vermoed dat zij bij het plegen van overtredingen van de douanewetgeving zijn gebruikt, worden gebruikt of zouden kunnen worden gebruikt.

Artikel 4

Bijstand op eigen initiatief

De partijen verlenen elkaar bijstand, in overeenstemming met hun wetten, voorschriften en andere rechtsinstrumenten, indien zij zulks noodzakelijk achten voor de juiste toepassing van de douanewetgeving, in het bijzonder indien zij informatie hebben verkregen over:

- transacties die met deze wetgeving in strijd zijn of lijken te zijn en die van belang kunnen zijn voor de andere partij;

- nieuwe middelen of methoden die bij dergelijke transacties worden gebruikt;

- goederen waarvan bekend is dat zij het voorwerp vormen van overtredingen van de douanewetgeving;

- natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden dat zij in strijd met de douanewetgeving handelen of hebben gehandeld;

- vervoermiddelen waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden dat zij bij overtredingen van de douanewetgeving zijn gebruikt, worden gebruikt of zouden kunnen worden gebruikt.

Artikel 5

Afgifte van documenten/Kennisgeving van besluiten

Op aanvraag van de verzoekende autoriteit neemt de aangezochte autoriteit, overeenkomstig haar wetgeving, alle maatregelen die nodig zijn voor:

- de afgifte van documenten,

- de kennisgeving van besluiten,

in verband met de toepassing van dit protocol, aan een geadresseerde die op haar grondgebied verblijft of gevestigd is. In een dergelijk geval is artikel 6, lid 3, van toepassing.

Artikel 6

Vorm en inhoud van verzoeken om bijstand

1. Verzoeken in het kader van dit protocol worden schriftelijk gedaan en gaan vergezeld van de bescheiden die voor de behandeling ervan noodzakelijk zijn. In spoedeisende gevallen kunnen mondelinge verzoeken worden aanvaard, mits zij onmiddellijk schriftelijk worden bevestigd.

2. De overeenkomstig lid 1 ingediende verzoeken bevatten de hiernavolgende gegevens:

a) de naam van de verzoekende autoriteit,

b) de gevraagde maatregel,

c) het voorwerp en de reden van het verzoek,

d) de relevante wetten, voorschriften en andere rechtselementen,

e) zo nauwkeurig en volledig mogelijke informatie betreffende de natuurlijke personen of rechtspersonen waarop het onderzoek betrekking heeft,

f) een overzicht van de relevante feiten en van het reeds uitgevoerde onderzoek, behalve in de in artikel 5 bedoelde gevallen.

3. De verzoeken worden ingediend in een officiële taal van de aangezochte autoriteit of in een voor deze autoriteit aanvaardbare taal.

4. Indien een verzoek niet in de juiste vorm wordt gedaan, kan om correctie of aanvulling worden verzocht. Er kunnen echter reeds voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Artikel 7

Behandeling van verzoeken

1. De aangezochte autoriteit behandelt verzoeken om bijstand, binnen de grenzen van haar bevoegdheden en met de middelen waarover zij beschikt, alsof zij voor eigen rekening of in opdracht van een andere autoriteit van dezelfde partij handelt, door reeds beschikbare informatie te verstrekken en het nodige onderzoek te verrichten of te doen verrichten. Deze bepaling is eveneens van toepassing op een administratieve dienst waaraan de aangezochte autoriteit het verzoek heeft doorgezonden, indien de laatstgenoemde niet zelfstandig kan handelen.

2. Verzoeken om bijstand worden behandeld overeenkomstig de wetten, voorschriften en andere rechtsinstrumenten van de aangezochte partij.

3. Daartoe gemachtigde ambtenaren van een partij kunnen, met instemming van de andere betrokken partij en op de door deze gestelde voorwaarden, van de diensten van de aangezochte autoriteit of van een andere instantie die onder de aangezochte autoriteit ressorteert, informatie verkrijgen over transacties die met de douanewetgeving in strijd zijn of kunnen zijn, wanneer de verzoekende autoriteit deze nodig heeft ter uitvoering van het bepaalde in dit protocol.

4. Ambtenaren van een partij kunnen, met de toestemming van de andere partij en op de door deze gestelde voorwaarden, aanwezig zijn bij onderzoek dat op het grondgebied van de laatstgenoemde wordt verricht.

Artikel 8

Vorm waarin de informatie dient te worden verstrekt

1. De aangezochte autoriteit deelt de uitslag van het onderzoek aan de verzoekende autoriteit mee in de vorm van bescheiden, voor echt gewaarmerkte afschriften van bescheiden, rapporten en dergelijke.

2. De in lid 1 bedoelde bescheiden kunnen worden vervangen door informatie die, in welke vorm dan ook, met behulp van systemen voor automatische gegevensverwerking voor hetzelfde doel wordt verstrekt.

Artikel 9

Gevallen waarin geen bijstand behoeft te worden verleend

1. De partijen kunnen de in dit protocol bedoelde bijstand weigeren wanneer het verlenen ervan:

a) de soevereiniteit van Jordanië of van een lidstaat van de Gemeenschap waaraan op grond van dit protocol om bijstand wordt gevraagd, zou kunnen aantasten;

b) de openbare orde, de veiligheid of andere wezenlijke belangen in het gevaar zou kunnen brengen;

c) de toepassing inhoudt van andere valuta- of belastingregelingen dan die welke betrekking hebben op de douanerechten, of

d) de schending zou inhouden van een industrieel geheim, een handelsgeheim of een beroepsgeheim.

2. Wanneer de verzoekende autoriteit om een vorm van bijstand verzoekt die zij desgevraagd zelf niet zou kunnen verlenen, vermeldt zij dit in haar verzoek. De aangezochte autoriteit is vrij te bepalen hoe zij op een dergelijk verzoek reageert.

3. Indien bijstand wordt geweigerd, dienen dit besluit en de redenen ervan terstond aan de verzoekende autoriteit te worden meegedeeld.

Artikel 10

Uitwisseling van gegevens en geheimhoudingsplicht

1. Alle informatie die ter uitvoering van dit protocol in welke vorm dan ook wordt verstrekt, heeft een vertrouwelijk karakter. Zij valt onder de geheimhoudingsplicht en geniet de bescherming van de wetgeving terzake van de partij die ze heeft ontvangen en van de desbetreffende bepalingen die op de instellingen van de Gemeenschap van toepassing zijn.

2. Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden doorgegeven indien de partij die deze ontvangt, zich ertoe verbindt deze op een wijze te beschermen die gelijkwaardig is aan de wijze waarop de partij die deze gegevens verstrekt, deze beschermt.

3. De verkregen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de in dit protocol omschreven doeleinden. Een partij mag deze informatie slechts voor andere doeleinden gebruiken na schriftelijke toestemming van de administratieve autoriteit die ze heeft verstrekt. Voorts gelden voor deze informatie de door deze autoriteit vastgestelde beperkingen.

4. Het bepaalde in lid 3 vormt geen beletsel voor het gebruik van informatie in gerechtelijke of administratieve procedures die op een later tijdstip worden ingesteld wegens niet-naleving van de douanewetgeving. De bevoegde autoriteit die de informatie heeft verstrekt, wordt van een dergelijk gebruik in kennis gesteld.

5. De partijen kunnen de overeenkomstig het bepaalde in dit protocol verkregen informatie en geraadpleegde bescheiden als bewijsmateriaal gebruiken in hun rapporten, getuigenverklaringen en gerechtelijke procedures.

Artikel 11

Deskundigen en getuigen

1. Een onder een aangezochte autoriteit ressorterende ambtenaar kan worden gemachtigd, binnen de perken van de hem verleende machtiging, in het rechtsgebied van een andere partij als getuige of deskundige op te treden in gerechtelijke of administratieve procedures die betrekking hebben op aangelegenheden waarop dit protocol van toepassing is, en daarbij de voor deze procedures noodzakelijke voorwerpen, bescheiden of voor echt gewaarmerkte afschriften van bescheiden over te leggen. In de convocatie dient uitdrukkelijk te worden vermeld over welke aangelegenheid en in welke functie of hoedanigheid de betrokken ambtenaar zal worden ondervraagd.

2. De gemachtigde ambtenaar geniet op het grondgebied van de verzoekende autoriteit dezelfde rechtsbescherming als de eigen ambtenaren van die autoriteit.

Artikel 12

Kosten van de bijstand

De partijen brengen elkaar geen kosten in rekening voor uitgaven die ter uitvoering van het bepaalde in dit protocol zijn gemaakt, met uitzondering, in voorkomend geval, van de uitgaven voor deskundigen, getuigen, tolken en vertalers die niet in overheidsdienst zijn.

Artikel 13

Tenuitvoerlegging

1. De toepassing van dit protocol berust bij de nationale douaneautoriteiten van Jordanië, enerzijds, en de bevoegde diensten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en, in voorkomend geval, de douaneautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, anderzijds. Deze instanties stellen alle praktische maatregelen en bepalingen voor de toepassing van dit protocol vast, rekening houdend met de voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming. Zij kunnen, via het Comité douanesamenwerking, de Associatieraad voorstellen doen voor wijzigingen die huns inziens in dit protocol dienen te worden aangebracht.

2. De partijen plegen overleg over en stellen elkaar in kennis van alle uitvoeringsbepalingen die op grond van dit protocol worden vastgesteld.

Artikel 14

Complementariteit

Onverminderd artikel 10, doen overeenkomsten inzake wederzijdse bijstand die tussen een of meer lidstaten van de Europese Gemeenschap en Jordanië zijn of worden gesloten, geen afbreuk aan de communautaire bepalingen betreffende de uitwisseling, tussen de bevoegde diensten van de Commissie en de douaneautoriteiten van de lidstaten, van alle over douaneaangelegenheden verkregen informatie die voor de Gemeenschap van belang kan zijn.

Slotakte

De gevolmachtigden van:

HET KONINKRIJK BELGIË,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

IERLAND,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de EUROPESE GEMEENSCHAP en het Verdrag tot oprichting van de EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

hierna "de lidstaten" te noemen, en van

de EUROPESE GEMEENSCHAP en de EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

hierna "de Gemeenschap" te noemen,

enerzijds, en

de gevolmachtigden van het HASJEMITISCH KONINKRIJK JORDANIË,

hierna "Jordanië" te noemen,

anderzijds,

bijeengekomen te Brussel op 24 ,november 1997, voor de ondertekening van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, hierna de "Europees-mediterrane overeenkomst" te noemen, hebben de volgende teksten aangenomen:

de Europees-mediterrane overeenkomst, de bijlagen daarbij en de volgende protocollen:

Protocol nr. 1 betreffende de regelingen die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Jordanië van toepassing zijn.

Protocol nr. 2 betreffende de regelingen die bij de invoer in Jordanië van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap van toepassing zijn.

Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking.

Protocol nr. 4 betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken.

De gevolmachtigden van de lidstaten en van de Gemeenschap en de gevolmachtigden van Jordanië hebben de volgende gemeenschappelijke verklaringen aangenomen, die aan deze slotakte zijn gehecht:

Gemeenschappelijke Verklaring betreffende artikel 28 van de overeenkomst.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 51 en 52 van de overeenkomst.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende intellectuele, industriële en commerciële eigendom (artikel 56 en bijlage VII).

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 62 van de overeenkomst.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende gedecentraliseerde samenwerking.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende titel VII van de overeenkomst.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 101 van de overeenkomst.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende werknemers.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende samenwerking ten behoeve van preventie van en de controle op illegale immigratie.

Gemeenschappelijke verklaring inzake de bescherming van gegevens.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het Vorstendom Andorra.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Republiek San Marino.

De gevolmachtigden van de lidstaten en van de Gemeenschap en de gevolmachtigden van Jordanië hebben eveneens kennis genomen van de overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling die bij deze slotakte zijn gevoegd:

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Gemeenschap en Jordanië betreffende de invoer in de Gemeenschap van afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen van onderverdeling 0603 10 van het gemeenschappelijk douanetarief.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete./Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems./Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά./Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven./Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept./Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette./Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig./Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän./Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju./

>PIC FILE= "L_2002129NL.016801.TIF">

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_2002129NL.016802.TIF">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>PIC FILE= "L_2002129NL.016803.TIF">

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2002129NL.016901.TIF">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2002129NL.016902.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2002129NL.016903.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2002129NL.016904.TIF">

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

>PIC FILE= "L_2002129NL.016905.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2002129NL.017001.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2002129NL.017002.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2002129NL.017003.TIF">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2002129NL.017004.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2002129NL.017101.TIF">

Suomen tasavallan puolesta

>PIC FILE= "L_2002129NL.017102.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2002129NL.017103.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2002129NL.017104.TIF">

Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar

>PIC FILE= "L_2002129NL.017201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129NL.017202.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129NL.017203.TIF">

>PIC FILE= "L_2002129NL.017204.TIF">

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE ARTIKEL 28

Teneinde, overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Cannes en de Conferentie van Barcelona, de geleidelijke totstandkoming van een totale Europees-mediterrane vrijhandelszone te bevorderen,

- komen de partijen overeen in Protocol nr. 3 inzake de definitie van het begrip "producten van oorsprong", te voorzien in de tenuitvoerlegging van diagonale cumulatie voordat de vrijhandelsovereenkomsten tussen landen in het Middellandse-Zeegebied worden gesloten en in werking treden;

- bevestigen de partijen opnieuw dat zij de oorsprongsregels in de gehele Europees-mediterrane vrijhandelszone wensen te harmoniseren. De Associatieraad neemt indien nodig maatregelen tot herziening van het protocol met het oog op de verwezenlijking van deze doelstelling.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE ARTIKELEN 51 EN 52

Indien zich voor Jordanië tijdens de geleidelijke tenuitvoerlegging van de overeenkomst ernstige problemen in verband met de betalingsbalans voordoen, kunnen Jordanië en de Gemeenschap overleg voeren over de meest geschikte middelen en modaliteiten om Jordanië te helpen deze problemen het hoofd te bieden.

Deze besprekingen vinden plaats in samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE INTELLECTUELE, INDUSTRIËLE EN COMMERCIËLE EIGENDOM (ARTIKEL 56 EN BIJLAGE VII)

De partijen komen overeen dat, in het kader van de overeenkomst, intellectuele, industriële en commerciële eigendom inzonderheid het volgende omvat: auteursrechten, met inbegrip van de auteursrechten op computerprogramma's, en naburige rechten, octrooien, industriële tekeningen en modellen, geografische aanduidingen, met inbegrip van benamingen van oorsprong, fabrieks- en handelsmerken, schema's (topografieën) van geïntegreerde schakelingen, alsmede bescherming tegen oneerlijke mededinging, zoals bedoeld in artikel 10, onder a), van het Verdrag van Parijs voor de bescherming van industriële eigendom (Akte van Stockholm, 1967) en bescherming van niet-openbaargemaakte informatie inzake knowhow.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE ARTIKEL 62

De partijen bevestigen opnieuw dat zij het vredesproces in het Midden-Oosten wensen te bevorderen en dat zij menen dat de vrede door middel van regionale samenwerking moet worden geconsolideerd. De Gemeenschap is bereid steun te verlenen aan door Jordanië en andere partijen in de regio voorgestelde gezamenlijke ontwikkelingsprojecten, behoudens de desbetreffende technische en budgettaire procedures van de Gemeenschap.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE GEDECENTRALISEERDE SAMENWERKING

De partijen bevestigen opnieuw het belang dat zij hechten aan programma's voor gedecentraliseerde samenwerking als middel ter bevordering van de uitwisseling van ervaring en de overdracht van kennis in het Middellandse-Zeegebied en tussen de Europese Gemeenschap en haar partners.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE TITEL VII

De Gemeenschap en Jordanië nemen passende maatregelen, door middel van technische en financiële steun, om te bevorderen dat het Jordaanse bedrijfsleven bestaande faciliteiten moderniseert en nieuwe faciliteiten opzet, en het daarbij bij te staan.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE ARTIKEL 101

1. De partijen komen overeen dat met het oog op de correcte interpretatie en de praktische toepassing van de overeenkomst onder de in artikel 101 van de overeenkomst bedoelde bijzonder dringende gevallen wordt verstaan: gevallen van ernstige schending van de overeenkomst door een der partijen. Een ernstige schending van de overeenkomst bestaat in:

- verwerping van de overeenkomst in strijd met de algemene regels van het internationale recht;

- schending van de in artikel 2 genoemde essentiële elementen van de overeenkomst.

2. De partijen komen overeen dat de in artikel 101 genoemde "passende maatregelen" bestaan uit maatregelen die zijn genomen overeenkomstig het internationale recht. Indien een der partijen in een bijzonder dringend geval een maatregel neemt uit hoofde van artikel 101, kan de andere partij een beroep doen op de procedure voor geschillenbeslechting.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE WERKNEMERS

De partijen bevestigen opnieuw het belang dat zij hechten aan billijke behandeling van buitenlandse werknemers die legaal op hun grondgebied verblijven en werkzaam zijn. De lidstaten bevestigen dat zij bereid zijn op verzoek van Jordanië onderhandelingen in overweging te nemen over de sluiting van bilaterale wederzijdse overeenkomsten inzake arbeidsvoorwaarden voor en socialezekerheidsrechten van werknemers uit Jordanië en de lidstaten die legaal verblijven en werkzaam zijn op hun grondgebied.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE SAMENWERKING TEN BEHOEVE VAN DE PREVENTIE VAN EN DE CONTROLE OP ILLEGALE IMMIGRATIE

1. De partijen komen overeen samen te werken teneinde illegale immigratie te voorkomen en te controleren. Hiertoe stemmen beide partijen ermee in hun onderdanen die illegaal op het grondgebied van de andere partij verblijven, op verzoek van de laatstgenoemde zonder verdere formaliteiten terug te nemen. Tevens verstrekken de partijen hun onderdanen hiertoe de nodige identiteitsdocumenten.

Wat de lidstaten van de Europese Unie betreft, is deze verplichting uitsluitend van toepassing ten aanzien van personen die voor Gemeenschapsdoeleinden als hun onderdanen moeten worden beschouwd, overeenkomstig Verklaring nr. 2 bij het Verdrag betreffende de Europese Unie.

2. Elke partij stemt ermee in op verzoek van de andere partij bilaterale overeenkomsten te sluiten waarbij specifieke verplichtingen inzake de samenwerking ten behoeve van de preventie van en de controle op illegale immigratie worden geregeld, waaronder de verplichting tot terugname van onderdanen van andere staten en stateloze personen die het grondgebied van de ene partij zijn binnengekomen vanuit het grondgebied van de andere partij.

3. De Associatieraad onderzoekt welke andere gezamenlijke inspanningen voor de preventie van en de controle op illegale immigratie kunnen worden genomen.

4. Niets in de tenuitvoerlegging van deze gezamenlijke verklaring mag zo worden opgevat dat het ertoe leidt dat de respectieve verplichtingen die elke partij op grond van de overeengekomen normen inzake de mensenrechten is aangegaan, worden doorkruist of beperkt.

GEZAMENLIJKE VERKLARING INZAKE DE BESCHERMING VAN GEGEVENS

De partijen komen overeen dat de bescherming van gegevens zal worden gegarandeerd op alle gebieden waar de uitwisseling van persoonsgegevens wordt overwogen.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE HET VORSTENDOM ANDORRA

1. Producten van oorsprong uit het Vorstendom Andorra die onder de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerde systeem zijn ingedeeld, worden door Jordanië aanvaard als zijnde van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van de overeenkomst.

2. Protocol nr. 3 is van overeenkomstige toepassing bij het bepalen van de oorsprong van de hierboven vermelde producten.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE REPUBLIEK SAN MARINO

1. Producten van oorsprong uit de Republiek San Marino worden door Jordanië aanvaard als zijnde van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van de overeenkomst.

2. Protocol nr. 3 is van overeenkomstige toepassing bij het bepalen van de oorsprong van de hierboven vermelde producten.

Top