EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0430(04)

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondstaat inzake de handel in landbouwproducten - Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen - Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten

OJ L 114, 30.4.2002, p. 132–368 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 159 - 406
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 028 P. 3 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 028 P. 3 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 133 - 369

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2020

22002A0430(04)

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondstaat inzake de handel in landbouwproducten - Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen - Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten

Publicatieblad Nr. L 114 van 30/04/2002 blz. 0132 - 0368


Overeenkomst

tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondstaat inzake de handel in landbouwproducten

DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

hierna "de Gemeenschap" te noemen,

en

DE ZWITSERSE BONDSSTAAT,

hierna "Zwitserland" te noemen,

beide hierna "de Partijen" te noemen,

VASTBERADEN de belemmeringen voor het grootste deel van hun handelsverkeer geleidelijk op te heffen, zulks overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie inzake de totstandkoming van vrijhandelszones,

Overwegende dat de Partijen zich bij artikel 15 van de Vrijhandelsovereenkomst van 22 juli 1972 bereid hebben verklaard om met inachtneming van hun landbouwbeleid de harmonische ontwikkeling te bevorderen van het handelsverkeer in landbouwproducten waarop de Overeenkomst niet van toepassing is,

ZIJN OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Artikel 1

Doel

1. Met deze overeenkomst wordt beoogd de vrije handelsbetrekkingen tussen de Partijen te versterken door de toegang tot de markt voor landbouwproducten van de andere Partij te vergemakkelijken.

2. Onder "landbouwproducten" wordt verstaan: de producten die zijn opgesomd in de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codificering van goederen. Voor de toepassing van de bijlagen 1 tot en met 3 van deze overeenkomst zijn de producten van hoofdstuk 3 en de posten 16.04 en 16.05 van het geharmoniseerde systeem, alsmede de producten van de GN-codes 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 en 2301 20 00 uitgezonderd.

3. De onderwerpen waarop Protocol Nr. 2 bij de Vrijhandelsovereenkomst betrekking heeft, met uitzondering van de desbetreffende concessies die bij de bijlagen 1 en 2 worden verleend, vallen buiten het toepassingsgebied van deze overeenkomst.

Artikel 2

Tariefconcessies

1. De tariefconcessies die Zwitserland aan de Gemeenschap verleent, onverminderd die van bijlage 3, zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze overeenkomst.

2. De tariefconcessies die de Gemeenschap aan Zwitserland verleent, onverminderd die van bijlage 3, zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze overeenkomst.

Artikel 3

Concessies inzake kaas

De bijzondere bepalingen die gelden voor het handelsverkeer in kaas zijn opgenomen in bijlage 3.

Artikel 4

Regels betreffende de oorsprong van producten

De voor de toepassing van de bijlagen 1 tot en met 3 bij deze overeenkomst wederzijds geldende oorsprongsregels zijn die van het Protocol Nr. 3 bij de Vrijhandelsovereenkomst.

Artikel 5

Vermindering van de technische handelsbelemmeringen

1. Bepalingen inzake het verminderen van de technische belemmeringen voor de handel in landbouwproducten zijn opgenomen in de bijlagen 4 tot en met 11 bij deze overeenkomst, namelijk:

- Bijlage 4: betreffende de fytosanitaire sector,

- Bijlage 5: betreffende diervoeders,

- Bijlage 6: inzake de sector zaaizaad,

- Bijlage 7: inzake de handel in wijnbouwproducten,

- Bijlage 8: betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken op basis van wijn,

- Bijlage 9: inzake biologische landbouwproducten en biologische levensmiddelen,

- Bijlage 10: betreffende de erkenning van de normcontroles voor verse groenten en fruit,

- Bijlage 11: inzake sanitaire en zootechnische maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten.

2. Het eerste artikel, lid 2 en 3 en de artikelen 6 tot en met 8 en 10 tot en met 13 van deze overeenkomst zijn niet van toepassing op bijlage 11.

Artikel 6

Gemengd Landbouwcomité

1. Er wordt een Gemengd Landbouwcomité opgericht (hierna "het Comité" te noemen), dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Partijen.

2. Het Comité is belast met het beheer van deze overeenkomst en houdt toezicht op de goede werking ervan.

3. Het Comité is bevoegd om besluiten te nemen in de in deze overeenkomst en de bijlagen bepaalde gevallen. De Partijen leggen de besluiten volgens hun eigen regels ten uitvoer.

4. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

5. Het Comité spreekt zich uit met algemene stemmen.

6. De Partijen plegen met het oog op de goede uitvoering van deze overeenkomst overleg in het Comité wanneer een der partijen daarom verzoekt.

7. Het Comité richt de voor het beheer van de bijlagen bij deze overeenkomst vereiste werkgroepen op. De bepalingen betreffende met name de samenstelling en de werkwijze van deze werkgroepen worden in het reglement van orde opgenomen.

Artikel 7

Regeling van geschillen

Elke Partij kan een meningsverschil betreffende de interpretatie of de toepassing van deze overeenkomst voorleggen aan het Comité, dat de nodige maatregelen neemt om het geschil op te lossen. Alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een diepgaand onderzoek van de situatie en voor het vinden van een aanvaardbare oplossing worden aan het Comité medegedeeld. Het Comité onderzoekt te dien einde alle maatregelen die kunnen worden genomen om de goede werking van deze overeenkomst te waarborgen.

Artikel 8

Uitwisseling van informatie

1. De Partijen wisselen alle dienstige informatie uit over de tenuitvoerlegging en de toepassing van deze overeenkomst.

2. Elke Partij geeft de andere Partij kennis van de wijzigingen die zij voornemens is aan te brengen in de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de gebieden waarop de overeenkomst van toepassing is en brengt de nieuwe bepalingen zo spoedig mogelijk ter kennis van de andere Partij.

Artikel 9

Geheimhouding

De vertegenwoordigers, deskundigen en andere gemachtigden van de Partijen zijn ertoe gehouden, ook na beëindiging van hun werkzaamheden, geen in het kader van deze overeenkomst verkregen informatie die onder het beroepsgeheim valt, openbaar te maken.

Artikel 10

Vrijwaringmaatregelen

1. Indien, in het kader van de toepassing van de bijlagen 1 tot en met 3 van deze overeenkomst, rekening houdende met de grote gevoeligheid van de landbouwmarkten van beide Partijen, de invoer van producten van oorsprong uit de ene Partij een ernstige verstoring van de markten van de andere veroorzaakt, plegen de Partijen onmiddellijk overleg om een adequate oplossing te vinden. In afwachting daarvan kan de betrokken Partij de maatregelen treffen die zij noodzakelijk acht.

2. Voor de vrijwaringmaatregelen waarin is voorzien bij lid 1 of in de andere bijlagen geldt dat:

a) de volgende procedures van toepassing zijn, behoudens bijzondere bepalingen:

- Wanneer een Partij voornemens is vrijwaringmaatregelen te treffen ten aanzien van een deel of het geheel van het grondgebied van de andere Partij, stelt zij de andere Partij daarvan van tevoren in kennis, met opgave van redenen.

- Wanneer een Partij vrijwaringmaatregelen treft ten aanzien van een deel of het geheel van haar grondgebied of van dat van een derde land, stelt zij de andere Partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.

- Onverminderd de mogelijkheid om de vrijwaringmaatregelen onmiddellijk ten uitvoer te leggen, vindt zo spoedig mogelijk overleg tussen de Partijen plaats om passende oplossingen te vinden.

- Wanneer door een Lidstaat van de Gemeenschap vrijwaringmaatregelen worden getroffen ten aanzien van Zwitserland, een andere Lidstaat of een derde land, stelt de Gemeenschap Zwitserland daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.

b) voorrang zal worden gegeven aan maatregelen die de werking van deze overeenkomst het minst verstoren.

Artikel 11

Wijzigingen

Het Comité kan wijzigingen van de bijlagen 1 en 2 en van de aanhangsels van de overige bijlagen bij deze overeenkomst vaststellen.

Artikel 12

Herziening

1. Wanneer een Partij deze overeenkomst wenst te herzien, richt zij een met redenen omkleed verzoek daartoe tot de andere Partij.

2. De Partijen kunnen het Comité ermee belasten dit verzoek te onderzoeken en eventueel aanbevelingen te doen, inzonderheid met het oog op het aanknopen van onderhandelingen.

3. De uitkomsten van de in lid 2 bedoelde onderhandelingen worden voorgelegd aan de Partijen, die deze volgens hun eigen procedures ratificeren of goedkeuren.

Artikel 13

Verruimingsclausule

1. De Partijen verbinden zich ertoe hun inspanningen voort te zetten om de wederzijdse handel in landbouwproducten geleidelijk verder te liberaliseren.

2. De Partijen onderzoeken daartoe periodiek, in het kader van het Comité, de voorwaarden waaronder die handel plaatsvindt.

3. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de Partijen, met inachtneming van hun landbouwbeleid en van de gevoeligheid van de landbouwmarkten, in het kader van deze overeenkomst onderhandelingen beginnen om de belemmeringen voor het handelsverkeer op landbouwgebied op wederzijds preferentiële basis en in beider voordeel verder te verminderen.

4. De akkoorden waartoe de in lid 3 bedoelde onderhandelingen leiden, worden voorgelegd aan de Partijen, die deze volgens hun eigen procedures ratificeren of goedkeuren.

Artikel 14

Tenuitvoerlegging van de overeenkomst

1. De Partijen nemen alle dienstige algemene of bijzondere maatregelen om de nakoming van de verplichtingen in het kader van deze overeenkomst te waarborgen.

2. Zij zien af van alle maatregelen die de doelstellingen van deze overeenkomst in gevaar kunnen brengen.

Artikel 15

Bijlagen

De bijlagen bij deze overeenkomst, met inbegrip van de aanhangsels, vormen een integrerend bestanddeel daarvan.

Artikel 16

Territoriale toepassing

Deze overeenkomst is van toepassing in de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is, onder de in dat Verdrag vastgestelde voorwaarden, en op het grondgebied van Zwitserland.

Artikel 17

Inwerkingtreding en geldigheidsduur

1. Deze overeenkomst wordt door de Partijen volgens hun eigen procedures geratificeerd of goedgekeurd. Zij treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de laatste kennisgeving van de neerlegging van de ratificatie- of goedkeuringsinstrumenten van alle zeven hiernavolgende overeenkomsten:

Overeenkomst inzake de handel in landbouwproducten

Overeenkomst betreffende het vrije verkeer van personen

Overeenkomst betreffende het vervoer door de lucht

Overeenkomst betreffende het vervoer van goederen en personen per spoor en over de weg

Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling

Overeenkomst betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten

Overeenkomst inzake de wetenschappelijke en technologische samenwerking.

2. Deze overeenkomst wordt gesloten voor een initiële periode van zeven jaar. Zij wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de Gemeenschap of Zwitserland voordat deze initiële periode verstrijkt, kennis geven van een andersluidende beslissing. Wanneer een dergelijke kennisgeving wordt gedaan, is het bepaalde in lid 4 van toepassing.

3. De Gemeenschap en Zwitserland kunnen deze overeenkomst door kennisgeving aan de andere Partij opzeggen. Wanneer een dergelijke kennisgeving wordt gedaan, is het bepaalde in lid 4 van toepassing.

4. De geldigheidsduur van de zeven in lid 1 genoemde overeenkomsten verstrijkt zes maanden na ontvangst van de in lid 2 bedoelde kennisgeving van niet-verlenging of van de in lid 3 bedoelde kennisgeving van opzegging.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve,

en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico./Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems

i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig

in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα,

σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά./Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine,

in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic./Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf,

en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove,

in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede./Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig,

in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek./Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove,

em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos./Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän

kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio

i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114NL.013601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114NL.013602.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114NL.013603.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114NL.013604.TIF">

INHOUD

BIJLAGE 1: Concessies van Zwitserland

BIJLAGE 2: Concessies van de Gemeenschap

BIJLAGE 3: Concessies inzake kaas

Aanhangsel 1: Concessies van de Gemeenschap

Aanhangsel 2: Concessies van Zwitserland

Aanhangsel 3: Lijst met de benamingen van "Italico"-kaas waarvoor invoer uit Zwitserland is toegestaan

Aanhangsel 4: Beschrijving van kaassoorten

BIJLAGE 4 betreffende de fytosanitaire sector

(Aanhangsels 1 tot en met 4 volgen)

Aanhangsel 5: Uitwisseling van gegevens

BIJLAGE 5 betreffende diervoeders

(Aanhangsel 1 volgt)

Aanhangsel 2: Lijst van de wettelijke bepalingen als bedoeld in artikel 9

BIJLAGE 6 inzake de sector zaaizaad

Aanhangsel 1: Voorschriften

Aanhangsel 2: Instanties die belast zijn met de controle en de certificering van zaaizaad

Aanhangsel 3: Door Zwitserland geaccepteerde afwijkende regelingen van de Gemeenschap

Aanhangsel 4: Lijst van derde landen

BIJLAGE 7 inzake de handel in wijnbouwproducten

Aanhangsel 1: Lijst van de in artikel 4 bedoelde wetten en besluiten betreffende wijnbouwproducten

Aanhangsel 2: Beschermde bepalingen als bedoeld in artikel 6

Aanhangsel 3: Betreffende de artikelen 6 en 25

BIJLAGE 8 betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken op basis van wijn

Aanhangsel 1: Beschermde benamingen van gedistilleerde dranken van oorsprong uit de Gemeenschap

Aanhangsel 2: Beschermde benamingen van gedistilleerde dranken van oorsprong uit Zwitserland

Aanhangsel 3: Beschermde benamingen van gearomatiseerde dranken van oorsprong uit de Gemeenschap

Aanhangsel 4: Beschermde benamingen van gearomatiseerde dranken van oorsprong uit de Zwitserland

BIJLAGE 9 inzake biologische landbouwproducten en biologische levensmiddelen

Aanhangsel 1: Wettelijke bepalingen die in de Europese Gemeenschap van toepassing zijn

Aanhangsel 2: Uitvoeringsbepalingen

BIJLAGE 10 betreffende de erkenning van de normcontroles voor verse groenten en fruit

Aanhangsel: Zwitserse controle-instanties die gemachtigd zijn het in artikel 3 van bijlage 10 bedoelde controlecertificaat af te geven

BIJLAGE 11 inzake sanitaire en zoötechnische maatregelen voor de handel in levende dieren dierlijke producten

Aanhangsel 1: Bestrijdingsmaatregelen/melding van ziekten

Aanhangsel 2: Diergezondheid: handelsverkeer en in de handel brengen

Aanhangsel 3: Invoer uit derde landen van levende dieren en bepaalde dierlijke producten

Aanhangsel 4: Zoötechniek, invoer uit derde landen inbegrepen

Aanhangsel 5: Controles en retributies

Aanhangsel 6: Dierlijke producten

Aanhangsel 7: Bevoegde autoriteiten

Aanhangsel 8: Aanpassingen aan de regionale omstandigheden

Aanhangsel 9: Richtsnoeren betreffende de procedures voor het uitvoeren van een audit

Aanhangsel 10: Grenscontroles en retributies voor keuringen en controles

Aanhangsel 11: Contactpunten

BIJLAGE 1

CONCESSIES VAN ZWITSERLAND

Zwitserland staat voor de hieronder vermelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap de volgende tariefconcessies toe, eventueel voor een vastgestelde jaarlijkse hoeveelheid.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE 2

CONCESSIES VAN DE GEMEENSCHAP

De Gemeenschap verleent voor de producten van oorsprong uit Zwitserland uit onderstaande tabel de volgende tariefconcessies, in voorkomend geval tot een vastgestelde jaarlijkse hoeveelheid.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE 3

CONCESSIES INZAKE KAAS

1. De Gemeenschap en Zwitserland verbinden zich ertoe hun wederzijdse handelsverkeer van kaas onder tariefcode 0406 van het Geharmoniseerde Systeem geleidelijk te liberaliseren in de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

2. De liberalisering zal als volgt verlopen:

a) Bij invoer in de Gemeenschap:

Vanaf het eerste jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst heft de Gemeenschap geen douanerechten meer bij de invoer van kaas uit Zwitserland of schaft zij die rechten geleidelijk af, eventueel voor een bepaalde hoeveelheid per jaar. De basisdouanerechten en de basishoeveelheden per jaar zijn vermeld voor de verschillende kaassoorten in aanhangsel 1 bij deze bijlage.

i) De Gemeenschap verlaagt de in de tabel in aanhangsel 1 vermelde basisdouanerechten met 20 % per jaar. De eerste verlaging wordt één jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst toegepast.

ii) De Gemeenschap verhoogt het in de tabel in aanhangsel 1 vermelde tariefcontingent met 1250 ton per jaar; de eerste verhoging wordt een jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst toegepast. De handel wordt volledig geliberaliseerd aan het begin van het zesde jaar.

iii) Zwitserland hoeft de prijzen franco grens, die in de omschrijving van de producten van tariefcode 0406 van het Gemeenschappelijk douanetarief zijn vermeld, niet meer na te leven.

b) Bij uitvoer uit de Gemeenschap:

De Gemeenschap past geen restituties toe bij uitvoer naar Zwitserland van kaas van tariefcode 0406 van het Geharmoniseerde Systeem.

c) Bij invoer in Zwitserland:

Vanaf het eerste jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst heft Zwitserland geen douanerechten meer bij de invoer van kaas uit de Gemeenschap of schaft het die rechten geleidelijk af, eventueel voor een bepaalde hoeveelheid per jaar. De basisdouanerechten en de basishoeveelheden per jaar zijn vermeld voor de verschillende kaassoorten in aanhangsel 2, onder a), bij deze bijlage.

i) Zwitserland verlaagt de in de tabel in aanhangsel 2, onder a), vermelde basisdouanerechten met 20 % per jaar. De eerste verlaging wordt één jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst toegepast.

ii) Zwitserland verhoogt de totale hoeveelheid van de in de tabel in aanhangsel 2, onder a), vermelde tariefcontingenten met 2500 ton per jaar. De eerste verhoging wordt één jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst toegepast. De Gemeenschap bepaalt ten minste vier maanden vóór het begin van elk jaar voor welke kaassoort(en) deze verhoging zal worden toegepast. De handel wordt volledig geliberaliseerd aan het begin van het zesde jaar.

d) Bij uitvoer uit Zwitserland:

Vanaf het eerste jaar van de inwerkingtreding van de overeenkomst schaft Zwitserland geleidelijk de uitvoersubsidies voor de aan de Gemeenschap geleverde kaas als volgt af:

i) De bedragen die als uitgangspunt worden genomen voor de geleidelijke afschaffing(1), zijn vermeld in aanhangsel 2, onder b), bij deze bijlage.

ii) Deze basisbedragen worden als volgt verlaagd:

- één jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst, met 30 %,

- twee jaar na de inwerkingtreding, met 55 %,

- drie jaar na de inwerkingtreding, met 80 %,

- vier jaar na de inwerkingtreding, met 90 %,

- vijf jaar na de inwerkingtreding, met 100 %.

3. De Gemeenschap en Zwitserland nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regeling voor de afgifte van invoervergunningen zodanig wordt beheerd dat regelmatige invoer mogelijk is, rekening houdend met de behoeften van de markt.

4. De Gemeenschap en Zwitserland zorgen ervoor dat de voordelen die zij aan elkaar toestaan, niet in het gedrang worden gebracht door andere maatregelen die betrekking hebben op de invoer of de uitvoer.

5. Als bij een van de Partijen de prijzen en/of de invoer worden verstoord, vindt op verzoek van een van de Partijen zo spoedig mogelijk overleg plaats in het in artikel 6 van de overeenkomst bedoelde Comité om een passende oplossing te vinden. In dit verband komen de Partijen overeen regelmatig prijsnoteringen en andere nuttige inlichtingen over de markt van de binnenlandse en de ingevoerde kaas uit te wisselen.

(1) Deze basisbedragen zijn in onderling overleg door de Partijen berekend op basis van het verschil tussen de institutionele melkprijzen die waarschijnlijk op het ogenblik van de inwerkingtreding van de overeenkomst van toepassing zullen zijn - inclusief een supplement voor tot kaas verwerkte melk - en zijn verkregen op basis van de hoeveelheid melk die voor de bereiding van de betrokken kazen nodig zijn, verminderd (uitgezonderd voor kaas waarvoor tariefcontingenten gelden) met het bedrag waarmee de Gemeenschap de douanerechten verlaagt. Subsidies mogen alleen worden toegekend voor kaas die bereid is met volledig op Zwitsers grondgebied verkregen melk.

Aanhangsel 1

Concessies van de Gemeenschap

Bij invoer in de Gemeenschap

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aanhangsel 2

Concessies van Zwitserland

a) Bij invoer in Zwitserland

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) Bij uitvoer uit Zwitserland

De in punt 2, onder d), van deze bijlage bedoelde basisbedragen zijn als volgt vastgesteld:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aanhangsel 3

Lijst met de benamingen van "Italico"-kaas waarvoor invoer uit Zwitserland is toegestaan

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

Aanhangsel 4

Beschrijving van kaassoorten

De onderstaande kaassoorten komen slechts voor het in de overeenkomst vastgestelde douanerecht in aanmerking als zij beantwoorden aan de onderstaande beschrijving, de vermelde typische kenmerken bezitten en met de overeenkomstige aanduiding of benaming zijn ingevoerd.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE 4

BETREFFENDE DE FYTOSANITAIRE SECTOR

Artikel 1

Voorwerp

Deze bijlage betreft het vergemakkelijken van het verkeer dat tussen de Partijen plaatsvindt van de planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor fytosanitaire maatregelen gelden, van oorsprong uit het grondgebied van beide partijen of ingevoerd uit derde landen, die voorkomen in een overeenkomstig artikel 11 van de overeenkomst door het Comité vast te stellen aanhangsel 1.

Artikel 2

Beginselen

1. Partijen stellen vast dat zij inzake beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding van schadelijke organismen door planten, plantaardige producten en andere materialen gelijklopende wetgevingen hebben die gelijkwaardige resultaten opleveren wat betreft de bescherming tegen het binnenbrengen en de verspreiding van organismen die schadelijk zijn voor de in het aanhangsel 1, als bedoeld in artikel 1, genoemde planten en plantaardige producten. Deze vaststelling betreft eveneens de fytosanitaire voorschriften ten aanzien van de uit derde landen ingevoerde planten, plantaardige producten en andere materialen.

2. De in lid 1 bedoelde wetgevingen zijn opgenomen in een overeenkomstig artikel 11 van de overeenkomst door het Comité vast te stellen aanhangsel 2.

3. Elke Partij erkent de plantenpaspoorten van de andere Partij die zijn afgegeven door de instanties welke worden genoemd in een overeenkomstig artikel 11 van de overeenkomst door het Comité vast te stellen aanhangsel 3. Deze plantenpaspoorten bevestigen dat de respectieve voorschriften als vermeld in het in lid 2 bedoelde aanhangsel B zijn nageleefd en worden geacht te voldoen aan de bij die voorschriften gestelde eisen ten aanzien van de documenten voor het op het grondgebied van de Partijen in het verkeer brengen van de in aanhangsel 1, als bedoeld in lid 1, genoemde planten, plantaardige producten en andere materialen.

4. De in aanhangsel 1, als bedoeld in lid 1, genoemde planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor geen plantenpaspoort vereist is voor het verkeer binnen het grondgebied van de Partijen, mogen tussen de Partijen worden uitgewisseld zonder plantenpaspoort, hetgeen niet belet dat andere bij de respectieve wetgevingen voorgeschreven documenten kunnen worden verlangd, met name die in het kader van systemen waarmee de oorsprong van de betrokken planten, plantaardige producten en andere materialen kan worden nagespoord.

Artikel 3

1. De planten, plantaardige producten en andere materialen die niet uitdrukkelijk in aanhangsel 1, als bedoeld in lid 1, zijn genoemd en in geen van beide Partijen aan fytosanitaire maatregelen zijn onderworpen, mogen tussen de Partijen worden uitgewisseld zonder controle op het gebied van fytosanitaire maatregelen (controles van documenten, identiteitscontroles, fytosanitaire controles).

2. Een Partij die voornemens is een fytosanitaire maatregel in te voeren met betrekking tot de in lid 1 bedoelde planten, plantaardige producten en andere materialen, stelt de andere Partij daarvan in kennis.

3. Overeenkomstig artikel 10, lid 2, onderzoekt de Fytosanitaire Werkgroep de gevolgen van aangenomen wijzigingen in de zin van lid 2 hierboven voor deze bijlage en stelt zij zo nodig aanpassingen van de betrokken aanhangsels voor.

Artikel 4

Regionale voorschriften

1. Elke Partij kan op grond van identieke criteria bijzondere voorschriften vaststellen voor het verkeer van planten, plantaardige producten en andere materialen, ongeacht hun oorsprong, in en naar een deel van haar grondgebied, voor zover de in het betrokken gebied heersende fytosanitaire situatie zulks rechtvaardigt.

2. De in lid 1 bedoelde gebieden en de daarop betrekking hebbende bijzondere voorschriften worden vastgesteld in het overeenkomstig artikel 11 van de overeenkomst door het Comité vast te stellen aanhangsel 4.

Artikel 5

Controle bij de invoer

1. Elke Partij verricht steekproefsgewijze en via monsterneming fytosanitaire controles, in een verhouding die een bepaald percentage van de zendingen van in aanhangsel 1, als bedoeld in artikel 1, genoemde planten, plantaardige producten en andere materialen niet overschrijdt. Het betrokken percentage wordt door de Fytosanitaire Werkgroep voorgesteld en door het Comité vastgesteld per plant, per plantaardig product en per materiaal, rekening houdende met het risico vanuit fytosanitair oogpunt. Bij de inwerkingtreding van deze bijlage wordt dit percentage op 10 % vastgesteld.

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 2, van deze bijlage kan het Comité, op voorstel van de Fytosanitaire Werkgroep, besluiten de verhouding van de in lid 1 hierboven bedoelde controles te verminderen.

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is uitsluitend van toepassing op de fytosanitaire controles voor het verkeer van planten, plantaardige producten en andere materialen tussen beide Partijen.

4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is van toepassing onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 11 van de overeenkomst en in de artikelen 6 en 7 van deze bijlage.

Artikel 6

Vrijwaringmaatregelen

Vrijwaringmaatregelen worden genomen overeenkomstig de procedures waarin is voorzien bij artikel 10, lid 2, van de overeenkomst.

Artikel 7

Afwijkende maatregelen

1. Wanneer een Partij voornemens is afwijkende maatregelen te nemen ten aanzien van een deel of het geheel van het grondgebied van de andere Partij, stelt zij de andere Partij daarvan voorafgaandelijk in kennis met opgave van de redenen. Onverminderd de mogelijkheid om de voorgenomen maatregelen onverwijld ten uitvoer te leggen, plegen Partijen zo spoedig mogelijk overleg om adequate oplossingen te zoeken.

2. Wanneer een Partij afwijkende maatregelen neemt ten aanzien van een deel van haar grondgebied of van een derde land, stelt zij de andere Partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Onverminderd de mogelijkheid om de voorgenomen maatregelen onverwijld ten uitvoer te leggen, plegen Partijen zo spoedig mogelijk overleg om adequate oplossingen te zoeken.

Artikel 8

Gezamenlijke controle

1. Elke Partij gaat ermee akkoord dat op verzoek van de andere Partij een gezamenlijke controle wordt verricht om de fytosanitaire situatie en de in artikel 2 bedoelde maatregelen welke gelijkwaardige resultaten opleveren, te beoordelen.

2. Onder gezamenlijke controle wordt verstaan, het verifiëren, bij de grens, of een zending van herkomst uit een van de Partijen aan de fytosanitaire voorschriften voldoet.

3. Deze controle vindt plaats volgens de door het Comité, op voorstel van de Fytosanitaire Werkgroep, vastgestelde procedure.

Artikel 9

Uitwisseling van gegevens

1. Overeenkomstig artikel 8 van de overeenkomst wisselen Partijen alle nuttige gegevens uit over de tenuitvoerlegging en de toepassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen met betrekking tot het voorwerp van deze bijlage, alsmede de in aanhangsel 5 bedoelde gegevens.

2. Teneinde de gelijkwaardigheid te waarborgen van de uitvoering van de regelgevingen waarop deze bijlage betrekking heeft, aanvaardt elke Partij dat, op verzoek van de andere Partij, inspectiebezoeken op haar grondgebied door deskundigen van de andere Partij plaatsvinden, in samenwerking met de voor het betrokken grondgebied bevoegde fytosanitaire instantie.

Artikel 10

Fytosanitaire Werkgroep

1. De overeenkomstig artikel 6, lid 7, van de overeenkomst ingestelde "Fytosanitaire" Werkgroep, de Werkgroep genoemd, onderzoekt elke kwestie betreffende deze bijlage en de uitvoering daarvan.

2. De werkgroep onderzoekt op gezette tijden de ontwikkeling van de interne wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die de Partijen hebben vastgesteld op de gebieden die onder deze bijlage vallen. De werkgroep doet met name voorstellen die zij aan het Comité ter goedkeuring voorlegt teneinde de aanhangsels van deze bijlage bij te werken.

Aanhangsel 5

Uitwisseling van gegevens

De in artikel 9, lid 1, bedoelde gegevens omvatten:

- de meldingen van onderschepping van uit derde landen of uit een deel van het grondgebied van de Partijen herkomstige en uit fytosanitair oogpunt onmiddellijk gevaar opleverende zendingen of schadelijk organismen, zoals geregeld bij Richtlijn 94/3/EEG;

- de bij artikel 15 van Richtlijn 77/93/EEG bedoelde kennisgevingen.

BIJLAGE 5

BETREFFENDE DIERVOEDERS

Artikel 1

Doel

1. De Partijen verbinden zich ertoe hun wettelijke bepalingen op het gebied van diervoeders nader op elkaar af te stemmen om het handelsverkeer in deze sector te vergemakkelijken.

2. De lijst van de producten of groepen van producten ten aanzien waarvan door de Partijen is geoordeeld dat de respectieve wettelijke bepalingen van de Partijen dezelfde werking hebben, alsmede in voorkomend geval de lijst van de respectieve wettelijke bepalingen van de Partijen waarvan de voorschriften door de Partijen geacht worden dezelfde werking te hebben, worden opgenomen in een door het Comité overeenkomstig artikel 11 van de Overeenkomst op te stellen aanhangsel 1.

3. De twee Partijen schaffen de controles bij de grens af voor de producten of groepen van producten die zijn opgenomen in het in lid 2 bedoelde aanhangsel 1.

Artikel 2

Definities

In het kader van deze bijlage wordt verstaan onder:

a) "product": diervoeder of een in de diervoeding gebruikte stof;

b) "inrichting": elke eenheid die een product produceert of fabriceert, die het product in zijn bezit heeft in een tussenstadium vóórdat het in het verkeer wordt gebracht, met inbegrip van de be- of verwerking en de verpakking, of die het product in het verkeer brengt;

c) "bevoegde instantie": de met het verrichten van de officiële controles op het gebied van de diervoeding belaste instantie in elk van de Partijen.

Artikel 3

Uitwisseling van gegevens

Op grond van artikel 8 van de Overeenkomst delen de Partijen elkaar het volgende mee:

- de naam en het geografisch en functioneel ressort van de bevoegde instantie(s),

- de lijst van de laboratoria die met het verrichten van de analyses belast zijn,

- in voorkomend geval, de lijst van de voor de verschillende soorten producten vastgestelde punten van binnenkomst op hun grondgebied,

- de inhoud van de controleprogramma's die zijn opgezet om de overeenstemming van de producten met hun respectieve wettelijke bepalingen op het gebied van diervoeders te verifiëren.

De in het vierde streepje bedoelde programma's dienen rekening te houden met de specifieke situatie in elk van de Partijen en met name een opgave te bevatten van de aard en de frequentie van de controles die regelmatig moeten worden verricht.

Artikel 4

Algemene bepalingen inzake de controles

De Partijen treffen de nodige maatregelen opdat de voor verzending naar de andere Partij bestemde producten even zorgvuldig worden gecontroleerd als die welke bestemd zijn om op hun eigen grondgebied in het verkeer te worden gebracht; zij zien er met name op toe dat:

- de controles worden verricht met een bepaalde regelmaat, telkens wanneer wordt vermoed dat de voorschriften niet zijn nageleefd, in verhouding tot het nagestreefde doel, en met inachtneming van de risico's en van de opgedane ervaring;

- de controles betrekking hebben op alle productie- en fabricagestadia, op de aan het in het verkeer brengen voorafgaande tussenstadia, op het in het verkeer brengen, met inbegrip van de invoer, en op het gebruik van de producten;

- de controles worden verricht in het stadium dat in de gegeven omstandigheden daartoe het meest geschikt is;

- de controles in de regel niet van tevoren worden aangekondigd;

- de controles ook betrekking hebben op verboden toepassingen in diervoeders.

Artikel 5

Controle bij de oorsprong

1. De Partijen zien erop toe dat de bevoegde instanties de inrichtingen controleren om zich ervan te vergewissen dat deze hun verplichtingen nakomen en dat de producten die bestemd zijn om in het verkeer te worden gebracht, voldoen aan de eisen van de wettelijke bepalingen als bedoeld in het in artikel 1 bedoelde aanhangsel 1, die op het grondgebied van oorsprong van toepassing zijn.

2. Wanneer een vermoeden bestaat dat niet aan de bedoelde eisen is voldaan, verricht de bevoegde instantie aanvullende controles en treft zij passende maatregelen wanneer dit vermoeden wordt bevestigd.

Artikel 6

Controle ter bestemming

1. De bevoegde instantie van de Partij van bestemming kan op de plaats van bestemming door middel van niet-discriminerende steekproefcontroles nagaan of de producten in overeenstemming zijn met de in deze bijlage vervatte voorschriften.

2. Wanneer de bevoegde instantie van de Partij van bestemming echter over gegevens beschikt die een overtreding doen vermoeden, kunnen bovendien controles worden verricht tijdens het vervoer van de producten over het grondgebied van de betrokken Partij.

3. Wanneer de bevoegde instantie van de betrokken Partij bij een controle ter bestemming of tijdens het vervoer vaststelt dat de producten niet in overeenstemming zijn met de in deze bijlage vervatte voorschriften, neemt zij passende maatregelen en maant zij de verzender, de geadresseerde of elke andere rechthebbende aan om een van de volgende maatregelen te nemen:

- de producten worden binnen een nader te bepalen termijn in overeenstemming gebracht met de voorschriften,

- de producten worden eventueel ontsmet,

- de producten worden op een andere passende manier behandeld,

- de producten worden voor andere doeleinden gebruikt,

- de producten worden naar de Partij van oorsprong teruggezonden, nadat de bevoegde instantie van die Partij op de hoogte is gebracht,

- de producten worden vernietigd.

Artikel 7

Controle van producten afkomstig uit een ander grondgebied dan dat van de Partijen

1. In afwijking van artikel 4, eerste streepje, treffen de Partijen alle dienstige maatregelen om ervoor te zorgen dat de bevoegde instanties bij het binnenbrengen van producten op hun douanegebied uit een ander grondgebied dan die welke in artikel 16 van de Overeenkomst zijn omschreven, voor elke partij een controle van de documenten en steekproefsgewijs een overeenstemmingscontrole uitvoeren om zich te vergewissen van:

- de aard van de producten,

- de oorsprong van de producten,

- de geografische bestemming van de producten,

teneinde vast te stellen welke douaneregeling op die producten van toepassing is.

2. Voordat de producten in het vrije verkeer worden gebracht, vergewissen de Partijen zich er door middel van steekproefsgewijs verrichte fysieke controles van dat de producten aan de voorschriften voldoen.

Artikel 8

Samenwerking bij vaststelling van overtredingen

1. De Partijen verlenen elkaar wederzijds bijstand op de wijze en onder de voorwaarden die in deze bijlage zijn vastgesteld. Zij zorgen ervoor dat de wettelijke bepalingen met betrekking tot de producten die voor diervoeding worden gebruikt, correct worden toegepast, met name door elkaar bij te staan en door overtredingen van de wettelijke bepalingen op te sporen en nader te onderzoeken.

2. De in dit artikel bedoelde bijstand laat de bepalingen inzake strafrechtspleging of inzake de verlening van juridische bijstand op strafrechtelijk gebied tussen de Partijen onverlet.

Artikel 9

Voorafgaande toelating van bepaalde producten

1. De Partijen streven ernaar hun respectieve lijsten van producten ten aanzien waarvan de in aanhangsel 2 opgenomen wettelijke bepalingen gelden, gelijk te stellen.

2. De Partijen stellen elkaar in kennis van aanvragen tot toelating van de in lid 1 bedoelde producten.

Artikel 10

Overleg en beschermende maatregelen

1. De Partijen plegen overleg wanneer een Partij van oordeel is dat de andere Partij een in deze bijlage vervatte verplichting niet is nagekomen.

2. De Partij die om het overleg verzoekt, verstrekt de andere Partij alle voor een grondig onderzoek van de zaak nodige gegevens.

3. De beschermende maatregelen waarin is voorzien in een van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de producten en groepen van producten die zijn opgenomen in het in artikel 1 bedoelde aanhangsel 1, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 10, lid 2, van de Overeenkomst.

4. Indien het overleg als bedoeld in lid 1 en in artikel 10, lid 2, onder a), derde streepje, van de Overeenkomst, niet tot een akkoord tussen de Partijen leidt, kan de Partij die om het overleg heeft verzocht of de in lid 3 bedoelde maatregelen heeft genomen, de nodige beschermende maatregelen treffen om de toepassing van deze bijlage mogelijk te maken.

Artikel 11

Werkgroep diervoeders

1. De op grond van artikel 6, lid 7, van de Overeenkomst ingestelde Werkgroep diervoeders, de "Werkgroep" genoemd, onderzoekt alle vraagstukken met betrekking tot deze bijlage en de uitvoering ervan. Zij neemt bovendien alle met deze bijlage verband houdende taken op zich.

2. De Werkgroep beoordeelt periodiek de ontwikkeling van de respectieve wettelijke bepalingen van de Partijen op de onder deze bijlage vallende gebieden. De Werkgroep kan met name aan het Comité voorstellen doen om de aanhangsels bij deze bijlage bij te werken.

Artikel 12

Geheimhoudingsplicht

1. Alle informatie die ter uitvoering van deze bijlage in enigerlei vorm wordt verstrekt, heeft een vertrouwelijk karakter. Zij valt onder de geheimhoudingsplicht en wordt beschermd overeenkomstig de wettelijke voorschriften die voor dergelijke informatie gelden op het grondgebied van de Partij die ze ontvangt.

2. Het in lid 1 genoemde vertrouwelijkheidsprincipe geldt niet voor de in artikel 3 bedoelde informatie.

3. Deze bijlage houdt voor een Partij wier wettelijke voorschriften of bestuurlijke gebruiken inzake de bescherming van industrie- en handelsgeheimen strikter zijn dan in deze bijlage is bepaald, geen verplichting in om informatie te verstrekken wanneer de andere Partij niet het nodige doet om aan deze striktere bepalingen te voldoen.

4. De verkregen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de toepassing van het bepaalde in deze bijlage en mag door een Partij slechts voor andere doeleinden worden gebruikt als daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van de administratieve autoriteit die de informatie heeft verstrekt en alleen als bovendien de door deze autoriteit vastgestelde beperkingen in acht worden genomen.

Het bepaalde in lid 1 vormt geen beletsel voor het gebruik van informatie bij gerechtelijke of administratieve procedures die achteraf worden ingesteld in verband met overtredingen van het gewone strafrecht, voor zover de informatie is verkregen in het kader van een internationale procedure van gerechtelijke bijstand.

5. De Partijen mogen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel verkregen informatie en geraadpleegde bescheiden als bewijsmateriaal gebruiken in processen-verbaal, verslagen en getuigenissen, en in rechte en bij vervolgingen.

Aanhangsel 2

Lijst van de wettelijke bepalingen als bedoeld in artikel 9

Bepalingen van de Europese Gemeenschap

Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/19/EG (PB L 96 van 28.3.1998, blz. 39).

Richtlijn 82/471/EEG van de Raad van 30 juni 1982 betreffende bepaalde in diervoeding gebruikte producten (PB L 213 van 21.7.1982, blz. 8), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/25/EG (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 35).

Bepalingen van Zwitserland

"Ordonnance du Conseil fédéral du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux", laatstelijk gewijzigd op 7 december 1998 (RO 1999 312).

"Ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 1er mars 1995 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des agents d'ensilage", laatstelijk gewijzigd op 10 januari 1996 (RO 1996 208).

BIJLAGE 6

INZAKE DE SECTOR ZAAIZAAD

Artikel 1

Doel

1. Deze bijlage betreft zaaizaad van landbouwgewassen, groentegewassen, fruitgewassen, siergewassen en wijnstokken.

2. Onder zaaizaad in de zin van deze bijlage wordt verstaan alle teelt- of plantmateriaal.

Artikel 2

Erkenning van de onderlinge conformiteit van de voorschriften

1. Partijen erkennen dat de eisen die zijn vervat in de in aanhangsel 1, deel 1, vermelde voorschriften gelijke resultaten opleveren.

2. Zaaizaad van de soorten die zijn vermeld in de in lid 1 bedoelde voorschriften kan, onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 6, tussen Partijen worden uitgewisseld en op het grondgebied van Partijen vrij in de handel worden gebracht met, als enig document dat aan de respectieve wettelijke voorschriften van Partijen is voldaan, het etiket of een ander document dat op grond van die voorschriften vereist is om de producten in de handel te brengen.

3. De instanties die moeten controleren of aan de voorschriften wordt voldaan, zijn vermeld in aanhangsel 2.

Artikel 3

Wederzijdse erkenning van de certificaten

1. Elke Partij erkent voor zaaizaad van de soorten als bedoeld in de in aanhangsel 1, deel 2, vermelde voorschriften de in lid 2 omschreven certificaten die door de in aanhangsel 2 vermelde instanties zijn opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de andere Partij.

2. Onder certificaat in de zin van lid 1 wordt verstaan de documenten die op grond van de respectieve voorschriften van Partijen vereist zijn bij invoer van zaaizaad en die zijn omschreven in aanhangsel 1, deel 2.

Artikel 4

Onderlinge aanpassing van de voorschriften

1. Partijen doen het nodige om hun voorschriften op het gebied van het in de handel brengen van zaaizaad op die van de andere Partij af te stemmen voor de soorten als bedoeld in de in aanhangsel 1, deel 2, vermelde voorschriften en voor de soorten die niet onder de in aanhangsel 1, deel 1 en deel 2, vermelde voorschriften vallen.

2. Partijen verbinden zich ertoe om, wanneer nieuwe regelgeving wordt vastgesteld, na te gaan of de nieuwe sector in de werkingssfeer van deze bijlage kan worden opgenomen volgens de procedure van artikel 11 en artikel 12 van de overeenkomst.

3. Bij wijziging van een voorschrift betreffende een sector die onder deze bijlage valt, verbinden Partijen zich ertoe de consequenties ervan te evalueren volgens de procedure van artikel 11 en artikel 12 van de overeenkomst.

Artikel 5

Rassen

1. Zwitserland accepteert dat op zijn grondgebied zaaizaad in de handel wordt gebracht van de rassen die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke rassenlijst van de Gemeenschap voor de soorten die zijn vermeld in de in aanhangsel 1, deel 1, vermelde voorschriften.

2. De Gemeenschap staat toe dat op haar grondgebied zaaizaad in de handel wordt gebracht van de rassen die zijn opgenomen in de Zwitserse rassenlijst voor de soorten die zijn vermeld in de in aanhangsel 1, deel 1, vermelde voorschriften.

3. Lid 1 en lid 2 gelden niet voor genetisch gemodificeerde rassen.

4. Partijen geven elkaar kennis van aanvragen om toelating of intrekkingen van aanvragen om toelating, opneming van rassen in een nationale rassenlijst en elke wijziging van een dergelijke rassenlijst. Zij delen elkaar desgevraagd een beknopte beschrijving mee van de belangrijkste gebruikskenmerken van elk nieuw ras en de kenmerken waardoor een ras van andere bekende rassen kan worden onderscheiden. Zij houden de dossiers waarin voor elk toegelaten ras een beschrijving van het ras en een duidelijke beschrijving van alle feiten op grond waarvan het is toegelaten, ter beschikking van de andere Partij. Voor genetisch gemodificeerde rassen delen zij elkaar de resultaten mee van de evaluatie van de risico's die verbonden zijn aan het introduceren van deze rassen in het milieu.

5. Tussen Partijen kan technisch overleg plaatsvinden met het oog op de evaluatie van de elementen op grond waarvan een ras voor het grondgebied van de Partijen is toegelaten. In voorkomend geval wordt de Werkgroep "Zaaizaad" in kennis gesteld van de resultaten van dit overleg.

6. Om de in lid 4 bedoelde uitwisseling van informatie te vergemakkelijken, maken Partijen gebruik van de computersystemen die daarvoor bestaan of waarvan de ontwikkeling aan de gang is.

Artikel 6

Afwijkende regelingen

1. De in aanhangsel 3 vermelde afwijkende regelingen van de Gemeenschap en van Zwitserland worden door respectievelijk Zwitserland en de Gemeenschap geaccepteerd in het kader van het handelsverkeer in zaaizaad van soorten die onder de in aanhangsel 1, deel 1, vermelde voorschriften vallen.

2. Partijen stellen elkaar in kennis van alle afwijkende regelingen met betrekking tot het in de handel brengen van zaaizaad, die zij voornemens zijn op hun hele grondgebied of op een deel daarvan toe te passen. Voor afwijkende regelingen met een korte geldigheidsduur of afwijkende regelingen die onmiddellijk van kracht moeten worden, volstaat een kennisgeving achteraf.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 1, mag Zwitserland verbieden dat zaaizaad van een in de gemeenschappelijke rassenlijst van de Gemeenschap opgenomen ras op zijn grondgebied in de handel wordt gebracht.

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 5, lid 2, mag de Gemeenschap verbieden dat zaaizaad van een in de Zwitserse rassenlijst opgenomen ras op haar hele grondgebied of een deel daarvan in de handel wordt gebracht.

5. Lid 3 en lid 4 zijn van toepassing in de gevallen die zijn vastgesteld in de in aanhangsel 1, deel 1, vermelde voorschriften van Partijen.

6. Partijen mogen van het bepaalde in lid 3 en lid 4 gebruik maken:

- binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze bijlage voor de rassen die in de gemeenschappelijke rassenlijst van de Gemeenschap of in de Zwitserse rassenlijst zijn opgenomen vóór de inwerkingtreding van deze bijlage;

- binnen drie jaar na de ontvangst van de in artikel 5, lid 4, bedoelde informatie voor de rassen die in de gemeenschappelijke rassenlijst van de Gemeenschap of in de Zwitserse rassenlijst zijn opgenomen na de inwerkingtreding van deze bijlage.

7. Lid 6 is op overeenkomstige wijze van toepassing op de rassen van soorten die onder voorschriften vallen die krachtens het bepaalde in artikel 4, zouden kunnen worden vermeld in aanhangsel 1, deel 1, na de inwerkingtreding van deze bijlage.

8. Tussen Partijen kan technisch overleg plaatsvinden met het oog op de evaluatie van de draagwijdte van de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde afwijkende regelingen voor deze bijlage.

9. Lid 8 is niet van toepassing wanneer de lidstaten van de Gemeenschap op grond van de voorschriften die zijn vermeld in aanhangsel 1, deel 1, bevoegd om besluiten betreffende de afwijkende regelingen te nemen. Lid 8 geldt evenmin voor afwijkende regelingen die in overeenkomstige gevallen door Zwitserland worden vastgesteld.

Artikel 7

Derde landen

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 geldt de onderhavige bijlage eveneens voor zaaizaad dat op het grondgebied van Partijen in de handel wordt gebracht en dat afkomstig is uit een ander land dan een lidstaat van de Gemeenschap of Zwitserland en dat door Partijen is erkend.

2. De lijst van de in lid 1 bedoelde landen, alsmede de soorten en de draagwijdte van deze erkenning zijn opgenomen in aanhangsel 4.

Artikel 8

Vergelijkende tests

1. Er worden vergelijkende tests uitgevoerd om de zaadmonsters van partijen die op het grondgebied van de Partijen in de handel zijn gebracht a posteriori te controleren. Zwitserland neemt deel aan de vergelijkende tests van de Gemeenschap.

2. De organisatie van de vergelijkende tests in de Partijen wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de Werkgroep "Zaaizaad".

Artikel 9

Werkgroep "Zaaizaad"

1. De overeenkomstig artikel 6, lid 7, van de overeenkomst opgerichte Werkgroep "Zaaizaad", de Werkgroep genoemd, onderzoekt elke kwestie betreffende deze bijlage en de uitvoering daarvan.

2. De Werkgroep onderzoekt op gezette tijden de ontwikkeling van de interne wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die de Partijen hebben vastgesteld op de gebieden die onder deze bijlage vallen. De Werkgroep doet met name voorstellen die het aan het Comité ter goedkeuring voorlegt met het oog op bijwerking van de aanhangsels bij deze bijlage.

Artikel 10

Overeenkomst met andere landen

Partijen komen overeen dat de door elke Partij met een derde land gesloten overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning in geen geval verplichtingen meebrengt voor de andere Partij wat betreft het accepteren van verslagen, certificaten, machtigingen en merken die door de instanties van dit derde land voor de evaluatie van de conformiteit worden afgegeven, tenzij daarover tussen Partijen een formele overeenkomst is gesloten.

Aanhangsel 1

Voorschriften

Deel 1 (erkenning van de onderlinge conformiteit van de voorschriften)

A. VOORSCHRIFTEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1. Basisteksten

- Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (PB 125 van 11.7.1966, blz. 2309/66), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/72/EG van de Raad (PB L 304 van 27.11.1996, blz. 10).

- Richtlijn 66/403/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen (PB 125 van 11.7.1996, blz. 2320/66), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/111/EG van de Commissie (PB L 28 van 4.2.1998, blz. 42).

- Richtlijn 70/457/EEG van de Raad van 29 september 1970 betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen (PB L 225 van 12.10.1970, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van 1994(1).

2. Uitvoeringsbesluiten(2)

- Richtlijn 72/180/EEG van de Commissie van 14 april 1972 tot vaststelling van kenmerken en minimumeisen voor het onderzoek van rassen van landbouwgewassen (PB L 108 van 8.5.1972, blz. 8).

- Richtlijn 74/268/EEG van de Commissie van 2 mei 1974 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden met betrekking tot de aanwezigheid van Avena fatua in zaaizaad van groenvoedergewassen en in zaaigranen (PB L 141 van 24.5.1974, blz. 19), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 78/511/EEG van de Commissie (PB L 157 van 15.6.1978, blz. 34).

- Beschikking 80/755/EEG van de Commissie van 17 juli 1980 houdende machtiging om de voorgeschreven gegevens op de verpakkingen van zaaigranen te vermelden (PB L 207 van 9.8.1980, blz. 37), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 81/109/EEG van de Commissie (PB L 64 van 11.3.1981, blz. 13).

- Beschikking 81/675/EEG van de Commissie van 28 juli 1981 houdende vaststelling dat bepaalde sluitingssystemen zijn "sluitingssystemen die niet opnieuw kunnen worden gebruikt" in de zin van de Richtlijnen 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG en 70/458/EEG van de Raad (PB L 246 van 29.8.1981, blz. 26), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 86/563/EEG van de Commissie (PB L 327 van 22.11.1986, blz. 50).

- Beschikking 86/110/EEG van de Commissie van 27 februari 1986 betreffende de voorwaarden waaronder kan worden voorzien in uitzonderingen op het verbod om EEG-etiketten te gebruiken voor het opnieuw sluiten en het opnieuw etiketteren van verpakkingen met zaaizaad dat in derde landen is voortgebracht (PB L 93 van 8.4.1986, blz. 23).

- Richtlijn 93/17/EEG van de Commissie van 30 maart 1993 tot vaststelling van communautaire klassen voor basispootgoed van aardappelen en van de daarvoor geldende eisen en aanduidingen (PB L 106 van 30.4.1993, blz. 7).

- Beschikking 94/650/EG van de Commissie van 9 september 1994 betreffende het opzetten van een tijdelijk experiment inzake de verkoop van zaad in bulk aan de eindverbruiker (PB L 252 van 28.9.1994, blz. 15), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/174/EG (PB L 63 van 4.3.1998, blz. 31).

- Beschikking 98/320/EG van de Commissie van 27 april 1998 betreffende het opzetten van een tijdelijk experiment inzake zaadbemonstering en -controle overeenkomstig de Richtlijnen 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG en 69/208/EEG van de Raad (PB L 140 van 12.5.1998, blz. 14).

B. VOORSCHRIFTEN VAN ZWITSERLAND

- Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RO 1998 3033).

- Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420).

- Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781).

- Ordonnance de l'OFAG sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères et de chanvre (RO 1999 429)(3).

Deel 2 (wederzijdse erkenning van certificaten)

A. VOORSCHRIFTEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1. Basisteksten

- Richtlijn 66/400/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bietenzaad (PB L 125 van 11.7.1966, blz. 2290/66), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/72/EG (PB L 304 van 27.11.1996, blz. 10).

- Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen (PB L 125 van 11.7.1966, blz. 2298/66), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/72/EG (PB L 304 van 27.11.1996, blz. 10).

- Richtlijn 69/208/EEG van de Raad van 30 juni 1969 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (PB L 169 van 10.7.1969, blz. 3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/72/EG (PB L 304 van 27.11.1996, blz. 10).

2. Uitvoeringsbesluiten(4)

- Richtlijn 75/502/EEG van de Commissie van 25 juli 1975 ter beperking van de handel in zaaizaad van veldbeemdgras (Poa pratensis L.) tot officieel goedgekeurd zaaizaad van de categorieën "basiszaad" of "gecertificeerd zaad" (PB L 228 van 29.8.1975, blz. 26).

- Beschikking 81/675/EEG van de Commissie van 28 juli 1981 houdende vaststelling dat bepaalde sluitingssystemen zijn "sluitingssystemen die niet opnieuw kunnen worden gebruikt" in de zin van de Richtlijnen 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG en 70/458/EEG van de Raad (PB L 246 van 29.8.1981, blz. 26), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 86/563/EEG van de Raad (PB L 327 van 22.11.1986, blz. 50).

- Richtlijn 86/109/EEG van de Commissie van 27 februari 1986 waarbij de handel in zaaizaad van sommige soorten groenvoedergewassen, oliehoudende planten en vezelgewassen wordt beperkt tot zaaizaad dat officieel als "basiszaad" of als "gecertificeerd zaad" is goedgekeurd (PB L 93 van 8.4.1986, blz. 21), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/376/EEG van de Commissie (PB L 203 van 26.7.1991, blz. 108).

- Beschikking 86/110/EEG van de Commissie van 27 februari 1986 betreffende de voorwaarden waaronder kan worden voorzien in uitzonderingen op het verbod om EEG-etiketten te gebruiken voor het opnieuw sluiten en het opnieuw etiketteren van verpakkingen met zaaizaad dat in derde landen is voortgebracht (PB L 93 van 8.4.1996, blz. 23).

- Beschikking 87/309/EEG van de Commissie van 2 juni 1987 houdende machtiging om de voorgeschreven gegevens onuitwisbaar aan te brengen op de verpakkingen van zaaizaad van bepaalde soorten van voedergewassen (PB L 155 van 16.6.1987, blz. 26), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 97/125/EG van de Commissie (PB L 48 van 19.2.1997, blz. 35).

- Beschikking 92/195/EEG van de Commissie van 17 maart 1992 inzake een tijdelijk experiment op grond van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, ten aanzien van de verhoging van het maximumgewicht per partij (PB L 88 van 3.4.1992, blz. 59), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/203/EG van de Commissie (PB L 65 van 15.3.1996, blz. 41).

- Beschikking 94/650/EG van de Commissie van 9 september 1994, betreffende het opzetten van een tijdelijk experiment inzake de verkoop van zaad in bulk aan de eindverbruiker (PB L 252 van 28.9.1994, blz. 15), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/174/EG van de Commissie (PB L 63 van 4.3.1998, blz. 31).

- Beschikking 95/232/EG van de Commissie van 27 juni 1995 betreffende het opzetten van een tijdelijk experiment in het kader van Richtlijn 69/208/EEG van de Raad ten einde de voorwaarden vast te stellen waaraan zaad van hybriden en van mengrassen van kool- en van raapzaad moet voldoen (PB L 154 van 5.7.1995, blz. 22), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/173/EG van de Commissie (PB L 63 van 4.3.1998, blz. 30).

- Beschikking 96/202/EG van de Commissie van 4 maart 1996 betreffende het opzetten van een tijdelijk experiment inzake het maximumgehalte aan inert materiaal in sojazaad (PB L 65 van 15.3.1996, blz. 39).

- Beschikking 97/125/EG van de Commissie van 24 januari 1997 houdende machtiging om de voorgeschreven gegevens onuitwisbaar aan te brengen op de verpakkingen van zaaizaad van olie- en vezelgewassen en tot wijziging van Beschikking 87/309/EEG houdende machtiging om de voorgeschreven gegevens onuitwisbaar aan te brengen op de verpakkingen van zaaizaad van bepaalde soorten van voedergewassen (PB L 48 van 19.2.1997, blz. 35).

- Beschikking 98/320/EG van de Commissie van 27 april 1998 betreffende het opzetten van een tijdelijk experiment inzake zaadbemonstering en -controle overeenkomstig de Richtlijnen 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG en 69/208/EEG van de Raad (PB L 140 van 12.5.1998, blz. 14).

B. VOORSCHRIFTEN VAN ZWITSERLAND

- Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RO 1998 3033).

- Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420).

- Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781).

- Livre des semences du DFEP du 6 juin 1974, modifié en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 408).

C. BIJ INVOER VEREISTE CERTIFICATEN

a) Door de Europese Gemeenschap

De documenten als bedoeld bij Beschikking 95/514/EG van de Raad (PB L 296 van 9.12.1996, blz. 34), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/162/EG van de Raad (PB L 53 van 24.2.1998, blz. 21).

b) Door Zwitserland

De officiële EG- of OESO-etiketten voor verpakkingen, afgegeven door de in aanhangsel 2 bij deze bijlage vermelde instanties, alsmede de oranje of groene formulieren van de ISTA of een overeenkomstig analysecertificaat voor zaaizaad voor elke partij zaaizaad.

(1) In voorkomend geval, alleen voor zaaigranen of pootaardappelen.

(2) In voorkomend geval, alleen voor zaaigranen of pootaardappelen.

(3) In voorkomend geval, alleen voor zaaigranen of pootaardappelen.

(4) In voorkomend geval, met uitsluiting van zaaigranen en pootaardappelen.

Aanhangsel 2

Instanties die belast zijn met de controle en de certificering van zaaizaad

A. Europese Gemeenschap

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. Zwitserland

Service des Semences et Plants

RAC Changins

Nyon

Dienst für Saat- unf Pflanzgut

FAL Reckenholz

Zürich

Anhangsel 3

Door Zwitserland geaccepteerde afwijkende regelingen van de Gemeenschap(1)

a) Beschikkingen tot vrijstelling van bepaalde lidstaten van de toepassing, ten aanzien van bepaalde gewassen, van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen:

- Beschikking 69/270/EEG van de Commissie (PB L 220 van 1.9.1969, blz. 8)

- Beschikking 69/271/EEG van de Commissie (PB L 220 van 1.9.1969, blz. 9)

- Beschikking 69/272/EEG van de Commissie (PB L 220 van 1.9.1969, blz. 10)

- Beschikking 70/47/EEG van de Commissie (PB L 13 van 19.1.1970, blz. 26), gewijzigd bij Beschikking 80/301/EEG van de Commissie (PB L 68 van 14.3.1980, blz. 30)

- Beschikking 74/5/EEG van de Commissie (PB L 12 van 15.1.1974, blz. 13)

- Beschikking 74/361/EEG van de Commissie (PB L 196 van 19.7.1974, blz. 19)

- Beschikking 74/532/EEG van de Commissie (PB L 299 van 7.11.1974, blz. 14)

- Beschikking 80/301/EEG van de Commissie (PB L 68 van 14.3.1980, blz. 30)

- Beschikking 86/153/EEG van de Commissie (PB L 115 van 3.5.1986, blz. 26)

- Beschikking 89/101/EEG van de Commissie (PB L 38 van 10.2.1989, blz. 37).

b) Beschikkingen tot machtiging van sommige lidstaten om de handel in zaaizaad van bepaalde granen of pootgoed van bepaalde aardappelrassen te beperken (zie Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen - Twintigste volledige uitgave, kolom 4 (PB C 264 A van 30.8.1997, blz. 1)).

c) Beschikkingen tot machtiging van sommige lidstaten om strengere maatregelen te nemen met betrekking tot de aanwezigheid van Avena fatua in zaaigranen:

- Beschikking 74/269/EEG van de Commissie (PB L 141 van 24.5.1974, blz. 20), gewijzigd bij Beschikking 78/512/EEG van de Commissie (PB L 157 van 15.6.1978, blz. 35)(2)

- Beschikking 74/531/EEG van de Commissie (PB L 299 van 7.11.1974, blz. 13)

- Beschikking 95/75/EG van de Commissie (PB L 60 van 18.3.1995, blz. 30)

- Beschikking 96/334/EG van de Commissie (PB L 127 van 25.5.1996, blz. 39).

d) Beschikkingen tot machtiging van sommige lidstaten om, wat de handel in pootaardappelen betreft, voor hun gehele grondgebied of een gedeelte daarvan ten aanzien van bepaalde ziekten strengere maatregelen toe te passen dan op grond van de bijlagen I en II bij Richtlijn 66/403/EEG is vereist:

- Beschikking 93/231/EEG van de Commissie (PB L 106 van 30.4.1993, blz. 11), gewijzigd bij de Beschikking van de Commissie:

- 95/21/EG (PB L 28 van 7.2.1995, blz. 13),

- 95/76/EG (PB L 60 van 18.3.1995, blz. 31) en

- 96/332/EG (PB L 127 van 25.5.1996, blz. 31).

(1) In voorkomend geval, alleen voor rassen van granen of aardappelen.

(2) In voorkomend geval, alleen voor zaaigrassen of pootaardappelen.

AANHANGSEL 4

Lijst van derde landen(1)

Argentinië

Australië

Bulgarije

Canada

Chili

Hongarije

Israël

Kroatië

Marokko

Nieuw-Zeeland

Noorwegen

Polen

Roemenie

Slovenië

Slowakije

Tsjechische Republiek

Turkije

Uruguay

Verenigde Staten van Amerika

Zuid-Afrika

(1) Voor veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaizaad en het geproduceerde zaaizaad is de erkenning gebaseerd op Beschikking 95/514/EG van de Raad (PB L 296 van 9.12.1995, blz. 34), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/162/EG van de Raad (PB L 53 van 24.2.1998, blz. 21) en voor de controles op de instandhouding van rassen op Beschikking 97/788/EG van de Raad (PB L 322 van 25.11.1998, blz. 39). Voor Noorwegen geldt de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

BIJLAGE 7

INZAKE DE HANDEL IN WIJNBOUWPRODUCTEN

Artikel 1

De Partijen komen overeen om, op basis van de beginselen van niet-discriminatie en wederkerigheid, hun onderlinge handelsverkeer van wijnbouwproducten van oorsprong uit hun grondgebied te vergemakkelijken en te bevorderen op de in deze bijlage vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2

Deze bijlage is van toepassing voor de wijnbouwproducten die zijn omschreven:

- voor de Gemeenschap: in Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1627/98(2), en die onder de GN-codes 2009 60 en 2204 vallen;

- voor Zwitserland: in hoofdstuk 36 van de "Ordonnance sur les denrées alimentaires" van 1 maart 1995 en die onder de nummers 2009.60 en 2204 van het Zwitserse douanetarief vallen.

Artikel 3

In deze bijlage wordt, tenzij in de bijlage uitdrukkelijk anders is vermeld, bedoeld met:

a) "wijnbouwproduct van oorsprong uit" gevolgd door de naam van één van de Partijen: een product in de zin van artikel 2 dat op het grondgebied van de genoemde Partij uit uitsluitend op dit grondgebied geoogste druiven is bereid overeenkomstig het bepaalde in deze bijlage;

b) "geografische aanduiding": elke aanduiding, met inbegrip van de oorsprongsbenaming, in de zin van artikel 22 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom die aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie is gehecht (hierna "de TRIP's- Overeenkomst" genoemd), die door de wetten of de regelgeving van een Partij is erkend voor de omschrijving en de aanbieding van een in artikel 2 bedoeld wijnbouwproduct van oorsprong uit haar grondgebied;

c) "traditionele uitdrukking": een van oudsher gebruikte benaming, die vooral betrekking heeft op de productiemethode of de kwaliteit, kleur of type van een in artikel 2 bedoeld wijnbouwproduct, die in de wetgeving of de regelgeving van een Partij is erkend voor de omschrijving en de aanbieding van dat product van oorsprong uit het grondgebied van deze Partij;

d) "beschermde benaming": een geografische aanduiding of een traditionele uitdrukking als bedoeld onder respectievelijk b) en c), die krachtens deze bijlage beschermd is;

e) "omschrijving": de namen die worden gebruikt op de etikettering, in de documenten die het in artikel 2 bedoelde wijnbouwproduct begeleiden tijdens het vervoer, in de handelsdocumenten, met name rekeningen en leveringsbonnen, en in reclame;

f) "etikettering": alle omschrijvingen en andere aanduidingen, tekens, beeld- of handelsmerken die het in artikel 2 bedoelde wijnbouwproduct kenmerken en op dezelfde recipiënt worden aangebracht, inclusief op de verzegeling of de aan het recipiënt gehechte label en het omhulsel van de hals van de flessen;

g) "aanbiedingsvorm": de op de recipiënten inclusief de sluiting, de etikettering en de verpakking gebruikte namen;

h) "verpakking": het beschermende verpakkingsmateriaal, zoals papier, allerlei soorten verpakkingsstro, kartons en kisten, die worden gebruikt bij het vervoer van een of meer recipiënten en/of voor de aanbieding ervan met het oog op de verkoop aan de eindverbruiker.

TITEL I

BEPALINGEN INZAKE DE INVOER EN DE AFZET

Artikel 4

1. Het handelsverkeer tussen de Partijen van in artikel 2 bedoelde wijnbouwproducten van oorsprong uit hun respectieve grondgebied vindt plaats overeenkomstig de bij deze bijlage vastgestelde technische bepalingen. Met "technische bepalingen" worden bedoeld alle in aanhangsel 1 bedoelde bepalingen inzake de omschrijving van wijnbouwproducten, de oenologische procédés, de samenstelling van deze producten en de voorschriften inzake het vervoer en de afzet ervan.

2. Het Comité kan besluiten de werkingssfeer van lid 1 met andere gebieden uit te breiden.

3. De bepalingen van de in aanhangsel 1 vermelde wetten en besluiten betreffende de inwerkingtreding of de tenuitvoerlegging van deze wetten en besluiten, zijn niet van toepassing voor deze bijlage.

4. Deze bijlage laat de toepassing van nationale of communautaire bepalingen inzake het belastingstelsel, alsmede de daarmee verband houdende controlemaatregelen onverlet.

TITEL II

WEDERZIJDSE BESCHERMING VAN DE BENAMINGEN VAN DE IN ARTIKEL 2 BEDOELDE WIJNBOUWPRODUCTEN

Artikel 5

1. De Partijen nemen, overeenkomstig deze bijlage, alle maatregelen die nodig zijn voor de wederzijdse bescherming van de in artikel 6 bedoelde benamingen die gebruikt worden voor de omschrijving en de aanbieding van de in artikel 2 bedoelde wijnbouwproducten van oorsprong uit het grondgebied van de Partijen. Daartoe stelt elke Partij de passende rechtsmiddelen vast om een doeltreffende bescherming te garanderen en te voorkomen dat een traditionele uitdrukking of geografische aanduiding wordt gebruikt voor een wijnbouwproduct dat geen recht heeft op deze uitdrukking of aanduiding.

2. De beschermde benamingen van een Partij mogen uitsluitend worden gebruikt voor producten van oorsprong uit het grondgebied van de Partij waarop zij betrekking hebben en mogen slechts worden gebruikt onder de voorwaarden die zijn bepaald in de wetten en de regelgeving van deze Partij.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde bescherming sluit met name elk gebruik van een beschermde benaming uit voor in artikel 2 bedoelde wijnbouwproducten die niet van oorsprong zijn uit het vermelde geografische gebied, zelfs indien

- de werkelijke oorsprong van het product wordt vermeld;

- de betrokken geografische aanduiding in een andere taal is vertaald;

- deze benaming vergezeld gaat van uitdrukkingen als "genre", "type", "wijze", "imitatie", "methode" of soortgelijke uitdrukkingen.

4. Bij gelijkluidende geografische aanduidingen:

a) wordt, wanneer twee krachtens deze bijlage beschermde aanduidingen gelijkluidend zijn, elk van deze aanduidingen beschermd, op voorwaarde dat de verbruiker niet wordt misleid ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het wijnbouwproduct;

b) mag, wanneer een krachtens deze bijlage beschermde aanduiding gelijkluidend is met de naam van een geografisch gebied dat buiten het grondgebied van de Partijen is gelegen, deze naam worden gebruikt om een wijn die is geproduceerd in het geografisch gebied waarnaar de wijn verwijst te omschrijven en aan te bieden, op voorwaarde dat deze naam van oudsher en constant voor dit product is gebruikt, dat het gebruik ervan door het land van oorsprong is gereglementeerd en aan de consument niet ten onrechte de indruk wordt gegeven dat de wijn van oorsprong is uit het grondgebied van de betrokken Partij.

5. Bij gelijkluidende traditionele uitdrukkingen:

a) wordt, wanneer twee krachtens deze bijlage beschermde uitdrukkingen gelijkluidend zijn, elk van deze uitdrukkingen beschermd, op voorwaarde dat de verbruiker niet wordt misleid ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het wijnbouwproduct;

b) mag, wanneer een krachtens deze bijlage beschermde uitdrukking gelijkluidend is met de naam die wordt gebruikt voor een wijnbouwproduct dat niet van oorsprong is uit het grondgebied van de Partijen, deze benaming worden gebruikt om het wijnbouwproduct te omschrijven en aan te bieden, op voorwaarde dat ze hiervoor van oudsher en constant is gebruikt, dat het gebruik ervan voor dit doel door het land van oorsprong is gereglementeerd en dat aan de consument niet ten onrechte de indruk wordt gegeven dat de wijn van oorsprong is uit het grondgebied van de betrokken Partij.

6. Het Comité kan zo nodig praktische regels voor het gebruik vaststellen waardoor de in de leden 4 en 5 bedoelde gelijkluidende aanduidingen of uitdrukkingen van elkaar kunnen worden onderscheiden; zij houden er daarbij rekening mee dat de betrokken producenten billijk moeten worden behandeld en de consumenten niet mogen worden misleid.

7. De Partijen zien ervan af zich te beroepen op het bepaalde in artikel 24, leden 4 tot en met 7, van de TRIP's-Overeenkomst om de bescherming van een benaming van de andere Partij te weigeren.

8. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bedoelde exclusieve bescherming is van toepassing op de benaming "Champagne", die is opgenomen in de lijst van de Gemeenschap in aanhangsel bij deze bijlage. Deze exclusieve bescherming belet evenwel niet dat gedurende een overgangsperiode van twee jaar die loopt vanaf de inwerkingtreding van deze bijlage, de term "Champagne" mag worden gebruikt om bepaalde wijnen van oorsprong uit het kanton Vaud in Zwitserland te omschrijven en aan te bieden, op voorwaarde dat deze wijnen niet op het grondgebied van de Gemeenschap in de handel worden gebracht en de verbruiker niet wordt misleid ten aanzien van de werkelijke oorsprong van de wijn.

Artikel 6

De volgende benamingen zijn beschermd:

a) voor wijnbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap:

- aanduidingen die verwijzen naar de lidstaat van oorsprong van het wijnbouwproduct,

- de in aanhangsel 2 vermelde specifieke communautaire termen,

- de in aanhangsel 2 vermelde geografische aanduidingen en traditionele uitdrukkingen;

b) voor wijnbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland:

- de termen "Suisse", "Schweiz", "Svizzera", "Svizra" of elke andere naam waarmee dit land wordt aangeduid,

- de in aanhangsel 2 vermelde specifieke Zwitserse termen,

- de in aanhangsel 2 vermelde geografische aanduidingen en traditionele uitdrukkingen.

Artikel 7

1. Registratie van een handelsmerk voor een in artikel 2 bedoeld wijnbouwproduct dat een krachtens deze bijlage beschermde geografische aanduiding of traditionele uitdrukking bevat of daaruit bestaat, wordt geweigerd of wordt op verzoek van de belanghebbende ongeldig verklaard, wanneer het betrokken product niet van oorsprong is:

- uit de plaats die met de geografische aanduiding wordt aangeduid of

- uit de plaats waar de traditionele uitdrukking wordt gebruikt.

2. Een merk dat uiterlijk op 15 april 1995 was geregistreerd mag evenwel worden gebruikt tot en met 15 april 2005 op voorwaarde dat het vanaf de registrering daadwerkelijk zonder onderbreking is gebruikt.

Artikel 8

De Partijen nemen alle dienstige maatregelen om ervoor te zorgen dat, wanneer wijnbouwproducten van oorsprong uit de Partijen uit hun grondgebied worden uitgevoerd en buiten dat grondgebied worden afgezet, de krachtens deze bijlage beschermde benamingen van een Partij niet worden gebruikt voor de omschrijving en de aanbieding van dergelijke producten van oorsprong uit het grondgebied van de andere Partij.

Artikel 9

Voor zover de relevante wetgeving van de Partijen zulks toestaat, wordt de bij deze bijlage geboden bescherming ook verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen, alsmede aan overkoepelende organisaties, verenigingen en groeperingen van producenten, handelaren of consumenten, die hun zetel op het grondgebied van de andere Partij hebben.

Artikel 10

1. Wanneer de omschrijving of de aanbiedingsvorm van een wijnbouwproduct, inzonderheid in de etikettering of in de officiële documenten of handelsdocumenten of in de reclame, strijdig is met de uit deze bijlage voortvloeiende rechten, nemen de Partijen de nodige administratieve of gerechtelijke maatregelen om met name oneerlijke concurrentie te bestrijden of te voorkomen dat de beschermde benaming op een andere manier onrechtmatig wordt gebruikt.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen en acties worden inzonderheid in de volgende gevallen genomen:

a) wanneer de vertaling van in de wetgeving van de Gemeenschap of van Zwitserland bepaalde aanduidingen in een van de talen van de andere Partij een term oplevert die aanleiding kan geven tot misverstand ten aanzien van de oorsprong van het aldus omschreven en aangeboden wijnbouwproduct;

b) wanneer met betrekking tot een wijnbouwproduct waarvan de aanduiding krachtens deze bijlage wordt beschermd, in de aanbiedingsvorm, op de verpakking, dan wel in de reclame of in officiële documenten of handelsdocumenten aanduidingen, merken, namen, opschriften of afbeeldingen zijn aangebracht die direct of indirect onjuiste of bedrieglijke aanwijzingen bevatten omtrent de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke eigenschappen van het product;

c) wanneer een verpakking wordt gebruikt die misleidend zou kunnen zijn ten aanzien van de oorsprong van het wijnbouwproduct.

Artikel 11

Deze bijlage belet niet dat de Partijen aan de door deze bijlage beschermde aanduidingen een ruimere bescherming kunnen verlenen op grond van hun interne wetgeving of op grond van andere internationale overeenkomsten.

TITEL III

WEDERZIJDSE BIJSTAND VAN DE CONTROLE-INSTANTIES

Subtitel I

Voorafgaande bepalingen

Artikel 12

Voor de toepassing van het bepaalde in deze titel wordt verstaan onder:

a) "regelgeving inzake de handel in wijnbouwproducten": alle bij deze bijlage vastgestelde bepalingen;

b) "bevoegde autoriteit": elke autoriteit of elke dienst die door een Partij is aangewezen om toe te zien op de toepassing van de regelgeving inzake de handel in wijnbouwproducten;

c) "contactautoriteit": de instantie of de bevoegde autoriteit die door een Partij is aangewezen om te zorgen voor de noodzakelijke contacten met de contactautoriteit van de andere Partij;

d) "verzoekende autoriteit": een bevoegde autoriteit die door een Partij is aangewezen om verzoeken om bijstand op de bij deze titel bestreken gebieden in te dienen;

e) "aangezochte autoriteit": een door een Partij aangewezen bevoegde autoriteit of instantie waaraan een verzoek om bijstand op de bij deze titel bestreken gebieden wordt gericht;

f) "overtreding": elke overtreding van de regelgeving inzake de handel in wijnbouwproducten, alsmede elke poging tot overtreding van deze regelgeving.

Artikel 13

1. De Partijen verlenen elkaar wederzijds bijstand op de wijze en onder voorwaarden die in deze titel zijn bepaald. Zij zorgen voor de correcte toepassing van de regelgeving inzake de handel in wijnbouwproducten, met name door elkaar wederzijds bijstand te verlenen, overtredingen van deze wetgeving op te sporen en onderzoeken hierover uit te voeren.

2. De bijstand waarin deze titel voorziet laat de bepalingen inzake strafvordering of de rechtshulp de tussen Partijen in het kader van het strafrecht onverlet.

Subtitel II

Door de Partijen uit te voeren controles

Artikel 14

1. De Partijen treffen de nodige maatregelen om door middel van passende controlemaatregelen de in artikel 13 bedoelde bijstand te garanderen.

2. Deze controles worden hetzij systematisch, hetzij aan de hand van steekproeven uitgevoerd. Bij steekproefcontroles zorgen de Partijen ervoor dat het aantal, de aard en de frequentie van deze controles zodanig is dat ze representatief zijn.

3. De Partijen treffen de nodige maatregelen om het werk van de functionarissen van hun bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken; zij zorgen er met name voor dat deze

- toegang hebben tot de wijngaarden, de installaties voor de productie, de bereiding, de opslag en de verwerking van wijnbouwproducten, alsmede tot de middelen voor het vervoer van deze producten;

- toegang hebben tot de handelsruimten of pakhuizen, alsmede tot de transportmiddelen van ieder die wijnbouwproducten of producten die voor de bereiding van wijnbouwproducten kunnen worden gebruikt, met het oog op de verkoop in voorraad heeft, in de handel brengt of vervoert;

- de wijnbouwproducten en stoffen of producten die voor de bereiding van wijnbouwproducten kunnen worden gebruikt, kunnen inventariseren;

- monsters kunnen nemen van wijnbouwproducten die met het oog op de verkoop in voorraad worden gehouden, in de handel worden gebracht of worden vervoerd;

- kennis kunnen nemen van de gegevens in de boekhouding of andere documenten die nuttig zijn voor de controle en daarvan kopieën of uittreksels kunnen nemen;

- passende conservatoire maatregelen kunnen nemen met betrekking tot de productie, de bereiding, de bewaring, het vervoer, de omschrijving, de aanbieding, de uitvoer naar het grondgebied van de andere Partij en de afzet van de wijnbouwproducten of van voor de bereiding van wijnbouwproducten bestemde producten, wanneer een gegrond vermoeden bestaat dat een ernstige overtreding van de onderhavige bijlage is begaan en inzonderheid dat frauduleuze handelingen zijn gepleegd of er gevaar is voor de volksgezondheid.

Artikel 15

1. Wanneer een Partij verscheidene bevoegde autoriteiten aanwijst, zorgt zij voor de coördinatie van de activiteiten van deze autoriteiten.

2. Elke Partij wijst één enkele contactautoriteit aan. Deze autoriteit:

- zendt de aanvragen om samenwerking met het oog op de toepassing van deze titel door aan de contactautoriteit van de andere Partij,

- neemt van voornoemde autoriteit dergelijke aanvragen in ontvangst, die zij vervolgens doorzendt aan de bevoegde autoriteit of autoriteiten van de Partij waaronder zij ressorteert,

- vertegenwoordigt deze Partij ten aanzien van de andere Partijen in het kader van in subtitel III bedoelde samenwerking,

- stelt de andere Partij in kennis van de ter uitvoering van artikel 14 getroffen maatregelen.

Subtitel III

Wederzijdse bijstand tussen controle-autoriteiten

Artikel 16

1. Op verzoek van de verzoekende autoriteit verstrekt de aangezochte autoriteit haar alle dienstige inlichtingen die het haar mogelijk maken zich ervan te vergewissen dat de regelgeving inzake het handelsverkeer van wijnbouwproducten correct wordt toegepast, met name inlichtingen betreffende geconstateerde of geplande activiteiten die een overtreding van deze regelgeving vormen of zouden kunnen vormen.

2. Op een met redenen omkleed verzoek van de verzoekende autoriteit, voert de aangezochte autoriteit een speciale controle uit, of doet zij het nodige om een dergelijke controle te laten uitvoeren, dan wel controles die het mogelijk maken de doelstellingen te verwezenlijken.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde aangezochte autoriteit handelt alsof ze voor eigen rekening of op verzoek van een autoriteit van haar eigen land zou handelen.

4. De verzoekende autoriteit kan, in overleg met de aangezochte autoriteit, functionarissen die bij haar in dienst zijn of die in dienst zijn bij een andere bevoegde autoriteit van de Partij die zij vertegenwoordigt, aanwijzen

- hetzij om in de kantoren van de bevoegde autoriteiten die ressorteren onder de Partij waar de aangezochte autoriteit is gevestigd, gegevens te verzamelen betreffende de correcte toepassing van de regelgeving inzake het handelsverkeer van wijnbouwproducten of betreffende controleacties, met name om kopieën van vervoerdocumenten en andere documenten of uittreksels uit registers te maken;

- hetzij om hulp te bieden bij de op grond van lid 2 vereiste activiteiten.

De in het eerste streepje bedoelde kopieën mogen slechts worden gemaakt met instemming van de aangezochte autoriteit.

5. De verzoekende autoriteit die een overeenkomstig lid 4, eerste alinea, aangewezen functionaris naar het grondgebied van een andere Partij wenst te zenden om de in het tweede streepje van voornoemde alinea bedoelde controleactiviteiten bij te wonen, meldt dit tijdig, vóór het begin van deze activiteiten, aan de aangezochte autoriteit. De functionarissen van de aangezochte autoriteit behouden steeds de leiding over de controleactiviteiten.

De functionarissen van de verzoekende autoriteit:

- leggen een schriftelijk mandaat voor waarin hun identiteit en hun functie is omschreven,

- genieten, onder het voorbehoud van de beperkingen die de wetgeving van de aangezochte autoriteit aan de eigen functionarissen oplegt bij de uitoefening van de betrokken controles:

- de in artikel 14, lid 3, bedoelde toegangsrechten,

- een informatierecht ten aanzien van de resultaten van de door de functionarissen van de aangezochte autoriteit op grond van artikel 14, lid 3, uitgevoerde controles,

- gedragen zich tijdens de controle overeenkomstig de regels en gebruiken die de functionarissen van de Partij op het grondgebied waarvan de controleactiviteit plaatsvindt, in acht moeten nemen.

6. De in dit artikel bedoelde met redenen omklede verzoeken worden aan de verzoekende autoriteit van de betrokken Partij meegedeeld via de contactautoriteit van voornoemde Partij. Hetzelfde geldt voor

- de antwoorden op deze verzoeken,

- de mededelingen betreffende de toepassing van de leden 2, 4 en 5.

In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea en om de samenwerking tussen de Partijen doeltreffender en sneller te maken, kunnen deze laatste in bepaalde gevallen toestaan dat een bevoegde autoriteit

- haar met redenen omklede verzoeken of haar mededelingen rechtstreeks richt tot een bevoegde autoriteit van de andere Partij,

- rechtstreeks antwoordt op de met redenen omklede verzoeken of de mededelingen die zij ontvangt van een bevoegde autoriteit van de andere Partij.

In dat geval melden deze autoriteiten dit onverwijld aan de contactautoriteit van de betrokken Partij.

Artikel 17

Wanneer een bevoegde autoriteit van een Partij redenen heeft om te vermoeden dat of verneemt dat:

- een wijnbouwproduct niet voldoet aan de regelgeving inzake de handel in deze producten of dat fraude is gepleegd bij het verkrijgen of bij de afzet van een dergelijk product, en

- dit feit van specifiek belang is voor een Partij en aanleiding zou kunnen geven tot administratieve maatregelen of rechtsvervolging,

meldt zij dit onverwijld via de contactautoriteit waaronder zij ressorteert aan de contactautoriteit van de betrokken Partij.

Artikel 18

1. De verzoeken in het kader van deze titel worden schriftelijk gedaan. Bij deze verzoeken worden de documenten gevoegd die nodig zijn om op het verzoek te kunnen antwoorden. Wanneer de situatie een dringend antwoord vereist, kunnen mondeling gedane verzoeken worden aanvaard, maar deze moeten onverwijld schriftelijk worden bevestigd.

2. In de overeenkomstig lid 1 gedane verzoeken worden volgende gegevens vermeld:

- naam van de verzoekende autoriteit,

- gevraagde maatregel,

- doel van of reden voor het verzoek,

- betrokken wetgeving, voorschriften of andere rechtsmiddelen,

- zo juist en volledig mogelijke aanduidingen betreffende de natuurlijke personen of rechtspersonen waarop de onderzoeken betrekking hebben,

- een samenvatting van de relevante feiten.

3. De verzoeken worden gesteld in een van de officiële talen van de Partijen.

4. Indien een verzoek niet aan de formele voorwaarden voldoet, kan worden gevraagd dat het wordt verbeterd of aangevuld; het is evenwel mogelijk conservatoire maatregelen vast te stellen.

Artikel 19

1. De aangezochte autoriteit deelt de resultaten van de onderzoeken aan de verzoekende autoriteit mee in de vorm van documenten, gewaarmerkte kopieën, rapporten en soortgelijke teksten.

2. De in lid 1 bedoelde documenten kunnen worden vervangen door computergegevens, in welke vorm ook, die tot hetzelfde doel strekken.

Artikel 20

1. De Partij waaronder de aangezochte autoriteit ressorteert kan weigeren bijstand uit hoofde van deze titel te verlenen indien deze bijstand afbreuk zou kunnen doen aan de soevereiniteit, de openbare orde, de veiligheid of andere essentiële belangen van deze Partij.

2. Indien de verzoekende autoriteit om een bijstand verzoekt die zij zelf niet zou kunnen verlenen indien zij erom zou worden gevraagd, vestigt zij in haar verzoek de aandacht op dit feit. De aangezochte autoriteit moet dan beslissen welk gevolg zij aan dit verzoek zal geven.

3. Indien de bijstand wordt geweigerd, moeten deze beslissing en de redenen ervoor onverwijld aan de verzoekende autoriteit worden meegedeeld.

Artikel 21

1. De in de artikelen 16 en 17 bedoelde gegevens worden verstrekt samen met alle dienstige documenten of andere bewijsstukken, en met vermelding van de administratieve maatregelen of rechtsvervolgingen waartoe eventueel is besloten, en hebben met name betrekking op:

- de samenstelling en de organoleptische kenmerken van het betrokken wijnbouwproduct,

- de omschrijving en de aanbiedingsvorm van het product,

- de naleving van de voor de productie, bereiding of afzet voorgeschreven regels.

2. De contactautoriteiten die betrokken zijn bij de zaak waarvoor de in de artikelen 16 en 17 bedoelde procedure voor wederzijdse bijstand is ingeleid, houden elkaar onverwijld op de hoogte van:

- het verloop van de onderzoeken, met name in de vorm van rapporten en andere documenten of informatiemiddelen,

- de administratieve of juridische gevolgen waartoe deze onderzoeken hebben geleid.

3. De door de toepassing van deze verordening veroorzaakte verplaatsingskosten zijn voor rekening van de Partij die een functionaris heeft aangewezen voor de in artikel 16, leden 2 en 4, bedoelde maatregelen.

4. Dit artikel laat de nationale bepalingen inzake geheimhouding in het kader van een gerechtelijk onderzoek onverlet.

Subtitel IV

Algemene bepalingen

Artikel 22

1. In het kader van de toepassing van de subtitels II en III kan de bevoegde autoriteit van een Partij de bevoegde autoriteit van de andere Partij vragen monsters te nemen overeenkomstig de hiervoor op het grondgebied van deze Partij geldende bepalingen.

2. De aangezochte autoriteit bewaart de overeenkomstig lid 1 genomen monsters en wijst met name het laboratorium aan dat deze monsters zal onderzoeken. De verzoekende autoriteit kan een ander laboratorium aanwijzen om een controleonderzoek van de genomen monsters uit te voeren. Daartoe verstrekt de aangezochte autoriteit een passend aantal monsters aan de verzoekende autoriteit.

3. Indien de verzoekende autoriteit en de aangezochte autoriteit het oneens zijn over de resultaten van het in lid 2 bedoelde onderzoek, wordt door een in gezamenlijk overleg aangewezen laboratorium een arbitrageanalyse uitgevoerd.

Artikel 23

1. Elke inlichting die, in welke vorm ook, ter uitvoering van deze titel wordt verstrekt, heeft een vertrouwelijk karakter. Ze wordt gedekt door het beroepsgeheim en geniet de bescherming die aan soortgelijke informatie wordt verleend door de ter zake geldende wetgeving van de Partij die ze heeft ontvangen, of door de overeenkomstige bepalingen die gelden voor de communautaire autoriteiten, naar gelang van het geval.

2. Het bepaalde in deze titel verplicht een Partij waarvan de wetgeving of de administratieve gebruiken inzake de bescherming van industriële en commerciële geheimen striktere bepalingen bevatten dan die welke in deze titel zijn vastgesteld, niet inlichtingen te verstrekken, indien de verzoekende Partij geen voorzieningen treft om zich aan deze striktere bepalingen te houden.

3. De verkregen inlichtingen mogen slechts worden gebruikt voor de toepassing van deze titel; zij mogen op het grondgebied van een Partij slechts voor andere doeleinden worden gebruikt na de voorafgaande schriftelijke toelating van de administratieve autoriteit die ze heeft verstrekt en zijn bovendien onderworpen aan de door deze autoriteit opgelegde beperkingen.

4. Het bepaalde in lid 1 belet niet dat de betrokken inlichtingen mogen worden gebruikt in het kader van rechtszaken of administratieve maatregelen die eventueel achteraf zouden worden ingesteld wegens overtredingen van het gemene strafrecht, op voorwaarde dat ze zijn verkregen in het kader van internationale rechtshulp.

5. De Partijen kunnen in hun processen-verbaal, rapporten en getuigenverklaringen, alsmede tijdens de procedures en vervolgingen voor de rechtbanken, de overeenkomstig het bepaalde in deze titel verkregen inlichtingen en de geraadpleegde documenten als bewijs aanhalen.

Artikel 24

De natuurlijke personen of rechtspersonen en de groeperingen van deze personen wier beroepsactiviteiten het voorwerp van de in deze titel bedoelde controles kunnen uitmaken, mogen deze controles niet belemmeren en moeten ze te allen tijde vergemakkelijken.

TITEL IV

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 25

De titels I en II zijn niet van toepassing op de in artikel 2 bedoelde wijnbouwproducten die

a) in transitoverkeer op het grondgebied van een van de Partijen zijn of

b) die van oorsprong zijn uit het grondgebied van een van de Partijen en die in kleine hoeveelheden tussen de Partijen worden verzonden overeenkomstig de voorwaarden en de procedures die zijn bepaald in aanhangsel 3 van deze bijlage.

Artikel 26

De Partijen

a) verstrekken elkaar op de datum van inwerkingtreding van de bijlage

- de lijst van de instanties die bevoegd zijn voor de opstelling van de documenten die overeenkomstig artikel 4, lid 1, het vervoer van wijnbouwproducten begeleiden,

- de lijst van de instanties die bevoegd zijn voor de opstelling van het attest van oorsprongsbenaming in de documenten die overeenkomstig artikel 4, lid 1, het vervoer van wijnbouwproducten begeleiden,

- de lijst van de bevoegde autoriteiten en de contactautoriteiten als bedoeld in artikel 12, onder b) en c),

- de lijst van de laboratoria die gemachtigd zijn de in artikel 22, lid 2, bedoelde analyses uit te voeren;

b) raadplegen elkaar en verstrekken elkaar informatie over de maatregelen die elk van de Partijen met het oog op de toepassing van deze bijlage heeft genomen. Zij stellen elkaar inzonderheid wederzijds in kennis van hun respectieve wetsbepalingen en verstrekken elkaar een overzicht van de administratieve en gerechtelijke besluiten die voor de correcte toepassing ervan van bijzonder belang zijn.

Artikel 27

1. De krachtens artikel 6, lid 7, van de overeenkomst opgerichte "Werkgroep wijnbouwproducten", hierna de "Werkgroep" genoemd, onderzoekt alle vraagstukken in verband met deze bijlage en de tenuitvoerlegging ervan.

2. De Werkgroep onderzoekt periodiek de ontwikkeling van de interne wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Partijen op de door deze bijlage bestreken gebieden. Zij stelt met name voorstellen op die zij aan het Comité voorlegt om de aanhangsels van deze bijlage aan te passen en bij te werken.

Artikel 28

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 8, mogen de wijnbouwproducten die bij de inwerkingtreding van deze bijlage waren geproduceerd, bereid, omschreven en aangeboden op een wijze die in overeenstemming was met de interne wetgeving of regelgeving van de Partijen, maar bij deze bijlage verboden zijn, in de handel worden gebracht totdat de voorraden uitgeput zijn.

2. De wijnbouwproducten die zijn geproduceerd, bereid, omschreven en aangeboden in overeenstemming met deze bijlage, maar waarvan de productie, bereiding, omschrijving en aanbiedingsvorm als gevolg van een wijziging daarvan niet langer in overeenstemming is met deze bijlage, mogen worden afgezet totdat de voorraden uitgeput zijn, tenzij het Comité een ander besluit neemt.

Artikel 29

1. De Partijen plegen overleg indien de ene Partij van mening is dat de andere Partij een uit deze bijlage voortvloeiende verplichting niet is nagekomen.

2. De Partij die het overleg vraagt, verstrekt de andere Partij alle gegevens die nodig zijn voor een grondig onderzoek van het betrokken geval.

3. In gevallen waarin uitstel de volksgezondheid in gevaar zou kunnen brengen of afbreuk zou kunnen doen aan de doeltreffendheid van de maatregelen om fraude te voorkomen, mogen zonder voorafgaand overleg passende voorlopige beschermende maatregelen worden genomen, op voorwaarde dat er onmiddellijk nadat die maatregelen zijn genomen, overleg plaatsvindt.

4. Wanneer de Partijen tijdens het in de leden 1 en 3 bedoelde overleg niet tot overeenstemming zijn gekomen, kan de Partij die om het overleg heeft verzocht of de in lid 3 bedoelde maatregelen heeft genomen, passende beschermende maatregelen nemen om een juiste toepassing van deze bijlage mogelijk te maken.

Artikel 30

De toepassing van de Briefwisseling tussen de Gemeenschap en Zwitserland betreffende de samenwerking inzake de officiële controle op wijn, die op 15 oktober 1984 te Brussel is ondertekend, wordt geschorst zolang deze bijlage in werking is.

(1) PB L 84 van 27.3.1987, blz. 1.

(2) PB L 210 van 28.7.1998, blz. 8.

Aanhangsel 1

Lijst van de in artikel 4 bedoelde wetten en besluiten betreffende wijnbouwproducten

A. Wetten en besluiten die van toepassing zijn bij de invoer en de afzet in Zwitserland van wijnbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap

BETROKKEN WETTEN EN BESLUITEN(1)

1. 373 R 2805: Verordening (EEG) nr. 2805/73 van de Commissie van 12 oktober 1973 houdende vaststelling van de lijst van in bepaalde gebieden voortgebrachte witte kwaliteitswijnen en ingevoerde witte kwaliteitswijnen met een bijzonder gehalte aan zwaveldioxide, en houdende overgangsbepalingen betreffende het gehalte aan zwaveldioxide in vóór 1 oktober 1973 voortgebrachte wijnen (PB L 289 van 16.10.1973, blz. 21), laatstelijk gewijzigd bij:

- 373 R 0966: Verordening (EEG) nr. 966/77 van de Commissie (PB L 115 van 6.5.1977, blz. 7).

2. 374 R 2319: Verordening (EEG) nr. 2319/74 van de Commissie van 10 september 1974 houdende bepaling van sommige wijngaardoppervlakten waarvan de tafelwijnen een totaal natuurlijk alcoholgehalte van ten hoogste 17° mogen hebben (PB L 248 van 11.9.1974, blz. 7).

3. 375 L 0106: Richtlijn 75/106/EEG van de Raad van 19 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het voorverpakken naar volume van bepaalde vloeistoffen in voorverpakkingen met bepaalde inhoud (PB L 42 van 15.2.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

- 389 L 0676: Richtlijn 89/676/EEG van de Raad (PB L 398 van 30.12.1989, blz. 18).

4. 376 L 0895: Richtlijn 76/895/EEG van de Raad van 23 november 1976 betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit (PB L 340 van 9.12.1976, blz. 26), laatstelijk gewijzigd bij:

- 397 L 0041: Richtlijn 97/41/EG van de Raad (PB L 184 van 12.7.1997, blz. 33).

5. 378 R 1972: Verordening (EEG) nr. 1972/78 van de Commissie van 16 augustus 1978 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de oenologische procédés (PB L 226 van 17.8.1978, blz. 11), gewijzigd bij:

- 380 R 0045: Verordening (EEG) nr. 45/80 van de Commissie (PB L 7 van 11.1.1980, blz. 12).

6. 379 L 0700: Richtlijn 79/700/EEG van de Commissie van 24 juli 1979 tot vaststelling van communautaire bemonsteringsmethoden voor de officiële controle op residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit (PB L 207 van 15.8.1979, blz. 26).

7. 384 R 2394: Verordening (EEG) nr. 2394/84 van de Commissie van 20 augustus 1984 tot bepaling, voor de wijnoogstjaren 1984/1985 en 1985/1986, van de gebruiksvoorwaarden voor ionenwisselende harsen en tot vaststelling van de toepassingsbepalingen voor de bereiding van gerectificeerde geconcentreerde druivenmost (PB L 224 van 21.8.1984, blz. 8), laatstelijk gewijzigd bij:

- 386 R 2751: Verordening (EEG) nr. 2751/86 van de Commissie (PB L 253 van 5.9.1986, blz. 11).

8. 385 R 3804: Verordening (EEG) nr. 3804/85 van de Raad van 20 december 1985 tot vaststelling van de lijst van de met wijnstokken beplante arealen in bepaalde Spaanse gebieden waar tafelwijn een lager dan het door de Gemeenschap voorgeschreven effectief alcoholgehalte mag hebben (PB L 367 van 31.12.1985, blz. 37).

9. 386 R 0305: Verordening (EEG) nr. 305/86 van de Commissie van 12 februari 1986 betreffende het maximumtotaalgehalte aan zwaveldioxide van vóór 1 september 1986 geproduceerde wijn van oorsprong uit de Gemeenschap en, gedurende een overgangsperiode, van ingevoerde wijn (PB L 38 van 13.2.1986, blz. 13).

10. 386 R 1888: Verordening (EEG) nr. 1888/86 van de Commissie van 18 juni 1986 inzake het maximum totaal zwaveldioxidegehalte van bepaalde mousserende wijnen van oorsprong uit de Gemeenschap die vóór 1 september 1986 zijn geproduceerd en, gedurende een overgangsperiode, voor ingevoerde mousserende wijn (PB L 163 van 19.6.1986, blz. 19).

11. 386 R 2094: Verordening (EEG) nr. 2094/86 van de Commissie van 3 juli 1986 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het gebruik van calciumtartraat voor ontzuring van bepaalde wijnbouwproducten in sommige streken van zone A (PB L 180 van 4.7.1986, blz. 17), gewijzigd bij:

- 386 R 2736: Verordening (EEG) nr. 2736/86 van de Commissie (PB L 252 van 4.9.1986, blz. 15).

12. 387 R 0822: Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB L 84 van 27.3.1987, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

- 398 R 1627: Verordening (EG) nr. 1627/98 van de Raad (PB L 210 van 28.7.1998, blz. 8).

13. 387 R 0823: Verordening (EEG) nr. 823/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (PB L 84 van 27.3.1987, blz. 59), laatstelijk gewijzigd bij:

- 396 R 1426: Verordening (EG) nr. 1426/96 van de Raad (PB L 184 van 24.7.1996, blz. 1).

14. 388 R 3377: Verordening (EEG) nr. 3377/88 van de Commissie van 28 oktober 1988 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd om op bepaalde voorwaarden een extra verhoging van het alcoholgehalte van bepaalde wijnen toe te staan (PB L 296 van 29.10.1988, blz. 69).

15. 388 R 4252: Verordening (EEG) nr. 4252/88 van de Raad van 21 december 1988 inzake de bereiding en de afzet van in de Gemeenschap voortgebrachte likeurwijn (PB L 373 van 31.12.1988, blz. 59), laatstelijk gewijzigd bij:

- 398 R 1629: Verordening (EG) nr. 1629/98 van de Raad (PB L 210 van 28.7.1998, blz. 11).

16. 389 L 0107: Richtlijn 89/107/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake levensmiddelenadditieven die in voor menselijke voeding bestemde waren mogen worden gebruikt (PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27), gewijzigd bij:

- 394 L 0034: Richtlijn 94/34/EEG van de Raad (PB L 237 van 10.9.1994, blz. 1).

17. 389 L 0109: Richtlijn 89/109/EEG van de Raad van 21 december 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PB L 40 van 11.2.1989, blz. 38), gerectificeerd in PB L 347 van 28.11.1989, blz. 37.

18. 389 L 0396: Richtlijn 89/396/EEG van de Raad van 14 juni 1989 betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de Partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren (PB L 186 van 30.6.1989, blz. 21), laatstelijk gewijzigd bij:

- 392 L 0 011: Richtlijn 92/11/EEG van de Raad (PB L 65 van 11.3.1992, blz. 32).

19. 389 R 2202: Verordening (EEG) nr. 2202/89 van de Commissie van 20 juli 1989 betreffende de definitie van versnijding, wijnbereiding, bottelaar en bottelen (PB L 209 van 21.7.1989, blz. 31).

20. 389 R 2392: Verordening (EEG) nr. 2392/89 van de Raad van 24 juli 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivenmost (PB L 232 van 9.8.1989, blz. 13), laatstelijk gewijzigd bij:

- 396 R 1427: Verordening (EG) nr. 1427/96 van de Raad (PB L 184 van 24.7.1996, blz. 3).

21. 390 L 0642: Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71), laatstelijk gewijzigd bij:

- 397 L 0071: Richtlijn 97/71/EG van de Commissie van 15 december 1997 (PB L 347 van 18.12.1997, blz. 42).

22. 390 R 2676: Verordening (EEG) nr. 2676/90 van de Commissie van 17 september 1990 tot vaststelling van de in de wijnsector toe te passen communautaire analysemethoden (PB L 272 van 3.10.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

- 397 R 0822: Verordening (EG) nr. 822/97 van de Commissie (PB L 117 van 7.5.1997, blz. 10).

23. 390 R 3201: Verordening (EEG) nr. 3201/90 van de Commissie van 16 oktober 1990 houdende uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivenmost (PB L 309 van 8.11.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

- 398 R 0847: Verordening (EG) nr. 847/98 van de Commissie (PB L 120 van 23.4.1998, blz. 14).

Voor de toepassing van deze bijlage wordt de verordening als volgt aangevuld:

Het bepaalde in artikel 9, lid 2, tweede alinea, en in lid 3 is niet van toepassing.

24. 390 R 3220: Verordening (EEG) nr. 3220/90 van de Commissie van 7 november 1990 tot vaststelling van de voorwaarden voor bepaalde oenologische procédés en behandelingen op grond van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad (PB L 308 van 8.11.1990, blz. 22), laatstelijk gewijzigd bij:

- 397 R 2053: Verordening (EEG) nr. 2053/97 van de Commissie (PB L 287 van 21.10.1997, blz. 15).

25. 391 R 3223: Verordening (EEG) nr. 3223/91 van de Commissie van 5 november 1991 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd om op bepaalde voorwaarden een extra verhoging van het alcoholgehalte van bepaalde tafelwijnen toe te staan (PB L 305 van 6.11.1991, blz. 14).

26. 391 R 3895: Verordening (EEG) nr. 3895/91 van de Raad van 11 december 1991 tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van speciale wijnen (PB L 368 van 31.12.1991, blz. 1).

27. 391 R 3901: Verordening (EEG) nr. 3901/91 van de Commissie van 18 december 1991 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de aanduiding en de presentatie van speciale wijnen (PB L 368 van 31.12.1991, blz. 15).

28. 392 R 1238: Verordening (EEG) nr. 1238/92 van de Commissie van 8 mei 1992 houdende vaststelling van de in de sector wijn toe te passen communautaire methoden voor de analyse van neutrale alcohol (PB L 130 van 15.5.1992, blz. 13).

29. 392 R 2332: Verordening (EEG) nr. 2332/92 van de Raad van 13 juli 1992 betreffende de in de Gemeenschap vervaardigde mousserende wijnen (PB L 231 van 13.8.1992, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

- 398 R 1629: Verordening (EG) nr. 1629/98 van de Raad (PB L 210 van 28.7.1998, blz. 11).

30. 392 R 2333: Verordening (EEG) nr. 2333/92 van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van mousserende wijn en mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd (PB L 231 van 13.8.1992, blz. 9), laatstelijk gewijzigd bij:

- 396 R 1429: Verordening (EG) nr. 1429/96 van de Raad (PB L 184 van 24.7.1996, blz. 9).

31. 392 R 3459: Verordening (EEG) nr. 3459/92 van de Commissie van 30 november 1992 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een extra verhoging van het alcoholgehalte van tafelwijnen en in bepaalde gebieden voorgebrachte kwaliteitswijn toe te staan (PB L 350 van 1.12.1992, blz. 60).

32. 393 R 0315: Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 37 van 13.2.1993, blz. 1).

33. 393 R 586: Verordening (EEG) nr. 586/93 van de Commissie van 12 maart 1993 houdende afwijking van de bepalingen inzake het gehalte aan vluchtige zuren van bepaalde wijnen (PB L 61 van 13.3.1993, blz. 39), laatstelijk gewijzigd bij:

- 396 R 0695: Verordening (EG) nr. 693/96 van de Commissie (PB L 97 van 18.4.1996, blz. 17).

34. 393 R 2238: Verordening (EEG) nr. 2238/93 van de Commissie van 26 juli 1993 betreffende de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de wijnbouwsector bij te houden registers (PB L 200 van 10.8.1993, blz. 10), gerectificeerd in PB L 301 van 8.12.1993, blz. 29.

Voor de toepassing van de bijlage wordt de verordening als volgt aangepast:

a) wanneer het document als bewijs van de benaming van oorsprong, als bedoeld in artikel 7 van de verordening, geldt worden de vermeldingen in het in artikel 7, lid 1, onder c), eerste streepje, bedoelde geval gewaarmerkt:

- op de exemplaren nr. 1, nr. 2 en nr. 4, wanneer het het in Verordening (EEG) nr. 2719/92 bedoelde document betreft; of

- op de exemplaren nr. 1 en nr. 2 wanneer het het in Verordening (EEG) nr. 3649/92 bedoelde document betreft;

b) in geval van vervoer als bedoeld in artikel 8, lid 2, gelden de volgende regels:

i) voor het in Verordening (EEG) nr. 2719/92 bedoelde document:

- exemplaar nr. 2 vergezelt het product vanaf de plaats van lading tot de plaats van lossing in Zwitserland en wordt aan de geadresseerde of zijn vertegenwoordiger overhandigd,

- exemplaar nr. 4 of een gewaarmerkte kopie van exemplaar nr. 4 wordt door de geadresseerde aan de bevoegde Zwitserse autoriteiten overhandigd;

ii) voor het in Verordening (EEG) nr. 3649/92 bedoelde document:

- exemplaar nr. 2 vergezelt het product vanaf de plaats van lading tot de plaats van lossing in Zwitserland en wordt aan de geadresseerde of aan zijn vertegenwoordiger overhandigd,

- een gewaarmerkte kopie van exemplaar nr. 2 wordt door de geadresseerde aan de bevoegde Zwitserse autoriteiten overhandigd;

c) afgezien van de in artikel 3 bedoelde gegevens moet, overeenkomstig Richtlijn 89/396/EEG van de Raad (PB L 186 van 30.6.1989, blz. 21), in het document ook een vermelding worden aangebracht die het mogelijk maakt de Partij waartoe het wijnbouwproduct behoort te identificeren.

35. 393 R 3111: Verordening (EG) nr. 3111/93 van de Commissie van 10 november 1993 tot vaststelling van de in de artikelen 3 en 12 van Verordening (EEG) nr. 4252/88 bedoelde lijsten van in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitslikeurwijn (PB L 278 van 11.11.1993, blz. 48), gewijzigd bij:

- 398 R 0693: Verordening (EG) nr. 693/98 van de Commissie van 27 maart 1998 (PB L 96 van 28.3.1998, blz. 17).

36. 394 L 0036: Richtlijn 94/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 30 juni 1994 inzake kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PB L 237 van 10.9.1994, blz. 13), gerectificeerd in PB L 252 van 4.10.1996, blz. 23.

37. 394 R 2733: Verordening (EG) nr. 2733/94 van de Commissie van 9 november 1994 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een extra verhoging van het alcoholgehalte van tafelwijnen en in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn toe te staan (PB L 289 van 10.11.1994, blz. 5).

38. 394 R 3299: Verordening (EG) nr. 3299/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de wijnsector in Oostenrijk (PB L 341 van 30.12.1994, blz. 37), gewijzigd bij:

- 395 R 0670: Verordening (EG) nr. 670/95 van de Commissie (PB L 70 van 30.3.1995).

39. 395 L 0002: Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 februari 1995 betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (PB L 61 van 18.3.1995, blz. 1), gewijzigd bij:

- 396 L 0085: Richtlijn 96/85/EG van het Europees Parlement en van de Raad (PB L 86 van 28.3.1997, blz. 4).

40. 395 R 0554: Verordening (EG) nr. 554/95 van de Commissie van 13 maart 1995 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van mousserende wijn en mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd (PB L 56 van 14.3.1995, blz. 3), gewijzigd bij:

- 396 R 1915: Verordening (EG) nr. 1915/96 van de Commissie (PB L 252 van 4.10.1996, blz. 10).

41. 395 R 0593: Verordening (EG) nr. 593/95 van de Commissie van 17 maart 1995 tot vaststelling van een overgangsmaatregel voor 1995 inzake het versnijden van tafelwijn in Spanje (PB L 60 van 18.3.1995, blz. 3).

42. 395 R 0594: Verordening (EG) nr. 594/95 van de Commissie van 17 maart 1995 tot vaststelling, voor het jaar 1995, van een overgangsmaatregel met betrekking tot het totale zuurgehalte van in Spanje en Portugal vervaardigde tafelwijn die op de markt van deze lidstaten ter consumptie wordt aangeboden (PB L 60 van 18.3.1995, blz. 5).

43. 395 R 0878: Verordening (EG) nr. 878/95 van de Commissie van 21 april 1995 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 822/87 wat de aanzuring van de in 1994/1995 in de provincies Verona en Piazenca (Italië) geproduceerde verrijkte wijn betreft (PB L 91 van 22.4.1995, blz. 1).

44. 395 R 2729: Verordening (EG) nr. 2729/95 van de Commissie van 27 november 1995 betreffende het natuurlijke alcohol-volumegehalte van in het wijnoogstjaar 1995/1996 geproduceerde "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" en "Prosecco del Montello e dei Colli Asolani", alsmede het totale minimum alcohol-volumegehalte van de cuvées bestemd voor de bereiding ervan (PB L 284 van 28.11.1995, blz. 5).

45. 396 R 1128: Verordening (EG) nr. 1128/96 van de Commissie van 24 juni 1996 houdende uitvoeringsbepalingen voor het versnijden van tafelwijn in Spanje (PB L 150 van 25.6.1996, blz. 13).

46. 398 R 0881: Verordening (EG) nr. 881/98 van de Commissie van 24 april 1998 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de bescherming van de voor bepaalde soorten v.q.p.r.d. gebruikte aanvullende traditionele aanduidingen (PB L 124 van 25.4.1998, blz. 22).

WETTEN EN BESLUITEN WAARVAN DE PARTIJEN AKTE NEMEN

De Partijen nemen akte van de inhoud van de volgende wetten en besluiten:

B. Wetten en besluiten die van toepassing zijn bij de invoer en de afzet in de Gemeenschap van wijnbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland

BETROKKEN WETTEN EN BESLUITEN(2)

1. Loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (RO 1998 3033) (Federale landbouwwet van 29 april 1998).

2. Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin du 7 décembre 1998 (RO 1999 86) (Verordening inzake de wijnbouw en de invoer van wijn van 7 december 1998).

3. Ordonnance de l'OFAG sur l'assortiment fédéral des cépages et l'examen des variétés du 7 decembre 1998 (RO 1999 535) (Verordening van de OFAG betreffende de federale indeling van de wijnstokrassen en het onderzoek van de wijnstokrassen van 7 december 1998).

4. Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI) (Federale wet inzake levensmiddelen en gebruiksvoorwerpen (Levensmiddelenwet) van 9 oktober 1992, laatstelijk gewijzigd op 29 april 1998 (RO 1998 3033).

5. Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) (Verordening inzake levensmiddelen) van 1 maart 1995, laatstelijk gewijzigd op 7 december 1998 (RO 1999 303).

Voor de toepassing van deze bijlage wordt deze verordening aangepast als volgt:

a) ter uitvoering van de artikelen 11 tot en met 16 zijn de volgende oenologische procédés en behandelingen toegestaan:

1) beluchting of toevoeging van argon, stikstof of zuurstof;

2) warmtebehandelingen;

3) het gebruik in droge wijnen, en in hoeveelheden van maximaal 5 %, van onverdunde, gezonde en verse wijnmoer die gisten bevat die afkomstig zijn van de recente verificatie van droge wijnen;

4) centrifugatie en filtratie, met of zonder inerte filtratietoeslagstof, op voorwaarde dat hierdoor geen ongewenste residuen in het aldus behandelde product achterblijven;

5) het gebruik van wijnbereidingsfermenten;

6) het gebruik van bereidingen van gistschillen tot maximaal 40 g per hectoliter;

7) het gebruik van plyvinylpolypyrrolidon tot maximaal 80 g per hectoliter;

8) het gebruik van melkzuurbacteriën in wijnsuspensie;

9) toevoeging van een of meer van de volgende stoffen, ter bevordering van de ontwikkeling van fermenten:

- toevoeging van diammoniumfosfaat of van ammoniumsulfaat tot maximaal 0,3 g per liter,

- toevoeging van ammoniumsulfiet of ammoniumbisulfiet, tot maximaal 0,2 g per liter; deze producten kunnen ook samen worden gebruikt tot maximaal 0,3 g per liter, onverminderd bovengenoemd maximum van 0,2 g per liter voor ieder product afzonderlijk;

- toevoeging van thiaminedichloorhydraat tot maximaal 0,6 mg per liter uitgedrukt in thiamine;

10) gebruik van kooldioxide, van argon of van stikstof, afzonderlijk dan wel onderling vermengd, uitsluitend om een inerte atmosfeer te scheppen en het product onder afsluiting van lucht te behandelen;

11) toevoeging van kooldioxide, op voorwaarde dat het gehalte aan kooldioxide van de aldus behandelde wijn niet meer bedraagt dan 2 g per liter;

12) gebruik, onder de in de Zwitserse voorschriften gestelde voorwaarden, van zwaveldioxide, kaliumbisulfiet of kaliumetabisulfiet, ook kaliumdisulfiet of kaliumpyrosulfiet genoemd;

13) toevoeging van sorbinezuur of van kaliumsorbaat, mits het uiteindelijke gehalte aan sorbinezuur van het behandelde product dat voor rechtstreekse menselijke consumptie in het verkeer wordt gebracht, niet meer bedraagt dan 200 mg per liter;

14) toevoeging van L-ascorbinezuur, tot maximaal 150 mg per liter;

15) toevoeging van citroenzuur ter stabilisatie van de wijn, mits het definitieve gehalte van de behandelde wijn niet meer bedraagt dan 1 g per liter;

16) gebruik van wijnsteenzuur voor aanzuring, op voorwaarde dat het oorspronkelijke zuurgehalte met niet meer dan 2,5 g per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur, wordt verhoogd;

17) gebruik van een of meer van de volgende stoffen voor ontzuring:

- neutraal kaliumtartraat,

- kaliumbicarbonaat,

- calciumcarbonaat dat eventueel kleine hoeveelheden dubbel calciumzout van L(+)-wijnsteenzuur en L(-)-appelzuur bevat,

- calciumtartraat of wijnsteenzuur,

- homogene bereiding van wijnsteenzuur en calciumcarbonaat in gelijke delen, fijn verpulverd;

18) klaring door middel van een of meer van de volgende stoffen voor oenologisch gebruik:

- voedselgelatine,

- vislijm,

- caseïne en kaliumcaseïnaten,

- dierlijk eiwit,

- bentoniet,

- siliciumdioxide in de vorm van een gel of van een colloïdale oplossing,

- kaolien,

- tannine,

- pectolytische enzymen,

- enzymatische bereiding van betaglucanase tot maximaal 3 g bereiding per hectoliter;

19) toevoeging van tannine;

20) behandeling van de wijnen met kool voor oenologisch gebruik tot maximaal 100 g droog product per hectoliter;

21) behandeling

- van witte wijn en roséwijn met kaliumferrocyanide,

- van rode wijn met kaliumferrocyanide of met calciumfitaat, op voorwaarde dat in de aldus behandelde wijnen residueel ijzer aanwezig blijft;

22) toevoeging van metawijnsteenzuur tot maximaal 100 mg per liter;

23) gebruik van Arabische gom;

24) gebruik van DL-wijnsteenzuur, ook wel racemisch zuur genoemd, of een neutraal kaliumzout om het teveel aan calcium te doen neerslaan;

25) gebruik voor de bereiding van mousserende wijn die wordt verkregen door gisting op fles en waarvan de moer door degorgering wordt afgescheiden:

- van calciumalginaat of

- van kaliumalginaat;

26) het gebruik van kopersulfaat om een smaak- of geurgebrek van de wijn weg te nemen, tot maximaal 1 g per hectoliter, op voorwaarde dat het kopergehalte van een aldus behandeld product niet hoger is dan 1 mg per liter;

27) toevoeging van kaliumbitartraat om het neerslaan van wijnsteen te bevorderen;

28) toevoeging van karamel om de kleur van likeurwijnen te intensiveren;

29) gebruik van calciumsulfaat voor de bereiding van likeurwijn, op voorwaarde dat het sulfaatgehalte van de aldus behandelde wijn niet hoger is dan 2 g per liter, uitgedrukt in kaliumsulfaat;

30) behandeling door electrodialyse om de wijnsteen in wijn te stabiliseren, overeenkomstig de voorwaarden die zijn bepaald in de door het Office international de la vigne et du vin (OIV) vastgestelde regels;

31) het gebruik van urease om het ureumgehalte van wijn te verlagen, overeenkomstig de voorwaarden die zijn bepaald in de regels die door het Office international de la vigne et du vin (OIV) zijn vastgesteld;

32) toevoeging van distillaat van wijn of van rozijnen of krenten of van neutrale alcohol uit wijnbouwproducten voor de bereiding van likeurwijn overeenkomstig de bijzondere voorwaarden die bij de Zwitserse regelgeving zijn vastgesteld;

33) toevoeging aan druiven, druivenmost of wijn, overeenkomstig de bijzondere voorwaarden die door de Zwitserse regelgeving zijn vastgesteld in verband met saccharose, van geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost om het natuurlijk alcoholgehalte te verhogen;

34) toevoeging van druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost voor het verzoeten van wijn, overeenkomstig de bijzondere voorwaarden die bij de Zwitserse regelgeving zijn vastgesteld;

b) in afwijking van het bepaalde in artikel 371 van de Ordonnance, is versnijding van een Zwitserse wijn met wijn van een andere oorsprong verboden:

- voor roséwijnen en rode wijnen van de categorieën 1 en 2 (wijn met oorsprongsbenaming of met aanduiding van herkomst) vanaf de 1e januari van het vierde jaar na de inwerkingtreding van deze bijlage;

- voor de andere wijnen dan die bedoeld in het eerste streepje, van de categorieën 1 en 2 (wijn met oorsprongsbenaming en wijn met herkomstaanduiding), vanaf de inwerkingtreding van deze bijlage;

c) in afwijking van artikel 373 van de Ordonnance zijn de regels voor de omschrijving en de aanbieding die welke gelden voor uit derde landen ingevoerde producten als bedoeld in de volgende verordeningen:

1) 389 R 2392: Verordening (EEG) nr. 2392/89 van de Raad van 24 juli 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivenmost (PB L 232 van 9.8.1989, blz. 13), laatstelijk gewijzigd bij:

- 396 R 1427: Verordening (EG) nr. 1427/96 van de Raad (PB L 184 van 24.7.1996, blz. 3).

Voor de toepassing van deze bijlage wordt de verordening aangepast als volgt:

aa) wanneer de Zwitserse wijn in Zwitserland is verpakt in recipiënten met een nominaal volume van 60 l of minder kan de in de artikelen 25, lid 1, onder c), en in 26, lid 1, onder c), van de verordening bedoelde aanduiding van de importeur worden vervangen door die van de Zwitserse producent, kelderhouder, handelaar of bottelaar;

bb) in afwijking van het bepaalde in artikel 2, lid 3, onder i), in artikel 28, lid 1, en in artikel 43, lid 1, onder b), van de verordening kan de term "tafelwijn" eventueel aangevuld met de aanduiding "landwijn", worden gebruikt voor Zwitserse wijnen met herkomstaanduiding (wijnen van categorie 2), overeenkomstig de bij de Zwitserse regelgeving vastgestelde voorwaarden;

cc) in afwijking van het bepaalde in artikel 30, lid 1, onder b), van de verordening is de aanduiding van één of meer wijnstokrassen toegestaan indien de Zwitserse wijn voor ten minste 85 % is verkregen uit druiven van het vermelde ras of van de vermelde rassen. Indien verscheidene rassen worden vermeld, worden ze vermeld in dalende volgorde van hun aandeel in het totaal;

dd) in afwijking van het bepaalde in artikel 31, lid 1, onder a), van de verordening mag voor een wijn van de categorie 1 of 2 het oogstjaar worden vermeld indien deze wijn voor ten minste 85 % is verkregen uit druiven die in het betrokken jaar zijn geoogst;

2) 390 R 3210: Verordening (EEG) nr. 3201/90 van de Commissie van 16 oktober 1990 houdende uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivenmost (PB L 309 van 8.11.1990, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

- 398 R 0847: Verordening (EG) nr. 847/98 van de Commissie van 22 april 1998 (PB L 120 van 23.4.1998, blz. 14).

Voor de toepassing van deze bijlage wordt de verordening aangepast als volgt:

aa) in afwijking van het bepaalde in artikel 9, lid 1, van de verordening, kan het alcoholgehalte worden vermeld per tiende volumepercent;

bb) in afwijking van het bepaalde in artikel 14, lid 7, mogen de termen "demi-sec" en "moelleux" worden vervangen door respectievelijk de termen "légèrement doux" en "demi-doux";

3) 392 R 2333: Verordening (EEG) nr. 2333/92 van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van mousserende wijn en mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd (PB L 231 van 13.8.1992, blz. 9), laatstelijk gewijzigd bij:

- 396 R 1429: Verordening (EG) nr. 1429/96 van de Raad (PB L 184 van 24.7.1996, blz. 9).

Voor de toepassing van de bijlage wordt de verordening aangepast als volgt:

met de term "producerende lidstaat" in artikel 6, lid 2, derde alinea, wordt geacht ook Zwitserland te worden bedoeld;

4) 395 R 0554: Verordening (EG) nr. 554/95 van de Commissie van 13 maart 1995 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van mousserende wijn en mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd (PB L 56 van 14.3.1995, blz. 3), gewijzigd bij:

- 396 R 1915: Verordening (EG) nr. 1915/96 van de Commissie (PB L 252 van 4.10.1996, blz. 10).

Voor de toepassing van deze bijlage wordt de verordening aangepast als volgt:

in afwijking van het bepaalde in artikel 2, eerste alinea, van de verordening, mag het effectieve alcoholgehalte worden aangeduid in tienden van een volumepercent.

6. Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Verordening inzake de toegelaten toevoegingsmiddelen in levensmiddelen) van 26 juni 1995, laatstelijk gewijzigd op 30 januari 1998 (RO 1998 530).

7. Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Verordening inzake vreemde stoffen in en de bestanddelen van levensmiddelen) van 26 juni 1995, laatstelijk gewijzigd op 30 januari 1998 (RO 1998 273).

8. 375 L 0106: Richtlijn 75/106/EEG van de Raad van 19 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het voorverpakken naar volume van bepaalde vloeistoffen in voorverpakkingen met bepaalde inhoud (PB L 42 van 16.2.1975, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

- 389 L 0676: Richtlijn 89/676/EEG van de Raad 5PB L 398 van 30.12.1989, blz. 18).

9. 393 R 2238: Verordening (EEG) nr. 2238/98 van de Commissie van 26 juli 1993 betreffende de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de wijnsector bij te houden registers (PB L 200 van 10.8.1993, blz. 10), gerectificeerd in PB L 301 van 8.12.1993, blz. 29.

Voor de toepassing van de bijlage wordt de verordening aangepast als volgt:

a) bij elke invoer van wijnbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland in de Gemeenschap moet een geleidedocument worden overgelegd dat is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de verordening. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, moet het geleidedocument worden opgesteld overeenkomstig het model in bijlage III bij de verordening. Afgezien van de in artikel 3 bedoelde gegevens moet in het document een aanduiding worden opgenomen die het mogelijk maakt de Partij waartoe het wijnbouwproduct behoort te identificeren;

b) het onder a) bedoelde geleidedocument vervangt het invoerdocument als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3590/85 van de Commissie van 18 december 1985 betreffende het bij invoer van wijn, druivensap en druivenmost voorgeschreven attest en analyseverslag (PB L 343 van 20.12.1985, blz. 20), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 960/98 van de Commissie van 7 mei 1998 (PB L 135 van 8.5.1998, blz. 4);

c) wanneer in de verordening de termen "lidstaat" of "lidstaten" of "communautaire of nationale bepalingen" worden gebruikt, worden deze vermeldingen geacht te verwijzen naar Zwitserland, respectievelijk de Zwitserse wetgeving.

WETTEN EN BESLUITEN WAARVAN DE PARTIJEN AKTE NEMEN

De Partijen nemen akte van de inhoud van de volgende wetten en besluiten:

(1) Voor de communautaire wetgeving, situatie per 1 augustus 1998: Voor de Zwitserse wetgeving, situatie per 1 januari 1999.

(2) Voor de communautaire wetgeving, situatie per 1 augustus 1998; Voor de Zwitserse wetgeving, situatie per 1 januari 1999..

Aanhangsel 2

BESCHERMDE BENAMINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6

A. Beschermde benamingen voor wijnbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap

I. Specifieke communautaire termen:

1.1. De hierna vermelde termen, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 823/87 van de Raad(1) houdende vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1426/96(2):

i) de aanduiding "in een bepaald gebied voortgebrachte kwaliteitswijn", met inbegrip van de afkorting "v.q.p.r.d." en de gelijkwaardige aanduidingen en afkortingen in de andere talen van de Gemeenschap;

ii) de aanduiding "in een bepaald gebied voortgebrachte mousserende kwaliteitswijn", met inbegrip van de afkorting "v.m.q.p.r.d.", en de gelijkwaardige aanduidingen en afkortingen in de andere talen van de Gemeenschap, en de aanduidingen "Sekt bestimmter Anbaugebiete" of "Sekt b.A";

iii) de aanduiding "in een bepaald gebied voortgebrachte kwaliteitsparelwijn", met inbegrip van de afkorting "v.p.q.p.r.d.", en de gelijkwaardige aanduidingen en afkortingen in de andere talen van de Gemeenschap;

iv) de aanduiding "in een bepaald gebied voortgebrachte kwaliteitslikeurwijn", met inbegrip van de afkorting "v.l.q.p.r.d.", en de gelijkwaardige aanduidingen en afkortingen in de andere talen van de Gemeenschap.

1.2. De hierna vermelde aanduidingen, bedoeld in Verordening (EEG) nr. 4252/88 van de Raad inzake de bereiding en de afzet van in de Gemeenschap voortgebrachte likeurwijnen(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1629/98 van de Raad(4):

- "οίνος φυσικός γλυκύς" ("vin doux naturel")

- "vino generoso"

- "vino generoso de licor"

- "vinho generoso"

- "víno dulce natural"

- "vino dolce naturale"

- "vinho dolce natural"

- "vin doux naturel".

1.3. De term "Crémant"

II. Geografische aanduidingen en traditionele uitdrukkingen per lidstaat

I. Wijnen van oorsprong uit Duitsland

II. Wijnen van oorsprong uit Frankrijk

III. Wijnen van oorsprong uit Spanje

IV. Wijnen van oorsprong uit Griekenland

V. Wijnen van oorsprong uit Italië

VI. Wijnen van oorsprong uit Luxemburg

VII. Wijnen van oorsprong uit Portugal

VIII. Wijnen van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk

IX. Wijnen van oorsprong uit Oostenrijk

I. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

(A) Geografische aanduidingen

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Namen van de bepaalde gebieden

- Ahr

- Baden

- Franken

- Hessische Bergstrasse

- Mittelrhein

- Mosel-Saar-Ruwer

- Nahe

- Pfalz

- Rheingau

- Rheinhessen

- Saale-Unstrut

- Sachsen

- Württemberg

1.2. Namen van de deelgebieden, gemeenten of delen van gemeenten

1.2.1. Bepaald gebied Ahr

(a) Deelgebieden:

Bereich Walporzheim/Ahrtal

(b) Grosslage:

Klosterberg

(c) Einzellagen:

Blume

Burggarten

Goldkaul

Hardtberg

Herrenberg

Laacherberg

Mönchberg

Pfaffenberg

Sonnenberg

Steinkaul

Übigberg

(d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Ahrbrück

Ahrweiler

Altenahr

Bachem

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dernau

Ehlingen

Heimersheim

Heppingen

Lohrsdorf

Marienthal

Mayschoss

Neuenahr

Pützfeld

Rech

Reimerzhoven

Walporzheim

1.2.2. Bepaald gebied Hessische Bergstrasse

(a) Deelgebieden:

Bereich Starkenburg

Bereich Umstadt

(b) Grosslagen:

Rott

Schlossberg

Wolfsmagen

(c) Einzellagen:

Eckweg

Fürstenlager

Guldenzoll

Hemsberg

Herrenberg

Höllberg

Kalkgasse

Maiberg

Paulus

Steingeröll

Steingerück

Steinkopf

Stemmler

Streichling

(d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Alsbach

Bensheim

Bensheim-Auerbach

Bensheim-Schönberg

Dietzenbach

Erbach

Gross-Umstadt

Hambach

Heppenheim

Klein-Umstadt

Rossdorf

Seeheim

Zwingenberg

1.2.3. Bepaald gebied Mittelrhein

(a) Deelgebieden:

Bereich Loreley

Bereich Siebengebirge

(b) Grosslagen:

Burg-Hammerstein

Burg Rheinfels

Gedeonseck

Herrenberg

Lahntal

Loreleyfelsen

Marxburg

Petersberg

Schloss Reichenstein

Schloss Schönburg

Schloss Stahleck

(c) Einzellagen:

Brünnchen

Fürstenberg

Gartenlay

Klosterberg

Römerberg

Schloß Stahlberg

Sonne

St. Martinsberg

Wahrheit

Wolfshöhle

(d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Ariendorf

Bacharach

Bacharach-Steeg

Bad Ems

Bad Hönningen

Boppard

Bornich

Braubach

Breitscheid

Brey

Damscheid

Dattenberg

Dausenau

Dellhofen

Dörscheid

Ehrenbreitstein

Ehrental

Ems

Engenhöll

Erpel

Fachbach

Filsen

Hamm

Hammerstein

Henschhausen

Hirzenach

Kamp-Bornhofen

Karthaus

Kasbach-Ohlenberg

Kaub

Kestert

Koblenz

Königswinter

Lahnstein

Langscheid

Leubsdorf

Leutesdorf

Linz

Manubach

Medenscheid

Nassau

Neurath

Niederburg

Niederdollendorf

Niederhammerstein

Niederheimbach

Nochern

Oberdiebach

Oberdollendorf

Oberhammerstein

Obernhof

Oberheimbach

Oberwesel

Osterspai

Patersberg

Perscheid

Rheinbreitbach

Rheinbrohl

Rheindiebach

Rhens

Rhöndorf

Sankt-Goar

Sankt-Goarshausen

Schloss Fürstenberg

Spay

Steeg

Trechtingshausen

Unkel

Urbar

Vallendar

Weinähr

Wellmich

Werlau

Winzberg

1.2.4. Bepaald gebied Mosel-Saar-Ruwer

(a) Algemeen:

Mosel

Moseltaler

Ruwer

Saar

(b) Deelgebieden:

Bereich Bernkastel

Bereich Moseltor

Bereich Obermosel

Bereich Saar-Ruwer

Bereich Zell

(c) Grosslagen:

Badstube

Gipfel

Goldbäumchen

Grafschaft

Köningsberg

Kurfürstlay

Münzlay

Nacktarsch

Probstberg

Römerlay

Rosenhang

Sankt Michael

Scharzlay

Schwarzberg

Schwarze Katz

Vom heissem Stein

Weinhex

(d) Einzellagen:

Abteiberg

Adler

Altarberg

Altärchen

Altenberg

Annaberg

Apotheke

Auf der Wiltingerkupp

Blümchen

Bockstein

Brauneberg

Braunfels

Brüderberg

Bruderschaft

Burg Warsberg

Burgberg

Burglay

Burglay-Felsen

Burgmauer

Busslay

Carlsfelsen

Doctor

Domgarten

Domherrenberg

Edelberg

Elzhofberg

Engelgrube

Engelströpfchen

Euchariusberg

Falkenberg

Falklay

Felsenkopf

Fettgarten

Feuerberg

Frauenberg

Funkenberg

Geisberg

Goldgrübchen

Goldkupp

Goldlay

Goldtröpfchen

Grafschafter Sonnenberg

Großer Herrgott

Günterslay

Hahnenschrittchen

Hammerstein

Hasenberg

Hasenläufer

Held

Herrenberg

Herrenberg

Herzchen

Himmelreich

Hirschlay

Hirtengarten

Hitzlay

Hofberger

Honigberg

Hubertusberg

Hubertuslay

Johannisbrünnchen

Juffer

Kapellchen

Kapellenberg

Kardinalsberg

Karlsberg

Kätzchen

Kehrnagel

Kirchberg

Kirchlay

Klosterberg

Klostergarten

Klosterkammer

Klosterlay

Klostersegen

Königsberg

Kreuzlay

Krone

Kupp

Kurfürst

Lambertuslay

Laudamusberg

Laurentiusberg

Lay

Leiterchen

Letterlay

Mandelgraben

Marienberg

Marienburg

Marienburger

Marienholz

Maximiner

Maximiner Burgberg

Maximiner

Meisenberg

Monteneubel

Moullay-Hofberg

Mühlenberg

Niederberg

Niederberg-Helden

Nonnenberg

Nonnengarten

Osterlämmchen

Paradies

Paulinsberg

Paulinslay

Pfirsichgarten

Quiriniusberg

Rathausberg

Rausch

Rochusfels

Römerberg

Römergarten

Römerhang

Römerquelle

Rosenberg

Rosenborn

Rosengärtchen

Rosenlay

Roterd

Sandberg

Schatzgarten

Scheidterberg

Schelm

Schießlay

Schlagengraben

Schleidberg

Schlemmertröpfchen

Schloß Thorner Kupp

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlay

Sonnenuhr

St. Georgshof

St. Martin

St. Matheiser

Stefanslay

Steffensberg

Stephansberg

Stubener

Treppchen

Vogteiberg

Weisserberg

Würzgarten

Zellerberg

(e) Gemeenten of delen van gemeenten:

Alf

Alken

Andel

Avelsbach

Ayl

Bausendorf

Beilstein

Bekond

Bengel

Bernkastel-Kues

Beuren

Biebelhausen

Biewer

Bitzingen

Brauneberg

Bremm

Briedel

Briedern

Brodenbach

Bruttig-Fankel

Bullay

Burg

Burgen

Cochem

Cond

Detzem

Dhron

Dieblich

Dreis

Ebernach

Ediger-Eller

Edingen

Eitelsbach

Ellenz-Poltersdorf

Eller

Enkirch

Ensch

Erden

Ernst

Esingen

Falkenstein

Fankel

Fastrau

Fell

Fellerich

Filsch

Filzen

Fisch

Flussbach

Franzenheim

Godendorf

Gondorf

Graach

Grewenich

Güls

Hamm

Hatzenport

Helfant-Esingen

Hetzerath

Hockweiler

Hupperath

Igel

Irsch

Kaimt

Kanzem

Karden

Kasel

Kastel-Staadt

Kattenes

Kenn

Kernscheid

Kesten

Kinheim

Kirf

Klotten

Klüsserath

Kobern-Gondorf

Koblenz

Köllig

Kommlingen

Könen

Konz

Korlingen

Kövenich

Köwerich

Krettnach

Kreuzweiler

Kröv

Krutweiler

Kues

Kürenz

Langsur

Lay

Lehmen

Leiwen

Liersberg

Lieser

Löf

Longen

Longuich

Lorenzhof

Lörsch

Lösnich

Maring-Noviand

Maximin Grünhaus

Mehring

Mennig

Merl

Mertesdorf

Merzkirchen

Mesenich

Metternich

Metzdorf

Meurich

Minheim

Monzel

Morscheid

Moselkern

Moselsürsch

Moselweiss

Müden

Mühlheim

Neef

Nehren

Nennig

Neumagen-Dhron

Niederemmel

Niederfell

Niederleuken

Niedermennig

Nittel

Noviand

Oberbillig

Oberemmel

Oberfell

Obermennig

Oberperl

Ockfen

Olewig

Olkenbach

Onsdorf

Osann-Monzel

Palzem

Pellingen

Perl

Piesport

Platten

Pölich

Poltersdorf

Pommern

Portz

Pünderich

Rachtig

Ralingen

Rehlingen

Reil

Riol

Rivenich

Riveris

Ruwer

Saarburg

Scharzhofberg

Schleich

Schoden

Schweich

Sehl

Sehlem

Sehndorf

Sehnhals

Senheim

Serrig

Soest

Sommerau

St. Aldegund

Staadt

Starkenburg

Tarforst

Tawern

Temmels

Thörnich

Traben-Trarbach

Trarbach

Treis-Karden

Trier

Trittenheim

Ürzig

Valwig

Veldenz

Waldrach

Wasserliesch

Wawern

Wehlen

Wehr

Wellen

Wiltingen

Wincheringen

Winningen

Wintersdorf

Wintrich

Wittlich

Wolf

Zell

Zeltingen-Rachtig

Zewen-Oberkirch

1.2.5. Bepaald gebied Nahe

(a) Deelgebieden:

Bereich Kreuznach

Bereich Schloss Böckelheim

Bereich Nahetal

(b) Grosslagen:

Burgweg

Kronenberg

Paradiesgarten

Pfarrgarten

Rosengarten

Schlosskapelle

Sonnenborn

(c) Einzellagen:

Abtei

Alte Römerstraße

Altenberg

Altenburg

Apostelberg

Backöfchen

Becherbrunnen

Berg

Bergborn

Birkenberg

Domberg

Drachenbrunnen

Edelberg

Felsenberg

Felseneck

Forst

Frühlingsplätzchen

Galgenberg

Graukatz

Herrenzehntel

Hinkelstein

Hipperich

Hofgut

Hölle

Höllenbrand

Höllenpfad

Honigberg

Hörnchen

Johannisberg

Kapellenberg

Karthäuser

Kastell

Katergrube

Katzenhölle

Klosterberg

Klostergarten

Königsgarten

Königsschloß

Krone

Kronenfels

Lauerweg

Liebesbrunnen

Löhrer Berg

Lump

Marienpforter

Mönchberg

Mühlberg

Narrenkappe

Nonnengarten

Osterhöll

Otterberg

Palmengarten

Paradies

Pastorei

Pastorenberg

Pfaffenstein

Ratsgrund

Rheingrafenberg

Römerberg

Römerhelde

Rosenberg

Rosenteich

Rothenberg

Saukopf

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenweg

Sonnenlauf

St. Antoniusweg

St. Martin

Steinchen

Steyerberg

Straußberg

Teufelsküche

Tilgesbrunnen

Vogelsang

Wildgrafenberg

(d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Alsenz

Altenbamberg

Auen

Bad Kreuznach

Bad Münster-Ebernburg

Bayerfeld-Steckweiler

Bingerbrück

Bockenau

Boos

Bosenheim

Braunweiler

Bretzenheim

Burg Layen

Burgsponheim

Cölln

Dalberg

Desloch

Dorsheim

Duchroth

Ebernburg

Eckenroth

Feilbingert

Gaugrehweiler

Genheim

Guldental

Gutenberg

Hargesheim

Heddesheim

Hergenfeld

Hochstätten

Hüffelsheim

Ippesheim

Kalkofen

Kirschroth

Langenlonsheim

Laubenheim

Lauschied

Lettweiler

Mandel

Mannweiler-Cölln

Martinstein

Meddersheim

Meisenheim

Merxheim

Monzingen

Münster

Münster-Sarmsheim

Münsterappel

Niederhausen

Niedermoschel

Norheim

Nussbaum

Oberhausen

Obermoschel

Oberndorf

Oberstreit

Odernheim

Planig

Raumbach

Rehborn

Roxheim

Rüdesheim

Rümmelsheim

Schlossböckelheim

Schöneberg

Sobernheim

Sommerloch

Spabrücken

Sponheim

St. Katharinen

Staudernheim

Steckweiler

Steinhardt

Schweppenhausen

Traisen

Unkenbach

Wald Erbach

Waldalgesheim

Waldböckelheim

Waldhilbersheim

Waldlaubersheim

Wallhausen

Weiler

Weinsheim

Windesheim

Winterborn

Winzenheim

1.2.6. Bepaald gebied Rheingau

(a) Deelgebied:

Bereich Johannisberg

(b) Grosslagen:

Burgweg

Daubhaus

Deutelsberg

Erntebringer

Gottesthal

Heiligenstock

Honigberg

Mehrhölzchen

Steil

Steinmacher

(c) Einzellagen:

Dachsberg

Doosberg

Edelmann

Fuschsberg

Gutenberg

Hasensprung

Hendelberg

Herrnberg

Höllenberg

Jungfer

Kapellenberg

Kilzberg

Klaus

Kläuserweg

Klosterberg

Königin

Langenstück

Lenchen

Magdalenenkreuz

Marcobrunn

Michelmark

Mönchspfad

Nußbrunnen

Rosengarten

Sandgrub

Schönhell

Schützenhaus

Selingmacher

Sonnenberg

St. Nikolaus

Taubenberg

Viktoriaberg

(d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Assmannshausen

Aulhausen

Böddiger

Eltville

Erbach

Flörsheim

Frankfurt

Geisenheim

Hallgarten

Hattenheim

Hochheim

Johannisberg

Kiedrich

Lorch

Lorchhausen

Mainz-Kostheim

Martinsthal

Massenheim

Mittelheim

Niederwalluf

Oberwalluf

Oestrich

Rauenthal

Reichartshausen

Rüdesheim

Steinberg

Vollrads

Wicker

Wiesbaden

Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden-Frauenstein

Wiesbaden-Schierstein

Winkel

1.2.7. Bepaald gebied Rheinhessen

(a) Deelgebieden:

Bereich Bingen

Bereich Nierstein

Bereich Wonnegau

(b) Grosslagen:

Abtey

Adelberg

Auflangen

Bergkloster

Burg Rodenstein

Domblick

Domherr

Gotteshilfe

Güldenmorgen

Gutes Domtal

Kaiserpfalz

Krötenbrunnen

Kurfürstenstück

Liebfrauenmorgen

Petersberg

Pilgerpfad

Rehbach

Rheinblick

Rheingrafenstein

Sankt Rochuskapelle

Sankt Alban

Spiegelberg

Sybillinenstein

Vögelsgärten

(c) Einzellagen:

Adelpfad

Äffchen

Alte Römerstraße

Altenberg

Aulenberg

Aulerde

Bildstock

Binger Berg

Blücherpfad

Blume

Bockshaut

Bockstein

Bornpfad

Bubenstück

Bürgel

Daubhaus

Doktor

Ebersberg

Edle Weingärten

Eiserne Hand

Engelsberg

Fels

Felsen

Feuerberg

Findling

Frauenberg

Fraugarten

Frühmesse

Fuchsloch

Galgenberg

Geiersberg

Geisterberg

Gewürzgärtchen

Geyersberg

Goldberg

Goldenes Horn

Goldgrube

Goldpfad

Goldstückchen

Gottesgarten

Götzenborn

Hähnchen

Hasenbiß

Hasensprung

Haubenberg

Heil

Heiligenhaus

Heiligenpfad

Heilighäuschen

Heiligkreuz

Herrengarten

Herrgottspfad

Himmelsacker

Himmelthal

Hipping

Hoch

Hochberg

Hockenmühle

Hohberg

Hölle

Höllenbrand

Homberg

Honigberg

Horn

Hornberg

Hundskopf

Johannisberg

Kachelberg

Kaisergarten

Kallenberg

Kapellenberg

Katzebuckel

Kehr

Kieselberg

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchgärtchen

Kirchplatte

Klausenberg

Kloppenberg

Klosterberg

Klosterbruder

Klostergarten

Klosterweg

Knopf

Königsstuhl

Kranzberg

Kreuz

Kreuzberg

Kreuzblick

Kreuzkapelle

Kreuzweg

Leckerberg

Leidhecke

Lenchen

Liebenberg

Liebfrau

Liebfrauenberg

Liebfrauenthal

Mandelbaum

Mandelberg

Mandelbrunnen

Michelsberg

Mönchbäumchen

Mönchspfad

Moosberg

Morstein

Nonnengarten

Nonnenwingert

Ölberg

Osterberg

Paterberg

Paterhof

Pfaffenberg

Pfaffenhalde

Pfaffenkappe

Pilgerstein

Rheinberg

Rheingrafenberg

Rheinhöhe

Ritterberg

Römerberg

Römersteg

Rosenberg

Rosengarten

Rotenfels

Rotenpfad

Rotenstein

Rotes Kreuz

Rothenberg

Sand

Sankt Georgen

Saukopf

Sauloch

Schelmen

Schildberg

Schloß

Schloßberg

Schloßberg-Schwätzerchen

Schloßhölle

Schneckenberg

Schönberg

Schützenhütte

Schwarzenberg

Schloß Hammerstein

Seilgarten

Silberberg

Siliusbrunnen

Sioner Klosterberg

Sommerwende

Sonnenberg

Sonnenhang

Sonnenweg

Sonnheil

Spitzberg

St. Annaberg

St. Julianenbrunnen

St. Georgenberg

St. Jakobsberg

Steig

Steig-Terassen

Stein

Steinberg

Steingrube

Tafelstein

Teufelspfad

Vogelsang

Wartberg

Wingertstor

Wißberg

Zechberg

Zellerweg am schwarzen Herrgott

(d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Abenheim

Albig

Alsheim

Alzey

Appenheim

Armsheim

Aspisheim

Badenheim

Bechenheim

Bechtheim

Bechtolsheim

Bermersheim

Bermersheim vor der Höhe

Biebelnheim

Biebelsheim

Bingen

Bodenheim

Bornheim

Bretzenheim

Bubenheim

Budenheim

Büdesheim

Dalheim

Dalsheim

Dautenheim

Dexheim

Dienheim

Dietersheim

Dintesheim

Dittelsheim-Hessloch

Dolgesheim

Dorn-Dürkheim

Drais

Dromersheim

Ebersheim

Eckelsheim

Eich

Eimsheim

Elsheim

Engelstadt

Ensheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

Esselborn

Essenheim

Finthen

Flomborn

Flonheim

Flörsheim-Dalsheim

Framersheim

Freilaubersheim

Freimersheim

Frettenheim

Friesenheim

Fürfeld

Gabsheim

Gau-Algesheim

Gau-Bickelheim

Gau-Bischofshei

Gau-Heppenheim

Gau-Köngernheim

Gau-Odernheim

Gau-Weinheim

Gaulsheim

Gensingen

Gimbsheim

Grolsheim

Gross-Winternheim

Gumbsheim

Gundersheim

Gundheim

Guntersblum

Hackenheim

Hahnheim

Hangen-Weisheim

Harxheim

Hechtsheim

Heidesheim

Heimersheim

Heppenheim

Herrnsheim

Hessloch

Hillesheim

Hohen-Sülzen

Horchheim

Horrweiler

Ingelheim

Jugenheim

Kempten

Kettenheim

Klein-Winterheim

Köngernheim

Kriegsheim

Laubenheim

Leiselheim

Lonsheim

Lörzweiler

Ludwigshöhe

Mainz

Mauchenheim

Mettenheim

Mölsheim

Mommenheim

Monsheim

Monzernheim

Mörstadt

Nack

Nackenheim

Neu-Bamberg

Nieder-Flörsheim

Nieder-Hilbersheim

Nieder-Olm

Nieder-Saulheim

Nieder-Wiesen

Nierstein

Ober-Flörsheim

Ober-Hilbersheim

Ober-Olm

Ockenheim

Offenheim

Offstein

Oppenheim

Osthofen

Partenheim

Pfaffen-Schwabenheim

Spiesheim

Sponsheim

Sprendlingen

Stadecken-Elsheim

Stein-Bockenheim

Sulzheim

Tiefenthal

Udenheim

Uelversheim

Uffhofen

Undenheim

Vendersheim

Volxheim

Wachenheim

Wackernheim

Wahlheim

Wallertheim

Weinheim

Weinolsheim

Weinsheim

Weisenau

Welgesheim

Wendelsheim

Westhofen

Wies-Oppenheim

Wintersheim

Wolfsheim

Wöllstein

Wonsheim

Worms

Wörrstadt

Zornheim

Zotzenheim

1.2.8. Bepaald gebied Pfalz

(a) Deelgebieden:

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse

Bereich südliche Weinstrasse

(b) Grosslagen:

Bischofskreuz

Feuerberg

Grafenstück

Guttenberg

Herrlich

Hochmess

Hofstück

Höllenpfad

Honigsäckel

Kloster

Liebfrauenberg

Kobnert

Königsgarten

Mandelhöhe

Mariengarten

Meerspinne

Ordensgut

Pfaffengrund

Rebstöckel

Schloss Ludwigshöhe

Schnepfenpflug vom Zellertal

Schnepfenpflug an der Weinstrasse

Schwarzerde

Trappenberg

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Altenberg

Altes Löhl

Baron

Benn

Berg

Bergel

Bettelhaus

Biengarten

Bildberg

Bischofsgarten

Bischofsweg

Bubeneck

Burgweg

Doktor

Eselsbuckel

Eselshaut

Forst

Frauenländchen

Frohnwingert

Fronhof

Frühmeß

Fuchsloch

Gässel

Geißkopf

Gerümpel

Goldberg

Gottesacker

Gräfenberg

Hahnen

Halde

Hasen

Hasenzeile

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Höhe

Hohenrain

Hölle

Honigsack

Im Sonnenschein

Johanniskirchel

Kaiserberg

Kalkgrube

Kalkofen

Kapelle

Kapellenberg

Kastanienbusch

Kastaniengarten

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchlöh

Kirschgarten

Klostergarten

Klosterpfad

Klosterstück

Königswingert

Kreuz

Kreuzberg

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Martinshöhe

Michelsberg

Münzberg

Musikantenbuckel

Mütterle

Narrenberg

Neuberg

Nonnengarten

Nonnenstück

Nußbien

Nußriegel

Oberschloß

Ölgassel

Oschelskopf

Osterberg

Paradies

Pfaffenberg

Reiterpfad

Rittersberg

Römerbrunnen

Römerstraße

Römerweg

Roßberg

Rosenberg

Rosengarten

Rosenkranz

Rosenkränzel

Roter Berg

Sauschwänzel

Schäfergarten

Schloßberg

Schloßgarten

Schwarzes Kreuz

Seligmacher

Silberberg

Sonnenberg

St. Stephan

Steinacker

Steingebiß

Steinkopf

Stift

Venusbuckel

Vogelsang

Vogelsprung

Wolfsberg

Wonneberg

Zchpeter

(d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Albersweiler

Albisheim

Albsheim

Alsterweiler

Altdorf

Appenhofen

Asselheim

Arzheim

Bad Dürkheim

Bad Bergzabern

Barbelroth

Battenberg

Bellheim

Berghausen

Biedesheim

Billigheim

Billigheim-Ingenheim

Birkweiler

Bischheim

Bissersheim

Bobenheim am Berg

Böbingen

Böchingen

Bockenheim

Bolanden

Bornheim

Bubenheim

Burrweiler

Colgenstein-Heidesheim

Dackenheim

Dammheim

Deidesheim

Diedesfeld

Dierbach

Dirmstein

Dörrenbach

Drusweiler

Duttweiler

Edenkoben

Edesheim

Einselthum

Ellerstadt

Erpolzheim

Eschbach

Essingen

Flemlingen

Forst

Frankenthal

Frankweiler

Freckenfeld

Freimersheim

Freinsheim

Freisbach

Friedelsheim

Gauersheim

Geinsheim

Gerolsheim

Gimmeldingen

Gleisweiler

Gleiszellen-Gleishorbach

Göcklingen

Godramstein

Gommersheim

Gönnheim

Gräfenhausen

Gronau

Grossfischlingen

Grosskarlbach

Grossniedesheim

Grünstadt

Haardt

Hainfeld

Hambach

Harxheim

Hassloch

Heidesheim

Heiligenstein

Hergersweiler

Herxheim am Berg

Herxheim bei Landau

Herxheimweyher

Hessheim

Heuchelheim

Heuchelheim bei Frankental

Heuchelheim-Klingen

Hochdorf-Assenheim

Hochstadt

Ilbesheim

Immesheim

Impflingen

Ingenheim

Insheim

Kallstadt

Kandel

Kapellen

Kapellen-Drusweiler

Kapsweyer

Kindenheim

Kirchheim an der Weinstrasse

Kirchheimbolanden

Kirrweiler

Kleinfischlingen

Kleinkarlbach

Kleinniedesheim

Klingen

Klingenmünster

Knittelsheim

Knöringen

Königsbach an der Weinstrasse

Lachen/Speyerdorf

Lachen

Landau in der Pfalz

Laumersheim

Lautersheim

Leinsweiler

Leistadt

Lustadt

Maikammer

Marnheim

Mechtersheim

Meckenheim

Mertesheim

Minfeld

Mörlheim

Morschheim

Mörzheim

Mühlheim

Mühlhofen

Mussbach an der Weinstrasse

Neuleiningen

Neustadt an der Weinstrasse

Niederhorbach

Niederkirchen

Niederotterbach

Niefernheim

Nussdorf

Oberhausen

Oberhofen

Oberotterbach

Obersülzen

Obrigheim

Offenbach

Ottersheim/Zellerthal

Ottersheim

Pleisweiler

Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim

Ranschbach

Rechtenbach

Rhodt

Rittersheim

Rödersheim-Gronau

Rohrbach

Römerberg

Roschbach

Ruppertsberg

Rüssingen

Sausenheim

Schwegenheim

Schweigen

Schweigen-Rechtenbach

Schweighofen

Siebeldingen

Speyerdorf

St. Johann

St. Martin

Steinfeld

Steinweiler

Stetten

Ungstein

Venningen

Vollmersweiler

Wachenheim

Walsheim

Weingarten

Weisenheim am Berg

Weyher in der Pfalz

Winden

Zeiskam

Zell

Zellertal

1.2.9. Bepaald gebied Franken

(a) Deelgebieden:

Bereich Bayerischer Bodensee

Bereich Maindreieck

Bereich Mainviereck

Bereich Steigerwald

(b) Grosslagen:

Burgweg

Ewig Leben

Heiligenthal

Herrenberg

Hofrat

Honigberg

Kapellenberg

Kirchberg

Markgraf Babenberg

Ölspiel

Ravensburg

Renschberg

Rosstal

Schild

Schlossberg

Schlosstück

Teufelstor

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Abtsleite

Altenberg

Benediktusberg

Berg

Berg-Rondell

Bischofsberg

Burg Hoheneck

Centgrafenberg

Cyriakusberg

Dabug

Dachs

Domherr

Eselsberg

Falkenberg

Feuerstein

First

Fischer

Fürstenberg

Glatzen

Harstell

Heiligenberg

Heroldsberg

Herrgottsweg

Herrrenberg

Herrschaftsberg

Himmelberg

Hofstück

Hohenbühl

Höll

Homburg

Johannisberg

Julius-Echter-Berg

Kaiser Karl

Kalb

Kalbenstein

Kallmuth

Kapellenberg

Karthäuser

Katzenkopf

Kelter

Kiliansberg

Kirchberg

Königin

Krähenschnabel

Kreuzberg

Kronsberg

Küchenmeister

Lämmerberg

Landsknecht

Langenberg

Lump

Mainleite

Marsberg

Maustal

Paradies

Pfaffenberg

Ratsherr

Reifenstein

Rosenberg

Scharlachberg

Schloßberg

Schwanleite

Sommertal

Sonnenberg

Sonnenleite

Sonnenschein

Sonnenstuhl

St. Klausen

Stein

Stein/Harfe

Steinbach

Stollberg

Storchenbrünnle

Tannenberg

Teufel

Teufelskeller

Trautlestal

Vögelein

Vogelsang

Wachhügel

Weinsteig

Wölflein

Zehntgaf

(d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Abtswind

Adelsberg

Adelshofen

Albertheim

Albertshofen

Altmannsdorf

Alzenau

Arnstein

Aschaffenburg

Aschfeld

Astheim

Aub

Aura an der Saale

Bad Windsheim

Bamberg

Bergrheinfeld

Bergtheim

Bibergau

Bieberehren

Bischwind

Böttigheim

Breitbach

Brück

Buchbrunn

Bullenheim

Bürgstadt

Castell

Dampfach

Dettelbach

Dietersheim

Dingolshausen

Donnersdorf

Dorfprozelten

Dottenheim

Düttingsfeld

Ebelsbach

Eherieder Mühle

Eibelstadt

Eichenbühl

Eisenheim

Elfershausen

Elsenfeld

Eltmann

Engelsberg

Engental

Ergersheim

Erlabrunn

Erlasee

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Erlenbach am Main

Eschau

Escherndorf

Euerdorf

Eussenheim

Fahr

Falkenstein

Feuerthal

Frankenberg

Frankenwinheim

Frickenhausen

Fuchstadt

Gädheim

Gaibach

Gambach

Gerbrunn

Germünden

Gerolzhofen

Gnötzheim

Gössenheim

Grettstadt

Greussenheim

Greuth

Grossheubach

Grosslangheim

Grossostheim

Grosswallstadt

Güntersleben

Haidt

Hallburg

Hammelburg

Handthal

Hassfurt

Hassloch

Heidingsfeld

Helmstadt

Hergolshausen

Herlheim

Herrnsheim

Hesslar

Himmelstadt

Höchberg

Hoheim

Hohenfeld

Höllrich

Holzkirchen

Holzkirchhausen

Homburg am Main

Hösbach

Humprechtsau

Hundelshausen

Hüttenheim

Ickelheim

Iffigheim

Ingolstadt

Iphofen

Ippesheim

Ipsheim

Kammerforst

Karlburg

Karlstadt

Karsbach

Kaubenheim

Kemmern

Kirchschönbach

Kitzingen

Kleinheubach

Kleinlangheim

Kleinochsenfurt

Klingenberg

Knetzgau

Köhler

Kolitzheim

Königsberg in Bayern

Krassolzheim

Krautheim

Kreuzwertheim

Krum

Külsheim

Laudenbach

Leinach

Lengfeld

Lengfurt

Lenkersheim

Lindac

Lindelbach

Lülsfeld

Machtilshausen

Mailheim

Mainberg

Mainbernheim

Mainstockheim

Margetshöchheim

Markt Nordheim

Markt Einersheim

Markt Erlbach

Marktbreit

Marktheidenfeld

Marktsteft

Martinsheim

Michelau

Michelbach

Michelfeld

Miltenberg

Mönchstockheim

Mühlbach

Mutzenroth

Neubrunn

Neundorf

Neuses am Berg

Neusetz

Nordheim am Main

Obereisenheim

Oberhaid

Oberleinach

Obernau

Obernbreit

Oberntief

Oberschleichach

Oberschwappach

Oberschwarzach

Obervolkach

Ochsenfurt

Ottendorf

Pflaumheim

Possenheim

Prappach

Prichsenstadt

Prosselsheim

Ramsthal

Randersacker

Remlingen

Repperndorf

Retzbach

Retzstadt

Reusch

Riedenheim

Rimbach

Rimpar

Rödelsee

Rossbrunn

Rothenburg ob der Tauber

Rottenberg

Rottendorf

Röttingen

Rück

Rüdenhausen

Rüdisbronn

Rügshofen

Saaleck

Sand am Main

Schallfeld

Scheinfeld

Schmachtenberg

Schnepfenbach

Schonungen

Schwanfeld

Schwarzach

Schwarzenau

Schweinfurt

Segnitz

Seinsheim

Sickershausen

Sommerach

Sommerau

Sommerhausen

Staffelbach

Stammheim

Steigerwald

Steinbach

Stetten

Sugenheim

Sulzfeld

Sulzheim

Sulzthal

Tauberrettersheim

Tauberzell

Theilheim

Thüngen

Thüngersheim

Tiefenstockheim

Tiefenthal

Traustadt

Triefenstein

Trimberg

Uettingen

Uffenheim

Ullstadt

Unfinden

Unterdürrbach

Untereisenheim

Unterhaid

Unterleinach

Veitshöchheim

Viereth

Vogelsburg

Vögnitz

Volkach

Waigolshausen

Waigolsheim

Walddachsbach

Wasserlos

Wässerndorf

Weigenheim

Weiher

Weilbach

Weimersheim

Wenigumstadt

Werneck

Westheim

Wiebelsberg

Wiesenbronn

Wiesenfeld

Wiesentheid

Willanzheim

Winterhausen

Wipfeld

Wirmsthal

Wonfurt

Wörth am Main

Würzburg

Wüstenfelden

Wüstenzell

Zeil am Main

Zeilitzheim

Zell am Ebersberg

Zell am Main

Zellingen

Ziegelanger

1.2.10. Bepaald gebied Württemberg

(a) Deelgebieden:

Bereich Württembergischer Bodensee

Bereich Kocher-Jagst-Tauber

Bereich Oberer Neckar

Bereich Remstal-Stuttgart

Bereich Württembergisch Unterland

(b) Grosslagen:

Heuchelberg

Hohenneuffen

Kirchenweinberg

Kocherberg

Kopf

Lindauer Seegarten

Lindelberg

Salzberg

Schalkstein

Schozachtal

Sonnenbühl

Stautenberg

Stromberg

Tauberberg

Wartbühl

Weinsteige

Wunnenstein

(c) Einzellagen:

Altenberg

Berg

Burgberg

Burghalde

Dachsberg

Dachsteiger

Dezberg

Dieblesberg

Eberfürst

Felsengarten

Flatterberg

Forstberg

Goldberg

Grafenberg

Halde

Harzberg

Heiligenberg

Herrlesberg

Himmelreich

Hofberg

Hohenberg

Hoher Berg

Hundsberg

Jupiterberg

Kaiserberg

Katzenbeißer

Katzenöhrle

Kayberg

Kirchberg

Klosterberg

König

Kriegsberg

Kupferhalde

Lämmler

Lichtenberg

Liebenberg

Margarete

Michaelsberg

Mönchberg

Mönchsberg

Mühlbächer

Neckarhälde

Paradies

Propstberg

Ranzenberg

Rappen

Reichshalde

Rozenberg

Sankt Johännser

Schafsteige

Schanzreiter

Schelmenklinge

Schenkenberg

Scheuerberg

Schloßberg

Schloßsteige

Schmecker

Schneckenhof

Sommerberg

Sommerhalde

Sonnenberg

Sonntagsberg

Steinacker

Steingrube

Stiftsberg

Wachtkopf

Wanne

Wardtberg

Wildenberg

Wohlfahrtsberg

Wurmberg

Zweifelsberg

(d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Abstatt

Adolzfurt

Affalterbach

Affaltrach

Aichelberg

Aichwald

Allmersbach

Aspach

Asperg

Auenstein

Baach

Bad Mergentheim

Bad Friedrichshall

Bad Cannstatt

Beihingen

Beilstein

Beinstein

Belsenberg

Bensingen

Besigheim

Beuren

Beutelsbach

Bieringen

Bietigheim

Bietigheim-Bisssingen

Bissingen

Bodolz

Bönnigheim

Botenheim

Brackenheim

Brettach

Bretzfeld

Breuningsweiler

Bürg

Burgbronn

Cleebronn

Cleversulzbach

Creglingen

Criesbach

Degerloch

Diefenbach

Dimbach

Dörzbach

Dürrenzimmern

Duttenberg

Eberstadt

Eibensbach

Eichelberg

Ellhofen

Elpersheim

Endersbach

Ensingen

Enzweihingen

Eppingen

Erdmannhausen

Erlenbach

Erligheim

Ernsbach

Eschelbach

Eschenau

Esslingen

Fellbach

Feuerbach

Flein

Forchtenberg

Frauenzimmern

Freiberg am Neckar

Freudenstein

Freudenthal

Frickenhausen

Gaisburg

Geddelsbach

Gellmersbach

Gemmrigheim

Geradstetten

Gerlingen

Grantschen

Gronau

Grossbottwar

Grossgartach

Grossheppach

Grossingersheim

Grunbach

Güglingen

Gündelbach

Gundelsheim

Haagen

Haberschlacht

Häfnerhaslach

Hanweiler

Harsberg

Hausen an der Zaber

Hebsack

Hedelfingen

Heilbronn

Hertmannsweiler

Hessigheim

Heuholz

Hirschau

Hof und Lembach

Hofen

Hoheneck

Hohenhaslach

Hohenstein

Höpfigheim

Horkheim

Horrheim

Hösslinsülz

Illingen

Ilsfeld

Ingelfingen

Ingersheim

Kappishäusern

Kernen

Kesselfeld

Kirchberg

Kirchheim

Kleinaspach

Kleinbottwar

Kleingartach

Kleinheppach

Kleiningersheim

Kleinsachsenheim

Klingenberg

Knittlingen

Kohlberg

Korb

Kressbronn/Bodensee

Künzelsau

Langenbeutingen

Laudenbach

Lauffen

Lehrensteinsfeld

Leingarten

Leonbronn

Lienzingen

Lindau

Linsenhofen

Löchgau

Löwenstein

Ludwigsburg

Maienfels

Marbach/Neckar

Markelsheim

Markgröningen

Massenbachhausen

Maulbronn

Meimsheim

Metzingen

Michelbach am Wald

Möckmühl

Mühlacker

Mühlhausen an der Enz

Mülhausen

Mundelsheim

Münster

Murr

Neckarsulm

Neckarweihingen

Neckarwestheim

Neipperg

Neudenau

Neuenstadt am Kocher

Neuenstein

Neuffen

Neuhausen

Neustadt

Niederhofen

Niedernhall

Niederstetten

Nonnenhorn

Nordhausen

Nordheim

Oberderdingen

Oberohrn

Obersöllbach

Oberstenfeld

Oberstetten

Obersulm

Obertürkheim

Ochsenbach

Ochsenburg

Oedheim

Offenau

Öhringen

Ötisheim

Pfaffenhofen

Pfedelbach

Poppenweiler

Ravensburg

Reinsbronn

Remshalden

Reutlingen

Rielingshausen

Riet

Rietenau

Rohracker

Rommelshausen

Rosswag

Rotenberg

Rottenburg

Sachsenheim

Schluchtern

Schnait

Schöntal

Schorndorf

Schozach

Schützingen

Schwabbach

Schwaigern

Siebeneich

Siglingen

Spielberg

Steinheim

Sternenfels

Stetten im Remstal

Stetten am Heuchelberg

Stockheim

Strümpfelbach

Stuttgart

Sülzbach

Taldorf

Talheim

Tübingen

Uhlbach

Untereisesheim

Untergruppenbach

Unterheimbach

Unterheinriet

Unterjesingen

Untersteinbach

Untertürkheim

Vaihingen

Verrenberg

Vorbachzimmern

Waiblingen

Waldbach

Walheim

Wangen

Wasserburg

Weikersheim

Weiler bei Weinsberg

Weiler an der Zaber

Weilheim

Weinsberg

Weinstadt

Weissbach

Wendelsheim

Wermutshausen

Widdern

Willsbach

Wimmental

Windischenbach

Winnenden

Winterbach

Winzerhausen

Wurmlingen

Wüstenrot

Zaberfeld

Zuffenhausen

1.2.11. Bepaald gebied Baden

(a) Deelgebieden:

Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau

Bereich Badisches Frankenland

Bereich Bodensee

Bereich Breisgau

Bereich Kaiserstuhl

Bereich Tuniberg

Bereich Markgräflerland

Bereich Ortenau

(b) Grosslagen:

Attilafelsen

Burg Lichteneck

Burg Neuenfels

Burg Zähringen

Fürsteneck

Hohenberg

Lorettoberg

Mannaberg

Rittersberg

Schloss Rodeck

Schutterlindenberg

Stiftsberg

Stiftsberg

Tauberklinge

Tauberklinge

Vogtei Rötteln

Vogtei Rötteln

Vulkanfelsen

Vulkanfelsen

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Alte Burg

Altenberg

Alter Gott

Baßgeige

Batzenberg

Betschgräbler

Bienenberg

Bühl

Burggraf

Burgstall

Burgwingert

Castellberg

Eckberg

Eichberg

Engelsberg

Engelsfelsen

Enselberg

Feuerberg

Fohrenberg

Gänsberg

Gestühl

Haselstaude

Hasenberg

Henkenberg

Herrenberg

Herrenbuck

Herrenstück

Hex von Dasenstein

Himmelreich

Hochberg

Hummelberg

Kaiserberg

Kapellenberg

Käsleberg

Katzenberg

Kinzigtäler

Kirchberg

Klepberg

Kochberg

Kreuzhalde

Kronenbühl

Kuhberg

Lasenberg

Lerchenberg

Lotberg

Maltesergarten

Mandelberg

Mühlberg

Oberdürrenberg

Oelberg

Ölbaum

Ölberg

Pfarrberg

Plauelrain

Pulverbuck

Rebtal

Renchtäler

Rosenberg

Roter Berg

Rotgrund

Schäf

Scheibenbuck

Schloßberg

Schloßgarten

Silberberg

Sommerberg

Sonnenberg

Sonnenstück

Sonnhalde

Sonnhohle

Sonnhole

Spiegelberg

St. Michaelsberg

Steinfelsen

Steingässle

Steingrube

Steinhalde

Steinmauer

Sternenberg

Teufelsburg

Ulrichsberg

Weingarten

Weinhecke

Winklerberg

Wolfhag

(d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Achern

Achkarren

Altdorf

Altschweier

Amoltern

Auggen

Bad Bellingen

Bad Rappenau

Bad Krozingen

Bad Mingolsheim

Bad Mergentheim

Baden-Baden

Badenweiler

Bahlingen

Bahnbrücken

Ballrechten-Dottingen

Bamlach

Bauerbach

Beckstein

Berghaupten

Berghausen

Bermatingen

Bermersbach

Berwangen

Bickensohl

Biengen

Bilfingen

Binau

Binzen

Bischoffingen

Blankenhornsberg

Blansingen

Bleichheim

Bodmann

Bollschweil

Bombach

Bottenau

Bötzingen

Breisach

Britzingen

Broggingen

Bruchsal

Buchholz

Buggingen

Bühl

Bühlertal

Burkheim

Dainbach

Dattingen

Denzlingen

Dertingen

Diedesheim

Dielheim

Diersburg

Diestelhausen

Dietlingen

Dittigheim

Dossenheim

Durbach

Dürrn

Eberbach

Ebringen

Efringen-Kirchen

Egringen

Ehrenstetten

Eichelberg

Eichstetten

Eichtersheim

Eimeldingen

Eisental

Eisingen

Ellmendingen

Elsenz

Emmendingen

Endingen

Eppingen

Erlach

Ersingen

Erzingen

Eschbach

Eschelbach

Ettenheim

Feldberg

Fessenbach

Feuerbach

Fischingen

Flehingen

Freiburg

Friesenheim

Gailingen

Gemmingen

Gengenbach

Gerlachsheim

Gissigheim

Glottertal

Gochsheim

Gottenheim

Grenzach

Grossrinderfeld

Grosssachsen

Grötzingen

Grunern

Hagnau

Haltingen

Haslach

Hassmersheim

Hecklingen

Heidelberg

Heidelsheim

Heiligenzell

Heimbach

Heinsheim

Heitersheim

Helmsheim

Hemsbach

Herbolzheim

Herten

Hertingen

Heuweiler

Hilsbach

Hilzingen

Hochburg

Hofweier

Höhefeld

Hohensachsen

Hohenwettersbach

Holzen

Horrenberg

Hügelheim

Hugsweier

Huttingen

Ihringen

Immenstaad

Impfingen

Istein

Jechtingen

Jöhlingen

Kappelrodeck

Karlsruhe-Durlach

Kembach

Kenzingen

Kiechlinsbergen

Kippenhausen

Kippenheim

Kirchardt

Kirchberg

Kirchhofen

Kleinkems

Klepsau

Klettgau

Köndringen

Königheim

Königschaffhausen

Königshofen

Konstanz

Kraichtal

Krautheim

Külsheim

Kürnbach

Lahr

Landshausen

Langenbrücken

Lauda

Laudenbach

Lauf

Laufen

Lautenbach

Lehen

Leimen

Leiselheim

Leutershausen

Liel

Lindelbach

Lipburg

Lörrach

Lottstetten

Lützelsachsen

Mahlberg

Malsch

Mauchen

Meersburg

Mengen

Menzingen

Merdingen

Merzhausen

Michelfeld

Mietersheim

Mösbach

Mühlbach

Mühlhausen

Müllheim

Münchweier

Mundingen

Münzesheim

Munzingen

Nack

Neckarmühlbach

Neckarzimmern

Nesselried

Neudenau

Neuenbürg

Neuershausen

Neusatz

Neuweier

Niedereggenen

Niederrimsingen

Niederschopfheim

Niederweiler

Nimburg

Nordweil

Norsingen

Nussbach

Nussloch

Oberachern

Oberacker

Oberbergen

Obereggenen

Obergrombach

Oberkirch

Oberlauda

Oberöwisheim

Oberrimsingen

Oberrotweil

Obersasbach

Oberschopfheim

Oberschüpf

Obertsrot

Oberuhldingen

Oberweier

Odenheim

Ödsbach

Offenburg

Ohlsbach

Opfingen

Ortenberg

Östringen

Ötlingen

Ottersweier

Paffenweiler

Rammersweier

Rauenberg

Rechberg

Rechberg

Reichenau

Reichenbach

Reichholzheim

Renchen

Rettigheim

Rheinweiler

Riedlingen

Riegel

Ringelbach

Ringsheim

Rohrbach am Gisshübel

Rotenberg

Rümmingen

Sachsenflur

Salem

Sasbach

Sasbachwalden

Schallbach

Schallstadt

Schelingen

Scherzingen

Schlatt

Schliengen

Schmieheim

Schriesheim

Seefelden

Sexau

Singen

Sinsheim

Sinzheim

Söllingen

Stadelhofen

Staufen

Steinbach

Steinenstadt

Steinsfurt

Stetten

Stettfeld

Sulz

Sulzbach

Sulzburg

Sulzfeld

Tairnbach

Tannenkirch

Tauberbischofsheim

Tiefenbach

Tiengen

Tiergarten

Tunsel

Tutschfelden

Überlingen

Ubstadt

Ubstadt-Weiler

Uissigheim

Ulm

Untergrombach

Unteröwisheim

Unterschüpf

Varnhalt

Wagenstadt

Waldangelloch

Waldulm

Wallburg

Waltershofen

Walzbachtal

Wasenweiler

Weiher

Weil

Weiler

Weingarten

Weinheim

Weisenbach

Weisloch

Welmlingen

Werbach

Wertheim

Wettelbrunn

Wildtal

Wintersweiler

Wittnau

Wolfenweiler

Wollbach

Wöschbach

Zaisenhausen

Zell-Weierbach

Zeutern

Zungweier

Zunzingen

(e) Andere:

Affental/Affentaler

Badisch Rotgold

Ehrentrudis

1.2.12. Bepaald gebied Saale-Unstrut

(a) Deelgebieden:

Bereich Schloß Neuenburg

Bereich Thüringen

(b) Grosslagen:

Blütengrund

Göttersitz

Kelterberg

Schweigenberg

(c) Einzellagen:

Hahnenberg

Mühlberg

Rappental

(d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Bad Sulza

Bad Kösen

Burgscheidungen

Domburg

Dorndorf

Eulau

Freyburg

Gleina

Goseck

Großheringen

Großjena

Gröst

Höhnstedt

Jena

Kaatschen

Kalzendorf

Karsdorf

Kirchscheidungen

Klosterhäseler

Langenbogen

Laucha

Löbaschütz

Müncheroda

Naumburg

Nebra

Neugönna

Reinsdorf

Rollsdorf

Roßbach

Schleberoda

Schulpforte

Seeburg

Spielberg

Steigra

Vitzenburg

Weischütz

Weißenfels

Werder/Havel

Zeuchfeld

Zscheiplitz

1.2.13. Bepaald gebied Sachsen

(a) Deelgebieden:

Bereich Dresden

Bereich Elstertal

Bereich Meißen

(b) Grosslagen:

Elbhänge

Lößnitz

Schloßweinberg

Spaargebirge

(c) Einzellagen:

Kapitelberg

Heinrichsburg

(d) Gemeenten of delen van gemeenten:

Belgern

Jessen

Kleindröben

Meißen

Merbitz

Ostritz

Pesterwitz

Pillnitz

Proschwitz

Radebeul

Schlieben

Seußlitz

Weinböhla

1.2.14. Andere aanduidingen

Liebfraumilch

Liebfrauenmilch

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

Ahrtaler Landwein

Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Fränkischer Landwein

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Landwein der Mosel

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Südbadischer Landwein

Taubertäler Landwein

Unterbadischer Landwein

(B) Traditionele uitdrukkingen

Auslese

Beerenauslese

Deutsches Weinsiegel

Eiswein

Hochgewächs

Kabinett

Landwein

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein

Schillerwein

Spätlese

Trockenbeerenauslese

Weissherbst

Winzersekt

II. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE FRANSE REPUBLIEK

A. Geografische aanduidingen

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen

1.1. Namen van bepaalde gebieden

1.1.1 De gebieden Alsace en het Oosten

1.1.1.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Alsace

Alsace, gevolgd door een van de volgende plaatsnamen:

- Altenberg de Bergbieten

- Altenberg de Bergheim

- Altenberg de Wolxheim

- Brand

- Bruderthal

- Eichberg

- Engelberg

- Florimont

- Frankstein

- Froehn

- Furstentum

- Geisberg

- Gloeckelberg

- Goldert

- Hatschbourg

- Hengst

- Kanzlerberg

- Kastelberg

- Kessler

- Kirchberg de Barr

- Kirchberg de Ribeauvillé

- Kitterlé

- Mambourg

- Mandelberg

- Marckrain

- Moenchberg

- Muenchberg

- Ollwiller

- Osterberg

- Pfersigberg

- Pfingstberg

- Praelatenberg

- Rangen

- Rosacker

- Saering

- Schlossberg

- Schoenenbourg

- Sommerberg

- Sonnenglanz

- Spiegel

- Sporen

- Steingrubler

- Steinert

- Steinklotz

- Vorbourg

- Wiebelsberg

- Wineck-Schlossberg

- Winzenberg

- Zinnkoepflé

- Zotzenberg

Côtes de Toul

1.1.1.2. Vins délimités de qualité supérieure

Moselle

1.1.2. Gebied Champagne

1.1.2.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Champagne

Coteaux Champenois

Riceys

1.1.3. Gebied Bourgogne

1.1.3.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Auxey-Duresses Côte de Beaune

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Arbuisonnas

- Beaujeu

- Blacé

- Cercié

- Chânes

- Charentay

- Chenas

- Chiroubles

- Denicé

- Durette

- Émeringes

- Fleurie

- Juliénas

- Jullié

- La Chapelle-de-Guinchay

- Lancié

- Lantignié

- Le Perréon

- Les Ardillats

- Leynes

- Marchampt

- Montmelas

- Odenas

- Pruzilly

- Quincié

- Regnié

- Rivolet

- Romanèche

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Étienne-des-Ouillères

- Saint-Étienne-la-Varenne

- Saint-Julien

- Saint-Lager

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Salles

- Vaux

- Vauxrenard

- Villié Morgon

Beaujolais-Villages

Beaune

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blagny Côte de Beaune

Bonnes Mares

Bourgogne

Bourgogne Aligoté

Bourgogne of Bourgogne Clairet, gevolgd door de naam van het deelgebied:

- Côte Chalonnaise

- Côtes d'Auxerre

- Hautes-Côtes de Beaune

- Hautes-Côtes de Nuits

- Vézélay

Bourgogne of Bourgogne Clairet, gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Chitry

- Coulanges-la-Vineuse

- Épineuil

- Irancy

Bourgogne of Bourgogne Clairet, al dan niet gevolgd door de plaatsnaam:

- Côte Saint-Jacques

- En Montre-Cul

- La Chapelle Notre-Dame

- Le Chapitre

- Montrecul

- Montre-cul

Bouzeron

Brouilly

Chablis

Chablis, al dan niet gevolgd door het "Climat" van oorsprong:

- Blanchot

- Bougros

- Les Clos

- Grenouilles

- Preuses

- Valmur

- Vaudésir

Chablis, al dan niet gevolgd door het "Climat" van oorsprong of door een van de volgende aanduidingen:

- Mont de Milieu

- Montée de Tonnerre

- Chapelot

- Pied d'Aloup

- Côte de Bréchain

- Fourchaume

- Côte de Fontenay

- L'Homme mort

- Vaulorent

- Vaillons

- Chatains

- Séchers

- Beugnons

- Les Lys

- Mélinots

- Roncières

- Les Épinottes

- Montmains

- Forêts

- Butteaux

- Côte de Léchet

- Beauroy

- Troesmes

- Côte de Savant

- Vau Ligneau

- Vau de Vey

- Vaux Ragons

- Vaucoupin

- Vosgros

- Vaugiraut

- Les Fourneaux

- Morein

- Côte des Près-Girots

- Côte de Vaubarousse

- Berdiot

- Chaume de Talvat

- Côte de Jouan

- Les Beauregards

- Côte de Cuissy

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

Chenas

Chevalier-Montrachet

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune

Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune

Clos de la Roche

Clos des Lambrays

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos Saint-Denis

Corton

Corton-Charlemagne

Côte de Beaune

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-Villages

Côte Roannaise

Criots Bâtard-Montrachet

Échezeaux

Fixin

Fleurie

Gevrey-Chambertin

Givry

Grands Échezeaux

Griotte-Chambertin

Juliénas

La Grande Rue

Ladoix

Ladoix Côte de Beaune

Latricières-Chambertin

Mâcon

Mâcon-Villages

Mâcon, gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Azé

- Berzé-la-Ville

- Berzé-le-Chatel

- Bissy-la-Mâconnaise

- Burgy

- Bussières

- Chaintres

- Chânes

- Chardonnay

- Charnay-lès-Mâcon

- Chasselas

- Chevagny-lès-Chevrières

- Clessé

- Crèches-sur-Saône

- Cruzilles

- Davayé

- Fuissé

- Grévilly

- Hurigny

- Igé

- La Chapelle-de-Guinchay

- La Roche Vineuse

- Leynes

- Loché

- Lugny

- Milly-Lamartine

- Montbellet

- Peronne

- Pierreclos

- Prissé

- Pruzilly

- Romanèche-Thorins

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Gengoux-de-Scissé

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Sologny

- Solutré-Pouilly

- Uchizy

- Vergisson

- Verzé

- Vinzelles

- Viré

Maranges, al dan niet gevolgd door het "Climat" van oorsprong of door een van de volgende aanduidingen:

- Clos de la Boutière

- La Croix Moines

- La Fussière

- Le Clos des Loyères

- Le Clos des Rois

- Les Clos Roussots

Maranges Côte de Beaune

Marsannay

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Mercurey

Meursault

Meursault Côte de Beaune

Montagny

Monthélie

Monthélie Côte de Beaune

Montrachet

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moulin-à-Vent

Musigny

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Pernand-Vergelesses

Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

Petit Chablis, al dan niet gevolgd door de gemeente van oorsprong:

- Beine

- Béru

- Chablis

- La Chapelle-Vaupelteigne

- Chemilly-sur-Serein

- Chichée

- Collan

- Courgis

- Fleys

- Fontenay

- Lignorelles

- Ligny-le-Châtel

- Maligny

- Poilly-sur-Serein

- Préhy

- Saint-Cyr-les-Colons

- Villy

- Viviers

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Puligny-Montrachet

Puligny-Montrachet Côte de Beaune

Régnié

Richebourg

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Aubin Côte de Beaune

Saint-Romain

Saint-Romain Côte de Beaune

Saint-Véran

Santenay

Santenay Côte de Beaune

Savigny

Savigny Côte de Beaune

Savigny-lès-Beaune

Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

Tâche (La)

Vin Fin de la Côte de Nuits

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

1.1.3.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Forez

Saint Bris

1.1.4. Gebieden Jura en Savoie

1.1.4.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Arbois

Arbois Pupillin

Château Châlon

Côtes du Jura

Coteaux du Lyonnais

Crépy

Jura

L'Étoile

Macvin du Jura

Savoie, gevolgd door de aanduiding:

- Abymes

- Apremont

- Arbin

- Ayze

- Bergeron

- Chautagne

- Chignin

- Chignin Bergeron

- Cruet

- Frangy

- Jongieux

- Marignan

- Marestel

- Marin

- Monterminod

- Monthoux

- Montmélian

- Ripaille

- St-Jean de la Porte

- St-Jeoire Prieuré

Seyssel

1.1.4.2. Vins délimités de qualité supérieure

Bugey

Bugey, gevolgd door de naam van een "cru"

- Anglefort

- Arbignieu

- Cerdon

- Chanay

- Lagnieu

- Machuraz

- Manicle

- Montagnieu

- Montagnieu

- Virieu-le-Grand

- Virieu-le-Grand

1.1.5. Regio Côtes du Rhône

1.1.5.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Beaumes-de-Venise

Château Grillet

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Condrieu

Cornas

Côte Rôtie

Coteaux de Die

Coteaux de Pierrevert

Coteaux du Tricastin

Côtes du Lubéron

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages

Côtes du Rhône Villages, gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Beaumes de Venise

- Cairanne

- Chusclan

- Laudun

- Rasteau

- Roaix

- Rochegude

- Rousset-les-Vignes

- Sablet

- Saint-Gervais

- Saint-Maurice sur Eygues

- Saint-Pantaléon-les-Vignes

- Séguret

- Valréas

- Vinsobres

- Visan

Côtes du Ventoux

Crozes-Hermitage

Crozes Ermitage

Die

Ermitage

Gigondas

Hermitage

Lirac

Rasteau

Saint-Joseph

Saint-Péray

Tavel

Vacqueyras

1.1.5.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, gevolgd door de naam van een "cru":

- Orgnac-l'Aven

- Saint-Montant

- Saint-Remèze

1.1.6. Gebieden Provence en Corsica

1.1.6.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Ajaccio

Bandol

Bellet

Cap Corse

Cassis

Corse, al dan niet gevolgd door:

- Calvi

- Coteaux du Cap-Corse

- Figari

- Sartène

- Porto Vecchio

Coteaux d'Aix-en-Provence

Les-Baux-de-Provence

Coteaux Varois

Côtes de Provence

Palette

Patrimonio

Provence

1.1.7. Gebied Languedoc-Roussillon

1.1.7.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Banyuls

Bellegarde

Collioure

Corbières

Costières de Nîmes

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, al dan niet gevolgd door een van de volgende aanduidingen:

- Cabrières

- Coteaux de La Méjanelle

- Coteaux de Saint-Christol

- Coteaux de Vérargues

- La Clape

- La Méjanelle

- Montpeyroux

- Pic-Saint-Loup

- Quatourze

- Saint-Christol

- Saint-Drézéry

- Saint-Georges-d'Orques

- Saint-Saturnin

- Vérargues

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages

Côtes du Roussillon Villages Caramany

Côtes du Roussillon Villages Latour de France

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

Côtes du Roussillon Villages Tautavel

Faugères

Fitou

Frontignan

Languedoc, ook al dan niet gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Adissan

- Aspiran

- Le Bosc

- Cabrières

- Ceyras

- Fontès

- Lieuran-Cabrières

- Nizas

- Paulhan

- Péret

- Saint-André-de-Sangonis

Limoux

Lunel

Maury

Minervois

Mireval

Saint-Jean-de-Minervois

Rivesaltes

Roussillon

Saint-Chinian

1.1.7.2. Vins délimités de qualité supérieure

Cabardès

Côtes du Cabardès et de l'Orbiel

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

1.1.8. Zuidwestelijk gebied

1.1.8.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Béarn

Béarn-Bellocq

Bergerac

Buzet

Cahors

Côtes de Bergerac

Côtes de Duras

Côtes du Frontonnais

Côtes du Frontonnais Fronton

Côtes du Frontonnais Villaudric

Côtes du Marmandais

Côtes de Montravel

Floc de Gascogne

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Haut-Montravel

Irouléguy

Jurançon

Madiran

Marcillac

Monbazillac

Montravel

Pacherenc du Vic-Bilh

Pécharmant

Rosette

Saussignac

1.1.8.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes de Brulhois

Côtes de Saint-Mont

Tursan

Entraygues

Estaing

Fel

Lavilledieu

1.1.9. Gebied Bordeaux

1.1.9.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Barsac

Blaye

Bordeaux

Bordeaux Clairet

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Bourgeais

Côtes de Bourg

Cadillac

Cérons

Côtes Canon-Fronsac

Canon-Fronsac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Fronsac

Graves

Graves de Vayres

Haut-Médoc

Lalande de Pomerol

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac Saint-Émilion

Margaux

Médoc

Montagne Saint-Émilion

Moulis

Moulis-en-Médoc

Néac

Pauillac

Pessac-Léognan

Pomerol

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux

Premières Côtes de Bordeaux, gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Bassens

- Baurech

- Béguey

- Bouliac

- Cadillac

- Cambes

- Camblanes

- Capian

- Carbon blanc

- Cardan

- Carignan

- Cenac

- Cenon

- Donzac

- Floirac

- Gabarnac

- Haux

- Latresne

- Langoiran

- Laroque

- Le Tourne

- Lestiac

- Lormont

- Monprimblanc

- Omet

- Paillet

- Quinsac

- Rions

- Saint-Caprais-de-Bordeaux

- Saint-Eulalie

- Saint-Germain-de-Graves

- Saint-Maixant

- Semens

- Tabanac

- Verdelais

- Villenave de Rions

- Yvrac

Puisseguin Saint-Émilion

Sainte-Croix-du-Mont

Saint-Émilion

Saint-Estèphe

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Julien

Sauternes

1.1.10. Gebied Val de Loire

1.1.10.1. Gecontroleerde oorsprongsbenamingen

Anjou

Anjou Coteaux de la Loire

Anjou-Villages

Anjou-Villages Brissac

Blanc Fumé de Pouilly

Bourgueil

Bonnezeaux

Cheverny

Chinon

Coteaux de l'Aubance

Coteaux du Giennois

Coteaux du Layon

Coteaux du Layon, gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Beaulieu-sur Layon

- Faye-d'Anjou

- Rablay-sur-Layon

- Rochefort-sur-Loire

- Saint-Aubin-de-Luigné

- Saint-Lambert-du-Lattay

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Loir

Coteaux de Saumur

Cour-Cheverny

Jasnières

Loire

Menetou Salon, al dan niet gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Aubinges

- Menetou-Salon

- Morogues

- Parassy

- Pigny

- Quantilly

- Saint-Céols

- Soulangis

- Vignoux-sous-les-Aix

- Humbligny

Montlouis

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Sèvre et Maine

Muscadet Côtes de Grandlieu

Pouilly-sur-Loire

Pouilly Fumé

Quarts-de-Chaume

Quincy

Reuilly

Sancerre

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saumur

Saumur Champigny

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Touraine

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Amboise

Touraine Mesland

Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2. Vins délimités de qualité supérieure

Châteaumeillant

Côteaux d'Ancenis

Coteaux du Vendômois

Côtes d'Auvergne, al dan niet gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong:

- Boudes

- Chanturgue

- Châteaugay

- Corent

- Madargues

Fiefs-Vendéens, verplicht gevolgd door een van de volgende namen:

- Brem

- Mareuil

- Pissotte

- Vix

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Orléanais

Saint-Pourçain

Thouarsais

Valençay

1.1.11. Gebied Cognac

1.1.11.1. Gecontroleerde oorsprongsbenaming

Charentes

2. Landwijnen die zijn omschreven met de naam van een geografische eenheid

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardailhou

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalans

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes "Mont Bouquet"

Vin de pays Charentais

Vin de pays Charentais "Île de Ré"

Vin de pays Charentais "Saint-Sornin"

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la cité de Carcassonne

Vin de pays des collines de la Moure

Vin de pays des collines rhodaniennes

Vin de pays du comté de Grignan

Vin de pays du comté tolosan

Vin de pays des comtés rhodaniens

Vin de pays de Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux de Foncaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Quercy

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays du Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche Comté

Vin de pays de Franche Comté "Coteaux de Champlitte"

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des gorges de l'Hérault

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive

Vin de pays d'Hauterive "Val d'Orbieu"

Vin de pays d'Hauterive "Coteaux du Termenès"

Vin de pays d'Hauterive "Côtes de Lézignan"

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la haute vallée de l'Orb

Vin de pays des hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'île de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du jardin de la France

Vin de pays du jardin de la France "Marches de Bretagne"

Vin de pays du jardin de la France "Pays de Retz"

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caumes

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays de Pézenas

Vin de pays de la principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du golfe du Lion

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais

Vin de pays des Terroirs landais "Coteaux de Chalosse"

Vin de pays des Terroirs landais "Côtes de l'Adour"

Vin de pays des Terroirs landais "sables fauves"

Vin de pays des Terroirs landais "sables de l'océan"

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la vallée du Paradis

Vin de pays des vals d'Agly

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

B. Traditionele aanduidingen

1er cru

Premier cru

1er cru classé

Premier cru classé

1er grand cru classé

Premier grand cru classé

2e cru classé

Deuxième cru classé

Appellation contrôlée/AC

Appellation d'origine/AO

Appellation d'origine contrôlée/AOC

Clos

Cru

Cru artisan

Cru bourgeois

Cru classé

Edelzwicker

Grand cru

Grand cru classé

Schillerwein

Sélection de grains nobles

Vendange tardive

Vin de paille

Vin de pays

Vin délimité de qualité supérieure/VDQS

III. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT HET KONINKRIJK SPANJE

A. Geografische aanduidingen

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("Vino de calidad producido en region determinada")

1.1. Namen van de bepaalde gebieden

Abona

Alella

Alicante

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko txakolina

Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barbera

Condado de Huelva

Costers del Segre

Hierro

Jerez/Xérès/Sherry

Jumilla

Lanzarote

Madrid

Malaga

Mancha

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Monterrei

Montilla-Moriles

Navarra

Palma

Penedés

Priorato

Rias Baixas

Ribeiro

Ribera del Duero

Rioja (DO Ca)

Rueda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Toro

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

1.2. Namen van de deelgebieden en gemeenten

1.2.1. Bepaald gebied Abona

Adeje

Vilaflor

Arona

San Miguel de Abona

Granadilla de Abona

Villa de Arico

Fasnia

1.2.2. Bepaald gebied Alella

Alella

Argentona

Cabrils

Martorelles

Masnou

Mongat

Montornés del Vallès

Orrius

Premià de Dalt

Premià de Mar

Roca del vallès

San Fost de Campcentelles

Santa Maria de Martorelles

Teia

Tiana

Vallromanes

Vilassar de Dalt

Villanova del Vallès

1.2.3. Bepaald gebied Alicante

(a) Alicante

Algueña

Alicante

Bañeres

Benejama

Biar

Campo de Mirra

Cañada

Castalla

Elda

Hondón de los Frailes

Hondón de las Nieves

Ibi

Mañán

Monovar

Onil

Petrer

Pinoso

Romana

Salinas

Sax

Tibi

Villena

(b) La Marina

Alcalali

Beniarbeig

Benichembla

Benidoleig

Benimeli

Benissa

Benitachell

Calpe

Castell de Castells

Denia

Gata de Gorgos

Jalón

Lliber

Miraflor

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Setla y Mirarrosa

Teulada

Tormos

Vall de Laguart

Vergel

Xabia

1.2.4. Bepaald gebied Almansa

Alpera

Almansa

Bonete

Chinchilla de Monte-Aragón

Corral-Rubio

Higueruela

Hoya Gonzalo

Pétrola

Villar de Chinchilla

1.2.5. Bepaald gebied Ampurdán-Costa Brava

Agullana

Aviñonet de Puigventós

Boadella

Cabanes

Cadaqués

Cantallops

Capmany

Colera

Darnius

Espolla

Figueres

Garriguella

Jonquera

Llançà

Llers

Masarach

Mollet de Perelada

Palau-Sabardera

Pau

Pedret i Marsà

Perelada

Pont de Molins

Port-Bou

Port de la Selva

Rabós

Roses

Riumors

Sant Climent de Sescebes

Selva de Mar

Terrades

Vilafant

Vilajuïga

Vilamaniscle

Vilanant

Viure

1.2.6. Bepaald gebied Bierzo

Arganza

Bembibre

Borrenes

Cabañas Raras

Cacabelos

Camponaraya

Carracedelo

Carucedo

Castropodame

Congosto

Corullón

Cubillos del Sil

Fresnedo

Molinaseca

Noceda

Ponferrada

Priaranza

Puente de Domingo Flórez

Sancedo

Toral de los Vados

Vega de Espinareda

Villadecanes

Villafranca del Bierzo

1.2.7. Bepaald gebied Binissalem-Mallorca

Binissalem

Consell

Santa María del Camí

Sancellas

Santa Eugenia

1.2.8. Bepaald gebied Bullas

Bullas

Cehegín

Mula

Ricote

Calasparra

Caravaca

Moratalla

Lorca

1.2.9. Bepaald gebied Calatayud

Abanto

Acered

Alarba

Alhama de Aragón

Aniñón

Ateca

Belmonte de Gracián

Bubierca

Calatayud

Cárenas

Castejón de Alarba

Castejón de las Armas

Cervera de la Cañada

Clarés de Ribota

Codos

Fuentes de Jiloca

Godojos

Ibdes

Maluenda

Mara

Miedes

Monterde

Montón

Morata de Jiloca

Moros

Munébrega

Nuévalos

Olvés

Orera

Paracuellos de Jiloca

Ruesca

Sediles

Terrer

Torralba de Ribota

Torrijo de la Cañada

Valtorres

Villalba del Perejil

Villalengua

Villaroya de la Sierra

Viñuela

1.2.10. Bepaald gebied Campo de Borja

Agón

Ainzón

Alberite de San Juan

Albeta

Ambel

Bisimbre

Borja

Bulbuente

Bureta

Buste

Fuendejalón

Magallón

Maleján

Pozuelo de Aragón

Tabuenca

Vera de Moncayo

1.2.11. Bepaald gebied Cariñena

Aguarón

Aladrén

Alfamén

Almonacid de la Sierra

Alpartir

Cariñena

Cosuenda

Encinacorba

Longares

Muel

Mezalocha

Paniza

Tosos

Villanueva de Huerva

1.2.12. Bepaald gebied Cigales

Cabezón de Pisuerga

Cigales

Corcos del Valle

Cubillas de Santa Marta

Dueñas

Fuensaldaña

Mucientes

Quintanilla de Trigueros

San Martín de Valveni

Santovenia de Pisuerga

Trigueros del Valle

Valoria la Buena

1.2.13. Bepaald gebied Conca de Barbera

Barberà de la Conca

Blancafort

Conesa

Forés

Espluga de Francolí

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

1.2.14. Bepaald gebied Condado de Huelva

Almonte

Beas

Bollullos del Condado

Bonares

Chucena

Hinojos

Lucena del Puerto

Manzanilla

Moguer

Niebla

Palma del Condado

Palos de la Frontera

Rociana del Condado

San Juan del Puerto

Trigueros

Villalba del Alcor

Villarrasa

1.2.15. Bepaald gebied Costers del Segre

(a) Deelgebied Raimat

Lleida

(b) Deelgebied Artesa

Alòs de Balaguer

Artesa de Segre

Foradada

Penelles

Preixens

(c) Deelgebied Valle del Rio Corb

Belianes

Ciutadilla

Els Omells de na Gaia

Granyanella

Granyena de Segarra

Guimerá

Maldá

Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra

Nalec

Preixana

San Marti de Riucorb

Tarrega

Vallbona de les Monges

Vallfogona de Riucorb

Verdú

(d) Deelgebied Les Garrigues

Arbeca

Bellaguarda

Cerviá de les Garrigues

El Vilosell

Els Omellons

Fulleda

Albi

Espluga Calba

La Floresta

La Pobla de Cérvoles

Tarrés

Vinaixa

1.2.16. Bepaald gebied Chacolí de Bizkaia/Bizkaiko Txakolina

Bakio

Balmaseda

Barakaldo

Derio

Durango

Elorrio

Erandio

Forua

Galdames

Gamiz-Fika

Gatika

Gernika

Gordexola

Gueñes

Larrabetzu

Lezama

Lekeitio

Markina

Mendata

Mendexa

Morga

Mungia

Muskiz

Muxika

Orduña

Sestao

Sopelana

Sopuerta

Zalla

Zamudio

Zaratamo

1.2.17. Bepaald gebied Chacolí De Getaria/Getariako Txakolína

Aia

Getaria

Zarautz

1.2.18. Bepaald gebied El Hierro

Frontera

Valverde

1.2.19. Bepaald gebied Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla-Sancular de Barrameda

Chiclana de la Frontera

Chipiona

Jerez de la Frontera

Lebrija

Puerto de Santa María

Puerto Real

Rota

Sanlúcar de Barrameda

Trebujena

1.2.20. Bepaald gebied Jumilla

Albatana

Fuente-Alamo

Hellin

Jumilla

Montealegre del Castillo

Ontur

Tobarra

1.2.21. Bepaald gebied Lanzarote

Arrecife

Hariá

San Bartolomé

Teguise

Tías

Tinajo

Yaiza

1.2.22. Bepaald gebied Málaga

Alameda

Alcaucin

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Alhaurín de la Torre

Almachar

Almogia

Antequera

Archez

Archidona

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

Borge

Campillos

Canillas de Albaida

Canillas del Aceituno

Casabermeja

Casares

Colmenar

Comares

Competa

Cuevas de San Marcos

Cuevas Bajas

Cutar

Estepona

Frigiliana

Fuente Piedra

Humilladero

Iznate

Macharaviaya

Manilva

Moclinejo

Mollina

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Sierra de Yeguas

Torrox

Totalán

Velez-Málaga

Villanueva del Trabuco

Villanueva de Tapia

Villanueva del Rosario

Villanueva de Algaidas

Viñuela

1.2.23. Bepaald gebied La Mancha

Acabrón

Ajofrin

Albaladejo

Alberca de Záncara

Alcázar de San Juan

Alcolea de Calatrava

Alconchel de la Estrella

Aldea del Rey

Alhambra

Almagro

Almarcha

Almedina

Almendros

Almodovar del Campo

Almonacid del Marquesado

Almonacid de Toledo

Arenas de San Juan

Argamasilla de Alba

Argamasilla de Calatrava

Atalaya del Cañavate

Ballesteros de Calatrava

Barajas de Melo

Belinchón

Belmonte

Bolaños de Calatrava

Cabanas de Yepes

Cabezamesada

Calzada de Calatrava

Campo de Criptana

Camuñas

Cañada de Calatrava

Cañadajuncosa

Cañavate

Carrascosa de Haro

Carríon de Calatrava

Carrizosa

Casas de Fernando Alonso

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Casas de Benitez

Casas de Guijarro

Castellar de Santiago

Castillo de Garcimuñoz

Cervera del Llano

Chueca

Ciruelos

Ciudad Real

Consuegra

Corral de Almaguer

Cortijos

Cózar

Daimiel

Dosbarrios

Fernancaballero

Fuenllana

Fuensanta

Fuente el Fresno

Fuente de Pedro Naharro

Fuentelespino de Haro

Granátula de Calatrava

Guardia

Herencia

Hinojosa

Hinojosos

Honrubia

Hontanaya

Horcajo de Santiago

Huelves

Huerta de Valdecarábanos

Labores

Leganiel

Lezuza

Lillo

Madridejos

Malagon

Manzanares

Manzaneque

Marjaliza

Mascaraque

Membrilla

Mesas

Miguel Esteban

Miguelturra

Minaya

Monreal del Llano

Montalbanejo

Montalvos

Montiel

Mora

Mota del Cuervo

Munera

Nambroca

Noblejas

Ocaña

Olivares de Júcar

Ontigola con Oreja

Orgaz con Arisgotas

Osa de la Vega

Ossa de Montiel

Pedernoso

Pedro Muñoz

Pedroñeras

Picón

Piedrabuena

Pinarejo

Poblete

Porzuna

Pozoamargo

Pozorrubio

Pozuelo de Calatrava

Pozoamargo

Provencio

Puebla de Almoradiel

Puebla del Principe

Puebla de Almenara

Puerto Lápice

Quero

Quintanar de la Orden

Rada de Haro

Roda

Romeral

Rozalén del Monte

Saelices

San Clemente

Santa Cruz de la Zarza

Santa Maria de los Llanos

Santa Cruz de los Cañamos

Santa Maria del Campo

Sisante

Socuéllamos

Solana

Sonseca con Casalgordo

Tarancón

Tarazona de la Mancha

Tembleque

Terrinches

Toboso

Tomelloso

Torralba de Calatrava

Torre de Juan Abad

Torrubia del Campo

Torrubia del Castillo

Tresjuncos

Tribaldos

Turleque

Uclés

Urda

Valenzuela de Calatrava

Valverde de Jucar

Vara de Rey

Villa de Don Fadrique

Villacañas

Villaescusa de Haro

Villafranca de los Caballeros

Villahermosa

Villamanrique

Villamayor de Calatrava

Villamayor de Santiago

Villaminaya

Villamuelas

Villanueva de Alcardete

Villanueva de Bogas

Villanueva de los Infantes

Villanueva de la Fuente

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villanueva de los Infantes

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villar de Cañas

Villarejo de Fuentes

Villares del Saz

Villarrobledo

Villarrubia de Santiago

Villarrubia de los Ojos

Villarrubio

Villarta de San Juan

Villasequilla de Yepes

Villatobas

Villaverde y Pasaconsol

Yebénes

Yepes

Zarza del Tajo

1.2.24. Bepaald gebied Mentrida

Albarreal de Tajo

Alcabón

Aldea en Cabo

Almorox

Arcicóllar

Barcience

Burujón

Camarena

Camarenilla

Carmena

Carranque

Casarrubios del Monte

Castillo de Bayuela

Cebolla

Cedillo del Condado

Cerralbos

Chozas de Canales

Domingo Pérez

Escalona

Escalonilla

Fuensalida

Gerindote

Hinojosa de San Vincente

Hormigos

Huecas

Lominchar

Lucillos

Maqueda

Mentrida- Montearagón

Nombela

Novés

Otero

Palomeque

Paredes

Paredas de Escalona

Pelahustán

Portillo

Real de San Vincente

Recas

Rielves

Santa Olalla

Santa Cruz del Retamar

Torre de Esteban Hambrán

Torrijos

Val de Santo Domingo

Valmojado

Ventas de Retamosa

Villamiel

Viso

Yunclillos

1.2.25. Bepaald gebied Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera

Baena

Cabra

Castro del Rio

Doña Mencia

Espejo

Fernán-Nuñez

Lucena

Montalbán

Montemayor

Montilla

Monturque

Moriles

Nueva Carteya

Puente Genil

Rambla

Santaella

1.2.26. Bepaald gebied Navarra

(a) Deelgebied Ribera Baja

Ablitas

Arguedas

Barillas

Cascante

Castejón

Cintruénigo

Corella

Fitero

Monteagudo

Murchante

Tudela

Tulebras

Valtierra

(b) Deelgebied Ribera Alta

Artajona

Beire

Berbinzana

Cadreita

Caparroso

Cárcar

Carcastillo

Falces

Funes

Larraga

Lerin

Lodosa

Marcilla

Mélida

Milagro

Miranda de Arga

Murillo el Fruto

Murillo el Cuende

Olite

Peralta

Pitillas

Sansoain

Santacara

Sesma

Tafalla

Villafranca

(c) Deelgebied Tierra Estella

Aberin

Allo

Arcos

Arellano

Arróniz

Ayeguí

Barbarín

Busto

Desojo

Discastillo

Espronceda

Estella

Igúzquiza

Lazagurria

Luquín

Mendaza

Morentin

Oteiza de la Solana

Sansol

Torralba del Rio

Torres del Rio

Valle de Yerri

Villatuerta

Villa mayor de Monjardín

(d) Deelgebied Valdizarbe

Adios

Añorbe

Artazu

Barásoain

Biurrun

Cirauqui

Etxauri

Enériz

Garinoain

Guirguillano

Legarda

Leoz

Mañeru

Mendigorria

Muruzábal

Obanos

Orisoain

Oloriz

Puente la Reina

Pueyo

Tiebas-Muruarte de Reta

Tirapu

Ucar

Unzué

Uterga

(e) Deelgebied Baja Montaña

Aibar

Aoiz

Cáseda

Eslava

Ezprogui

Gallipienzo

Javier

Leache

Lerga

Llédena

Lumbier

Sada

San Martin de Unx

Sanguesa

Ujué

1.2.27. Bepaald gebied Penedès

Abrera

Aiguamurcia

Albinyana

Avinyonet

Banyeres

Begues

Bellvei

Bisbal del Penedès, la

Bonastre

Cabanyas

Cabrera d'Igualada

Calafell

Canyelles

Castellet i Gornal

Castellvi Rosanes

Castellvi de la Marca

Cervelló

Corvera de Llobregat

Creixell

Cubelles

Cunit

Font-rubí

Gelida

Granada

Hostalets de Pierola

Llacuna

Llorenç del Penedès

Martorell

Mascefa

Mediona

Montmell

Olèrdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Pacs del Penedès

Piera

Pla del Penedès

Pontons

Puigdálber

Roda de Barà

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Quinti de Mediona

Sant Sadurni d'Anoia

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Jaume dels Domenys

Santa Margarida i els Monjos

Santa Fe del Penedès

Santa Maria de Miralles

Santa Oliva

Sant Jaume dels domenys

Sant Marti de Sarroca

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Riudebitlles

Sitges

Subirats

Torrelavid

Torrelles de Foix

Vallirana

Vendrell, El

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

Viloví

1.2.28. Bepaald gebied Priorato

Bellmunt del Priorat

Gratallops

Lloà

Morera de Montsant

Poboleda

Porrerá

Torroja del Priorat

Vilella Alta

Vilella Baixa

1.2.29. Bepaald gebied Rias Baixas

(a) Deelgebied Val do Salnés

Caldas de Reis

Cambados

Meaño

Meis

Portas

Ribadumia

Sanxenxo

Vilanova de Arousa

Villagracia de Arousa

(b) Deelgebied Condado do Tea

A Cañiza

Arbo

As Neves

Crecente

Salvaterra de Miño

(c) Deelgebied O Rosal

O Rosal

Tomiño

Tui

1.2.30. Bepaald gebied Ribeiro

Arnoia

Beade

Carballeda de Avia

Castrelo de Miño

Cenlle

Cortegada

Leiro

Punxin

Ribadavia

1.2.31. Bepaald gebied Ribeira del Duero

Adrada de Haza

Aguilera

Alcubilla de Avellaneda

Aldehorno

Anguix

Aranda de Duero

Baños de Valdearados

Berlangas de Roa

Boada de Roa

Bocos de Duero

Burgo de Osma

Caleruega

Campillo de Aranda

Canalejas de Peñafiel

Castillejo de Robledo

Castrillo de la Vega

Castrillo de Duero

Cueva de Roa

Curiel de Duero

Fompedraza

Fresnilla de las Dueñas

Fuentecén

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Fuentemolinos

Fuentenebro

Fuentespina

Gumiel del Mercado

Gumiel de Hizán

Guzmán

Haza

Honrubia de la Cuesta

Hontangas

Hontoria de Valdearados

Horra

Hoyales de Roa

Langa de Duero

Mambrilla de Castrejón

Manzanillo

Milagros

Miño de san Esteban

Montejo de la Vega de la Zerrezuela

Moradillo de Roa

Nava de Roa

Olivares de Duero

Olmedillo de Roa

Olmos de Peñafiel

Pardilla

Pedrosa de Duero

Peñafiel

Peñaranda de Duero

Pesquera de Duero

Piñel de Abajo

Piñel de Arriba

Quemada

Quintana del Pidio

Quintanamanvirgo

Quintanilla de Onésimo

Quintanilla de Arriba

Rábano

Roa de Duero

Roturas

San Esteban de Gormaz

San Juan del Monte

San Martin de Rubiales

Santa Cruz de la Salceda

Sequera de Haza

Sotillo de la Ribera

Terradillos de Esgueva

Torre de Peñafiel

Torregalindo

Tórtoles de Esgueva

Tubilla del Lago

Vadocondes

Valbuena de Duero

Valcabado de Roa

Valdeande

Valdearcos de la Vega

Valdezate

Vid

Villaescusa de Roa

Villalba de Duero

Villalbilla de Gumiel

Villatuelda

Villaverde de Montejo

Villovela de Esgueva

Zazuar

1.2.32. Bepaald gebied Rioja

(a) Deelgebied Rioja Alavena

Baños de Ebro

Barriobusto

Cripán

Elciego

Elvillar de Alava

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de Labarca

Leza

Moreda de Alava

Navaridas

Oyón

Salinillas de Buradon

Samaniego

Villanueva de Alava

Yécora

(b) Deelgebied Rioja Alta

Abalos

Alesón

Alesanco

Anguciana

Arenzana de Arriba

Arenzana de Abajo

Azofra

Badarán

Bañares

Baños de Rio Tobía

Baños de Rioja

Berceo

Bezares

Bobadilla

Briñas

Briones

Camprovín

Canillas

Cañas

Cárdenas

Casalarreina

Castañares de Rioja

Cellorigo

Cenicero

Cidamón

Cihuri

Cirueña

Cordovín

Cuzcurrita de Rio Tirón

Daroca de Rioja

Entrena

Estollo

Fonseca

Fonzaleche

Fuenmayor

Galbárruli

Gimileo

Haro

Herramélluri

Hervias

Hormilleja

Hormilla

Hornos de Moncalvillo

Huércanos

Lardero

Leiva

Logroño

Manjarrés

Matute

Medrano

Nájera

Navarrete

Ochándurí

Ollaurí

Rodezno

Sajazarra

San Millán de Yécora

San Torcuato

San Vicente de la Sonsierra

San Asensio

Santa Coloma

Sojuela

Sorzano

Sotés

Tirgo

Tormantos

Torrecilla Sobre Alesanco

Torremontalbo

Treviana

Tricio

Uruñuela

Ventosa

Villajero

Villalba de Rioja

Villar de Torre

Zarratón

(c) Deelgebied Rioja Baja

Agoncillo

Aguilar del río Alhama

Albelda de Iregua

Alberite

Alcanadre

Aldeanueva de Ebro

Alfaro

Andosilla

Aras

Arnedo

Arrúbal

Ausejo

Autol

Azagra

Bargota

Bergasa

Bergasilla

Calahorra

Cervera del rio Alhama

Clavijo

Corera

Cornago

Galilea

Grávalos

Herce

Igea

Lagunilla del Jubera

Leza del Rió Leza

Mendavia

Molinos de Ocón

Murillo del Rió Leza

Nalda

Ocón

Pradejón

Quel

Redal

Ribafrecha

Rincón de Soto

San Adrián

Santa Engracia de Jubera

Sartaguda

Tudelilla

Viana

Villa de Ocón

Villamediana de Iregua

Villar de Arnedo

1.2.33. Bepaald gebied Rueda

Aguasal

Alaejos

Alcazarén

Aldehuela del Codonal

Almenara de Adaja

Ataquines

Bernuy de Coca

Blasconuño de Matacabras

Bobadilla del Campo

Bócigas

Brahojos de Medina

Campillo

Carpio del Campo

Castrejón

Castronuño

Cervillego de la Cruz

Codorniz

Donhierro

Fresno el Viejo

Fuente Olmedo

Fuente de Santa Cruz

Fuente el sol

Gomeznarro

Hornillos

Juarros de Voltoya

Llano de Olmedo

Llomoviejo

Madrigal de las Altas Torres

Matapozuelos

Medina del Campo

Mojados

Montejo de Arévalo

Montuenga

Moraleja de Coca

Moraleja de las Panaderas

Muriel

Nava del Rey

Nava de La Asunción

Nieva

Nueva Villa de las Torres

Olmedo

Pollos

Pozal de Gallinas

Pozáldez

Puras

Ramiro

Rapariegos

Rodilana

Rubi de bracamonte

Rueda

San Cristobal de la Vega

Santuiste de San Juan Bautista

Salvador de Zapardiel

San Pablo de la Moraleja

Seca

Serrada

Siete Iglesias de Travancos

Tordesillas

San Vicente del Palacio

Torrecilla de la Orden

Torrecilla de la Abadesa

Torecilla del Valle

Tolocirio

Valdestillas

Velascalvaro

Ventosa de la Cuesta

Villafranca de Duero

Villagonzalo de Coca

Villanueva de Duero

Villaverde de Medina

Zarza

1.2.34. Bepaald gebied Somontano

Abiego

Adahuesca

Angues

Alcalá del Obispo

Alquézar

Antillón

Argavieso

Azara

Azlor

Barbastro

Barbuñales

Berbegal

Bierge

Blecua y Torres

Capella

Casbas de Huesca

Castillazuelo

Colungo

Estada

Estadilla

Fonz

Grado

Graus

Hoz y Costean

Ibieca

Ilche

Laluenga

Laperdiguera

Lascellas-Ponzano

Naval

Olvena

Peralta de Alcofea

Peraltilla

Perarrúa

Pertusa

Pozán de Vero

Puebla de Castro

Salas Altas

Salas Bajas

Santa Maria Dulcis

Secastilla

Siétamo

Torres de Alcanadre

1.2.35. Bepaald gebied Tacoronte-Acentejo

El Sauzal

Matanza de Acentejo

Victoria de Acentejo

Laguna

Santa Úrsula

Tacoronte

Tegueste

1.2.36. Bepaald gebied Tarragona

(a) Deelgebied Campo de Tarragona

Alcover

Aleixar

Alforja

Alió

Almoster

Altafulla

Argentera

Ascó

Benisanet

Borges del Camp

Botarell

Bràfim

Cabra del Camp

Cambrils

Castellvell del Camp

Catllar

Colldejou

Constantí

Cornudella

Duesaigües

Figuerola del Camp

Garcia

Garidells

Ginestar

Masó

Masllorens

Maspujols

Milà

Miraver

Montbrió del Camp

Montferrí

Mont-roig

Mora d'Ebre

Mora la Nova

Morell

Nou de Gaià

Nulles

Pallaresos

Perafort

Pla da Santa María

Pobla de Montornès

Pobla de Mafumet

Puigpelat

Renau

Reus

Riera de Gaià

Riudecanyes

Rodonyà

Rourell

Ruidecols

Ruidoms

Salomó

Secuita

Selva del Camp

Tarragona

Tivissa

Torre del Espanyol

Torredembarra

Ulldemolins

Vallmoll

Valls

Vespella

Vila-rodona

Vilabella

Vilallonga del Camp

Vilanova d'Escornalbou

Vilaseca i Salou

Vinebre

Vinyols i els Arcs

(b) Deelgebied Falset

Cabassers

Capçanes

Figuera

Guiamets, Els, Marçà

Masroig

Pradell

Torre de Fontaubella

1.2.37. Bepaald gebied Terra Alta

Arnés

Batea

Bot Pinell de Brai

Caseres

Corbera de Terra Alta

Fatarella, Gandesa

Horta de Sant Joan

Pobla de Massalauca

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

1.2.38. Bepaald gebied Toro

Argujillo

Bóveda de Toro

Morales de Toro

Pego

Peleagonzalo

Piñero

San Román de Hornija

San Miguel de la Ribera

Sanzoles

Toro

Valdefinjas

Venialbo

Villabuena del Puente

Villafranca de Duero

1.2.39. Bepaald gebied Utiel-Requena

Camporrobles

Caudete

Fuenterrobles

Siete Aguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villagordo

1.2.40. Bepaald gebied Valdeorras

Barco

Bollo

Carballeda de Valdeorras

Laroco

Petín

Rúa

Rubiana

Villamartin

1.2.41. Bepaald gebied Valdepeñas

Alcubillas

Moral de Calatrava

San Carlos del Valle

Santa Cruz de Mudela

Torrenueva

Valdepeñas

1.2.42. Bepaald gebied Valencia

Camporrobles

Caudete de las Fuentes

Fuenterrobles

Requena

Sieteaguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

(a) Deelgebied Alto Turia

Alpuente

Aras de Alpuente

Chelva

La Yesa

Titaguas

Tuéjar

(b) Deelgebied Valentino

Alborache

Alcublas

Andilla

Bugarra

Buñol

Casinos

Cheste

Chiva

Chulilla

Domeño

Estivella

Gestalgar

Godelleta

Higueruelas

Lliria

Losa del Obispo

Macastre

Monserrat

Montroy

Montserrat

Pedralba

Real de Montroy

Turís

Villamarxant

Villar del Arzobispo

(c) Deelgebied Moscatel de Valencia

Catadau

Cheste

Chiva

Godelleta

Llombai

Monserrat

Montroy

Real de Montroy

Turis

(d) Deelgebied Clariano

Adzaneta de Albaida

Agullent

Albaida

Alfarrasí

Ayelo de Malferit

Ayelo de Rugat

Bèlgida

Bellús

Beniatjar

Benicolet

Benigànim

Bocairem

Bufalí

Castelló de Rugat

Font la Figuera

Fontanars dels Alforins

Guadasequies

L'Olleria

La Pobla del Duc

Llutxent

Moixent

Montaberner

Montesa

Montichelvo

Ontinyent

Otos

Palomar

Pinet

Quatretonda

Ràfol de Salem

Sempere

Terrateig

Vallada

1.2.43. Bepaald gebied Valle de Güimar

Arafo

Candelaria

Güimar

1.2.44. Bepaald gebied Valle de la Orotava

La Orotava

Puerto de la Cruz

Los Realejos

1.2.45. Bepaald gebied Vinos de Madrid

(a) Deelgebied Arganda

Ambite

Aranjuez

Arganda del Rey

Belmonte de Tajo

Campo Real

Carabaña

Chinchón

Colmenar de Oreja

Fuentidueña de Tajo

Getafe

Loeches

Mejorada del Campo

Morata de Tajuña

Orusco

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pozuelo del Rey

Tielmes

Titulcia

Valdaracete

Valdelaguna

Valdilecha

Villaconejos

Villamanrique de Tajo

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés

(b) Deelgebied Navalcarnero

Álamo

Aldea del Fresno

Arroyomolinos

Batres

Brunete

Fuenlabrada

Griñón

Humanes de Madrid

Moraleja de Enmedio

Móstoles

Navalcarnero

Parla

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Valdemorillo

Villamanta

Villamantilla

Villanueva de la Cañada

Villaviciosa de Odón

(c) Deelgebied San Martín del Valdeiglesias

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Chapinería

Colmenar de Arroyo

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Rozas de Puerto Real

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado

1.2.46. Bepaald gebied Ycoden-Daute-Isora

San Juan de la Rambla

La Guancha

Icod de los vinos

Garachico

Los Silos

Buenavista del Norte

El Tanque

Santiago del Teide

Guía de Isora

1.2.47. Bepaald gebied Yecla

Yecla

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

Abanilla

Bages

Bajo Aragón

Cádiz

Campo de Cartagena

Cañamero

Cebreros

Contraviesa-Alpujarra

Fermoselle-Arribes del Duero

Gálvez

La Gomera

Gran Canaria-El Monte

Manchuela

Matanegra

Medina del Campo

Montánchez

Plà i Llevant de Mallorca

Pozohondo

Ribeira Sacra

Ribera Alta del Guadiana

Ribera Baja del Guadiana

Sacedón-Mondéjar

Sierra de Alcaraz

Tierra de Barros

Tierra del Vino de Zamora

Tierra Baja de Aragón

Valdejalón

Valdevimbre-Los Oteros

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

B. Traditionele uitdrukkingen

Amontillado

Chacoli-Txakolina

Criadera

Criaderas y Soleras

Crianza

Denominacíon de Origen / DO

Denominacíon de Origen calificada / DOCa

Fino

Fondillón

Lagrima

Oloroso

Pajarete

Palo cortado

Raya

Vendimia temprana

Vendimia seleccionada

Vino de la Tierra

IV. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE GRIEKSE REPUBLIEK

A. Geografische aanduidingen

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen

1.1. Namen van de bepaalde gebieden

1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (gecontroleerde oorsprongsbenaming)

Σάμος (Samos)

Πατρών (Patras)

Ρίου Πατρών (Patras)

Κεφαλληνίας (Cephalonie)

Ρόδου (Rhodos)

Λήμνου (Lemnos)

1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (oorsprongsbenaming van een hogere kwaliteit)

Σητεία (Sitia)

Νεμέα (Nemιe)

Σαντορίνη (Santorin)

Δαφνές (Dafnes)

Ρόδος (Rhodos)

Νάουσα (Naoussa)

Κεφαλληνίας (Cephalonie)

Ραψάνη (Rapsani)

Μαντινεία (Mantinee)

Πεζά (Peza)

Αρχάνες (Archanes)

Πάτραι (Patras)

Ζίτσα (Zitsa)

Αμύνταιον (Amynteon)

Γουμένισσα (Gumenissa)

Πάρος (Paros)

Λήμνος (Lemnos)

Αγχίαλος (Anchialos)

Πλαγιές Μελίτωνα (Cõtes de Meliton)

Μεσενικόλα (Mesenicola)

2. Tafelwijn

2.1. Oνομασία κατά παράδοση (traditionele benaming)

Αττικής (Attikis)

Βοιωτίας (Viotias)

Ευβοίας (Evias)

Μεσογείων (Messoguion)

Κρωπίας (Kropias)

Κορωπίου (Koropiou)

Μαρκοπούλου (Markopoulou)

Μεγάρων (Megaron)

Παιανίας (Peanias)

Λιοπεσίου (Liopessiou)

Παλλήνης (Pallinis)

Πικερμίου (Pikermiou)

Σπάτων (Spaton)

Θηβών (Thivon)

Γιάλτρων (Guialtron)

Καρύστου (Karystou)

Χαλκίδας (Halkidas)

Ζακύνθου (Zante)

2.2. Τοπικός οίνος (plaatselijke wijnen)

Τοπικός οίνος Τριφυλίας (landwijn van Trifilia)

Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος (landwijn van Messimvria)

Επανωμίτικος τοπικός οίνος (landwijn van Epanomie)

Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (landwijn van de hellingen van Korinthe)

Τοπικός οίνος Πυλίας (landwijn van Pylios)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Βερτίσκου (landwijn van de hellingen van Vertiskos)

Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος (landwijn van Heraklion)

Λασιθιώτικος τοπικός οίνος (landwijn van Lassithie)

Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (landwijn van Peloponnesos)

Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (landwijn van Messina)

Μακεδονικός τοπικός οίνος (landwijn van Macedonië)

Κρητικός τοπικός οίνος (landwijn van Kreta)

Θεσσαλικός τοπικός οίνος (landwijn van Thessalië)

Τοπικός οίνος Κισάμου (landwijn van Kissamos)

Τοπικός οίνος Τυρνάβου (landwijn van Tyrnavos)

Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπέλου (landwijn van de helllingen van Ampelos)

Τοπικός οίνος Βίλλιζας (landwijn van Villiza)

Τοπικός οίνος Γρεβενών (landwijn van Grevena)

Τοπικός οίνος Αττικής (landwijn van Attika)

Αγιορείτικος τοπικός οίνος (landwijn van Agioritikos)

Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (landwijn van Dodekanesos)

Aναβυσιωτικός τοπικός οίνος (landwijn van Anavyssiotikos)

Παιανίτικος τοπικός οίνος (landwijn van Peanitikos)

Τοπικός οίνος Δράμας (landwijn van Drama)

Κρανιώτικος τοπικός οίνος (landwijn van Krania)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πάρνηθας (landwijn van de hellingen van Parnitha)

Συριανός τοπικός οίνος (landwijn van Syros)

Θηβαϊκός τοπικός οίνος (landwijn van Thiva)

Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρώνα (landwijn van de hellingen van Kitheron)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πετρωτού (landwijn van de hellingen van Petrotou)

Τοπικός οίνος Γερανίων (landwijn van Gerania)

Παλληνιώτικος τοπικός οίνος (landwijn van Pallini)

Αττικός τοπικός οίνος (landwijn van Attika)

Αγοριανός τοπικός οίνος (landwijn van Agorianos)

Τοπικός οίνος Κοιλάδας Αταλάντης (landwijn van de hellingen van Atalanti)

Τοπικός οίνος Αρκαδίας (landwijn van Arcadia)

Παγγαιορείτικος τοπικός οίνος (landwijn van Paggeoritikos)

Τοπικός οίνος Μεταξάτων (landwijn van Metaxata)

Τοπικός οίνος Κλημέντι (landwijn van Klimenti)

Τοπικός οίνος Ημαθίας (landwijn van Hemathia)

Τοπικός οίνος Κέρκυρας (landwijn van Kerkyra (Corfu))

Τοπικός οίνος Σιθωνίας (landwijn van Sithonia)

Τοπικός οίνος Μαντζαβινάτων (landwijn van Mantzavinata)

Ισμαρικός τοπικός οίνος (landwijn van Ismarikos)

Τοπικός οίνος Αβδήρων (landwijn van Avdira)

Τοπικός οίνος Ιωαννίνων (landwijn van Ioannina)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας (landwijn van de hellingen van Aigialieias)

Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου (landwijn van de hellingen van Ainou)

Θρακικός τοπικός οίνος (landwijn van Thrakie)

Τοπικός οίνος Ιλιου (landwijn van Ilion)

Μετσοβίτικος τοπικός οίνος (landwijn van Metsovon)

Κορωπιότικος τοπικός οίνος (landwijn van Koropie)

Τοπικός οίνος Θαψάνων (landwijn van Thapsanon)

Σιατιστινός τοπικός οίνος (landwijn van Siatistinon)

Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος (landwijn van Ritsona Avlidos)

Τοπικός οίνος Λετρίνων (landwijn van Letrina)

Τοπικός οίνος Τεγέας (landwijn van Tegeas)

Αιγαιοπελαγίτικος τοπικός οίνος ή (landwijn van Egeïsche Zee)

Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους (landwijn van Aigaion pelagos)

Τοπικός οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (landwijn van de noordelijke hellingen van Penteli)

Σπατανέικος τοπικός οίνος (landwijn van Spata)

Μαρκοπουλιώτικος τοπικός οίνος (landwijn van Markopoulo)

Τοπικός οίνος Ληλαντίου Πεδίου (landwijn van Lilantio Pedion)

Τοπικός οίνος Χαλκιδικής (landwijn van Chalkidiki)

Καρυστινός τοπικός οίνος (landwijn van Karystos)

Τοπικός οίνος Χαλικούνας (landwijn van Chalikouna)

Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος (landwijn van Opountia Lokrida)

Τοπικός οίνος Πέλλας (landwijn van Pella)

Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος (landwijn van Andriani)

Τοπικός οίνος Σερρών (landwijn van Serres)

Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος (landwijn van Sterea Ellada)

B. Traditionele uitdrukkingen

Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη (gecontroleerde oorsprongsbenaming)

Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (oorsprongsbenaming van een hogere kwaliteit)

Ονομασία κατά παράδοση Ρετσίνα (traditionele benaming Retsina)

Ονομασία κατά παράδοση Βερντέα Ζακύνθου (traditionele benaming Verdea de Zante)

Τοπικός οίνος (plaatselijke wijn, landwijn)

από διαλεκτούς αμπελώνες ("grand cru")

Κάβα (Cava)

Ρετσίνα (Retsina)

Κτήμα (Ktima)

Αρχοντικό (Archontiko)

Αμπελώνες (Ampelones)

Οίνος φυσικώς γλυκύς (van nature zoete wijn)

V. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE ITALIAANSE REPUBLIEK

A. Geografische aanduidingen

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("vino di qualità prodotto in una regione determinata")

1.1. Met de vermelding "Denominazione di origine controllata e garantita" omschreven v.q.p.r.d.

Albana di Romagna

Asti

Barbaresco

Barolo

Brachetto d'Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti/Chianti Classico, al dan niet vergezeld van een van de volgende geografische aanduidingen:

- Montalbano

- Rufina

- Colli fiorentini

- Colli senesi

- Colli aretini

- Colline pisane

- Montespertoli

Cortese di Gavi

Franciacorta

Gattinara

Gavi

Ghemme

Montefalco Sagrantino

Montepulciano

Recioto di Soave

Taurasi

Torgiano

Valtellina

Valtellina Grumello

Valtellina Inferno

Valtellina Sassella

Valtellina Valgella

Vernaccia di San Gimignano

Vermentino di Gallura

1.2. Met de vermelding "Denominazione di origine controllata (gecontroleerde oorsprongsbenaming)" aangeduide v.q.p.r.d.

1.2.1. Regione Piémonte

Alba

Albugnano

Alto Monferrato

Acqui

Asti

Boca

Bramaterra

Caluso

Canavese

Cantavenna

Carema

Casalese

Casorzo d'Asti

Castagnole Monferrato

Castelnuovo Don Bosco

Chieri

Colli tortonesi

Colline novaresi

Colline saluzzesi

Coste della Sesia

Diano d'Alba

Dogliani

Fara

Gabiano

Langhe monregalesi

Langhe

Lessona

Loazzolo

Monferrato

Monferrato Casalese

Ovada

Piemonte

Pinorelese

Roero

Sizzano

Valsusa

Verduno

1.2.2. Regione Val d'Aosta

Arnad-Montjovet

Chambave

Nus

Donnas

La Salle

Enfer d'Arvier

Morgex

Torrette

Valle d'Aosta

Vallée d'Aoste

1.2.3. Regione Lombardia

Botticino

Capriano del Colle

Cellatica

Garda

Garda Colli Mantovani

Lugana

Mantovano

Oltrepò Pavese

Riviera del Garda Bresciano

San Colombano al Lambro

San Martino Della Battaglia

Terre di Franciacorta

Valcalepio

1.2.4. Regione Trentino-Alto-Adige

Alto Adige

Bozner Leiten

Bressanone

Brixner

Buggrafler

Burgraviato

Caldaro

Casteller

Colli di Bolzano

Eisacktaler

Etschtaler

Gries

Kalterer

Kalterersee

Lago di Caldaro

Meraner Hügel

Meranese di collina

Santa Maddalena

Sorni

St. Magdalener

Südtirol

Südtiroler

Terlaner

Terlano

Teroldego Rotaliano

Trentino

Trento

Val Venosta

Valdadige

Valle Isarco

Vinschgau

1.2.5. Regione Veneto

Bagnoli di Sopra

Bagnoli

Bardolino

Breganze

Breganze Torcolato

Colli Asolani

Colli Berici

Colli Berici Barbarano

Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona

Colli di Conegliano Refrontolo

Colli Euganei

Conegliano

Conegliano Valdobbiadene

Conegliano Valdobbiadene Cartizze

Custoza

Etschtaler

Gambellara

Garda

Lessini Durello

Lison Pramaggiore

Lugana

Montello

Piave

San Martino della Battaglia

Soave

Valdadige

Valdobbiadene

Valpantena

Valpolicella

1.2.6. Regione Friuli-Venezia-Giulia

Carso

Colli Orientali del Friuli

Colli Orientali del Friuli Cialla

Colli Orientali del Friuli Ramandolo

Colli Orientali del Friuli Rosazzo

Collio

Collio Goriziano

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Friuli Latisana

Isonzo del Friuli

Lison Pramaggiore

1.2.7. Regione Liguria

Albenga

Albenganese

Cinque Terre

Colli di Luni

Colline di Levanto

Dolceacqua

Finale

Finalese

Golfo del Tigullio

Riviera Ligure di Ponente

Riviera dei fiori

1.2.8. Regione Emilia-Romagna

Bosco Eliceo

Castelvetro

Colli Bolognesi

Colli Bolognesi Classico

Colli Bolognesi Colline di Riosto

Colli Bolognesi Colline Marconiane

Colli Bolognesi Colline Oliveto

Colli Bolognesi Monte San Pietro

Colli Bolognesi Serravalle

Colli Bolognesi Terre di Montebudello

Colli Bolognesi Zola Predosa

Colli d'Imola

Colli di Faenza

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e Canossa

Colli Piacentini

Colli Piacentini Monterosso

Colli Piacentini Val d'Arda

Colli Piacentini Val Nure

Colli Piacentini Val Trebbia

Reggiano

Reno

Romagna

Santa Croce

Sorbara

1.2.9. Regione Toscana

Barco Reale di Carmignano

Bolgheri

Bolgheri Sassicaia

Candia dei Colli Apuani

Carmignano

Chianti

Chianti classico

Colli Apuani

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Luni

Colline Lucchesi

Costa dell'"Argentario"

Elba

Empolese

Montalcino

Montecarlo

Montecucco

Montepulciano

Montereggio di Massa Marittima

Montescudaio

Parrina

Pisano di San Torpè

Pitigliano

Pomino

San Gimignano

San Torpè

Sant'Antimo

Scansano

Val d'Arbia

Val di Cornia

Val di Cornia Campiglia Marittima

Val di Cornia Piombino

Val di Cornia San Vincenzo

Val di Cornia Suvereto

Valdichiana

Valdinievole

1.2.10. Regione Umbria

Assisi

Colli Martani

Colli Perugini

Colli Amerini

Colli Altotiberini

Colli del Trasimeno

Lago di Corbara

Montefalco

Orvieto

Orvietano

Todi

Torgiano

1.2.11. Regione Marche

Castelli di Jesi

Colli pesaresi

Colli Ascolani

Colli maceratesi

Conero

Esino

Focara

Matelica

Metauro

Morro d'Alba

Piceno

Roncaglia

Serrapetrona

1.2.12. Regione Lazio

Affile

Aprilia

Capena

Castelli Romani

Cerveteri

Circeo

Colli albani

Colli della Sabina

Colli lanuvini

Colli etruschi viterbesi

Cori

Frascati

Genazzano

Gradoli

Marino

Montecompatri Colonna

Montefiascone

Olevano romano

Orvieto

Piglio

Tarquinia

Velletri

Vignanello

Zagarolo

1.2.13. Regione Abruzze

Abruzzo

Abruzzo Colline teramane

Controguerra

Molise

1.2.14. Regione Molise

Biferno

Pentro d'Isernia

1.2.15. Regione Campania

Avellino

Aversa

Campi Flegrei

Capri

Castel San Lorenzo

Cilento

Costa d'Amalfi Furore

Costa d'Amalfi Ravello

Costa d'Amalfi Tramonti

Costa d'Amalfi

Falerno del Massico

Galluccio

Guardiolo

Guardia Sanframondi

Ischia

Massico

Penisola Sorrentina

Penisola Sorrentina-Gragnano

Penisola Sorrentina-Lettere

Penisola Sorrentina-Sorrento

Sannio

Sant'Agata de' Goti

Solopaca

Taburno

Tufo

Vesuvio

1.2.16. Regione Puglia

Alezio

Barletta

Brindisi

Canosa

Castel del Monte

Cerignola

Copertino

Galatina

Gioia del Colle

Gravina

Leverano

Lizzano

Locorotondo

Lucera

Manduria

Martinafranca

Matino

Nardò

Ortanova

Ostuni

Puglia

Salice salentino

San Severo

Squinzano

Trani

1.2.17. Regione Basilicata

Vulture

1.2.18. Regione Calabria

Bianco

Bivongi

Cirò

Donnici

Lamezia

Melissa

Pollino

San Vito di Luzzi

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Savuto

Scavigna

Verbicaro

1.2.19. Regione Sicilia

Alcamo

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Delia Nivolalli

Eloro

Etna

Faro

Lipari

Marsala

Menfi

Noto

Pantelleria

Sambuca di Sicilia

Santa Margherita di Belice

Sciacca

Siracusa

Vittoria

1.2.20. Regione Sardegna

Alghero

Arborea

Bosa

Cagliari

Campidano di Terralba

Mandrolisai

Oristano

Sardegna

Sardegna-Capo Ferrato

Sardegna-Jerzu

Sardegna-Mogoro

Sardegna-Nepente di Oliena

Sardegna-Oliena

Sardegna-Semidano

Sardegna-Tempio Pausania

Sorso Sennori

Sulcis

Terralba

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

2.1. Abruzzen

Alto tirino

Colline Teatine

Colli Aprutini

Colli del sangro

Colline Pescaresi

Colline Frentane

Histonium

Terre di Chieti

Valle Peligna

Vastese

2.2. Basilicata

Basilicata

2.3. Autonome provincie Bolzano

Dolomiti

Dolomiten

Mitterberg

Mitterberg tra Cauria e Tel

Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4. Calabria

Arghilla

Calabria

Condoleo

Costa Viola

Esaro

Lipuda

Locride

Palizzi

Pellaro

Scilla

Val di Neto

Valdamato

Valle dei Crati

2.5. Campania

Colli di Salerno

Dugenta

Epomeo

Irpinia

Paestum

Pompeiano

Roccamonfina

Terre del Volturno

2.6. Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia

Bianco dei Sillaro

Emilia

Fortana del Taro

Forli

Modena

Ravenna

Rubicone

Sillaro

Terre die Veleja

Val Tidone

2.7. Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza

Venezia Giulia

Venezie

2.8. Lazio

Civitella d'Agliano

Colli Cimini

Frusinate

Dei Frusinate

Lazio

Nettuno

2.9. Liguria

Colline Savonesi

Val Polcevera

2.10. Lombardia

Alto Mincio

Benaco bresciano

Bergamasca

Collina del Milanese

Montenetto di Brescia

Mantova

Pavia

Quistello

Ronchi di Brescia

Sabbioneta

Sebino

Terrazze Retiche di Sondrio

2.11. Marche

Marche

2.12. Molise

Osco

Rotae

Terre degli Osci

2.13. Puglia

Daunia

Murgia

Puglia

Salento

Tarantino

Valle d'Itria

2.14. Sardegna

Barbagia

Colli del Limbara

Isola dei Nuraghi

Marmila

Nuoro

Nurra

Ogliastro

Parteolla

Planargia

Romangia

Sibiola

Tharros

Trexenta

Valle dei Tirso

Valli di Porto Pino

2.15. Sicilia

Camarro

Colli Ericini

Fontanarossa di Cerda

Salemi

Salina

Sicilia

Valle Belice

2.16. Toscana

Alta Valle della Greve

Colli della Toscano centrale

Maremma toscana

Orcia

Toscana

Toscano

Val di Magra

2.17. Autonome provincie Trento

Dolomiten

Dolomiti

Atesino

Venezie

Vallagarina

2.18. Umbria

Allerona

Bettona

Cannara

Narni

Spello

Umbria

2.19. Veneto

Alto Livenza

Colli Trevigiani

Conselvano

Dolomiten

Dolomiti

Venezie

Marca Trevigiana

Vallagarina

Veneto

Veneto orientale

Verona

Veronese

B. Traditionele uitdrukkingen

Amarone

Auslese

Buttafuoco

Cacc'e mmitte

Cannellino

Cerasuolo

Denominazione di origine controllata / DOC / D.O.C

Denominazione di origine controllata e garantita / DOCG / D.O.C.G.

Est! Est!! Est!!!

Fior d'arancio

Governo all'uso Toscano

Gutturnio

Indicazione geografica tipica / IGT / I.G.T

Lacrima

Lacrima Christi

Lambiccato

Ramie

Rebola

Recioto

Sangue di Guida

Scelto

Sciacchetrà

Sforzato, Sfurzat

Torcolato

Vendemmia Tardiva

Vin Santo Occhio di Pernice

Vin Santo

Vino nobile

VI. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

A. Geografische aanduidingen

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen

1.1. Namen van de bepaalde gebieden

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellange

Elvange

Erpeldange

Gostingen

Greiveldange

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldange

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsange

Stadtbredimus

Trintange

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldange

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

...

B. Traditionele vermeldingen

Grand premier cru

Marque nationale appellation contrôlée/AC

Premier cru

Vin de pays

VII. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE PORTUGESE REPUBLIEK

A. Geografische aanduidingen

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("vinho de qualidade produzido em região determinada")

1.1. Namen van de bepaalde gebieden

Alcobaça

Alenquer

Almeirim

Arruda

Bairrada

Biscoitos

Borba

Bucelas

Carcavelos

Cartaxo

Castelo Rodrigo

Chamusca

Chaves

Colares

Coruche

Cova da Beira

Dão

Douro

Encostas da Nave

Encostas de Aire

Evora

Graciosa

Granja-Amareleja

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira/Madère/Madera

Setúbal

Moura

Óbidos

Palmela

Pico

Pinhel

Planalto Mirandês

Portalegre

Portimão

Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn

Redondo

Reguengos

Santarém

Tavira

Tomar

Torres Vedras

Valpaços

Varosa

Vidigueira

Vinho Verde

Vinhos Verdes

1.2. Namen van de deelgebieden

1.2.1. Bepaald gebied Dão

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Senhorim

Terras de Azurara

1.2.3. Bepaald gebied Douro

Alijó

Lamego

Meda

Sabrosa

Vila Real

1.2.4. Deelgebied Favaios

1.2.5. Bepaald gebied Varosa

Tarouca

1.2.6. Bepaald gebied Vinhos Verdes

Amarante

Basto

Braga

Lima

Monção

Penafiel

Vinho Verde

1.2.7. Andere

Dão Nobre

Setubal roxo

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

Alentejo

Algarve

Alta Estremadura

Beira Litoral

Beira Alta

Beiras

Estremadura

Ribatejo

Minho

Terras Durienses

Terras de Sico

Terras do Sado

Trás-os-Montes

B. Traditionele uitdrukkingen

Colheita Seleccionada

Denominação de Origem/DO

Denominação de Origem Controlada/DOC

Garrafeira

Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR

Região demarcada

Roxo

Vinho leve

Vinho regional

Region Madeira

Frasqueira

Region Porto

Crusted/Crusting

Lágrima

Late Bottled Vintage/LBV

Ruby

Tawny

Vintage

VIII. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT HET VERENIGD KONINKRIJK

A. Geografische aanduidingen

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. Tafelwijnen met een geografische aanduiding

English Counties

Welsh Counties

B. Traditionele uitdrukkingen

Regional wine

IX. WIJNEN VAN OORSPRONG UIT DE BONDSREPUBLIEK OOSTENRIJK

A. Geografische aanduidingen

1. In bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Namen van de wijnbouwgebieden

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

1.2. Namen van de bepaalde gebieden

1.2.1. Bepaald gebied Burgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Mittelburgenland

Südburgenland

1.2.2. Bepaald gebied Niederösterreich

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kremstal

Thermenregion

Traisental

Wachau

Weinviertel

1.2.3. Bepaald gebied Steiermark

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Weststeiermark

1.2.4. Bepaald gebied Wien

Wien

1.3. Gemeenten, delen van gemeenten, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1. Bepaald gebied Neusiedlersee

(a) Großlage:

Kaisergarten

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bauernaussatz

Bergäcker

Edelgründe

Gabarinza

Goldberg

Hansagweg

Heideboden

Henneberg

Herrnjoch

Herrnsee

Hintenaussere Weingärten

Jungerberg

Kaiserberg

Kellern

Kirchäcker

Kirchberg

Kleinackerl

Königswiese

Kreuzjoch

Kurzbürg

Ladisberg

Lange Salzberg

Langer Acker

Lehendorf

Neuberg

Pohnpühl

Prädium

Rappbühl-Weingärten

Römerstein

Rustenäcker

Sandflur

Sandriegel

Satz

Seeweingärten

Ungerberg

Vierhölzer

Weidener Zeiselberg

Weidener Ungerberg

Weidener Rosenberg

(c) Gemeente of delen van een gemeente:

Andau

Apetlon

Bruckneudorf

Deutsch Jahrndorf

Edelstal

Frauenkirchen

Gattendorf

Gattendorf-Neudorf

Gols

Halbturn

Illmitz

Jois

Kittsee

Mönchhof

Neudorf bei Parndorf

Neusiedl am See

Nickelsdorf

Pamhagen

Parndorf

Podersdorf

Potzneusiedl

St. Andrä am Zicksee

Tadten

Wallern im Burgenland

Weiden am See

Winden am See

Zurndorf

1.3.2. Bepaald gebied Neusiedlersee-Hügelland

(a) Großlagen:

Rosaliakapelle

Sonnenberg

Vogelsang

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adler/Hrvatski vrh

Altenberg

Bergweinärten

Edelgraben

Fölligberg

Gaisrücken

Goldberg

Großgebirge/Veliki vrh

Hasenriegel

Haussatz

Hochkramer

Hölzlstein

Isl

Johanneshöh

Katerstein

Kirchberg

Kleingebirge/Mali vrh

Kleinhöfleiner Hügel

Klosterkeller Siegendorf

Kogel

Kogl/Gritsch

Krci

Kreuzweingärten

Langäcker/Dolnj sirick

Leithaberg

Lichtenbergweingärten

Marienthal

Mitterberg

Mönchsberg/Lesicak

Purbacher Bugstall

Reisbühel

Ripisce

Römerfeld

Römersteig

Rosenberg

Rübäcker/Ripisce

Schmaläcker

St. Vitusberg

Steinhut

Wetterkreuz

Wolfsbach

Zbornje

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Antau

Baumgarten

Breitenbrunn

Donnerskirchen

Draßburg

Draßburg-Baumgarten

Eisenstadt

Forchtenstein

Forchtenau

Großhöflein

Hirm

Hirm-Antau

Hornstein

Kleinhöflein

Klingenbach

Krensdorf

Leithaprodersdorf

Loipersbach

Loretto

Marz

Mattersburg

Mörbisch/See

Müllendorf

Neudörfl

Neustift an der Rosalia

Oggau

Oslip

Pöttelsdorf

Pöttsching

Purbach/See

Rohrbach

Rust

St. Georgen

St. Margarethen

Schattendorf

Schützengebirge

Siegendorf

Sigless

Steinbrunn

Steinbrunn-Zillingtal

Stöttera

Stotzing

Trausdorf/Wulka

Walbersdorf

Wiesen

Wimpassing/Leitha

Wulkaprodersdorf

Zagersdorf

Zemendorf

1.3.3. Bepaald gebied Mittelburgenland

(a) Großlage:

Goldbachtal

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altes Weingebirge

Deideckwald

Dürrau

Gfanger

Goldberg

Himmelsthron

Hochäcker

Hochberg

Hochplateau

Hölzl

Im Weingebirge

Kart

Kirchholz

Pakitsch

Raga

Sandhoffeld

Sinter

Sonnensteig

Spiegelberg

Weingfanger

Weislkreuz

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Deutschkreutz

Frankenau

Frankenau-Unterderpullendorf

Girm

Großmutschen

Großwarasdorf

Haschendorf

Horitschon

Kleinmutschen

Kleinwarasdorf

Klostermarienberg

Kobersdorf

Kroatisch Gerersdorf

Kroatisch Minihof

Lackenbach

Lackendorf

Lutzmannsburg

Mannersdorf

Markt St. Martin

Nebersdorf

Neckenmarkt

Nikitsch

Raiding

Raiding-Unterfrauenhaid

Ritzing

Stoob

Strebersdorf

Unterfrauenheid

Unterpetersdorf

Unterpullendorf

1.3.4. Bepaald gebied Südburgenland

(a) Großlagen:

Pinkatal

Rechnitzer Geschriebenstein

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Gotscher

Rosengarten

Schiller

Tiefer Weg

Wohlauf

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Bonisdorf

Burg

Burgauberg

Burgauberg-Neudauberg

Deutsch Tschantschendorf

Deutschschützen-Eisenberg

Deutsch Bieling

Deutsch Ehrensdorf

Deutsch Kaltenbrunn

Deutsch-Schützen

Eberau

Edlitz

Eisenberg an der Pinka

Eltendorf

Gaas

Gamischdorf

Gerersdorf-Sulz

Glasing

Großmürbisch

Güssing

Güttenbach

Hackerberg

Hagensdorf

Hannersdorf

Harmisch

Hasendorf

Heiligenbrunn

Hoell

Inzenhof

Kalch

Kirchfidisch

Kleinmürbisch

Kohfidisch

Königsdorf

Kotezicken

Kroatisch Tschantschendorf

Kroatisch Ehrensdorf

Krobotek

Krottendorf bei Güssing

Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach

Kukmirn

Kulmhohe Gfang

Limbach

Luising

Markt-Neuhodis

Minihof-Liebau

Mischendorf

Moschendorf

Mühlgraben

Neudauberg

Neumarkt im Tauchental

Neusiedl

Neustift

Oberbildein

Ollersdorf

Poppendorf

Punitz

Rax

Rechnitz

Rehgraben

Reinersdorf

Rohr

Rohrbrunn

Schallendorf

St. Michael

St. Nikolaus

St. Kathrein

Stadtschlaining

Steinfurt

Strem

Sulz

Sumetendorf

Tobau

Tschanigraben

Tudersdorf

Unterbildein

Urbersdorf

Weichselbaum

Weiden bei Rechnitz

Welgersdorf

Windisch Minihof

Winten

Woppendorf

Zuberbach

1.3.5. Bepaald gebied Thermenregion

(a) Großlagen:

Badener Berg

Vöslauer Hauerberg

Weißer Stein

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

Schatzberg

Kappellenweg

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Hochgericht

Badener Berg

Brunner Berg

Dornfeld

Goldeck

Gradenthal

Großriede Les'hanl

Hochleiten

Holzspur

In Brunnerberg

Jenibergen

Kapellenweg

Kirchenfeld

Kramer

Lange Bamhartstäler

Mandl-Höh

Mitterfeld

Oberkirchen

Pfaffstättner Kogel

Prezessbühel

Rasslerin

Römerberg

Satzing

Steinfeld

Weißer Stein

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Bad Fischau-Brunn

Bad Vöslau

Bad Fischau

Baden

Berndorf

Blumau

Blumau-Neurißhof

Braiten

Brunn am Gebirge

Brunn/Schneebergbahn

Brunnenthal

Deutsch-Brodersdorf

Dornau

Dreitstetten

Ebreichsdorf

Eggendorf

Einöde

Enzesfeld

Frohsdorf

Gainfarn

Gamingerhof

Gießhübl

Großau

Gumpoldskirchen

Günselsdsorf

Guntramsdorf

Hirtenberg

Josefsthal

Katzelsdorf

Kottingbrunn

Landegg

Lanzenkirchen

Leesodrf

Leobersdorf

Lichtenwörth

Lindabrunn

Maria Enzersdorf

Markt Piesting

Matzendorf

Matzendorf-Hölles

Mitterberg

Mödling

Möllersdorf

Münchendorf

Obereggendorf

Oberwaltersdorf

Oyenhausen

Perchtoldsdorf

Pfaffstätten

Pottendorf

Rauhenstein

Reisenberg

Schönau/Triesting

Seibersdorf

Siebenhaus

Siegersdorf

Sollenau

Sooß

St. Veit

Steinabrückl

Steinfelden

Tattendorf

Teesdorf

Theresienfeld

Traiskirchen

Tribuswinkel

Trumau

Vösendorf

Wagram

Wampersdorf

Weigelsdorf

Weikersdorf/Steinfeld

Wiener Neustadt

Wiener Neudorf

Wienersdorf

Winzendorf

Winzendorf-Muthmannsdorf

Wöllersdorf

Wöllersdorf-Steinabrückl

Zillingdorf

1.3.6. Bepaald gebied Kremstal

(a) Großlagen:

Göttweiger Berg

Kaiser Stiege

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Ebritzstein

Ehrenfelser

Emmerlingtal

Frauengrund

Gartl

Gärtling

Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg

Großer Berg

Hausberg

Herrentrost

Hochäcker

Im Berg

Kirchbühel

Kogl

Kremsleithen

Pellingen

Pfaffenberg

Pfennigberg

Pulverturm

Rammeln

Reisenthal

Rohrendorfer Gebling

Sandgrube

Scheibelberg

Schrattenpoint

Sommerleiten

Sonnageln

Spiegel

Steingraben

Tümelstein

Weinzierlberg

Zehetnerin

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Aigen

Angern

Brunn im Felde

Droß

Egelsee

Eggendorf

Furth

Gedersdorf

Gneixendorf

Göttweig

Höbenbach

Hollenburg

Hörfarth

Imbach

Krems

Krems an der Donau

Krustetten

Landersdorf

Meidling

Neustift bei Schönberg

Oberfucha

Oberrohrendorf

Palt

Paudorf

Priel

Rehberg

Rohrendorf bei Krems

Scheibenhof

Senftenberg

Stein an der Donau

Steinaweg-Kleinwien

Stift Göttweig

Stratzing

Stratzing-Droß

Thallern

Tiefenfucha

Unterrohrendorf

Walkersdorf am Kamp

Weinzierl bei Krems

1.3.7. Bepaald gebied Kamptal

(a) Großlage:

-

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Anger

Auf der Setz

Friesenrock

Gaisberg

Gallenberg

Gobelsberg

Heiligenstein

Hiesberg

Hofstadt

Kalvarienberg

Kremstal

Loiser Berg

Obritzberg

Pfeiffenberg

Sachsenberg

Sandgrube

Spiegel

Stein

Steinhaus

Weinträgerin

Wohra

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Altenhof

Diendorf am Walde

Diendorf/Kamp

Elsarn im Straßertale

Engabrunn

Etsdorf am Kamp

Etsdorf-Haitzendorf

Fernitz

Gobelsburg

Grunddorf

Hadersdorf am Kamp

Hadersdorf-Kammern

Haindorf

Kammern am Kamp

Kamp

Langenlois

Lengenfeld

Mittelberg

Mollands

Obernholz

Oberreith

Plank/Kamp

Peith

Rothgraben

Schiltern

Schönberg am Kamp

Schönbergneustift

Sittendorf

Stiefern

Straß im Straßertale

Thürneustift

Unterreith

Walkersdorf

Wiedendorf

Zöbing

1.3.8. Bepaald gebied Donauland

(a) Großlagen:

Klosterneuburger Weinberge

Tulbinger Kogel

Wagram-Donauland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bromberg

Erdpreß

Franzhauser

Fuchsberg

Gänsacker

Georgenberg

Glockengießer

Gmirk

Goldberg

Halterberg

Hengsberg

Hengstberg

Himmelreich

Hirschberg

Hochrain

Kreitschental

Kühgraben

Leben

Ortsried

Purgstall

Satzen

Schillingsberg

Schloßberg

Sonnenried

Steinagrund

Traxelgraben

Vorberg

Wadenthal

Wagram

Weinlacke

Wendelstatt

Wora

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Ahrenberg

Abstetten

Altenberg

Ameisthal

Anzenberg

Atzelsdorf

Atzenbrugg

Baumgarten/Reidling

Baumgarten/Wagram

Baumgarten/Tullnerfeld

Chorherrn

Dietersdorf

Ebersdorf

Egelsee

Einsiedl

Elsbach

Engelmannsbrunn

Fels

Fels/Wagram

Feuersbrunn

Freundorf

Gerasdorf b. Wien

Gollarn

Gösing

Grafenwörth

Groß-Rust

Großriedenthal

Großweikersdorf

Großwiesendorf

Gugging

Hasendorf

Henzing

Hintersdorf

Hippersdorf

Höflein an der Donau

Holzleiten

Hütteldorf

Judenau-Baumgarten

Katzelsdorf im Dorf

Katzelsdorf/Zeil

Kierling

Kirchberg/Wagram

Kleinwiesendorf

Klosterneuburg

Königsbrunn

Königsbrunn/Wagram

Königstetten

Kritzendorf

Landersdorf

Michelhausen

Michelndorf

Mitterstockstall

Mossbierbaum

Neudegg

Oberstockstall

Ottenthal

Pixendorf

Plankenberg

Pöding

Reidling

Röhrenbach

Ruppersthal

Saladorf

Sieghartskirchen

Sitzenberg-Reidling

Spital

St. Andrä-Wördern

Staasdorf

Stettenhof

Tautendorf

Thürnthal

Tiefenthal

Trasdorf

Tulbing

Tulln

Unterstockstall

Wagram am Wagram

Waltendorf

Weinzierl bei Ollern

Wipfing

Wolfpassing

Wördern

Würmla

Zaußenberg

Zeißelmauer

1.3.9. Bepaald gebied Traisental

(a) Großlage:

Traismaurer Weinberge

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Nasenberg

Antingen

Brunberg

Eichberg

Fuchsenrand

Gerichtsberg

Grillenbühel

Halterberg

Händlgraben

Hausberg

In der Wiegn'n

In der Leithen

Kellerberg

Kölbing

Kreit

Kufferner Steinried

Leithen

Schullerberg

Sonnleiten

Spiegelberg

Tiegeln

Valterl

Weinberg

Wiegen

Zachling

Zwirch

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Absdorf

Adletzberg

Ambach

Angern

Diendorf

Dörfl

Edering

Eggendorf

Einöd

Etzersdorf

Franzhausen

Frauendorf

Fugging

Gemeinlebarn

Getzersdorf

Großrust

Grünz

Gutenbrunn

Haselbach

Herzogenburg

Hilpersdorf

Inzersdorf ob der Traisen

Inzersdorf-Geztersdorf

Kappeln

Katzenberg

Killing

Kleinrust

Kuffern

Langmannersdorf

Mitterndorf

Neusiedl

Neustift

Nußdorf ob derTraisen

Oberndorf am Gebirge

Oberndorf in der Ebene

Oberwinden

Oberwölbing

Obritzberg-Rust

Ossarn

Pfaffing

Rassing

Ratzersdorf

Reichersdorf

Ried

Rottersdorf

Schweinern

St. Andrä/Traisen

St. Pölten

Statzendorf

Stollhofen

Thallern

Theyern

Traismauer

Unterradlberg

Unterwölbing

Wagram an der Traisen

Waldletzberg

Walpersdorf

Weidling

Weißenkrichen/Perschling

Wetzmannsthal

Wielandsthal

Wölbing

1.3.10. Bepaald gebied Carnuntum

(a) Großlage:

-

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Aubühel

Braunsberg

Dorfbrunnenäcker

Füllenbeutel

Gabler

Golden

Haidäcker

Hausweinäcker

Hausweingärten

Hexenberg

Kirchbergen

Lange Letten

Lange Weingärten

Mitterberg

Mühlbachacker

Mühlweg

Rosenberg

Spitzerberg

Steinriegl

Tilhofen

Ungerberg

Unterschilling

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Arbesthal

Au am Leithagebirge

Bad Deutsch-Altenburg

Berg

Bruck an der Leitha

Deutsch-Haslau

Ebergassing

Enzersdorf/Fischa

Fischamend

Gallbrunn

Gerhaus

Göttlesbrunn

Göttlesbrunn-Arbesthal

Gramatneusiedl

Hainburg/Donau

Haslau/Donau

Haslau-Maria Ellend

Himberg

Hof/Leithaberge

Höflein

Hollern

Hundsheim

Mannersdorf/Leithagebirge

Margarethen am Moos

Maria Ellend

Moosbrunn

Pachfurth

Petronell

Petronell-Carnuntum

Prellenkirchen

Regelsbrunn

Rohrau

Sarasdorf

Scharndorf

Schloß Prugg

Schönabrunn

Schwadorf

Sommerein

Stixneusiedl

Trautmannsdorf/Leitha

Velm

Wienerherberg

Wildungsmauer

Wilfleinsdorf

Wolfsthal-Berg

Zwölfaxing

1.3.11. Bepaald gebied Wachau

(a) Großlage:

Frauenweingärten

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgberg

Frauengrund

Goldbügeln

Gottschelle

Höhlgraben

Im Weingebirge

Katzengraben

Kellerweingärten

Kiernberg

Klein Gebirg

Mitterweg

Neubergen

Niederpoigen

Schlucht

Setzberg

Silberbühel

Singerriedel

Spickenberg

Steiger

Stellenleiten

Tranthal

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Aggsbach

Aggsbach-Markt

Baumgarten

Bergern/Dunkelsteinerwald

Dürnstein

Eggendorf

Elsarn am Jauerling

Furth

Groisbach

Gut am Steg

Höbenbach

Joching

Köfering

Krustetten

Loiben

Mautern

Mauternbach

Mitterarnsdorf

Mühldorf

Oberarnsdorf

Oberbergern

Oberloiben

Rossatz-Rührsdorf

Schwallenbach

Spitz

St. Lorenz

St. Johann

St. Michael

Tiefenfucha

Unterbergern

Unterloiben

Vießling

Weißenkirchen/Wachau

Weißenkirchen

Willendorf

Willendorf in der Wachau

Wösendorf/Wachau

1.3.12. Bepaald gebied Weinviertel

(a) Großlagen:

Bisamberg-Kreuzenstein

Falkensteiner Hügelland

Matzner Hügel

Retzer Weinberge

Wolkersdorfer Hochleithen

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adamsbergen

Altenberg

Altenbergen

Alter Kirchenried

Altes Gebirge

Altes Weingebirge

Am Berghundsleithen

Am Lehmim

Am Wagram

Antlasbergen

Antonibergen

Aschinger

Auberg

Auflangen

Bergen

Bergfeld

Birthaler

Bogenrain

Bruch

Bürsting

Detzenberg

Die alte Haider

Ekartsberg

Feigelbergen

Fochleiten

Freiberg

Freybergen

Fuchsenberg

Fürstenbergen

Gaisberg

Galgenberg

Gerichtsberg

Geringen

Goldberg

Goldbergen

Gollitschen

Großbergen

Grundern

Haad

Haidberg

Haiden

Haspelberg

Hausberg

Hauseingärten

Hausrucker

Heiligengeister

Hermannschachern

Herrnberg

Hinter der Kirchen

Hirschberg

Hochfeld

Hochfeld

Hochstraß

Holzpoint

Hundsbergen

Im Inneren Rain

Im Potschallen

In Aichleiten

In den Hausweingärten

In Hamert

In Rothenpüllen

In Sechsern

In Trenken

Johannesbergen

Jungbirgen

Junge Frauenberge

Jungherrn

Kalvarienberg

Kapellenfeld

Kirchbergen

Kirchenberg

Kirchluß

Kirchweinbergen

Kogelberg

Köhlberg

Königsbergen

Kreuten

Lamstetten

Lange Ried

Lange Vierteln

Lange Weingärten

Leben

Lehmfeld

Leitenberge

Leithen

Lichtenberg

Ließen

Lindau

Lissen

Martal

Maxendorf

Merkvierteln

Mitterberge

Mühlweingärten

Neubergergen

Neusatzen

Nußberg

Ölberg

Ölbergen

Platten

Pöllitzern

Preussenberg

Purgstall

Raschern

Reinthal

Reishübel

Retzer Winberge

Rieden um den Heldenberg

Rösel

Rosenberg

Roseneck

Saazen

Sandbergen

Sandriegl

Satzen

Sätzweingärten

Sauenberg

Sauhaut

Saurüßeln

Schachern

Schanz

Schatz

Schatzberg

Schilling

Schmallissen

Schmidatal

Schwarzerder

Sechterbergen

Silberberg

Sommerleiten

Sonnberg

Sonnen

Sonnleiten

Steinberg

Steinbergen

Steinhübel

Steinperz

Stöckeln

Stolleiten

Strassfeld

Stuffeln

Tallusfeld

Veigelberg

Vogelsinger

Vordere Bergen

Warthberg

Weinried

Weintalried

Weisser Berg

Zeiseln

Zuckermandln

Zuckermantel

Zuckerschleh

Züngel

Zutrinken

Zwickeln

Zwiebelhab

Zwiefänger

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Alberndorf im Pulkautal

Alt Höflein

Alt Ruppersdorf

Altenmarkt im Thale

Altenmarkt

Altlichtenwarth

Altmanns

Ameis

Amelsdorf

Angern an der March

Aschendorf

Asparn an der Zaya

Aspersdorf

Atzelsdorf

Au

Auersthal

Auggenthal

Bad Pirawarth

Baierdorf

Bergau

Bernhardsthal

Bisamberg

Blumenthal

Bockfließ

Bogenneusiedl

Bösendürnbach

Braunsdorf

Breiteneich

Breitenwaida

Bruderndorf

Bullendorf

Burgschleinitz

Burgschleinitz-Kühnring

Deinzendorf

Diepolz

Dietersdorf

Dietmannsdorf

Dippersdorf

Dobermannsdorf

Drasenhofen

Drösing

Dürnkrut

Dürnleis

Ebendorf

Ebenthal

Ebersbrunn

Ebersdorf an der Zaya

Eggenburg

Eggendorf am Walde

Eggendorf

Eibesbrunn

Eibesthal

Eichenbrunn

Eichhorn

Eitzersthal

Engelhartstetten

Engelsdorf

Enzersdorf bei Staatz

Enzersdorf im Thale

Enzersfeld

Erdberg

Erdpreß

Ernstbrunn

Etzmannsdorf

Fahndorf

Falkenstein

Fallbach

Föllim

Frättingsdorf

Frauendorf/Schmida

Friebritz

Füllersdorf

Furth

Gaindorf

Gaisberg

Gaiselberg

Gaisruck

Garmanns

Gars am Kamp

Gartenbrunn

Gaubitsch

Gauderndorf

Gaweinstal

Gebmanns

Geitzendorf

Gettsdorf

Ginzersdorf

Glaubendorf

Gnadendorf

Goggendorf

Goldgeben

Göllersdorf

Gösting

Götzendorf

Grabern

Grafenberg

Grafensulz

Groißenbrunn

Groß Ebersdorf

Groß-Engersdorf

Groß-Inzersdorf

Groß-Schweinbarth

Großharras

Großkadolz

Großkrut

Großmeiseldorf

Großmugl

Großnondorf

Großreipersdorf

Großrußbach

Großstelzendorf

Großwetzdorf

Grub an der March

Grübern

Grund

Gumping

Guntersdorf

Guttenbrunn

Hadres

Hagenberg

Hagenbrunn

Hagendorf

Hanfthal

Hardegg

Harmannsdorf

Harrersdorf

Hart

Haselbach

Haslach

Haugsdorf

Hausbrunn

Hauskirchen

Hausleiten

Hautzendorf

Heldenberg

Herrnbaumgarten

Herrnleis

Herzogbirbaum

Hetzmannsdorf

Hipples

Höbersbrunn

Hobersdorf

Höbertsgrub

Hochleithen

Hofern

Hohenau an der March

Hohenruppersdorf

Hohenwarth

Hohenwarth-Mühlbach

Hollabrunn

Hollenstein

Hörersdorf

Horn

Hornsburg

Hüttendorf

Immendorf

Inkersdorf

Jedenspeigen

Jetzelsdorf

Kalladorf

Kammersdorf

Karnabrunn

Kattau

Katzelsdorf

Kettlasbrunn

Ketzelsdorf

Kiblitz

Kirchstetten

Kleedorf

Klein Hadersdorf

Klein Riedenthal

Klein Haugsdorf

Klein-Harras

Klein-Meiseldorf

Klein-Reinprechtsdorf

Klein-Schweinbarth

Kleinbaumgarten

Kleinebersdorf

Kleinengersdorf

Kleinhöflein

Kleinkadolz

Kleinkirchberg

Kleinrötz

Kleinsierndorf

Kleinstelzendorf

Kleinstetteldorf

Kleinweikersdorf

Kleinwetzdorf

Kleinwilfersdorf

Klement

Kollnbrunn

Königsbrunn

Kottingneusiedl

Kotzendorf

Kreuttal

Kreuzstetten

Kronberg

Kühnring

Laa an der Thaya

Ladendorf

Langenzersdorf

Lanzendorf

Leitzersdorf

Leobendorf

Leodagger

Limberg

Loidesthal

Loosdorf

Magersdorf

Maigen

Mailberg

Maisbirbaum

Maissau

Mallersbach

Manhartsbrunn

Mannersdorf

Marchegg

Maria Roggendorf

Mariathal

Martinsdorf

Matzelsdorf

Matzen

Matzen-Raggendorf

Maustrenk

Meiseldorf

Merkersdorf

Michelstetten

Minichhofen

Missingdorf

Mistelbach

Mittergrabern

Mitterretzbach

Mödring

Mollmannsdorf

Mörtersdorf

Mühlbach a. M.

Münichsthal

Naglern

Nappersdorf-Kammersdorf

Neubau

Neudorf bei Staatz

Neuruppersdorf

Neusiedl/Zaya

Nexingin

Niederabsdorf

Niederfellabrunn

Niederhollabrunn

Niederkreuzstetten

Niederleis

Niederrußbach

Niederschleinz

Niedersulz

Nursch

Oberdürnbach

Oberfellabrunn

Obergänserndorf

Obergrabern

Obergrub

Oberhautzental

Oberkreuzstetten

Obermallebarn

Obermarkersdorf

Obernalb

Oberolberndorf

Oberparschenbrunn

Oberravelsbach

Oberretzbach

Oberrohrbach

Oberrußbach

Oberschoderlee

Obersdorf

Obersteinabrunn

Oberstinkenbrunn

Obersulz

Oberthern

Oberzögersdorf

Obritz

Olbersdorf

Olgersdorf

Ollersdorf

Ottendorf

Ottenthal

Paasdorf

Palterndorf

Palterndorf/Dobermannsdorf

Paltersdorf

Passauerhof

Passendorf

Patzenthal

Patzmannsdorf

Peigarten

Pellendorf

Pernersdorf

Pernhofen

Pettendorf

Pfaffendorf

Pfaffstetten

Pfösing

Pillersdorf

Pillichsdorf

Pirawarth

Platt

Pleißling

Porrau

Pottenhofen

Poysbrunn

Poysdorf

Pranhartsberg

Prinzendorf/Zaya

Prottes

Puch

Pulkau

Pürstendorf

Putzing

Pyhra

Rabensburg

Radlbrunn

Raffelhof

Rafing

Ragelsdorf

Raggendorf

Rannersdorf

Raschala

Ravelsbach

Reikersdorf

Reinthal

Retz

Retz-Altstadt

Retz-Stadt

Retzbach

Reyersdorf

Riedenthal

Ringelsdorf

Ringelsdorf-Niederabsdorf

Ringendorf

Rodingersdorf

Roggendorf

Rohrbach

Rohrendorf/Pulkau

Ronthal

Röschitz

Röschitzklein

Roseldorf

Rückersdorf

Rußbach

Schalladorf

Schleinbach

Schletz

Schönborn

Schöngrabern

Schönkirchen

Schönkirchen-Reyersdorf

Schrattenberg

Schrattenthal

Schrick

Seebarn

Seefeld

Seefeld-Kadolz

Seitzerdorf-Wolfpassing

Senning

Siebenhirten

Sierndorf

Sierndorf/March

Sigmundsherberg

Simonsfeld

Sitzendorf an der Schmida

Sitzenhart

Sonnberg

Sonndorf

Spannberg

St. Bernhard-Frauenhofen

St. Ulrich

Staatz

Staatz-Kautzendorf

Starnwörth

Steinabrunn

Steinbrunn

Steinebrunn

Stetteldorf/Wagram

Stetten

Stillfried

Stockerau

Stockern

Stoitzendorf

Straning

Stranzendorf

Streifing

Streitdorf

Stronsdorf

Stützenhofen

Sulz im Weinviertel

Suttenbrunn

Tallesbrunn

Traunfeld

Tresdorf

Ulrichskirchen

Ulrichskirchen-Schleinbach

Ungerndorf

Unterdürnbach

Untergrub

Unterhautzental

Untermallebarn

Untermarkersdorf

Unternalb

Unterolberndorf

Unterparschenbrunn

Unterretzbach

Unterrohrbach

Unterstinkenbrunn

Unterthern

Velm

Velm-Götzendorf

Viendorf

Waidendorf

Waitzendorf

Waltersdorf

Waltersdorf/March

Walterskirchen

Wartberg

Waschbach

Watzelsdorf

Weikendorf

Wetzelsdorf

Wetzleinsdorf

Weyerburg

Wieselsfeld

Wiesern

Wildendürnbach

Wilfersdorf

Wilhelmsdorf

Windisch-Baumgarten

Windpassing

Wischathal

Wolfpassing an der Hochleithen

Wolfpassing

Wolfsbrunn

Wolkersdorf/Weinviertel

Wollmannsberg

Wullersdorf

Wultendorf

Wulzeshofen

Würnitz

Zellerndorf

Zemling

Ziersdorf

Zissersdorf

Zistersdorf

Zlabern

Zogelsdorf

Zwentendorf

Zwingendorf

1.3.13. Bepaald gebied Südsteiermark

(a) Großlagen:

Sausal

Südsteirisches Rebenland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Brudersegg

Burgstall

Czamillonberg/Kaltenegg

Eckberg

Eichberg

Einöd

Gauitsch

Graßnitzberg

Harrachegg

Hochgraßnitzberg

Karnerberg

Kittenberg

Königsberg

Kranachberg

Lubekogel

Mitteregg

Nußberg

Obegg

Päßnitzerberger Römerstein

Pfarrweingarten

Schloßberg

Sernauberg

Speisenberg

Steinriegl

Stermitzberg

Urlkogel

Wielitsch

Wilhelmshöhe

Witscheinberg

Witscheiner Herrenberg

Zieregg

Zoppelberg

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Aflenz an der Sulm

Altenbach

Altenberg

Arnfels

Berghausen

Brudersegg

Burgstall

Eckberg

Ehrenhausen

Eichberg-Arnfels

Eichberg-Trautenburg

Einöd

Empersdorf

Ewitsch

Flamberg

Fötschach

Gamlitz

Gauitsch

Glanz

Gleinstätten

Goldes

Göttling

Graßnitzberg

Greith

Großklein

Großwalz

Grottenhof

Grubtal

Hainsdorf/Schwarzautal

Hasendorf an der Mur

Heimschuh

Höch

Kaindorf an der Sulm

Kittenberg

Kitzeck im Sausal

Kogelberg

Kranach

Kranachberg

Labitschberg

Lang

Langaberg

Langegg

Lebring - St. Margarethen

Leibnitz

Leutschach

Lieschen

Maltschach

Mattelsberg

Mitteregg

Muggenau

Nestelbach

Nestelberg/Heimschuh

Nestelberg/Großklein

Neurath

Obegg

Oberfahrenbach

Obergreith

Oberhaag

Oberlupitscheni

Obervogau

Ottenberg

Paratheregg

Petzles

Pistorf

Pößnitz

Prarath

Ratsch an der Weinstraße

Remschnigg

Rettenbach

Rettenberg

Retznei

Sausal

Sausal-Kerschegg

Schirka

Schloßberg

Schönberg

Schönegg

Seggauberg

Sernau

Spielfeld

St. Andrä i.S.

St. Andrä-Höch

St. Johann im Saggautal

St. Nikolai im Sausal

St. Nikolai/Draßling

St. Ulrich/Waasen

Steinbach

Steingrub

Steinriegel

Sulz

Sulztal an der Weinstraße

Tillmitsch

Unterfahrenbach

Untergreith

Unterhaus

Unterlupitscheni

Vogau

Wagna

Waldschach

Weitendorf

Wielitsch

Wildon

Wolfsberg/Schw.

Zieregg

1.3.14. Bepaald gebied Weststeiermark

(a) Großlagen:

-

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgegg

Dittenberg

Guntschenberg

Hochgrail

St. Ulrich i. Gr.

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Aibl

Bad Gams

Deutschlandsberg

Frauental an der Laßnitz

Graz

Greisdorf

Groß St. Florian

Großradl

Gundersdorf

Hitzendorf

Hollenegg

Krottendorf

Lannach

Ligist

Limberg

Marhof

Mooskirchen

Pitschgau

Preding

Schwanberg

Seiersberg

St. Bartholomä

St. Martin i.S.

St. Stefan ob Stainz

St. Johann ob Hohenburg

St. Peter i.S.

Stainz

Stallhofen

Straßgang

Sulmeck-Greith

Unterbergla

Unterfresen

Weibling

Wernersdorf

Wies

1.3.15. Bepaald gebied Südoststeiermark

(a) Großlagen:

Oststeirisches Hügelland

Vulkanland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Annaberg

Buchberg

Burgfeld

Hofberg

Hoferberg

Hohenberg

Hürtherberg

Kirchleiten

Klöchberg

Königsberg

Prebensdorfberg

Rathenberg

Reiting

Ringkogel

Rosenberg

Saziani

Schattauberg

Schemming

Schloßkogel

Seindl

Steintal

Stradenberg

Sulzberg

Weinberg

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Aigen

Albersdorf-Prebuch

Allerheiligen bei Wildon

Altenmarkt bei Fürstenfeld

Altenmarkt bei Riegersburg

Aschau

Aschbach bei Fürstenfeld

Auersbach

Aug-Radisch

Axbach

Bad Waltersdorf

Bad Radkersburg

Bad Gleichenberg

Bairisch Kölldorf

Baumgarten bei Gnas

Bierbaum am Auersbach

Bierbaum

Breitenfeld/Rittschein

Buch-Geiseldorf

Burgfeld

Dambach

Deutsch Goritz

Deutsch Haseldorf

Dienersdorf

Dietersdorf am Gnasbach

Dietersdorf

Dirnbach

Dörfl

Ebersdorf

Edelsbach bei Feldbach

Edla

Eichberg bei Hartmannsdorf

Eichfeld

Entschendorf am Ottersbach

Entschendorf

Etzersdorf-Rollsdorf

Fehring

Feldbach

Fischa

Fladnitz im Raabtal

Flattendorf

Floing

Frannach

Frösaugraben

Frössauberg

Frutten

Frutten-Geißelsdorf

Fünfing bei Gleisdorf

Fürstenfeld

Gabersdorf

Gamling

Gersdorf an der Freistritz

Gießelsdorf

Gleichenberg-Dorf

Gleisdorf

Glojach

Gnaning

Gnas

Gniebing

Goritz

Gosdorf

Gossendorf

Grabersdorf

Grasdorf

Greinbach

Großhartmannsdorf

Grössing

Großsteinbach

Großwilfersdorf

Grub

Gruisla

Gschmaier

Gutenberg an der Raabklamm

Gutendorf

Habegg

Hainersdorf

Haket

Halbenrain

Hart bei Graz

Hartberg

Hartberg-Umgebung

Hartl

Hartmannsdorf

Haselbach

Hatzendorf

Herrnberg

Hinteregg

Hirnsdorf

Hochenegg

Hochstraden

Hof bei Straden

Hofkirchen bei Hardegg

Höflach

Hofstätten

Hofstätten bei Deutsch

Hohenbrugg

Hohenkogl

Hopfau

Ilz

Ilztal

Jagerberg

Jahrbach

Jamm

Johnsdorf-Brunn

Jörgen

Kaag

Kaibing

Kainbach

Lalch

Kapfenstein

Karbach

Kirchberg an der Raab

Klapping

Kleegraben

Kleinschlag

Klöch

Klöchberg

Kohlgraben

Kölldorf

Kornberg bei Riegersburg

Krennach

Krobathen

Kronnersdorf

Krottendorf

Krusdorf

Kulm bei Weiz

Laasen

Labuch

Landscha bei Weiz

Laßnitzhöhe

Leitersdorf im Raabtal

Lembach bei Riegersburg

Lödersdorf

Löffelbach

Loipersdorf bei Fürstenfeld

Lugitsch

Maggau

Magland

Mahrensdorf

Maierdorf

Maierhofen

Markt Hartmannsdorf

Marktl

Merkendorf

Mettersdorf am Saßbach

Mitterdorf an der Raab

Mitterlabill

Mortantsch

Muggendorf

Mühldorf bei Feldbach

Mureck

Murfeld

Nägelsdorf

Nestelbach im Ilztal

Neudau

Neudorf

Neusetz

Neustift

Nitscha

Oberdorf am Hochegg

Obergnas

Oberkarla

Oberklamm

Oberspitz

Obertiefenbach

Öd

Ödgraben

Ödt

Ottendorf an der Rittschein

Penzendorf

Perbersdorf bei St. Peter

Persdorf

Pertlstein

Petersdorf

Petzelsdorf

Pichla bei Radkersburg

Pichla

Pirsching am Traubenberg

Pischelsdorf in der Steiermark

Plesch

Pöllau

Pöllauberg

Pölten

Poppendorf

Prebensdorf

Pressguts

Pridahof

Puch bei Weiz

Raabau

Rabenwald

Radersdorf

Radkersburg Umgebung

Radochen

Ragnitz

Raning

Ratschendorf

Reichendorf

Reigersberg

Reith bei Hartmannsdorf

Rettenbach

Riegersburg

Ring

Risola

Rittschein

Rohr an der Raab

Rohr bei Hartberg

Rohrbach am Rosenberg

Rohrbach bei Waltersdorf

Romatschachen

Ruppersdorf

Saaz

Schachen am Römerbach

Schölbing

Schönau

Schönegg bei Pöllau

Schrötten bei Deutsch-Goritz

Schwabau

Schwarzau im Schwarzautal

Schweinz

Sebersdorf

Siebing

Siegersdorf bei Herberstein

Sinabelkirchen

Söchau

Speltenbach

St. Peter am Ottersbach

St. Johann bei Herberstein

St. Veit am Vogau

St. Kind

St. Anna am Aigen

St. Georgen an der Stiefing

St. Johann in der Haide

St. Margarethen an der Raab

St. Nikolai ob Draßling

St. Marein bei Graz

St. Magdalena am Lemberg

St. Stefan im Rosental

St. Lorenzen am Wechsel

Stadtbergen

Stainz bei Straden

Stang bei Hatzendorf

Staudach

Stein

Stocking

Straden

Straß

Stubenberg

Sulz bei Gleisdorf

Sulzbach

Takern

Tatzen

Tautendorf

Tiefenbach bei Kaindorf

Tieschen

Trautmannsdorf/Oststeiermark

Trössing

Übersbach

Ungerdorf

Unterauersbach

Unterbuch

Unterfladnitz

Unterkarla

Unterlamm

Unterlaßnitz

Unterzirknitz

Vockenberg

Wagerberg

Waldsberg

Walkersdorf

Waltersdorf in der Oststeiermark

Waltra

Wassen am Berg

Weinberg an der Raab

Weinberg

Weinburg am Sassbach

Weißenbach

Weiz

Wetzelsdorf bei Jagerberg

Wieden

Wiersdorf

Wilhelmsdorf

Wittmannsdorf

Wolfgruben bei Gleisdorf

Zehensdorf

Zelting

Zerlach

Ziegenberg

1.3.16. Bepaald gebied Wien

(a) Großlagen:

Bisamberg-Wien

Georgenberg

Kahlenberg

Nußberg

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altweingarten

Auckenthal

Bellevue

Breiten

Burgstall

Falkenberg

Gabrissen

Gallein

Gebhardin

Gernen

Herrenholz

Hochfeld

Jungenberg

Jungherrn

Kuchelviertel

Langteufel

Magdalenenhof

Mauer

Mitterberg

Oberlaa

Preußen

Reisenberg

Rosengartl

Schenkenberg

Steinberg

Wiesthalen

(c) Gemeenten of delen van een gemeente:

Dornbach

Grinzing

Groß Jedlersdorf

Heiligenstadt

Innere Stadt

Josefsdorf

Kahlenbergerdorf

Kalksburg

Liesing

Mauer

Neustift

Nußdorf

Ober Sievering

Oberlaa-Stadt

Ottakring

Pötzleinsdorf

Rodaun

Stammersdorf

Strebersdorf

Unter Sievering

1.3.17. Bepaald gebied Vorarlberg

(a) Großlagen:

-

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

-

(c) Gemeenten:

Bregenz

Röthis

1.3.18. Bepaald gebied Tirol

(a) Großlagen:

-

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

-

(c) Gemeente:

Zirl

2. Tafelwijn met een geografische aanduiding

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

B. Traditionele uitdrukkingen

Ausbruchwein

Auslese

Auslesewein

Beerenauslese

Beerenauslesewein

Bergwein

Eiswein

Heuriger

Kabinett

Kabinettwein

Landwein

Prädikatswein

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart

Spätlese

Spätlesewein

Strohwein

Sturm

Trockenbeerenauslese

B. Beschermde benamingen voor wijnbouwproducten van oorsprong uit Zwitserland

I. Geografische aanduidingen

1. Kantons

Zürich

Bern/Berne

Luzern

Uri

Schwyz

Nidwalden

Glarus

Fribourg/Freiburg

Basel-Land

Basel-Stadt

Solothurn

Schaffhausen

Appenzell Innerrhoden

Appenzell Ausserrhoden

St. Gallen

Graubünden

Aargau

Thurgau

Ticino

Vaud

Valais/Wallis

Neuchâtel

Genève

Jura

1.1. Zürich

1.1.1. Zürichsee

Erlenbach

- Mariahalde

- Turmgut

Herrliberg

- Schipfgut

Hombrechtikon

- Feldbach

- Rosenberg

- Trüllisberg

Küsnacht

Kilchberg

Männedorf

Meilen

- Appenhalde

- Chorherren

Richterswil

Stäfa

- Lattenberg

- Sternenhalde

- Uerikon

Thalwil

Uetikon am See

Wädenswil

Zollikon

1.1.2. Limmattal

Höngg

Oberengstringen

Oetwil an der Limmat

Weiningen

1.1.3. Züricher Unterland

Bachenbülach

Boppelsen

Buchs

Bülach

Dielsdorf

Eglisau

Freienstein

- Teufen

- Schloss Teufen

Glattfelden

Hüntwangen

Kloten

Lufingen

Niederhasli

Niederwenigen

Nürensdorf

Oberembrach

Otelfingen

Rafz

Regensberg

Regensdorf

Steinmaur

Wasterkingen

Wil

Winkel

Weiach

1.1.4. Weinland

Adlikon

Andelfingen

- Heiligberg

Benken

Berg am Irchel

Buch am Irchel

Dachsen

Dättlikon

Dinhard

Dorf

- Goldenberg

- Schloss Goldenberg

- Schwerzenberg

Elgg

Ellikon

Elsau

Flaach

- Worrenberg

Flurlingen

Henggart

Hettlingen

Humlikon

- Klosterberg

Kleinandelfingen

- Schiterberg

Marthalen

Neftenbach

- Wartberg

Ossingen

Pfungen

Rheinau

Rickenbach

Seuzach

Stammheim

Trüllikon

- Rudolfingen

- Wildensbuch

Truttikon

Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)

Volken

Waltalingen

- Schloss Schwandegg

- Schloss Giersberg

Wiesendangen

Wildensbuch

Winterthur-Wülflingen

1.2. Bern/Berne

Biel/Bienne

Erlach/Cerlier

Gampelen/Champion

Ins/Anet

Neuenstadt/La Neuveville

- Schafis/Chavannes

Ligerz/Gléresse

- Schernelz

Oberhofen

Sigriswil

Spiez

Tschugg

Tüscherz/Daucher

- Alfermée

Twann/Douane

- St. Petersinsel/Île St-Pierre

Vignelz/Vigneule

1.3. Luzern

Aesch

Altwis

Dagmersellen

Ermensee

Gelfingen

Heidegg

Hitzkirch

Hohenrain

Horw

Meggen

Weggis

1.4. Uri

Bürglen

Flüelen

1.5. Schwyz

Altendorf

Küssnacht am Rigi

Leutschen

Wangen

Wollerau

1.6. Nidwalden

Stans

1.7. Glarus

Niederurnen

Glarus

1.8. Fribourg/Freiburg

Vully

- Nant

- Praz

- Sugiez

- Môtier

- Mur

Cheyres

Font

1.9. Basel-Land

Aesch

- Tschäpperli

Arisdorf

Arlesheim

Balstahl

- Klus

Biel-Benken

Binningen

Bottmingen

Buus

Ettingen

Itingen

Liestal

Maisprach

Muttenz

Oberdorf

Pfeffingen

Pratteln

Reinach

Sissach

Tenniken

Therwil

Wintersingen

Ziefen

Zwingen

1.10. Basel-Stadt

Riehen

1.11. Solothurn

Buchegg

Dornach

Erlinsbach

Flüh

Hofstetten

Rodersdorf

Witterswil

1.12. Schaffhausen

Altdorf

Beringen

Buchberg

Buchegg

Dörflingen

- Heerenberg

Gächlingen

Hallau

Löhningen

Oberhallau

Osterfingen

Rüdlingen

Schaffhausen

- Heerenberg

- Munot

- Rheinhalde

Schleitheim

Siblingen

- Eisenhalde

Stein am Rhein

- Blaurock

- Chäferstei

Thayngen

Trasadingen

Wilchingen

1.13. Appenzell Innerrhoden

Oberegg

1.14. Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

1.15. St. Gallen

Altstätten

- Forst

Amden

Au

- Monstein

Ragaz

- Freudenberg

Balgach

Berneck

- Pfauenhalde

- Rosenberg

Bronchhofen

Eichberg

Flums

Frümsen

Grabs

- Werdenberg

Heerbrugg

Jona

Marbach

Mels

Oberriet

Pfäfers

Quinten

Rapperswil

Rebstein

Rheineck

Rorschacherberg

Sargans

Sax

Sevelen

St. Margrethen

Thal

- Buchberg

Tscherlach

Walenstadt

Wartau

Weesen

Werdenberg

Wil

1.16. Graubünden

Bonaduz

Cama

Chur

Domat/Ems

Felsberg

Fläsch

Grono

Igis

Jenins

Leggia

Maienfeld

- St. Luzisteig

Malans

Mesolcina

Monticello

Roveredo

San Vittore

Verdabbio

Zizers

1.17. Aargau

Auenstein

Baden

Bergdietikon

- Herrenberg

Biberstein

Birmenstorf

Böttstein

Bözen

Bremgarten

- Stadtreben

Döttingen

Effingen

Egliswil

Elfingen

Endingen

Ennetbaden

- Goldwand

Erlinsbach

Frick

Gansingen

Gebensdorf

Gipf-Oberfrick

Habsburg

Herznach

Hornussen

- Stiftshalde

Hottwil

Kaisten

Kirchdorf

Klingnau

Küttigen

Lengnau

Lenzburg

- Goffersberg

- Burghalden

Magden

Manndach

Meisterschwanden

Mettau

Möriken

Muri

Niederrohrdorf

Oberflachs

Oberhof

Oberhofen

Obermumpf

Oberrohrdorf

Oeschgen

Remigen

Rüfnach

- Bödeler

- Rütiberg

Schaffisheim

Schinznach

Schneisingen

Seengen

- Berstenberg

- Wessenberg

Steinbruck

Spreitenbach

Sulz

Tegerfelden

Thalheim

Ueken

Unterlunkhofen

Untersiggenthal

Villigen

- Schlossberg

- Steinbrüchler

Villnachern

Wallenbach

Wettingen

Wil

Wildegg

Wittnau

Würenlingen

Würenlos

Zeiningen

Zufikon

1.18. Thurgau

1.18.1. Productiegebied I

Diessenhofen

- St. Katharinental

Frauenfeld

- Guggenhürli

- Holderberg

Herdern

- Kalchrain

- Schloss Herdern

Hüttwilen

- Guggenhüsli

- Stadtschryber

Niederneuenforn

- Trottenhalde

- Landvogt

- Chrachenfels

Nussbaumen

- St. Anna-Oelenberg

- Chindsruet-Chardüsler

Oberneuenforn

- Farhof

- Burghof

Schlattingen

- Herrenberg

Stettfurt

- Schloss Sonnenberg

- Sonnenberg

Uesslingen

- Steigässli

Warth

- Karthause Ittingen

1.18.2. Productiegebied II

Amlikon

Amriswil

Buchackern

Götighofen

- Buchenhalde

- Hohenfels

Griesenberg

Hessenreuti

Märstetten

- Ottenberg

Sulgen

- Schützenhalde

Weinfelden

- Bachtobel

- Scherbengut

- Schloss Bachtobel

Schmälzler

Straussberg

Sunnehalde

Thurgut

1.18.3. Productiegebied III

Berlingen

Ermatingen

Eschenz

- Freudenfels

Fruthwilen

Mammern

Mannenbach

Salenstein

- Arenenberg

Steckborn

1.19. Ticino

1.19.1. Bellinzona

Arbedo-Castione

Bellinzona

Cadenazzo

Camorino

Giubiasco

Gnosca

Gorduno

Gudo

Lumino

Medeglia

Moleno

Monte Carasso

Pianezzo

Preonzo

Robasacco

Sanantonino

Sementina

1.19.2. Blenio

Corzoneso

Dongio

Malvaglia

Ponte-Valentino

Semione

1.19.3. Leventina

Anzonico

Bodio

Giornico

Personico

Pollegio

1.19.4. Locarno

Ascona

Auressio

Berzona

Borgnone

Brione s/Minusio

Brissago

Caviano

Cavigliano

Contone

Corippo

Cugnasco

Gerra Gambarogno

Gerra Verzasca

Gordola

Intragna

Lavertezzo

Locarno

Loco

Losone

Magadino

Mergoscia

Minusio

Mosogno

Muralto

Orselina

Piazzogna

Ronco s/Ascona

San Nazzaro

S. Abbondio

Tegna

Tenero-Contra

Verscio

Vira Gambarogno

Vogorno

1.19.5. Lugano

Agno

Agra

Aranno

Arogno

Astano

Barbengo

Bedano

Bedigliora

Bioggio

Bironico

Bissone

Busco Luganese

Breganzona

Brusion Arsizio

Cademario

Cadempino

Cadro

Cagiallo

Camignolo

Canobbio

Carabbia

Carabietta

Carona

Caslano

Cimo

Comano

Croglio

Cureggia

Cureglia

Curio

Davesco Soragno

Gentilino

Grancia

Gravesano

Iseo

Lamone

Lopagno

Lugaggia

Lugano

Magliaso

Manno

Maroggia

Massagno

Melano

Melide

Mezzovico-Vira

Miglieglia

Montagnola

Monteggio

Morcote

Muzzano

Neggio

Novaggio

Origlio

Pambio-Noranco

Paradiso

Pazallo

Ponte Capriasca

Porza

Pregassona

Pura

Rivera

Roveredo

Rovio

Sala Capriasca

Savosa

Sessa

Sigirino

Sonvico

Sorengo

Tesserete

Torricella-Taverne

Vaglio

Vernate

Vezia

Vico Morcote

Viganello

Villa Luganese

1.19.6. Mendrisio

Arzo

Balerna

Besazio

Bruzella

Caneggio

Capolago

Casima

Castel San Pietro

Chiasso

Chiasso-Pedrinate

Coldrerio

Genestrerio

Ligornetto

Mendrisio

Meride

Monte

Morbio Inferiore

Morbio Superiore

Novazzano

Rancate

Riva San Vitale

Salorino

Stabio

Tremona

Vacallo

1.19.7. Riviera

Biasca

Claro

Cresciano

Iragna

Lodrino

Osogna

1.19.8. Valle Maggia

Aurigeno

Avegno

Cavergno

Cevio

Giumaglio

Gordevio

Lodano

Maggia

Moghegno

Someo

1.20. Vaud

1.20.1. Gebied ten oosten van Lausanne

Aigle

Belmont-sur-Lausanne

Bex

Blonay

Calamin

Chardonne

- Cure d'Attalens

Chexbres

Corbeyrier

Corseaux

Corsier-sur-Vevey

Cully

Dezaley

Dezaley-Marsens

Epesses

Grandvaux

Jongny

La Tour-de-Peilz

Lavey-Morcles

Lutry

- Savuit

Montreux

Ollon

Paudex

Puidoux

Pully

Riex

Rivaz

Roche

St-Légier-La Chiésaz

St-Saphorin

- Burignon

- Faverges

Treytorrens

Vevey

Veytaux

Villeneuve

Villette

- Châtelard

Yvorne

1.20.2. Gebied ten westen van Lausanne

Aclens

Allaman

Arnex-sur-Nyon

Arzier

Aubonne

Begnins

Bogis-Bossey

Borex

Bougy-Villars

Bremblens

Buchillon

Bursinel

Bursins

Bussigny-près-Lausanne

Bussy-Chardonney

Chigny

Clarmont

Coinsins

Colombier

Commugny

Coppet

Crans-près-Céligny

Crassier

Crissier

Denens

Denges

Duillier

Dully

Echandens

Echichens

Ecublens

Essertines-sur-Rolle

Etoy

Eysins

Féchy

Founex

Genolier

Gilly

Givrins

Gollion

Gland

Grens

Lavigny

Lonay

Luins

- Château de Luins

Lully

Lussy-sur-Morges

Mex

Mies

Monnaz

Mont-sur-Rolle

Morges

Nyon

Perroy

Prangins

Préverenges

Prilly

Reverolle

Rolle

Romanel-sur-Morges

Saint-Livres

Saint-Prex

Signy-Avenex

St-Saphorin-sur-Morges

Tannay

Tartegnin

Saint-Sulpice

Tolochenaz

Trélex

Vaux-sur-Morges

Vich

Villars-Sainte-Croix

Villars-sous-Yens

Vinzel

Vufflens-la-Ville

Vufflens-le-Château

Vullierens

Yens

1.20.3. Côtes-de-l'Orbe

Agiez

Arnex-sur-Orbe

Baulmes

Bavois

Belmont-sur-Yverdon

Chamblon

Champvent

Chavornay

Corcelles-sur-Chavornay

Eclépens

Essert-sous-Champvent

La Sarraz

Mathod

Montcherand

Orbe

Orny

Pompaples

Rances

Suscévaz

Treycovagnes

Valeyres-sous-Rances

Villars-sous-Champvent

Yvonand

1.20.4. Nord vaudois

Bonvillars

Concise

Corcelles-près-Concise

Fiez

Fontaines-sur-Grandson

Grandson

Montagny-près-Yverdon

Novalles

Onnens

Valeyres-sous-Montagny

1.20.5. Vully

Bellerive

Chabrey

Champmartin

Constantine

Montmagny

Mur

Vallamand

Villars-le-Grand

1.21. Valais/Wallis

Agarn

Ardon

Ausserberg

Ayent

- Signèse

Baltschieder

Bovernier

Bratsch

Brig/Brigue

Chablais

Chalais

Chamoson

- Ravanay

- Saint Pierre-de-Clage

- Trémazières

Charrat

Chermignon

- Ollon

Chippis

Collombey-Muraz

Collonges

Conthey

Dorénaz

Eggerberg

Embd

Ergisch

Evionnaz

Fully

- Beudon

- Branson

- Châtaignier

Gampel

Grimisuat

- Champlan

- Molignon

- Le Mont

- Saint Raphaël

Grône

Hohtenn

Lalden

Lens

- Flanthey

- Saint-Clément

- Vaas

Leytron

- Grand-Brûlé

- Montagnon

- Montibeux

- Ravanay

Leuk/Loèche

- Lichten

Martigny

- Coquempey

Martigny-Combe

- Plan Cerisier

Miège

Montana

- Corin

Monthey

Nax

Nendaz

Niedergesteln

Port-Valais

- Les Évouettes

Randogne

- Loc

Raron/Rarogne

Riddes

Saillon

Saint-Léonard

Saint-Maurice

Salgesch/Salquenen

Salins

Saxon

Savièse

- Diolly

Sierre

- Champsabé

- Crétaplan

- Géronde

- Goubing

- Granges

- La Millière

- Muraz

- Noës

Sion

- Batassé

- Bramois

- Châteauneuf

- Châtroz

- Clavoz

- Corbassière

- La Folie

- Lentine

- Maragnenaz

- Molignon

- Le Mont

- Mont d'Or

- Montorge

- Pagane

- Uvrier

Stalden

Staldenried

Steg

Troistorrents

Turtmann/Tourtemagne

Varen/Varone

Venthône

- Anchette

- Darnonaz

Vernamiège

Vétroz

- Balavaud

- Magnot

Veyras

- Bernune

Muzot

Ravyre

Vernayaz

Vex

Vionnaz

Visp/Viège

Visperterminen

Vollèges

Vouvry

Zeneggen

1.22. Neuchâtel

Auvernier

Bevaix

Bôle

Boudry

Colombier

Corcelles

Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Cressier

Fresens

Gorgier

Hauterive

Le Landeron

Neuchâtel

- Champréveyres

- La Coudre

Peseux

Saint-Aubin

Saint-Blaise

Vaumarcus

1.23. Genève

Aire-la-Ville

Anières

Avully

Avusy

Bardonnex

- Charrot

- Landecy

Bellevue

Bernex

- Lully

Cartigny

Céligny ou Côte Céligny

Chancy

Choulex

Collex-Bossy

Collonge-Bellerive

Cologny

Confignon

Corsier

Dardagny

- Essertines

Genthod

Gy

Hermance

Jussy

Laconnex

Meinier

- Le Carre

Meyrin

Perly-Certoux

Plans-les-Ouates

Presinge

Puplinges

Russin

Satigny

- Bourdigny

- Choully

- Peissy

Soral

Troinex

Vandoeuvres

Vernier

Veyrier

1.24. Jura

Buix

Soyhières

II. Zwitserse traditionele uitdrukkingen

Appellation d'origine

Appellation d'origine contrôlée

Attestierter Winzerwy

Bondola

Clos

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata

Dôle

Dorin

Fendant

Goron

Grand Cru

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

La Gerle

Landwein

Nostrano

Perdrix Blanche

Perlan

Premier Cru

Salvagnin

Schiller

Terravin

Ursprungsbezeichnung

Vin de pays

Vinatura

VITI

Winzerwy

(1) PB L 84 van 27.3.1987, blz. 59.

(2) PB L 184 van 24.7.1996, blz. 1.

(3) B L 373 van 31.12.1988, blz. 59.

(4) PB L 210 van 28.7.1998, blz. 11.

Aanhangsel 3

betreffende de artikelen 6 en 25

I. De bescherming van de in artikel 6 van de bijlage bedoelde benamingen sluit het gebruik van de onderstaande namen van wijnstokrassen voor wijnen van oorsprong uit Zwitserland niet uit, voor zover deze namen worden gebruikt in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving en in combinatie met een geografische aanduiding die duidelijk de oorsprong van de wijn aangeeft:

- Ermitage/Hermitage

- Johannisberg

II. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze bijlage betreffende de bescherming van de traditionele uitdrukkingen, en in afwachting van de vaststelling door Zwitserland, binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze bijlage, van de vereiste regelgeving om voor de hierna vermelde namen een omschrijving vast te stellen, opdat ze als traditionele uitdrukkingen kunnen worden beschermd krachtens Titel II van deze bijlage, mogen deze namen voor de aanduiding en de aanbieding van wijn van oorsprong uit Zwitserland worden gebruikt, op voorwaarde dat ze buiten het grondgebied van de Gemeenschap worden afgezet.

- Auslese

- Beerenauslese

- Beerli

- Beerliwein

- Eiswein

- Gletscherwein

- Oeil de Perdrix

- Sélection de grain noble

- Spätlese

- Strohwein

- Süssdruck

- Trockenbeerenauslese

- Vendange tardive

- Vendemmia tardiva

- Vin de gelée

- Vin des Glaciers

- Vin de paille

- Vin doux naturel

- Weissherbst

Overeenkomstig bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3201/90 mogen de uitdrukkingen "Auslese", "Beerliwein" en "Spätlese" evenwel ook worden gebruikt voor producten die in de Gemeenschap worden afgezet.

III. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 25, onder b), en onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen die gelden voor het stelsel van de documenten die het vervoer begeleiden, is de bijlage niet van toepassing voor wijnbouwproducten die

(a) deel uitmaken van de bagage van reizigers en voor particuliere consumptie bestemd zijn;

(b) door een particulier worden verzonden naar een andere particulier en voor particuliere consumptie bestemd zijn;

(c) deel uitmaken van de persoonlijke bezittingen van particulieren, bij verhuizing of bij erfenis;

(d) worden ingevoerd voor wetenschappelijke of technische experimenten, tot een hoeveelheid van ten hoogste 1 hl;

(e) bestemd zijn voor diplomatieke vertegenwoordigingen, consulaten en daarmee gelijkgestelde instanties en die krachtens de daartoe ingestelde vrijstellingsregeling worden ingevoerd;

(f) deel uitmaken van de boordprovisie van internationale vervoermiddelen.

BIJLAGE 8

BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE ERKENNING EN BESCHERMING VAN DE BENAMINGEN VAN GEDISTILLEERDE DRANKEN EN GEAROMATISEERDE DRANKEN OP BASIS VAN WIJN

Artikel 1

De Partijen komen overeen om, op basis van de beginselen van niet-discriminatie en wederkerigheid, hun onderlinge handelsverkeer van gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken op basis van wijn te vergemakkelijken en te bevorderen.

Artikel 2

Deze bijlage is van toepassing op de volgende producten:

(a) de gedistilleerde dranken zoals die zijn gedefinieerd:

- voor de Gemeenschap in Verordening (EEG) nr. 1576/89, laatstelijk gewijzigd bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden,

- voor Zwitserland in hoofdstuk 39 van de Ordonnance sur les denrées alimentaires, laatstelijk gewijzigd op 7 december 1998 (RO 1999 303)

en die onder code 2208 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codificering van goederen vallen;

(b) de gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten, hierna "gearomatiseerde dranken" genoemd, zoals die zijn gedefinieerd:

- voor de Gemeenschap in Verordening (EEG) nr. 1601/91, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2061/96,

- voor Zwitserland in hoofdstuk 36 van de Ordonnance sur les denrées alimentaires, laatstelijk gewijzigd op 7 december 1998 (RO 1999 303)

en die onder codenummers 2205 en ex 2206 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codificering van de goederen vallen.

Artikel 3

In deze bijlage wordt verstaan onder:

(a) "gedistilleerde drank van oorsprong uit", gevolgd door de naam van een van de Partijen: een in de aanhangsels 1 en 2 vermelde gedistilleerde drank die is bereid op het grondgebied van de vermelde Partij;

(b) "gearomatiseerde drank van oorsprong uit", gevolgd door de naam van een van de Partijen: een in de Aanhangsels 3 en 4 vermelde gearomatiseerde drank die is bereid op het grondgebied van de vermelde Partij;

(c) "aanduiding": de benamingen die worden gebruikt in de etikettering, in de documenten die de gedistilleerde drank of gearomatiseerde drank tijdens het vervoer begeleiden, in de handelsdocumenten en met name in de facturen en de leveringsbonnen, alsmede in de reclame;

(d) "etikettering": alle aanduidingen en andere vermeldingen, tekens, afbeeldingen of merken die de gedistilleerde drank of de gearomatiseerde drank kenmerken en die zijn aangebracht op een recipiënt, inclusief op de sluiting, of op de aan de recipiënt bevestigde label en het halsetiket;

(e) "aanbiedingsvorm": de benamingen die worden gebruikt op de recipiënten en op de sluitingen ervan, in de etikettering en op de verpakking;

(f) "verpakking": de beschermde omhulsels van papier, allerlei soorten verpakkingsstro, kartons en kisten, die bij het vervoer van een of meer recipiënten worden gebruikt.

Artikel 4

1. De volgende benamingen zijn beschermd:

(a) voor gedistilleerde dranken van oorsprong uit de Gemeenschap: de in Aanhangsel 1 vermelde benamingen;

(b) voor gedistilleerde dranken van oorsprong uit Zwitserland: de in Aanhangsel 2 vermelde benamingen;

(c) voor gearomatiseerde dranken van oorsprong uit de Gemeenschap: de in Aanhangsel 3 vermelde benamingen;

(d) voor gearomatiseerde dranken van oorsprong uit Zwitserland: de in Aanhangsel 4 vermelde benamingen.

2. Voor de gedistilleerde dranken die in de Italiaans sprekende regio's van Zwitserland zijn geproduceerd uit in deze regio's verkregen druiven en die zijn vermeld in Aanhangsel 2, mag de benaming "druivendraf-eau-de-vie", overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1576/89 en niettegenstaande het bepaalde in artikel 1, lid 4, onder f), tweede alinea, van die verordening, worden vervangen door de benaming "grappa".

Artikel 5

1. In Zwitserland mogen de beschermde communautaire benamingen slechts worden gebruikt

- op de bij de wetten en in de overige regelgeving van de Gemeenschap vastgestelde voorwaarden en

- voor de gedistilleerde dranken en de gearomatiseerde dranken van oorsprong uit de Gemeenschap waarop zij betrekking hebben.

2. In de Gemeenschap mogen de beschermde Zwitserse benamingen slechts worden gebruikt:

- op de bij de wetten en in de overige regelgeving van Zwitserland vastgestelde voorwaarden en

- voor de gedistilleerde dranken en de gearomatiseerde dranken van oorsprong uit Zwitserland waarop zij betrekking hebben.

3. Onverminderd de artikelen 22 en 23 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom in bijlage 1 C van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (hierna TRIP's-overeenkomst genoemd) nemen de Partijen, overeenkomstig het bepaalde in deze bijlage, alle nodige maatregelen om de wederzijdse bescherming te verzekeren van de in artikel 4 bedoelde benamingen die voor de aanduiding van gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken van oorsprong uit het grondgebied van de Partijen worden gebruikt. Elke Partij geeft de belanghebbende Partijen de nodige rechtsmiddelen om te voorkomen dat een benaming wordt gebruikt om een gedistilleerde drank of een gearomatiseerde drank aan te duiden die niet van oorsprong is uit de plaats waarnaar de betrokken benaming verwijst of waar de betrokken benaming traditioneel wordt gebruikt.

4. De Partijen weigeren de toepassing van de bij dit artikel vastgestelde bescherming niet in de omstandigheden als bedoeld in de leden 4, 5, 6 en 7 van artikel 24 van de TRIP's-overeenkomst.

Artikel 6

De in artikel 5 bedoelde bescherming geldt ook indien de werkelijke oorsprong van de gedistilleerde drank of de gearomatiseerde drank is vermeld, alsmede wanneer de benaming wordt gebruikt in vertaling of wordt gebruikt in combinatie met uitdrukkingen zoals "genre", "type", "stijl", "imitatie", "methode" of andere soortgelijke uitdrukkingen waarin grafische symbolen voorkomen die aanleiding kunnen geven tot verwarring.

Artikel 7

Indien twee of meer benamingen voor gedistilleerde dranken of gearomatiseerde dranken gelijkluidend zijn, wordt elke benaming beschermd. De Partijen stellen de praktische regels vast waardoor de betrokken gelijkluidende benamingen van elkaar zullen worden onderscheiden; zij houden er daarbij rekening mee dat de betrokken producenten billijk moeten worden behandeld en dat de consumenten niet mogen worden misleid.

Artikel 8

De bepalingen van deze bijlage mogen in geen geval afbreuk doen aan het recht van personen om voor handelsdoeleinden hun naam of de naam van de vorige eigenaar van het bedrijf te gebruiken, tenzij dat op een zodanige manier gebeurt dat de consumenten zouden kunnen worden misleid.

Artikel 9

Geen enkele bepaling van deze bijlage verplicht een Partij ertoe een benaming van de andere Partij te beschermen die in het land van oorsprong niet of niet langer beschermd wordt of die in dat land in onbruik is geraakt.

Artikel 10

De Partijen nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat, wanneer gedistilleerde dranken of gearomatiseerde dranken van oorsprong uit de Partijen uit hun grondgebied worden uitgevoerd en buiten hun grondgebied worden afgezet, de uit hoofde van deze bijlage beschermde benamingen van een Partij niet worden gebruikt voor de aanduiding en de aanbieding van een gedistilleerde drank of een gearomatiseerde drank van oorsprong uit het grondgebied van de andere Partij.

Artikel 11

Voor zover de relevante wetgeving van de Partijen zulks toestaat, wordt de door deze bijlage geboden bescherming ook verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen, alsmede aan overkoepelende organisaties, verenigingen en groeperingen van producenten, handelaren of consumenten, wier zetel op het grondgebied van de andere Partij is gevestigd.

Artikel 12

Wanneer de aanduiding of de aanbiedingsvorm van een gedistilleerde drank of een gearomatiseerde drank, met name op de etikettering of in de officiële of handelsdocumenten of in reclame, in strijd is met deze bijlage, nemen de Partijen de vereiste administratieve of gerechtelijke maatregelen om oneerlijke concurrentie te voorkomen of te voorkomen dat de beschermde benaming op een andere wijze onwettig wordt gebruikt.

Artikel 13

Deze bijlage geldt niet voor gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken:

(a) in transitoverkeer op het grondgebied van een van de Partijen, of

(b) die van oorsprong zijn uit het grondgebied van een van de Partijen en tussen de overeenkomstsluitende Partijen worden verzonden in kleine hoeveelheden:

(aa) die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers en bestemd zijn voor particuliere consumptie;

(bb) die worden verzonden van een particulier naar een andere, en bestemd zijn voor particuliere consumptie;

(cc) die deel uitmaken van de persoonlijke bezittingen in geval van verhuizing van particulieren of van erfenis;

(dd) die worden ingevoerd voor wetenschappelijke of technische experimenten, tot een maximumhoeveelheid van 1 hl;

(ee) die bestemd zijn voor diplomatieke vertegenwoordigingen, consulaten en daarmee gelijkgestelde instanties, en die krachtens de daartoe ingestelde vrijstellingsregeling worden ingevoerd;

(ff) die deel uitmaken van de boordprovisie van internationale vervoermiddelen.

Artikel 14

1. Elke Partij wijst de instanties aan die verantwoordelijk zijn voor de controle op de uitvoering van deze bijlage.

2. De Partijen delen elkaar uiterlijk twee maanden na de inwerkingtreding van deze bijlage de namen en adressen van de vorenbedoelde instanties mee. Deze instanties werken nauw en rechtstreeks met elkaar samen.

Artikel 15

1. Indien een van de overeenkomstig artikel 14 aangewezen instanties redenen heeft om aan te nemen:

(a) dat een in artikel 2 omschreven gedistilleerde drank of gearomatiseerde drank die tussen Zwitserland en de Gemeenschap wordt of is verhandeld, niet voldoet aan de bepalingen van deze bijlage of aan de in de Gemeenschap of in Zwitserland voor de sector gedistilleerde dranken geldende bepalingen, en

(b) dat zulks voor een Partij van bijzonder belang is en aanleiding zou kunnen geven leiden tot administratieve of gerechtelijke maatregelen,

stelt deze instantie de Commissie en de bevoegde instantie(s) van de andere Partij hiervan onverwijld in kennis.

2. De krachtens lid 1 te verstrekken gegevens dienen vergezeld te gaan van officiële documenten, handelsdocumenten of andere ter zake dienstige bescheiden. Bovendien moet worden aangegeven welke administratieve of gerechtelijke maatregelen eventueel zullen worden genomen. Over de betrokken gedistilleerde drank of gearomatiseerde drank moeten met name de volgende gegevens worden vermeld:

(a) de producent en degene die de gedistilleerde drank of de gearomatiseerde drank voorhanden heeft,

(b) de samenstelling van deze drank,

(c) de aanduiding en de aanbiedingsvorm,

(d) bijzonderheden over de overtreding van de bepalingen inzake de productie en het in het verkeer brengen.

Artikel 16

1. De Partijen plegen overleg indien een Partij van mening is dat de andere Partij een uit de bijlage voortvloeiende verplichting niet is nagekomen.

2. De Partij die het overleg vraagt, verstrekt de andere Partij alle gegevens die nodig zijn voor een grondig onderzoek van het betrokken geval.

3. In gevallen waarin uitstel de volksgezondheid in gevaar zou kunnen brengen of afbreuk zou kunnen doen aan de doeltreffendheid van de maatregelen om fraude te voorkomen, mogen zonder voorafgaand overleg voorlopige conservatoire maatregelen worden genomen, op voorwaarde dat er onmiddellijk nadat die maatregelen zijn genomen, overleg plaatsvindt.

4. Wanneer de Partijen tijdens het in de lid 1 bedoelde overleg niet tot overeenstemming zijn gekomen, kan de Partij die om het overleg heeft verzocht of die de in lid 1 bedoelde maatregelen heeft genomen, passende conservatoire maatregelen nemen om de toepassing van deze bijlage mogelijk te maken.

Artikel 17

1. De overeenkomstig artikel 7, lid 5, van de overeenkomst opgerichte Werkgroep voor gedistilleerde dranken, hierna "Werkgroep" genoemd, komt op verzoek van een van de Partijen afwisselend in de Gemeenschap en in Zwitserland bijeen, wanneer zulks voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst nodig is.

2. De Werkgroep onderzoekt alle problemen die zich bij de uitvoering van deze bijlage voordoen. De werkgroep kan met name aan het Comité aanbevelingen doen die bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van deze bijlage.

Artikel 18

Indien de wetgeving van een Partij wordt gewijzigd om andere benamingen dan die welke in de Aanhangsels bij deze bijlage zijn vermeld, te beschermen, zullen deze benamingen binnen een redelijke termijn na de beëindiging van het overleg in de lijst worden opgenomen.

Artikel 19

1. Gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken die bij de inwerkingtreding van deze bijlage legaal zijn geproduceerd, aangeduid en aangeboden op een wijze die echter bij deze bijlage is verboden, mogen nog worden verkocht, door groothandelaren gedurende een periode van één jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst en door kleinhandelaren totdat de voorraden uitgeput zijn. Zodra deze bijlage in werking is getreden, mogen de in deze bijlage vermelde gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken niet meer worden geproduceerd buiten de grenzen van hun gebied van oorsprong.

2. Gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken die in overeenstemming met de overeenkomst zijn geproduceerd, aangeduid en aangeboden, maar waarvan de aanduiding en aanbiedingsvorm als gevolg van een wijziging daarvan niet langer in overeenstemming zijn met deze overeenkomst, mogen worden afgezet totdat de voorraden uitgeput zijn, tenzij het Comité anders beslist.

Aanhangsel 1

Beschermde benamingen van gedistilleerde dranken van oorsprong uit de Gemeenschap

1. Rum

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(Deze benamingen kunnen vergezeld gaan van de aanduiding "traditionnel".)

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. (a) Whisky

Scotch whisky

Irish whisky

Whisky español

(Deze benamingen kunnen vergezeld gaan van de aanduiding "malt" of "grain".)

(b) Whiskey

Irish whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish whiskey

(Deze benamingen kunnen vergezeld gaan van de aanduiding "pot still".)

3. Gedistilleerde dranken van granen

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Wijn-eau-de-vie

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Deze benaming kan vergezeld gaan van één van de volgende aanduidingen:

- Fine,

- Grande Fine Champagne,

- Grande Champagne,

- Petite Fine Champagne,

- Fine Champagne,

- Borderies,

- Fins Bois,

- Bons Bois.)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Faugères ou eau-de-vie de Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedès

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy uit Attika

Brandy Πελοποννήσου/Brandy uit de Peloponnesos

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy uit Centraal-Griekenland

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

6. Druivendraf-eau-de-vie

Eau-de-vie de marc de Champagne of marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese of del Piemonte

Grappa lombarda of di Lombardia

Grappa trentina of del Trentino

Grappa friulana of del Friuli

Grappa veneta of del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia uit Kreta

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro uit Macedonië

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro uit Thessalië

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro uit Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. Vruchten-eau-de-vie

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot of Südtiroler

Marille/Aprikot dell'Alto Adige of Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano of del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino of del Trentino

Williams trentino of del Trentino

Sliwovitz trentino of del Trentino

Aprikot trentino of del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch of Kirschwasser Friulano

Kirsch of Kirschwasser Trentino

Kirsch of Kirschwasser Veneto

Aguardente de pèra da Lousa

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

8. Appelcider-en perencider-eau-de-vie

Calvados du Pays d'Auge

Calvados

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Gentiaan-eau-de-vie

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina of del Trentino

10. Gedistilleerde dranken van vruchten

Pacharán

Pacharán navarro

11. Met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde dranken

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandre Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

12. Met karwij gearomatiseerde gedistilleerde dranken

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Met anijs gearomatiseerde gedistilleerde dranken

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo/Oύζο

14. Likeur

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginünha portuguesa

Licor de Singevergs

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis portuguès

Finnish berry/fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Marizzeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marüllenlikör

Jägertee, Jagertee, Jagatee

15. Gedistilleerde dranken

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk punsch/Swedish punsch

16. Wodka

Svensk vodka/Swedish vodka

Suomalainen vodka/Finsk vodka/Vodka of Finland

Aanhangsel 2

Beschermde benamingen van gedistilleerde dranken van oorsprong uit Zwitserland

Wijn-eau-de-vie

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Druivendraf-eau-de-vie

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d'Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Vruchten-eau-de-vie

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d'Ajoie

Coing du Valais

Damassine d'Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d'Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Luzerner Kirsch

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d'Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d'Ajoie

Poire d'Orange de la Baroche

Pomme d'Ajoie

Pomme du Valais

Prune d'Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Williams du Valais

Zuger Kirsch

Appelcider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Gentiaan-eau-de-vie

Gentiane du Jura

Met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde dranken

Genièvre du Jura

Likeur

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d'abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Kruiden-eau-de-vie

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Andere

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

Aanhangsel 3

Beschermde benamingen van gearomatiseerde dranken van oorsprong uit de Gemeenschap

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth de Torini

Aanhangsel 4

Beschermde benamingen van gearomatiseerde dranken van oorsprong uit Zwitserland

Geen

BIJLAGE 9

INZAKE BIOLOGISCHE LANDBOUWPRODUCTEN EN BIOLOGISCHE LEVENSMIDDELEN

Artikel 1

Doel

Onverminderd hun verplichtingen ten aanzien van de niet van de Partijen afkomstige producten, en onverminderd andere geldende wettelijke bepalingen, verbinden de Partijen zich ertoe, op basis van de beginselen van non-discriminatie en wederkerigheid de handel in biologische landbouwproducten en biologische levensmiddelen die afkomstig zijn uit de Gemeenschap en Zwitserland en die in overeenstemming zijn met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van Aanhangsel 1, te bevorderen.

Artikel 2

Werkingssfeer

1. Deze bijlage geldt voor op biologische wijze geproduceerde plantaardige producten en levensmiddelen, die in overeenstemming zijn met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in Aanhangsel 1.

2. De Partijen verbinden zich ertoe de werkingssfeer van deze bijlage uit te breiden tot dieren, dierlijke producten en voedingsmiddelen die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten, zodra zij de desbetreffende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen hebben vastgesteld. Tot deze uitbreiding van de bijlage kan door het Comité worden besloten na vaststelling van de equivalentie overeenkomstig artikel 3 en door wijziging van Aanhangsel 1 overeenkomstig de procedure van artikel 8.

Artikel 3

Equivalentiebeginsel

1. De Partijen erkennen de onderlinge equivalentie van hun respectieve wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die zijn vermeld in Aanhangsel 1 bij deze bijlage. Zij kunnen overeenkomen een aantal aspecten of producten van de equivalentieregeling uit te sluiten. Zij preciseren dit in Aanhangsel 1.

2. De Partijen stellen alles in het werk om te zorgen voor een equivalente ontwikkeling van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die specifiek op de in artikel 2 bedoelde producten betrekking hebben.

Artikel 4

Vrij verkeer van biologische producten

De overeenkomstsluitende Partijen treffen, volgens hun daarvoor bestemde interne procedures, de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in artikel 2 bedoelde producten, voor zover die in overeenstemming zijn met de in Aanhangsel 1 genoemde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de andere Partij, kunnen worden ingevoerd en in de handel gebracht.

Artikel 5

Etikettering

1. Met het oog op de ontwikkeling van een regeling op grond waarvan kan worden voorkomen dat de in deze bijlage bedoelde biologische producten opnieuw worden geëtiketteerd, stellen de Partijen alles in het werk om te garanderen dat in het kader van hun respectieve wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen:

- aanduidingen van op biologische wijze geproduceerde producten in de verschillende officiële talen van de Partijen, worden beschermd,

- op de etiketten van de producten die aan equivalente criteria voldoen, verplicht dezelfde aanduidingen worden gebruikt.

2. De Partijen kunnen bepalen dat de ingevoerde producten die afkomstig zijn van de andere Partij, moeten beantwoorden aan de etiketteringsvoorschriften die zijn vastgesteld in hun respectieve wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen als opgenomen in Aanhangsel 1.

Artikel 6

Derde landen

1. De overeenkomstsluitende Partijen stellen alles in het werk om de equivalentie van de invoerregelingen die gelden voor op biologische wijze geproduceerde producten van oorsprong uit derde landen, te garanderen.

2. Om te garanderen dat derde landen volgens gelijkwaardige criteria worden erkend, plegen de overeenkomstsluitende Partijen onderling overleg voordat zij een derde land erkennen en in de in het kader van hun wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen daartoe opgestelde lijst opnemen.

Artikel 7

Uitwisseling van informatie

Ter uitvoering van artikel 8 van de overeenkomst delen de Partijen en de lidstaten elkaar met name de volgende informatie mede:

- de lijst van de bevoegde autoriteiten, de controle-instanties en hun codenummers, alsmede de controleverslagen van de daarvoor bevoegde autoriteiten;

- de lijst van administratieve besluiten op grond waarvan de invoer van biologische producten uit een derde land is toegestaan;

- overeenkomstig de procedure van artikel 10bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 geconstateerde onregelmatigheden of overtredingen met betrekking tot de in Aanhangsel 1 opgenomen wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

Artikel 8

Werkgroep biologische producten

1. De Werkgroep Biologische producten, hierna "Werkgroep" genoemd, die is ingesteld op grond van artikel 6, lid 7, van de overeenkomst, onderzoekt alle problemen in verband met deze bijlage en de tenuitvoerlegging ervan.

2. De Werkgroep onderzoekt op gezette tijden de ontwikkeling van de onder deze bijlage vallende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Partijen. Zij heeft met name tot taak:

- de equivalentie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Partijen na te gaan, met het oog op de opneming ervan in Aanhangsel 1,

- het Comité voor te stellen om, zo nodig, ter wille van een coherente tenuitvoerlegging van de in deze bijlage bedoelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op het grondgebied van de Partijen, uitvoeringsbepalingen in Aanhangsel 2 bij deze bijlage op te nemen;

- het Comité voor te stellen de werkingssfeer van deze bijlage tot andere dan de in artikel 2, lid 1, bedoelde producten uit te breiden.

Artikel 9

Vrijwaringmaatregelen

1. Wanneer vertraging voor een van de Partijen schade zou opleveren die moeilijk te verhelpen zou zijn, kunnen zonder voorafgaand overleg voorlopige beschermende maatregelen worden vastgesteld, op voorwaarde dat het overleg onmiddellijk daarna plaatsvindt.

2. Wanneer de Partijen ondanks het in lid 1 bedoelde overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de Partij die om overleg heeft verzocht of de in lid 1 bedoelde maatregelen heeft getroffen, passende voorlopige maatregelen vaststellen zodat deze bijlage kan worden toegepast.

Aanhangsel 1

Wettelijke bepalingen die in de Europese gemeenschap van toepassing zijn

- Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1900/98 van de Commissie van 4 september 1998 (PB L 247 van 5.9.1998, blz. 6)

- Verordening (EEG) nr. 94/92 van de Commissie van 14 januari 1992 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de regeling voor de invoer uit derde landen, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 11 van 17.1.1992, blz. 14), laatstelijk gewijzigd bij Verordening nr. (EG) 1367/98 van de Commissie (PB L 185 van 30.6.1998, blz. 11)

- Verordening (EEG) nr. 3457/92 van de Commissie van 30 november 1992 tot vaststelling van nadere bepalingen betreffende het controlecertificaat voor invoer uit derde landen in de Gemeenschap, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 350 van 1.12.1992, blz. 56)

- Verordening (EEG)nr. 207/93 van de Commissie van 29 januari 1993 tot vaststelling van de inhoud van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen en tot vaststelling van bepalingen voor de toepassing van artikel 5, lid 4, van die verordening (PB L 25 van 2.2.1993, blz. 5, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)nr. 345/97 van de Commissie (PB L 58 van 27.2.1997, blz. 38)

Wettelijke bepalingen die in Zwitserland van toepassing zijn

- Verordening ("Ordonnance") van 22 september 1997 over de biologische landbouw en de benamingen voor op biologische wijze geproduceerde plantaardige producten en levensmiddelen (Ordonnance sur l'agriculture biologique), laatstelijk gewijzigd op 7 december 1998 (RO 1999 399)

- Verordening ("Ordonnance") van het departement voor economische zaken van de Bondsstaat van 22 september 1997 over de biologische landbouw, laatstelijk gewijzigd op 7 december 1998 (RO 1999 292)

Uitsluiting van de equivalentieregeling

Zwitserse producten met bestanddelen die in het kader van de omschakeling op de biologische landbouw zijn geproduceerd.

Aanhangsel 2

Uitvoeringsbepalingen

Geen

BIJLAGE 10

BETREFFENDE DE ERKENNING VAN DE NORMCONTROLES VOOR VERSE GROENTEN EN FRUIT

Artikel 1

Werkingssfeer

Deze bijlage geldt voor verse groenten en fruit voor verse consumptie, waarvoor de Gemeenschap op grond van Verordening (EEG) nr. 2200/96 handelsnormen heeft vastgesteld, met uitzondering van citrusvruchten.

Artikel 2

Doel

1. Op in artikel 1 bedoelde producten van oorsprong uit Zwitserland of van oorsprong uit de Gemeenschap en vanuit Zwitserland opnieuw naar de Gemeenschap uitgevoerd, die vergezeld gaan van het in artikel 3 bedoelde controlecertificaat wordt in de Gemeenschap geen normcontrole toegepast bij het binnenbrengen in het douanegebied van de Gemeenschap.

2. Het Office fédéral de l'agriculture wordt erkend als instantie die moet nagaan of de producten van oorsprong uit Zwitserland of van oorsprong uit de Gemeenschap en van uit Zwitserland opnieuw naar de Gemeenschap uitgevoerd, voldoen aan de normen van de Gemeenschap of aan gelijkwaardige normen. Het Office fédéral de l'agriculture kan daartoe de in het Aanhangsel genoemde controle-instanties machtigen de normcontrole uit te voeren op voorwaarde dat:

- het Office fédéral de l'agriculture de Europese Commissie ervan in kennis stelt welke instanties gemachtigd zijn om de controles uit te voeren;

- deze controle-instanties het in artikel 3 bedoelde certificaat afgeven;

- de gemachtigde instanties beschikken over controleurs die een door het Office fédéral de l'agriculture erkende opleiding hebben genoten, alsmede over het nodige materieel en de nodige installaties voor het uitvoeren van verificaties en analyses die voor de controle vereist zijn, en adequate apparatuur om de informatie door te zenden.

3. Indien Zwitserland een controle verricht om na te gaan of de in artikel 1 bedoelde producten aan de handelsnormen voldoen voordat deze producten in het douanegebied van Zwitserland worden binnengebracht, worden aan de in deze bijlage vervatte bepalingen gelijkwaardige bepalingen vastgesteld op grond waarvan de producten van oorsprong uit de Gemeenschap van dergelijke controle worden vrijgesteld.

Artikel 3

Controlecertificaat

1. In deze bijlage wordt onder "controlecertificaat" verstaan:

- hetzij het in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2251/92 opgenomen model;

- hetzij het UN/ECE-model dat aan het protocol van Genève inzake de standardisatie van verse groenten en fruit, en droge en gedroogde vruchten ("Geneva Protocol on Standardization of Fresh Fruit and Vegetables, and Dry and Dried Fruit") is gehecht;

- hetzij het OESO-model dat aan het besluit van de Raad van de OESO betreffende de OESO-regeling inzake de toepassing van internationale normen voor groenten en fruit ("OECD - Scheme for the Application of International Standards for Fruit and Vegetables") is gehecht.

2. Het controlecertificaat vergezelt de partij producten die van oorsprong zijn uit Zwitserland, of die van oorsprong zijn uit de Gemeenschap en vanuit Zwitserland opnieuw naar de Gemeenschap worden uitgevoerd, totdat zij op het grondgebied van de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht.

3. Op het controlecertificaat moet het stempel van één van de in het Aanhangsel bij deze bijlage genoemde instanties zijn aangebracht.

4. Wanneer de in artikel 2, lid 2, bedoelde machtiging wordt ingetrokken, worden de door de betrokken controle-instantie afgegeven controlecertificaten niet langer erkend in de zin van deze bijlage.

Artikel 4

Uitwisseling van informatie

1. Overeenkomstig artikel 8 van de Overeenkomst deelt elke partij de andere partij met name de lijst mede van de bevoegde instanties en de instanties die de normcontroles uitvoeren. De Europese Commissie stelt het Office fédéral de l'agriculture in kennis van onregelmatigheden of inbreuken ten aanzien van de geldende normen die zij heeft geconstateerd met betrekking tot partijen groenten en fruit die van oorsprong zijn uit Zwitserland of van oorsprong zijn uit de Gemeenschap en vanuit Zwitserland opnieuw naar de Gemeenschap worden uitgevoerd, en die vergezeld gaan van het controlecertificaat.

2. Teneinde te kunnen nagaan of aan de in artikel 2, tweede alinea, derde streepje, vastgestelde voorwaarden wordt voldaan, accepteert het Office fédéral de l'agriculture, wanneer de Europese Commissie daartoe een verzoek indient, dat ter plaatse een gezamenlijke controle van de gemachtigde instanties plaatsvindt.

3. De gezamenlijke controle wordt uitgevoerd volgens de door de Werkgroep "groenten en fruit" voorgestelde en door het Comité goedgekeurde procedure.

Artikel 5

Vrijwaringclausule

1. De overeenkomstsluitende partijen plegen overleg indien een partij van mening is dat de andere partij een uit deze bijlage voortvloeiende verplichting niet is nagekomen.

2. De overeenkomstsluitende partij die het overleg vraagt, verstrekt de andere partij alle gegevens die nodig zijn voor een grondig onderzoek van het betrokken geval.

3. Wanneer wordt geconstateerd dat partijen producten van oorsprong uit Zwitserland of van oorsprong uit de Gemeenschap en vanuit Zwitserland opnieuw naar de Gemeenschap uitgevoerd, die vergezeld gaan van het controlecertificaat, niet aan de geldende normen beantwoorden en dat elk uitstel of vertraging afbreuk zou kunnen doen aan de doeltreffendheid van de maatregelen om fraude te voorkomen of aanleiding zou geven tot concurrentievervalsing, mogen zonder voorafgaand overleg voorlopige vrijwaringsmaatregelen worden genomen, op voorwaarde dat er onmiddellijk nadat die maatregelen zijn genomen, overleg plaatsvindt.

4. Wanneer de overeenkomstsluitende partijen bij het in lid 1 of lid 3 bedoelde overleg geen overeenstemming bereiken, kan de partij die om het overleg heeft verzocht of die de in lid 3 bedoelde maatregelen heeft genomen, passende vrijwaringsmaatregelen nemen die kunnen gaan tot de gedeeltelijke of volledige schorsing van het bepaalde in deze bijlage.

Artikel 6

Werkgroep "groenten en fruit"

1. De op grond van artikel 6, lid 7, van de Overeenkomst opgerichte "Werkgroep groenten en fruit" onderzoekt elke kwestie die betrekking heeft op deze bijlage en op de tenuitvoerlegging daarvan. Zij onderzoekt op gezette tijden de ontwikkeling van de interne wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de partijen op de gebieden die onder deze bijlage vallen.

2. De "Werkgroep groenten en fruit" stelt met name voorstellen op die zij aan het Comité voorlegt met het oog op de aanpassing en de bijwerking van het Aanhangsel bij deze bijlage.

Aanhangsel

Zwitserse controle-instanties die gemachtigd zijn het in artikel 3 van bijlage 10 bedoelde controlecertificaat af te geven

1. Fruit-Union Suisse Baarer Str. 88 CH - 6302 ZUG

2. Union Suisse du Légume Bahnhofstraße 87 CH - 3232 INS

BIJLAGE 11

INZAKE SANITAIRE EN ZOÖTECHNISCHE MAATREGELEN VOOR DE HANDEL IN LEVENDE DIEREN EN DIERLIJKE PRODUCTEN

Artikel 1

1. Titel I van deze bijlage heeft betrekking op

- de maatregelen tot bestrijding van bepaalde dierziekten en de melding van die ziekten;

- de handel in en invoer uit derde landen van levende dieren en van sperma, eicellen en embryo's daarvan.

2. Titel II van deze bijlage heeft betrekking op de handel in dierlijke producten.

TITEL I

HANDEL IN LEVENDE DIEREN, EN VAN SPERMA, EICELLEN EN EMBRYO'S DAARVAN

Artikel 2

1. De Partijen constateren dat zij, met betrekking tot de bestrijding en de melding van dierziekten, overeenkomstige wetgevingen hebben die tot identieke resultaten leiden.

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde wetgevingen zijn opgenomen in Aanhangsel 1. Voor de toepassing van deze wetgevingen gelden de in hetzelfde Aanhangsel opgenomen bijzondere uitvoeringsbepalingen.

Artikel 3

De Partijen komen overeen dat de handel in levende dieren en van sperma, eicellen en embryo's daarvan plaatsvindt volgens de in Aanhangsel 2 opgenomen wetgevingen. Voor de toepassing van deze wetgevingen gelden de in hetzelfde Aanhangsel opgenomen bijzondere uitvoeringsbepalingen.

Artikel 4

1. De Partijen constateren dat zij, met betrekking tot de invoer uit derde landen van levende dieren en van sperma, eicellen en embryo's daarvan, overeenkomstige wetgevingen hebben die tot identieke resultaten leiden.

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde wetgevingen zijn opgenomen in Aanhangsel 3. Voor de toepassing van deze wetgevingen gelden de in hetzelfde Aanhangsel opgenomen bijzondere uitvoeringsbepalingen.

Artikel 5

De Partijen stellen de in Aanhangsel 4 opgenomen bepalingen op zoötechnisch gebied vast.

Artikel 6

De Partijen komen overeen dat voor de controles op het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van levende dieren en van sperma, eicellen en embryo's daarvan de in Aanhangsel 5 opgenomen bepalingen van toepassing zijn.

TITEL II

HANDEL IN DIERLIJKE PRODUCTEN

Artikel 7

Doel

Deze titel heeft tot doel de handel in dierlijke producten tussen de Partijen te vergemakkelijken door een regeling in te stellen voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van de door de Partijen op deze producten toegepaste sanitaire maatregelen zonder dat de bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid daarbij in het gedrang wordt gebracht, en het overleg en de samenwerking inzake sanitaire maatregelen te verbeteren.

Artikel 8

Multilaterale verplichtingen

Deze titel vormt op geen enkele manier een beperking van de rechten en plichten die voor de Partijen voortvloeien uit de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie en de bijlagen daarbij en met name de SFN-Overeenkomst.

Artikel 9

Werkingssfeer

1. De werkingssfeer van deze titel wordt in eerste instantie beperkt tot de sanitaire maatregelen die door elke Partij worden toegepast voor dierlijke producten als vermeld in Aanhangsel 6.

2. Tenzij anders is bepaald in de Aanhangsels bij deze titel en onverminderd artikel 20 van deze bijlage, is deze titel niet van toepassing op sanitaire maatregelen die betrekking hebben op voedingsmiddelenadditieven (alle additieven en kleurstoffen, hulpstoffen bij de verwerking, smaakstoffen), bestraling, contaminanten (fysische contaminanten en residuen van diergeneesmiddelen), chemische stoffen die hun oorsprong vinden in de migratie van stoffen uit het verpakkingsmateriaal, chemische stoffen die niet zijn toegestaan (voedingsmiddelenadditieven die niet zijn toegestaan, hulpstoffen bij de verwerking, verboden diergeneesmiddelen, enz.), etikettering van levensmiddelen, gemedicineerde diervoeders en voormengsels.

Artikel 10

Definities

In het kader van deze titel gelden de volgende definities:

a) dierlijke producten: dierlijke producten waarop de in Aanhangsel 6 genoemde bepalingen van toepassing zijn;

b) sanitaire maatregelen: sanitaire maatregelen als omschreven in punt 1 van bijlage A bij de SFN-Overeenkomst, voor zover het dierlijke producten betreft;

c) adequaat niveau van sanitaire bescherming: de mate van bescherming volgens de definitie in punt 5 van bijlage A bij de SFN-Overeenkomst, voor zover het dierlijke producten betreft;

d) bevoegde autoriteiten:

i) Zwitserland - de in Aanhangsel 7, deel a), genoemde autoriteiten;

ii) Europese Gemeenschap - de in Aanhangsel 7, deel b), genoemde autoriteiten.

Artikel 11

Aanpassing aan regionale omstandigheden

1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn de maatregelen in het kader van artikel 2 van toepassing op het handelsverkeer tussen de Partijen onderling.

2. Wanneer een van de Partijen van oordeel is dat zij een bijzondere status heeft ten aanzien van een bepaalde ziekte kan zij om erkenning van die status verzoeken. De betrokken Partij kan eveneens op grond van die status aanvullende garanties eisen bij de invoer van dierlijke producten. De garanties met betrekking tot bepaalde ziekten worden opgenomen in Aanhangsel 8.

Artikel 12

Gelijkwaardigheid

1. De erkenning van de gelijkwaardigheid vereist een evaluatie en aanvaarding van:

- de wetgeving, de normen en procedures, alsmede de programma's, die controle mogelijk moeten maken en moeten garanderen dat aan de nationale eisen en aan die van de importerende partij wordt voldaan;

- de structuur - toegelicht aan de hand van de nodige bewijsstukken - van de betrokken bevoegde autoriteit(en), de bevoegdheden, de hiërarchische opbouw, de toegepaste procedures en de beschikbare middelen;

- de taak van de betrokken bevoegde autoriteit ten aanzien van het controleprogramma en de garanties terzake.

Bij deze evaluatie houden de Partijen rekening met de opgedane ervaring.

2. De gelijkwaardigheid geldt met betrekking tot sanitaire maatregelen voor de sectoren levende dieren of dierlijke producten of delen van die sectoren, met betrekking tot regelingen inzake wetgeving, inspecties en controles, of delen van dergelijke regelingen, of met betrekking tot specifieke eisen op het gebied van wetgeving, inspectie en/of hygiëne.

Artikel 13

Bepaling van de gelijkwaardigheid

1. Om te bepalen of een door een exporterende Partij toegepaste maatregel voldoet aan het vastgestelde adequate niveau van sanitaire bescherming, volgen de Partijen de onderstaande procedure:

i) de sanitaire maatregel waarvoor erkenning van de gelijkwaardigheid wordt nagestreefd, wordt geïdentificeerd;

ii) de importerende Partij geeft enige toelichting bij het doel van de sanitaire maatregel, met inbegrip van een aan de omstandigheden aangepaste evaluatie van het risico of de risico's in verband waarmee de sanitaire maatregel is getroffen, en legt uit wat moet worden verstaan onder adequaat niveau van sanitaire bescherming;

iii) de exporterende Partij toont aan dat haar sanitaire maatregel voldoet aan het door de importerende Partij vastgestelde adequate niveau van sanitaire bescherming;

iv) de importerende Partij bepaalt of de door de exporterende Partij vastgestelde sanitaire maatregel al dan niet voldoet aan het door haar vastgestelde adequate niveau van sanitaire bescherming;

v) de importerende Partij erkent de sanitaire maatregel van de exporterende Partij als gelijkwaardig indien de exporterende Partij op objectieve wijze heeft aangetoond dat de maatregel voldoet aan het door de importerende Partij vastgestelde adequate niveau van sanitaire bescherming.

2. Indien de gelijkwaardigheid niet is erkend, gelden voor het handelsverkeer de voorwaarden die door de importerende Partij in verband met het adequate niveau van bescherming zijn vastgesteld overeenkomstig Aanhangsel 6. De exporterende Partij kan ermee instemmen de door de importerende Partij vastgestelde voorwaarden in acht te nemen onverminderd, in voorkomend geval, het resultaat van de in lid 1 omschreven procedure.

Artikel 14

Erkenning van sanitaire maatregelen

1. In Aanhangsel 6 wordt de lijst vastgesteld van de sectoren of delen van sectoren waarvoor op de datum van inwerkingtreding van deze bijlage de respectieve sanitaire maatregelen als gelijkwaardig worden erkend in het kader van het handelsverkeer. Voor die sectoren en delen van sectoren gelden voor de handel in dierlijke producten de in Aanhangsel 6 vermelde wettelijke bepalingen. Voor de toepassing van deze wettelijke bepalingen gelden de in het genoemde Aanhangsel bedoelde bijzondere voorschriften.

2. In Aanhangsel 6 wordt ook een lijst vastgesteld van de sectoren of delen van sectoren waarvoor de Partijen uiteenlopende sanitaire maatregelen toepassen.

Artikel 15

Grenscontroles en retributies

De controles op het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en Zwitserland voor dierlijke producten worden verricht overeenkomstig het bepaalde in

a) deel A van Aanhangsel 10 voor de als gelijkwaardig erkende maatregelen;

b) deel B van Aanhangsel 10 voor de maatregelen die niet als gelijkwaardig zijn erkend;

c) deel C van Aanhangsel 10 voor de specifieke maatregelen;

d) deel D van Aanhangsel 10 voor de retributies

Artikel 16

Audit

1. Om het vertrouwen in de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze titel te vergroten, heeft elke Partij het recht om, ten aanzien van de exporterende Partij, een aantal audits te verrichten, met name:

a) een evaluatie van het door de bevoegde autoriteiten uitgevoerde controleprogramma, of van een deel daarvan, waarbij eventueel ook de inspectie- en auditprogramma's worden gecontroleerd en

b) controles ter plaatse.

Deze audits worden verricht overeenkomstig het bepaalde in Aanhangsel 9.

2. Voor de Gemeenschap:

- verricht de Gemeenschap de in lid 1 bedoelde audits;

- verrichten de Lid-Staten de in artikel 15 bedoelde grenscontroles.

3. Voor Zwitserland verrichten de Zwitserse autoriteiten de in lid 1 bedoelde audits en de in artikel 15 bedoelde grenscontroles.

4. Met wederzijdse instemming van de Overeenkomstsluitende Partijen kan elke Partij:

a) de uitkomsten en conclusies van de audits en van de grenscontroles meedelen aan landen die deze bijlage niet hebben ondertekend, of

b) gebruik maken van de uitkomsten en conclusies van audits en van grenscontroles die zijn uitgevoerd met betrekking tot landen die deze bijlage niet hebben ondertekend.

Artikel 17

Melding

1. Voor zover zij niet vallen onder de desbetreffende maatregelen die zijn vermeld in de artikelen 2 en 20 van deze bijlage zijn de bepalingen van het onderhavige artikel van toepassing.

2. De Partijen melden aan elkaar:

- binnen 24 uur, belangrijke wijzigingen inzake de gezondheidsstatus;

- zo spoedig mogelijk, alle uit epizoötiologisch oogpunt belangrijke informatie betreffende ziekten die niet vallen onder lid 1, of nieuwe ziekten;

- eventuele aanvullende maatregelen die, naast de normale sanitaire maatregelen, zijn getroffen voor de bestrijding of de uitroeiing van een dierziekte of ter bescherming van de volksgezondheid, en eventuele wijzigingen in het preventiebeleid met name het vaccinatiebeleid.

3. De in lid 2 bedoelde meldingen worden schriftelijk gedaan bij de in Aanhangsel 11 vermelde contactpunten.

4. Uit een oogpunt van volksgezondheid en/of diergezondheid ernstige en dringende gevallen worden mondeling gemeld bij de in Aanhangsel 11 vermelde contactpunten en binnen 24 uur schriftelijk bevestigd.

5. Wanneer een Partij zich ernstige zorgen maakt in verband met risico's voor de gezondheid van mens of dier, vindt, indien daarom wordt verzocht, zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 14 dagen overleg plaats over de situatie. Elke Partij tracht de nodige informatie te verstrekken om onderbrekingen van het handelsverkeer te voorkomen en om tot een voor alle Partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Artikel 18

Uitwisseling van informatie en indiening van wetenschappelijke documenten of gegevens

1. De Partijen wisselen op uniforme en systematische wijze informatie uit over de tenuitvoerlegging van deze titel, teneinde de nodige garanties te verstrekken, wederzijds vertrouwen te creëren en de doelmatigheid van de gecontroleerde programma's aan te tonen. Indien nodig kan de verwezenlijking van die doelstelling worden bevorderd door de uitwisseling van ambtenaren.

2. De uitwisseling van informatie inzake wijzigingen in de respectieve sanitaire maatregelen en van andere relevante informatie betreft met name:

- de mogelijkheid om voordat zij definitief worden vastgesteld, voorstellen voor wijzigingen inzake de wettelijke normen of voorschriften die relevant zijn voor deze titel te onderzoeken. In voorkomend geval kan de voorgenomen wijziging op verzoek van een van de Partijen aan het Gemengd Veterinair Comité worden voorgelegd;

- gegevens over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het handelsverkeer van dierlijke producten;

- informatie over de resultaten van de in artikel 16 bedoelde audits.

3. De Partijen zien erop toe dat de wetenschappelijke documenten of gegevens ter staving van hun beweringen/aanspraken worden ingediend bij de bevoegde wetenschappelijke instanties. Deze instanties evalueren die gegevens op het juiste moment en delen de resultaten van hun onderzoek mede aan beide Partijen.

4. De contactpunten voor die uitwisseling van informatie worden vastgesteld in Aanhangsel 11.

TITEL III

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 19

Gemengd Veterinair Comité

1. Er wordt een Gemengd Veterinair Comité opgericht, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Partijen. Het comité onderzoekt elke kwestie die betrekking heeft op deze bijlage en op de uitvoering daarvan. Het neemt bovendien alle taken in verband met deze bijlage op zich.

2. Het Gemengd Veterinair Comité heeft beslissingsbevoegdheid in de in deze bijlage bedoelde gevallen. De besluiten van het Gemengd Veterinair Comité worden door de Partijen volgens hun eigen regels uitgevoerd.

3. Het Gemengd Veterinair Comité onderzoekt regelmatig de ontwikkeling van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Partijen in de gebieden waarop deze bijlage betrekking heeft. Het kan besluiten de Aanhangsels bij deze bijlage te wijzigen, met name met de bedoeling ze aan te passen en bij te werken.

4. Het Gemengd Veterinair Comité neemt besluiten met eenparigheid van stemmen.

5. Het Gemengd Veterinair Comité stelt zijn reglement van orde vast. Het Comité kan, afhankelijk van de behoeften, op verzoek van een der Partijen worden bijeengeroepen.

6. Het Gemengd Veterinair Comité kan technische werkgroepen instellen waarin deskundigen van de Partijen zitting hebben, met als opdracht de technische en wetenschappelijke vraagstukken in verband met deze bijlage op te sporen en te behandelen. Wanneer een expertise vereist is, kan het Gemengd Veterinair Comité eveneens technische werkgroepen ad hoc, en met name wetenschappelijke werkgroepen, instellen die niet uitsluitend uit vertegenwoordigers van de Partijen hoeven te zijn samengesteld.

Artikel 20

Vrijwaringclausule

1. Indien de Europese Gemeenschap of Zwitserland overweegt vrijwaringsmaatregelen toe te passen ten opzichte van de andere Overeenkomstsluitende Partij, wordt deze daarvan vooraf in kennis gesteld. Onverminderd de mogelijkheid om de voorgenomen maatregelen onmiddellijk toe te passen, vindt zo spoedig mogelijk overleg plaats tussen de bevoegde diensten van de Commissie en die van Zwitserland ten einde adequate oplossingen te zoeken. In voorkomend geval kan, op verzoek van een van beide Partijen de kwestie worden voorgelegd aan het Gemengd Comité.

2. Indien een lidstaat van de Europese Gemeenschap voornemens is om voorlopige vrijwaringsmaatregelen toe te passen ten opzichte van Zwitserland, wordt dit land daarvan vooraf in kennis gesteld.

3. Indien de Commissie besluit om ten aanzien van een deel van het grondgebied van de Europese Gemeenschap of van een derde land vrijwaringsmaatregelen toe te passen, stelt de bevoegde dienst de bevoegde Zwitserse autoriteiten daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Na onderzoek van de situatie neemt Zwitserland de uit dat besluit voortvloeiende maatregelen, tenzij het die maatregelen niet gerechtvaardigd acht. In dat laatste geval is het bepaalde in lid 1 van toepassing.

4. Indien Zwitserland besluit om ten aanzien van een derde land vrijwaringsmaatregelen toe te passen stelt het de bevoegde diensten van de Commissie daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Onverminderd de mogelijkheid die Zwitserland heeft om de voorgenomen maatregelen onmiddellijk toe te passen, vindt zo spoedig mogelijk overleg plaats tussen de bevoegde diensten van de Commissie en die van Zwitserland, teneinde adequate oplossingen te zoeken. In voorkomend geval kan op verzoek van een van beide Partijen de kwestie worden voorgelegd aan het Gemengd Comité.

Aanhangsel 1

Bestrijdingsmaatregelen/melding van ziekten

I. Mond- en klauwzeer

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. De Commissie en het Federaal Veterinair Bureau stellen elkaar in principe op de hoogte van het voornemen om een noodvaccinatie uit te voeren. In bijzonder dringende gevallen wordt pas achteraf gemeld welk besluit is genomen en hoe het is uitgevoerd. In elk geval vindt zo spoedig mogelijk overleg plaats in het Gemengd Veterinair Comité.

2. Overeenkomstig artikel 97 van de Verordening inzake epizoötieën beschikt Zwitserland over een noodplan. Het Federaal Veterinair Bureau heeft de technische bepalingen ter uitvoering van dit noodplan vastgesteld (nr. 95/65).

3. Het gemeenschappelijk referentielaboratorium voor de identificatie van mond- en klauwzeervirus is het "Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, England". Zwitserland draagt zijn deel van de kosten voor de uit deze aanwijzing voortvloeiende werkzaamheden. De bevoegdheden en taken van het laboratorium zijn vastgesteld bij Beschikking 89/531/EEG (PB L 279 van 28.9.1989, blz. 32).

II. Klassieke varkenspest

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. De Commissie en het Federaal Veterinair Bureau stellen elkaar op de hoogte van het voornemen om een noodvaccinatie uit te voeren. In elk geval vindt zo spoedig mogelijk overleg plaats in het Gemengd Veterinair Comité.

2. Indien nodig stelt het Federaal Veterinair Bureau Overeenkomstig artikel 117, lid 5, van de Verordening inzake epizoötieën technische uitvoeringsbepalingen vast ten aanzien van het merken en de behandeling van vlees dat afkomstig is uit de beschermings- en de toezichtsgebieden.

3. Overeenkomstig artikel 121 van de Verordening inzake epizoötieën verbindt Zwitserland zich ertoe een programma uit te voeren voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens, als omschreven in artikel 6 bis van Richtlijn 80/217/EEG. In het Gemengd Veterinair Comité vindt zo spoedig mogelijk overleg plaats.

4. Overeenkomstig artikel 97 van de verordening inzake epizoötieën beschikt Zwitserland over een noodplan. Het Federaal Veterinair Bureau heeft technische bepalingen ter uitvoering van dit noodplan vastgesteld (nr. 95/65).

5. Het Gemengd Veterinair Comité is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controles ter plaatse op grond van artikel 14 bis van Richtlijn 80/217/EEG en van artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

6. Indien nodig stelt het Federaal Veterinair Bureau overeenkomstig artikel 89, lid 2, van de Verordening inzake epizoötieën de technische uitvoeringsbepalingen vast ten aanzien van de serologische tests van de varkens in de beschermings- en de toezichtsgebieden overeenkomstig Bijlage IV bij Richtlijn 80/217/EEG.

7. Het gemeenschappelijk referentielaboratorium voor klassieke varkenspest is het "Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover". Zwitserland draagt zijn deel van de kosten voor de uit deze aanwijzing voortvloeiende werkzaamheden. De taken en bevoegdheden van het laboratorium zijn vastgesteld in bijlage VI bij Richtlijn 80/217/EEG.

III. Paardenpest

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. Indien zich in Zwitserland een uitzonderlijk ernstige epizoötie voordoet, komt het Gemengd Veterinair Comité bijeen om de situatie te onderzoeken. De bevoegde Zwitserse autoriteiten verbinden zich ertoe om, met inachtneming van de uitkomsten van dit onderzoek, de nodige maatregelen te nemen.

2. Het gemeenschappelijk referentielaboratorium voor paardenpest is het "Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Algete, Madrid, España". Zwitserland draagt zijn deel van de kosten voor de uit deze aanwijzing voortvloeiende werkzaamheden. De bevoegdheden en taken van het laboratorium zijn vastgesteld in bijlage III bij Richtlijn 92/35/EEG.

3. Het Gemengd Veterinair Comité is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controles ter plaatse op grond van artikel 16 van Richtlijn 92/35/EEG en artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

4. Overeenkomstig artikel 97 van de verordening inzake epizoötieën beschikt Zwitserland over een noodplan. Het Federaal Veterinair Bureau heeft de technische bepalingen ter uitvoering van dit noodplan vastgesteld (nr. 95/65).

IV. Aviaire influenza

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. Het gemeenschappelijk referentielaboratorium voor aviaire influenza is het "Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB United Kingdom". Zwitserland draagt zijn deel van de kosten voor de uit deze aanwijzing voortvloeiende werkzaamheden. De taken en bevoegdheden van het laboratorium zijn vastgesteld in Bijlage V bij Richtlijn 92/40/EEG.

2. Overeenkomstig artikel 97 van de verordening inzake epizoötieën beschikt Zwitserland over een noodplan. Het Federaal Veterinair Bureau heeft de technische bepalingen ter uitvoering van dit noodplan vastgesteld (nr. 95/65).

3. Het Gemengd Veterinair Comité is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controles ter plaatse op grond van artikel 18 van Richtlijn 92/40/EEG en artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

V. Ziekte van Newcastle

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. Het gemeenschappelijk referentielaboratorium voor de ziekte van Newcastle is het "Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey, KT 15 3NB, United Kingdom". Zwitserland draagt zijn deel van de kosten voor de uit deze aanwijzing voortvloeiende werkzaamheden. De taken en bevoegdheden van het laboratorium zijn vastgesteld in bjlage V bij Richtlijn 92/66/EEG.

2. Overeenkomstig artikel 97 van de verordening inzake epizoötieën beschikt Zwitserland over een noodplan. Het Federaal Veterinair Bureau heeft de technische bepalingen ter uitvoering van dit noodplan vastgesteld (nr. 95/65).

3. Het Gemengd Veterinair Comité is verantwoordelijk voor de uitwisseling van informatie als bedoeld in de artikelen 17 en 19 van Richtlijn 92/66/EEG.

4. Het Gemengd Veterinair Comité is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controles ter plaatse op grond van artikel 22 van Richtlijn 92/66/EEG en artikel 57 van de wet inzake epizoötieën.

VI. Visziekten

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. In Zwitserland is het kweken van zalm momenteel niet toegestaan en komt ook geen zalm voor. Daarom is in de Zwitserse wetgeving bepaald dat infectieuze zalmanemie gewoon moet worden beschouwd als een ziekte waarop toezicht moet worden gehouden. In het kader van deze bijlage verbinden de Zwitserse autoriteiten zich ertoe hun wetgeving zo te wijzigen dat infectieuze zalmanemie beschouwd wordt als ziekte die moet worden bestreden. Eén jaar na de inwerkingtreding van deze bijlage wordt de situatie opnieuw bezien in het Gemengd Veterinair Comité.

2. Momenteel worden in Zwitserland geen platte oesters gekweekt. Het Federaal Veterinair Bureau verbindt zich ertoe om, indien zich Bonamia ostreae of Marteilia refringens voordoet, de in de communautaire wetgeving vastgestelde noodmaatregelen te treffen op grond van artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

3. In de in artikel 7 van Richtlijn 93/53/EEG bedoelde gevallen vindt de kennisgeving plaats in het Gemengd Veterinair Comité.

4. Het gemeenschappelijk referentielaboratorium voor visziekten is het "Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark". Zwitserland draagt zijn deel van de kosten voor de uit deze aanwijzing voortvloeiende werkzaamheden. De taken en bevoegdheden van het laboratorium zijn vastgesteld in bijlage C bij Richtlijn 93/53/EEG.

5. Overeenkomstig artikel 97 van de Verordening inzake epizoötieën beschikt Zwitserland over een noodplan. Het Federaal Veterinair Bureau heeft de technische bepalingen ter uitvoering van dit noodplan vastgesteld (nr. 95/65).

6. Het Gemengd Veterinair Comité is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controles ter plaatse op grond van artikel 16 van Richtlijn 93/53/EEG en artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

VII. Andere ziekten

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. In de in artikel 6 bedoelde gevallen vindt de kennisgeving plaats in het Gemengd Veterinair Comité.

2. Het gemeenschappelijk referentielaboratorium voor vesiculaire varkensziekte is het "AFR Institute for Animal Health, Pirbright laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom". Zwitserland draagt zijn deel van de kosten voor de uit deze aanwijzing voortvloeiende werkzaamheden. De bevoegdheden en taken van het laboratorium zijn vastgesteld in bijlage III bij Richtlijn 92/119/EEG.

3. Overeenkomstig artikel 97 van de verordening inzake epizoötieën beschikt Zwitserland over een noodplan. Het Federaal Veterinair Bureau heeft de technische bepalingen ter uitvoering van dit noodplan vastgesteld (nr. 95/65).

4. Het Gemengd Veterinair Comité is verantwoordelijk voor de controle ter plaatse op grond van artikel 22 van Richtlijn 92/119/EEG en artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

VIII. De melding van dierziekten

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

In samenwerking met het Federaal Veterinair Bureau zorgt de Commissie ervoor dat Zwitserland wordt opgenomen in de bij Richtlijn 82/894/EEG vastgestelde regeling inzake de melding van dierziekten.

Aanhangsel 2

Diergezondheid: handelsverkeer en in de handel brengen

I. Runderen en varkens

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. Krachtens artikel 297, eerste alinea, van de verordening inzake epizoötieën wordt het Federaal Veterinair Bureau belast met de erkenning van de verzamelcentra als omschreven in artikel 2 van Richtlijn 64/432/EEG.

2. De kennisgeving als bedoeld in artikel 3, lid 8, van Richtlijn 64/432/EEG, vindt plaats in het Gemengd Veterinair Comité.

3. In het kader van deze bijlage wordt erkend dat Zwitserland voldoet aan de in artikel 3, lid 13, van Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde voorwaarden met betrekking tot runderbrucellose. Zwitserland verbindt zich ertoe om, voor de handhaving van de erkenning als officieel brucellosevrij rundveebeslag, de volgende voorwaarden te doen naleven:

a) Wanneer een rund ervan verdacht wordt met runderbrucellose te zijn besmet, wordt dat onmiddellijk gemeld bij de bevoegde autoriteiten en worden bij het dier de officiële tests voor de opsporing van brucellose verricht, met name ten minste twee serologische tests met complementbindingsreactie alsmede een microbiologisch onderzoek van monsters die zijn genomen ingeval een abortus is geconstateerd.

b) Zolang het dier van besmetting wordt verdacht, d.i. totdat de onder a) genoemde tests een negatief resultaat hebben opgeleverd, wordt de erkenning als officieel brucellosevrij beslag geschorst voor het beslag waarvan het van besmetting verdachte dier deel uitmaakt.

Nadere gegevens over de positieve beslagen en een epizoötiologisch verslag worden aan het Gemengd Veterinair Comité toegezonden. Indien Zwitserland niet meer aan een van de in artikel 3, lid 13, eerste alinea, van Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde voorwaarden voldoet, stelt het Federaal Veterinair Bureau de Commissie daarvan onmiddellijk in kennis. Het Gemengd Veterinair Comité bespreekt dan de situatie ten einde de in dit lid vastgestelde bepalingen te herzien.

4. In het kader van deze bijlage wordt erkend dat Zwitserland voldoet aan de in artikel 3, lid 14, van Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde voorwaarden met betrekking tot rundertuberculose. Zwitserland verbindt zich ertoe om, voor de handhaving van de erkenning als officieel tuberculosevrij rundveebeslag, de volgende voorwaarden te doen naleven:

a) Er wordt een identificatiesysteem ingevoerd waarmee voor ieder rund kan worden nagegaan uit welk beslag het oorspronkelijk afkomstig is en van welke andere beslagen het deel heeft uitgemaakt.

b) Bij ieder rund dat wordt geslacht, wordt een keuring na het slachten verricht door een officiële dierenarts.

c) Ieder vermoeden van tuberculose bij een levend, dood of geslacht rund, wordt bij de bevoegde autoriteiten gemeld.

d) Bij ieder verdacht dier verrichten de bevoegde autoriteiten de nodige onderzoeken om het vermoeden te bevestigen of te weerleggen, en gaan zij na uit welk beslag het dier oorspronkelijk afkomstig is en van welke andere beslagen het deel heeft uitgemaakt. Wanneer bij het slachten of bij de keuring na het slachten letsels worden ontdekt die op tuberculose wijzen, laten de bevoegde autoriteiten deze letsels in een laboratorium onderzoeken.

e) Van alle beslagen waarvan de verdachte runderen deel hebben uitgemaakt, wordt de erkenning als officieel tuberculosevrij beslag geschorst totdat uit klinisch onderzoek, laboratoriumtests of tuberculinetests is gebleken dat er geen rundertuberculose aanwezig was.

f) Wanneer het vermoeden van tuberculose door tuberculinetests, klinisch onderzoek of laboratoriumtests wordt bevestigd, wordt van de betrokken beslagen de erkenning als officieel tuberculosevrij beslag ingetrokken.

g) De erkenning als officieel tuberculosevrij beslag blijft ingetrokken totdat alle als besmet beschouwde dieren uit het beslag zijn verwijderd, het bedrijf en het materieel zijn ontsmet en alle overblijvende runderen die ten minste zes weken oud zijn, negatief hebben gereageerd op ten minste twee officiële Overeenkomstig bijlage B bij Richtlijn 64/432/EEG uitgevoerde intradermale tuberculinetests, waarvan de eerste moet zijn verricht ten minste zes maanden nadat het besmette dier uit het beslag is verwijderd, en de tweede ten minste zes maanden daarna.

Nadere gegevens over de besmette beslagen en een epizoötiologisch verslag worden aan het Gemengd Veterinair Comité toegezonden. Indien Zwitserland niet meer aan een van de in artikel 3, lid 14, eerste alinea, van Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde voorwaarden voldoet, stelt het Federaal Veterinair Bureau de Commissie daarvan onmiddellijk in kennis. Het Gemengd Veterinair Comité bespreekt dan de situatie ten einde de in dit lid vastgestelde bepalingen te herzien.

5. In het kader van deze bijlage wordt erkend dat Zwitserland voldoet aan de in bijlage G, hoofdstuk I.B. bij Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde voorwaarden met betrekking tot enzoötische boviene leukose (EBL). Zwitserland verbindt zich ertoe om, voor de handhaving van de erkenning als officieel EBL-vrij rundveebeslag, de volgende voorwaarden te doen naleven:

a) Het Zwitserse rundveebestand wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. De bemonstering moet volstaan om met een betrouwbaarheid van 99 % te bevestigen dat minder dan 0,2 % van alle beslagen met EBL is besmet.

b) Bij ieder rund dat wordt geslacht, wordt een keuring na het slachten verricht door een officiële dierenarts.

c) Ieder vermoeden van EBL op grond van een klinisch onderzoek, een keuring na het slachten of een vleeskeuring, wordt bij de bevoegde autoriteiten gemeld.

d) Wanneer besmetting met EBL wordt vermoed of bevestigd, wordt van het betrokken beslag de erkenning als officieel EBL-vrij beslag geschorst totdat de inbeslagneming wordt ingetrokken.

e) De inbeslagneming wordt ingetrokken indien, nadat de besmette dieren en eventueel de kalveren daarvan zijn verwijderd, twee serologische tests die met een tussenpoos van ten minste 90 dagen zijn verricht, negatief resultaat hebben opgeleverd.

Indien bij 0,2 % van de beslagen EBL is geconstateerd, stelt het Federaal Veterinair Bureau de Commissie daarvan onmiddellijk in kennis. Het Gemengd Veterinair Comité bespreekt dan de situatie ten einde de in dit lid vastgestelde bepalingen te herzien.

6. In het kader van deze bijlage wordt erkend dat Zwitserland officieel vrij is van infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR). Zwitserland verbindt zich ertoe om, voor de handhaving van deze erkenning, de volgende voorwaarden te doen naleven:

a) Het Zwitserse rundveebestand wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. De bemonstering moet volstaan om met een betrouwbaarheid van 99 % te bevestigen dat minder dan 0,1 % van alle beslagen met infectieuze boviene rhinotracheïtis is besmet.

b) Bij fokstieren van meer dan 24 maanden wordt jaarlijks een serologisch onderzoek verricht.

c) Ieder vermoeden van IBR wordt bij de bevoegde autoriteiten gemeld en bij ieder verdacht dier worden de officiële tests voor de opsporing van IBR, met name virologische of serologische tests, verricht.

d) Wanneer besmetting met IBR wordt vermoed of bevestigd, wordt van het betrokken beslag de erkenning als officieel IBR-vrij beslag geschorst totdat de inbeslagneming wordt ingetrokken.

e) De inbeslagneming wordt ingetrokken indien een serologisch onderzoek, uitgevoerd ten vroegste dertig dagen nadat de besmette dieren uit het beslag zijn verwijderd, een negatief resultaat heeft opgeleverd.

In verband met de erkenning van de status van Zwitserland, is het bepaalde in Beschikking 93/42/EEG mutatis mutandis van toepassing.

Het Federaal Veterinair Bureau stelt de Commissie onmiddellijk in kennis van elke wijziging in de voorwaarden voor de erkenning. Het Gemengd Veterinair Comité bespreekt de situatie ten einde de in dit lid vastgestelde bepalingen te herzien.

7. In het kader van deze bijlage wordt Zwitserland erkend als officieel vrij van de ziekte van Aujeszky. Zwitserland verbindt zich ertoe om, voor de handhaving van deze erkenning, de volgende voorwaarden te doen naleven:

a) Het Zwitserse bestand wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. De bemonstering moet volstaan om met een betrouwbaarheid van 99 % te bevestigen dat minder dan 0,1 % van alle beslagen met de ziekte van Aujeszky is besmet.

b) Ieder vermoeden van de ziekte van Aujeszky wordt bij de bevoegde autoriteiten gemeld en bij ieder verdacht dier worden de officiële tests voor de opsporing van de ziekte van Aujeszky, met name virologische of serologische tests, verricht.

c) Wanneer besmetting met de ziekte van Aujeszky wordt vermoed of geconstateerd, wordt van alle betrokken beslagen de erkenning als officieel vrij van de ziekte van Aujeszky geschorst, totdat de inbeslagneming wordt ingetrokken.

d) De inbeslagneming wordt ingetrokken indien, nadat alle besmette dieren uit het beslag zijn verwijderd, twee serologische tests bij alle fokdieren en bij een representatief aantal mestdieren, uitgevoerd met een tussenpoos van ten minste 21 dagen, een negatief resultaat hebben opgeleverd.

In verband met de erkenning van de status van Zwitserland is het bepaalde in Beschikking 93/24/EEG mutatis mutandis van toepassing.

Het Federaal Veterinair Bureau stelt de Commissie onmiddellijk in kennis van elke wijziging in de voorwaarden voor de erkenning. Het Gemengd Veterinair Comité bespreekt de situatie ten einde de in dit lid vastgestelde bepalingen te herzien.

8. De eventuele vaststelling van aanvullende garanties ten aanzien van transmissibele gastro-enteritis bij het varken (TGE) en dysgenetisch en respiratoire syndroom bij het varken, wordt zo snel mogelijk besproken in het Gemengd Veterinair Comité. De Commissie houdt het Federaal Veterinair Bureau op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

9. In Zwitserland wordt het Instituut voor Veterinaire bacteriologie van de Universiteit van Bern belast met de officiële controle van de tuberculines als bedoeld in bijlage B, punt 12, bij Richtlijn 64/432/EEG.

10. In Zwitserland wordt het Instituut voor Veterinaire bacteriologie van de Universiteit van Bern belast met het officiële toezicht op de antigenen (brucellose) als bedoeld in bijlage C, punt A.9, bij Richtlijn 64/432/EEG.

11. In het handelsverkeer tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap en Zwitserland moeten runderen en varkens steeds vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens een van de in bijlage F bij Richtlijn 64/432/EEG vastgestelde modellen. De volgende aanpassingen moeten daarbij worden aangebracht:

- in de titel wordt telkens "en Zwitserland" toegevoegd;

- punt III wordt telkens gelezen: "De dieren hebben sedert ten minste zes maanden vóór de dag van inlading of sedert hun geboorte op het grondgebied van de Lid-Staat van verzending of op dat van Zwitserland verbleven.";

- in voetnoot 4 van model I, voetnoot 5 van model II, voetnoot 4 van model III en voetnoot 5 van model IV, wordt telkens "Voor Zwitserland: vétérinaire de contrôle" toegevoegd.

II. Schapen en geiten

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. De kennisgeving als bedoeld in artikel 3, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 91/68/EEG, vindt plaats in het Gemengd Veterinair Comité.

2. Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de controles ter plaatse op grond van artikel 11 van Richtlijn 91/68/EEG en van artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

3. In het kader van deze bijlage wordt erkend dat Zwitserland officieel vrij is van schape- en geitebrucellose. Zwitserland verbindt zich ertoe om, voor de handhaving van deze erkenning, de in bijlage A, hoofdstuk I, punt II.2, vastgestelde maatregelen te doen uitvoeren.

Wanneer schape- of geitebrucellose uitbreekt of weer oplaait, stelt de Commissie het Gemengd Veterinair Comité daarvan in kennis, ten einde de nodige maatregelen te kunnen treffen naargelang van de ontwikkeling van de situatie.

4. Gedurende een periode van één jaar na de inwerkingtreding van deze bijlage moeten voor Zwitserland bestemde mest- en fokgeiten aan de volgende eisen voldoen:

- de geiten van het bedrijf van oorsprong die ouder zijn dan zes maanden moeten in de afgelopen drie jaar driemaal met een tussenpoos van 12 maanden met negatief resultaat een serologische test op virale capriene artritis-encefalitis hebben ondergaan,

- de geiten moeten minder dan dertig dagen voor de verzending met negatief resultaat een serologische test op artritis-encefalitis hebben ondergaan.

Het bepaalde in deze paragraaf wordt binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze bijlage opnieuw onderzocht in het Gemengd Veterinair Comité.

5. In het handelsverkeer tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap en Zwitserland moeten schapen en geiten vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens een van de in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG vastgestelde modellen. De volgende aanpassingen moeten daarbij worden aangebracht:

- in de titel wordt telkens "en Zwitserland" toegevoegd,

- de tekst in punt III, onder a), wordt gelezen: "zijn geboren op het grondgebied van de Gemeenschap of dat van Zwitserland en sedertdien aldaar gefokt, of".

III. Paardachtigen

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. De kennisgeving als bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 90/426/EEG vindt plaats in het Gemengd Veterinair Comité.

2. De kennisgeving als bedoeld in artikel 6 van Richtlijn 90/426/EEG vindt plaats in het Gemengd Veterinair Comité.

3. Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de controles ter plaatse op grond van artikel 10 van Richtlijn 90/426/EEG en artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

4. a) Bijlage B bij Richtlijn 90/426/EEG is mutatis mutandis van toepassing voor Zwitserland.

b) Bijlage C bij Richtlijn 90/426/EEG is mutatis mutandis van toepassing voor Zwitserland. Aan de titel wordt "en uit Zwitserland" toegevoegd. In de voetnoot c) onderaan de bladzijde wordt "Voor Zwitserland: vétérinaire de contrôle" toegevoegd.

IV. Pluimvee en broedeieren

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. Zwitserland legt aan het Gemengd Veterinair Comité een plan voor waarin de met het oog op de erkenning van zijn inrichtingen voorgenomen maatregelen zijn aangegeven, als bedoeld in artikel 3 van Richtlijn 90/539/EEG.

2. Overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 90/539/EEG wordt het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie van de Universiteit van Bern aangewezen als het nationaal referentielaboratorium voor Zwitserland.

3. De voorwaarde inzake het verblijf als bedoeld in artikel 7, lid 1, eerste streepje, van Richtlijn 90/539/EEG is mutatis mutandis van toepassing voor Zwitserland.

4. De Zwitserse autoriteiten verbinden zich ertoe om bij verzending van broedeieren naar de Gemeenschap de in Verordening (EEG) nr. 1868/77 van de Commissie bepaalde regels voor het merken van eieren na te leven. Voor Zwitserland worden de kenletters "CH" gebruikt.

5. De voorwaarde inzake het verblijf als bedoeld in artikel 9, onder a), van Richtlijn 90/539/EEG is mutatis mutandis van toepassing voor Zwitserland.

6. De voorwaarde inzake het verblijf als bedoeld in artikel 10, onder a), van Richtlijn 90/539/EEG, is mutatis mutandis van toepassing voor Zwitserland.

7. De voorwaarde inzake het verblijf als bedoeld in artikel 11, lid 2, eerste streepje, van Richtlijn 90/539/EEG, is mutatis mutandis van toepassing voor Zwitserland.

8. In het kader van deze bijlage wordt erkend dat Zwitserland voldoet aan de in artikel 12, lid 2, van Richtlijn 90/539/EEG vastgestelde voorwaarden ten aanzien van de ziekte van Newcastle en derhalve de status bezit van gebied "waar niet tegen de ziekte van Newcastle wordt ingeënt". Het Federaal Veterinair Bureau stelt de Commissie onmiddellijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in de omstandigheden op grond waarvan deze status werd erkend. Het Gemengd Veterinair Comité bespreekt dan de situatie ten einde het bepaalde in dit lid te herzien.

9. Gedurende een periode van een jaar na de inwerkingtreding van deze bijlage moet voor Zwitserland bestemd fok- en gebruikspluimvee voldoen aan de volgende eisen:

- gedurende ten minste zes maanden voor de verzending mag in de troep of broederij van oorsprong geen enkel geval van infectieuze laryngotracheïtis gediagnostiseerd zijn,

- het fok- en gebruikspluimvee mag niet gevaccineerd zijn tegen infectieuze laryngotracheïtis.

Het bepaalde in deze paragraaf wordt binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze bijlage opnieuw onderzocht in het Gemengd Veterinair Comité.

10. De verwijzingen naar de naam van de Lid-Staat als bedoeld in artikel 15, gelden mutatis mutandis als verwijzing naar Zwitserland.

11. a) Bij verzendingen uit de Europese Gemeenschap naar Zwitserland moet een gezondheidscertificaat worden gebruikt volgens een van de modellen in Bijlage IV bij Richtlijn 90/539/EEG. In rubriek 9 wordt "Lid-Staat van bestemming" telkens vervangen door: "Land van bestemming: Zwitserland".

b) Bij verzendingen uit Zwitserland naar de Europese Gemeenschap moet een gezondheidscertificaat worden gebruikt volgens een van de modellen in Bijlage IV bij Richtlijn 90/539/EEG, aangepast als volgt:

- in de titel wordt "Europese Gemeenschap" vervangen door "Zwitserland",

- in rubriek 2 wordt "Lid-Staat van oorsprong" vervangen door "Land van oorsprong: Zwitserland",

- in rubriek 14 wordt de verklaring onder a) vervangen door:

model 1: "De hierboven omschreven eieren voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland van ... (Bijlage 11, Aanhangsel 2, punt IV)",

model 2: "De hierboven omschreven kuikens voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland van ... (Bijlage 11, Aanhangsel 2, punt IV)",

model 3: "Het hierboven omschreven pluimvee voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland van ... (Bijlage 11, Aanhangsel 2, punt IV)",

model 4: "Het hierboven omschreven pluimvee of de hierboven omschreven eieren voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland van ... (Bijlage 11, Aanhangsel 2, punt IV)",

model 5: "Het hierboven omschreven pluimvee voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland van ... (Bijlage 11, Aanhangsel 2, punt IV)",

model 6: "Het hierboven omschreven pluimvee voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland van ... (Bijlage 11, Aanhangsel 2, punt IV)".

12. De Zwitserse autoriteiten verbinden zich ertoe om bij uitvoer van Zwitserland naar Finland of Zweden ten aanzien van Salmonella de in de communautaire wetgeving vastgestelde garanties te verstrekken.

V. Aquicultuurdieren en aquicultuurproducten

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. De in artikel 4 van Richtlijn 91/67/EEG bedoelde informatie wordt verstrekt in het Gemengd Veterinair Comité.

2. Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de eventuele toepassing van de artikelen 5, 6 en 10 van Richtlijn 91/67/EEG voor Zwitserland.

3. Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de eventuele toepassing van de artikelen 12 en 13 van Richtlijn 91/67/EEG voor Zwitserland.

4. De Zwitserse autoriteiten verbinden zich ertoe de in artikel 15 van Richtlijn 91/67/EEG bedoelde bemonsteringsschema's en diagnosemethoden toe te passen.

5. Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de controles ter plaatse op grond van artikel 17 van Richtlijn 91/67/EEG en artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

6. a) Bij het in de handel brengen van levende vis, eieren en gameten afkomstig uit een erkend gebied moet een vervoerdocument worden gebruikt volgens het model in bijlage E, hoofdstuk 1, bij Richtlijn 91/67/EEG.

Wanneer dit document wordt opgesteld door de Zwitserse autoriteiten moet in rubriek VI "in Richtlijn 91/67/EEG" worden vervangen door "in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland van ... (Bijlage 11, Aanhangsel 2, punt V)".

b) Bij het in de handel brengen van levende vis, eieren en gameten afkomstig uit een erkend bedrijf moet een vervoerdocument worden gebruikt volgens het model in bijlage E, hoofdstuk 2, bij Richtlijn 91/67/EEG.

Wanneer dit document wordt opgesteld door de Zwitserse autoriteiten moet in rubriek VI "in Richtlijn 91/67/EEG" worden vervangen door "in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland van ... (Bijlage 11, Aanhangsel 2, punt V)".

c) Bij het in de handel brengen van weekdieren afkomstig uit een erkend kustgebied moet een vervoerdocument worden gebruikt volgens het model in bijlage E, hoofdstuk 3, bij Richtlijn 91/67/EEG.

d) Bij het in de handel brengen van weekdieren afkomstig uit een erkend bedrijf moet een vervoerdocument worden gebruikt volgens het model in bijlage E, hoofdstuk 4, bij Richtlijn 91/67/EEG.

e) Bij het in de handel brengen van levende gekweekte vis, week- of schaaldieren, en van eieren of gameten daarvan die niet behoren tot de soorten die, naargelang van het geval, gevoelig zijn voor IHN, VHS of bonamiose, marteiliose, moet een vervoerdocument worden gebruikt volgens het model in bijlage I bij Beschikking 93/22/EEG van de Commissie.

Wanneer dit document wordt opgesteld door de Zwitserse autoriteiten wordt in punt V.c) "genoemd in bijlage A, kolom 2, lijsten I en II, bij Richtlijn 91/67/EEG" vervangen door "naargelang van het geval IHN, VHS of bonamiose, marteiliose".

f) Bij het in de handel brengen van levende in het wild levende vis, week- of schaaldieren, en van eieren of gameten daarvan moet een vervoerdocument gebruikt worden volgens het model in bijlage II bij Beschikking 93/22/EEG van de Commissie.

VI. Embryo's van runderen

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de controles ter plaatse op grond van artikel 15 van Richtlijn 89/556/EEG en artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

2. a) Bij verzendingen uit de Europese Gemeenschap naar Zwitserland moet een gezondheidscertificaat worden gebruikt volgens het model in bijlage C bij Richtlijn 89/556/EEG. In rubriek 9 moet "Lid-Staat van bestemming" worden vervangen door "Land van bestemming: Zwitserland".

b) Bij verzendingen uit Zwitserland naar de Europese Gemeenschap moet een gezondheidscertificaat worden gebruikt volgens het model in bijlage C bij Richtlijn 89/556/EEG, aangepast als volgt:

- in rubriek 2 wordt "Lid-Staat van herkomst" vervangen door "Land van herkomst: Zwitserland";

- in rubriek 13, a) en b) wordt Richtlijn 89/556/EEG "vervangen door" de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland van ... (Bijlage 11, Aanhangsel 2, punt VI).

VII. Sperma van runderen

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. Voor de toepassing van artikel 4, lid 2, van Richtlijn 88/407/EEG wordt geconstateerd dat in Zwitserland alle centra uitsluitend dieren bevatten die negatief hebben gereageerd op de serumneutralisatietest of de Elisa-test.

2. De informatie als bedoeld in artikel 5, lid 2, van Richtlijn 88/407/EEG wordt verstrekt in het Gemengd Veterinair Comité.

3. Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de controles ter plaatse op grond van artikel 16 van Richtlijn 88/407/EEG en artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

4. a) Bij verzendingen uit de Europese Gemeenschap naar Zwitserland moet een gezondheidscertificaat worden gebruikt volgens het model in bijlage D bij Richtlijn 88/407/EEG.

b) Bij verzendingen uit Zwitserland naar de Europese Gemeenschap wordt het gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage D bij Richtlijn 88/407/EEG als volgt aangepast:

- in rubriek IV wordt Richtlijn 88/407/EEG telkens vervangen door "de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland van ... (Bijlage 11, Aanhangsel 2, punt VII)".

VIII. Sperma van varkens

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. De informatie bedoeld in artikel 5, lid 2, van Richtlijn 90/429/EEG wordt verstrekt in het Gemengd Veterinair Comité.

2. Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de controles ter plaatse op grond van artikel 16 van Richtlijn 90/429/EEG en artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

3. a) Bij verzendingen uit de Europese Gemeenschap naar Zwitserland moet een gezondheidscertificaat worden gebruikt volgens het model in bijlage D bij Richtlijn 90/429/EEG; het moet als volgt worden aangepast: in rubriek 9 wordt "Lid-Staat van bestemming" vervangen door "Land van bestemming: Zwitserland".

b) Bij verzendingen uit Zwitserland naar de Europese Gemeenschap wordt het gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage D bij Richtlijn 90/429/EEG als volgt aangepast:

- in rubriek 2 wordt "Lid-Staat van herkomst" vervangen door "Land van herkomst: Zwitserland",

- in rubriek 13 wordt "Richtlijn 90/429/EEG" telkens vervangen door "de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland van ... (Bijlage 11, Aanhangsel 2, punt VIII)".

IX. Andere diersoorten

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. In het kader van deze bijlage betreft dit punt het handelsverkeer van levende dieren die niet vallen onder het bepaalde in de punten I tot en met V, alsmede van sperma, eicellen en embryo's die niet vallen onder het bepaalde in de punten VI tot en met VIII.

2. De Europese Gemeenschap en Zwitserland verbinden zich ertoe het handelsverkeer van de in punt 1 bedoelde levende dieren, sperma, eicellen en embryo's niet te verbieden of te beperken op andere veterinairrechtelijke gronden dan die welke voortvloeien uit de toepassing van deze bijlage, met name eventuele vrijwaringsmaatregelen op grond van artikel 20.

3. a) Bij het verzenden uit de Europese Gemeenschap naar Zwitserland van andere soorten hoefdieren dan bedoeld in de punten I, II en III, moet een gezondheidscertificaat worden gebruikt volgens het model in bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG, aangevuld met het in artikel 6, lid A, punt 1, onder f), van die richtlijn vastgestelde attest.

b) Bij verzendingen uit Zwitserland naar de Europese Gemeenschap moet een gezondheidscertificaat worden gebruikt volgens het model in bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG, aangevuld met het in artikel 6, lid A, punt 1, onder f), van die richtlijn vastgestelde attest. Het certificaat moet als volgt worden aangepast:

- "... Richtlijn 64/432/EEG" wordt vervangen door "Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland van ... (Bijlage 11, Aanhangsel 2, punt IX)".

4. a) Bij het verzenden van haasachtigen uit de Europese Gemeenschap naar Zwitserland moet een gezondheidscertificaat worden gebruikt volgens het model in bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG, eventueel aangevuld met het in artikel 9, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 92/65/EEG vastgestelde attest.

b) Bij het verzenden van haasachtigen uit Zwitserland naar de Europese Gemeenschap moet een gezondheidscertificaat worden gebruikt volgens het model in bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG, eventueel aangevuld met het in artikel 9, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 92/65/EEG vastgestelde attest. Dit attest kan door de Zwitserse autoriteiten zodanig worden aangepast dat daarin het bepaalde in artikel 9 van Richtlijn 92/65/EEG in extenso wordt opgenomen.

5. De in artikel 9, lid 2, vierde alinea, van Richtlijn 92/65/EEG bedoelde kennisgeving wordt gedaan in het Gemengd Veterinair Comité.

6. a) Voor het verzenden van honden en katten uit de Europese Gemeenschap naar Zwitserland geldt het bepaalde in artikel 10, lid 2, van Richtlijn 92/65/EEG.

b) Voor het verzenden van honden en katten uit Zwitserland naar andere Lid-Staten van de Europese Gemeenschap dan het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden, geldt het bepaalde in artikel 10, lid 2, van Richtlijn 92/65/EEG. De Zwitserse autoriteiten kunnen het in artikel 10, lid 2, onder a), vijfde streepje, vastgestelde attest zodanig aanpassen dat daarin het bepaalde in artikel 10, lid 2, onder a) en b), en lid 3, onder b), van Richtlijn 92/65/EEG in extenso wordt opgenomen.

c) Voor het verzenden van honden en katten uit Zwitserland naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden geldt het bepaalde in artikel 10, lid 3, van Richtlijn 92/65/EEG. Voor die bestemmingen moet een certificaat worden gebruikt volgens het model in Beschikking 94/273/EG van de Commissie dat als volgt moet worden aangepast: "Lid-Staat van herkomst" wordt vervangen door "Land van herkomst: Zwitserland". De identificatie vindt plaats volgens het bij Beschikking 94/274/EG van de Commissie vastgestelde identificatiesysteem.

7. a) Voor het verzenden van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten uit de Europese Gemeenschap naar Zwitserland moet een certificaat worden gebruikt volgens het bij Beschikking 95/388/EG vastgesteld model, aangepast als volgt:

- in de titel wordt na "intracommunautair" telkens "of met Zwitserland" ingevoegd,

- in rubriek 9 wordt "Lid-Staat van bestemming" vervangen door "Land van bestemming: Zwitserland".

b) Voor het verzenden van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten uit Zwitserland naar de Europese Gemeenschap moet een certificaat worden gebruikt volgens het bij Beschikking 95/388/EG van de Commissie vastgestelde model, aangepast als volgt:

- in rubriek 2 wordt "Lid-Staat van winning" vervangen door "Land van winning: Zwitserland",

- in rubriek 13, mogen de Zwitserse autoriteiten de daar vermelde voorschriften in extenso opnemen.

8. a) Voor het verzenden van sperma van paarden uit de Europese Gemeenschap naar Zwitserland moet een certificaat worden gebruikt volgens het bij Beschikking 95/307/EG van de Commissie vastgestelde model, aangepast als volgt:

- in rubriek 9 wordt "Lid-Staat van bestemming" vervangen door "Land van bestemming: Zwitserland".

b) Voor het verzenden van sperma van paarden uit Zwitserland naar de Europese Gemeenschap moet een certificaat worden gebruikt volgens het bij Beschikking 95/307/EG van de Commissie vastgestelde model, aangepast als volgt:

- in rubriek 2 wordt "Lid-Staat van winning" vervangen door "Land van winning: Zwitserland".

9. a) Voor het verzenden van eicellen en embryo's van paarden uit de Europese Gemeenschap naar Zwitserland moet een certificaat worden gebruikt volgens het bij Beschikking 95/294/EG van de Commissie vastgestelde model, aangepast als volgt:

- in rubriek 9 wordt "Lid-Staat van bestemming" vervangen door "Land van bestemming: Zwitserland".

b) Voor het verzenden van eicellen en embryo's van paarden uit Zwitserland naar de Europese Gemeenschap moet een certificaat worden gebruikt volgens het bij Beschikking 95/294/EG van de Commissie vastgestelde model, aangepast als volgt:

- in rubriek 2 wordt "Lid-Staat van winning" vervangen door "Land van winning: Zwitserland".

10. a) Voor het verzenden van eicellen en embryo's van varkens uit de Europese Gemeenschap naar Zwitserland moet een certificaat worden gebruikt volgens het bij Beschikking 95/483/EG van de Commissie vastgestelde model, aangepast als volgt:

- in de titel wordt na "intracommunautair""of met Zwitserland" ingevoegd,

- in rubriek 9 wordt "Lid-Staat van bestemming" vervangen door "Land van bestemming: Zwitserland".

b) Voor het verzenden van eicellen en embryo's van varkens uit Zwitserland naar de Europese Gemeenschap moet een certificaat worden gebruikt volgens het bij Beschikking 95/483/EG van de Commissie vastgestelde model, aangepast als volgt:

- in rubriek 2 wordt "Lid-Staat van winning" vervangen door "Land van winning: Zwitserland".

11. De in artikel 24, lid 2, van Richtlijn 92/65/EEG bedoelde kennisgeving wordt gedaan in het Gemengd Veterinair Comité.

12. Voor de handel tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland in de in punt 1 bedoelde levende dieren moet mutatis mutandis een gezondheidscertificaat worden gebruikt volgens het model in bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG.

Aanhangsel 3

Invoer uit derde landen van levende dieren en bepaalde dierlijke producten

I. Europese Gemeenschap - Wetgeving

A. Runderen, varkens, schapen en geiten

Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen (PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

B. Paardachtigen

Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 42), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

C. Pluimvee en broedeieren

Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PB L 303 van 31.10.1990, blz. 6), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/22/EG van de Raad (PB L 243 van 11.10.1995, blz. 1).

D. Aquicultuurdieren

Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/22/EG van de Raad (PB L 243 van 11.10.1995, blz. 1).

E. Weekdieren

Richtlijn 91/492/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (PB L 268 van 24.9.1991, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

F. Embryo's van runderen

Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/113/EG van de Commissie (PB L 53 van 24.2.1994, blz. 23).

G. Sperma van runderen

Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan (PB L 194 van 22.7.1988, blz. 10), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

H. Sperma van varkens

Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

I. Andere levende dieren ("bezemrichtlijn")

Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 95/176/EG van de Commissie (PB L 117 van 24.5.1995, blz. 23).

II. Zwitserland - Wetgeving

Verordening inzake de invoer, doorvoer en uitvoer van dieren en dierlijke producten (OITE) van 20 april 1988, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 1995 (RS 916.443.11).

III. Uitvoeringsbepalingen

In het algemeen moet het Federaal Veterinair Bureau dezelfde bepalingen toepassen als zijn vastgesteld in punt I van dit aanhangsel. Het Federaal Veterinair Bureau kan evenwel strengere maatregelen nemen en aanvullende garanties eisen. In dat geval en onverminderd de mogelijkheid om deze maatregelen onmiddellijk toe te passen, vindt overleg plaats in het Gemengd Veterinair Comité om adequate oplossingen te zoeken. Indien het Federaal Veterinair Bureau minder restrictieve maatregelen wil toepassen, licht het de bevoegde dienst van de Commissie daarvan tevoren in. In dat geval vindt overleg plaats in het Gemengd Veterinair Comité ten einde adequate oplossingen te zoeken. In afwachting van die oplossingen passen de Zwitserse autoriteiten de geplande maatregelen niet toe.

Aanhangsel 4

Zoötechniek, invoer uit derde landen inbegrepen

I. Europese Gemeenschap - Wetgeving

A. Runderen

Richtlijn 77/504/EEG van de Raad van 25 juli 1977 betreffende raszuivere fokrunderen (PB L 206 van 12.8.1977, blz. 8), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

B. Varkens

Richtlijn 88/661/EEG van de Raad van 19 december 1988 betreffende de zoötechnische normen die gelden voor fokvarkens (PB L 382 van 31.12.1988, blz. 36), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

C. Schapen, geiten

Richtlijn 89/361/EEG van de Raad van 30 mei 1989 betreffende raszuivere fokschapen en -geiten (PB L 153 van 6.6.1989, blz. 30).

D. Paardachtigen

a) Richtlijn 90/427/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 55).

b) Richtlijn 90/428/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake het handelsverkeer in voor wedstrijden bestemde paardachtigen en houdende vaststelling van de voorwaarden voor deelneming aan deze wedstrijden (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 60).

E. Raszuivere dieren

Richtlijn 91/174/EEG van de Raad van 25 maart 1991 inzake zoötechnische en genealogische voorschriften voor de handel in rasdieren en tot wijziging van de Richtlijnen 77/504/EEG en 90/425/EEG (PB L 85 van 5.4.1991, blz. 37).

F. Invoer uit derde landen

Richtlijn 94/28/EG van de Raad van 23 juni 1994 tot vaststelling van de beginselen inzake de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de invoer uit derde landen van dieren, alsmede van sperma, eicellen en embryo's en tot wijziging van Richtlijn 77/504/EEG betreffende raszuivere fokrunderen (PB L 178 van 12.7.1994, blz. 66).

II. Zwitserland - Wetgeving

De Zwitserse autoriteiten hebben een ontwerp van landbouwwet opgesteld en ingediend. Dit wetsontwerp geeft de Federale Raad de bevoegdheid verordeningen goed te keuren op het onder dit Aanhangsel vallende gebied. De Zwitserse autoriteiten verbinden zich ertoe om vanaf de inwerkingtreding van deze bijlage een soortgelijke wetgeving goed te keuren als de in punt I van dit Aanhangsel opgenomen wetgeving, die tot identieke resultaten leidt. Dit Aanhangsel zal zo spoedig mogelijk worden herzien aan de hand van de door de Zwitserse autoriteiten goedgekeurde nieuwe bepalingen.

III. Overgangsbepalingen

Onverminderd de in de Aanhangsels 5 en 6 vastgestelde voorschriften inzake de zoötechnische controles, verbinden de Zwitserse autoriteiten zich ertoe erop toe te zien dat bij het verzenden van dieren, sperma, eicellen en embryo's het bepaalde in Richtlijn 94/28/EG van de Raad wordt nageleefd.

Eventuele problemen in het handelsverkeer worden op verzoek van een van de Partijen aan het Gemengd Veterinair Comité voorgelegd.

Aanhangsel 5

Controles en retributies

HOOFDSTUK 1

Handelsverkeer tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland

I. ANIMO-netwerk

In samenwerking met het Federaal Veterinair Bureau neemt de Commissie Zwitserland op in het computernetwerk ANIMO. Zo nodig worden in het Gemengd Veterinair Comité overgangsmaatregelen vastgesteld.

II. Voorschriften voor paardachtigen

De controles in het kader van het handelsverkeer tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland worden uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad (PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49).

Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de toepassing van de artikelen 9 en 22.

III. Voorschriften voor dieren die bestemd zijn voor beweiding in grensgebieden

1. De officiële dierenarts van het land van verzending:

- informeert 48 uur tevoren, de officiële dierenarts van het land van bestemming over de komst van de dieren;

- onderzoekt de dieren minder dan 48 uur vóór hun vertrek voor beweiding; de dieren moeten naar behoren geïdentificeerd zijn;

- geeft een certificaat af waarvan het model door het Gemengd Veterinair Comité moet worden vastgesteld.

2. De officiële dierenarts van het land van bestemming controleert de dieren bij aankomst in het land van bestemming en onderzoekt of zij voldoen aan de in deze bijlage vastgestelde voorschriften.

3. Tijdens de gehele duur van de beweiding moeten de dieren onder douanetoezicht blijven.

4. De eigenaar van de dieren moet schriftelijk verklaren dat hij akkoord gaat om:

a) zich, net als elke eigenaar uit de Gemeenschap/Zwitserland, te houden aan alle in toepassing van deze bijlage genomen maatregelen en aan alle andere plaatselijke maatregelen;

b) de uit de toepassing van deze bijlage voortvloeiende controlekosten te betalen;

c) zijn volledige medewerking te geven aan de door de officiële autoriteiten van het land van verzending of bestemming vereiste douane- of veterinaire controle.

5. De beweiding moet beperkt bljiven tot een grensgebied van 10 km of, in naar behoren gemotiveerde speciale gevallen, een grotere afstand aan beide kanten van de grens tussen Zwitserland en de Gemeenschap.

6. Bij het uitbreken van ziekten worden in gezamenlijk overleg tussen de bevoegde veterinaire autoriteiten passende maatregelen genomen.

Bovenbedoelde autoriteiten zullen het vraagstuk van de eventuele kosten onderzoeken. Zonodig wordt de kwestie aan het Gemengd Veterinair Comité voorgelegd.

IV. Specifieke voorschriften

A. Voor slachtdieren die bestemd zijn voor het slachthuis van Basel worden bij één van de grensovergangen naar het Zwitserse grondgebied alleen de documenten gecontroleerd. Dit voorschrift geldt uitsluitend voor dieren afkomstig uit het departement Haut-Rhin of de Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald en de stad Fribourg i.B. Het kan worden uitgebreid tot de andere slachthuizen langs de grens tussen de EG en Zwitserland.

B. Voor dieren die bestemd zijn voor de douane-enclave Livigno worden alleen te Ponte Gallo de documenten gecontroleerd. Dit voorschrift geldt uitsluitend voor dieren uit het kanton Graubünden. Het kan worden uitgebreid tot andere gebieden onder douanecontrole, die langs de grens tussen de EG en Zwitserland liggen.

C. Voor dieren die bestemd zijn voor het kanton Graubünden worden alleen de documenten gecontroleerd in la Drossa. Dit voorschrift geldt uitsluitend voor dieren uit de douane-enclave Livigno. Het kan worden uitgebreid tot andere gebieden langs de grens tussen de EG en Zwitserland.

D. Voor levende dieren die op het grondgebied van de EG rechtstreeks of onrechtstreeks in een trein worden geladen om, na transitovervoer over het grondgebied van Zwitserland, elders in de EG te worden uitgeladen, is alleen vereist dat de Zwitserse veterinaire autoriteiten tevoren worden ingelicht. Dit voorschrift geldt alleen voor treinen waarvan de samenstelling niet tijdens het vervoer wordt gewijzigd.

V. Voorschriften voor dieren die over het grondgebied van de Gemeenschap of Zwitserland worden vervoerd

A. Voor levende dieren van oorsprong uit de Gemeenschap die over het Zwitserse grondgebied worden vervoerd, controleren de Zwitserse autoriteiten uitsluitend de documenten. In geval van verdenking kunnen zij alle nodige controles uitoefenen.

B. Voor levende dieren uit Zwitserland die over het grondgebied van de Gemeenschap worden vervoerd, controleren de communautaire autoriteiten uitsluitend de documenten. In geval van verdenking kunnen zij alle nodige controles uitoefenen. De Zwitserse autoriteiten garanderen dat de dieren vergezeld zullen gaan van een door de autoriteiten van het eerste derde land waar de dieren naartoe gaan afgegeven certificaat van niet-terugleiding.

VI. Algemene voorschriften

Deze bepalingen gelden voor die gevallen waarop de paragrafen II tot en met V niet van toepassing zijn.

A. Voor levende dieren van oorsprong uit de Gemeenschap of Zwitserland die bestemd zijn voor de uitvoer moeten de volgende controles worden verricht:

- controle van de documenten,

- identiteitscontrole,

en, ingeval van verdenking:

- fysieke controle.

B. Voor levende dieren uit andere landen dan die welke vallen onder deze bijlage, waarop de controles bedoeld in Richtlijn 91/496/EEG zijn uitgeoefend, moeten de volgende controles worden verricht:

- controle van de documenten,

- identiteitscontrole,

en, in geval van verdenking:

- fysieke controle.

VII. Grensinspectieposten - Handelsverkeer tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland

A. Voor de Gemeenschap:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

HOOFDSTUK 2

Invoer uit derde landen

I. Wetgeving

De controles in het kader van de invoer uit derde landen worden uitgevoerd Overeenkomstig Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (PB L 268 van 24.4.1991, blz. 56), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

II. Uitvoeringsbepalingen

A. Voor de toepassing van artikel 6 van Richtlijn 91/496/EEG zijn de inspectieposten aan de grens: vliegveld Basel-Mülhausen, het vliegveld van Genève en het vliegveld van Zürich. Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de verdere wijzigingen.

B. Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de controles ter plaatse op grond van artikel 19 van Richtlijn 91/496/EEG en artikel 57 van de Wet inzake epizoötieën.

HOOFDSTUK 3

Specifieke bepalingen

- Voor Frankrijk zal in het Gemengd Veterinair Comité overleg worden gepleegd over de gevallen Ferney-Voltaire/vliegveld van Genève en St. Louis/vliegveld van Basel.

- Voor Zwitserland zal in het Gemengd Veterinair Comité overleg worden gepleegd over de gevallen vliegveld Genève-Cointrin en vliegveld Basel-Mülhausen.

I. Wederzijdse bijstand

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de toepassing van de artikelen 10, 11 en 16 van Richtlijn 89/608/EEG.

II. Identificatie van dieren

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de toepassing van artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 1, onder a), vijfde alinea, en lid 2, van Richtlijn 92/102/EEG.

2. Voor verplaatsingen van varkens, schapen en geiten binnen het Zwitsers grondgebied wordt in artikel 5, lid 3, genoemde datum gelezen als 1 juli 1999.

3. Het Gemengd Veterinair Comité coördineert de eventuele invoering van elektronische identificatiemiddelen als bedoeld in artikel 10 van Richtlijn 92/102/EEG.

III. SHIFT-systeem

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

In samenwerking met het Federaal Veterinair Bureau neemt de Commissie Zwitserland op in het bij Beschikking 92/438/EEG van de Raad ingestelde SHIFT-systeem.

IV. Bescherming van de dieren

A. WETGEVING

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN

1. De Zwitserse autoriteiten verbinden zich ertoe om in het handelsverkeer tussen Zwitserland en de Europese Gemeenschap en bij de invoer uit derde landen Richtlijn 91/628/EEG na te leven.

2. De in artikel 8, vierde alinea, van Richtlijn 91/628/EEG bedoelde kennisgeving wordt gedaan in het Gemengd Veterinair Comité.

3. Het Gemengd Veterinair Comité is bevoegd voor de controles ter plaatse op grond van artikel 10 van Richtlijn 91/628/EEG en artikel 65 van de Verordening inzake de invoer, doorvoer en uitvoer van dieren en dierlijke producten van 20 april 1988, laatstelijk gewijzigd op 27 juni 1995 (RS 916.443.11).

4. De in artikel 18, lid 3, tweede alinea, van Richtlijn 91/628/EEG bedoelde kennisgeving wordt gedaan in het Gemengd Veterinair Comité.

V. Sperma, eicellen en embryo's

Het bepaalde in hoofdstuk VI en hoofdstuk 2 van dit Aanhangsel is mutatis mutandis van toepassing.

VI. Retributies

A. De Zwitserse autoriteiten verbinden zich ertoe om voor de controles op levende dieren afkomstig uit andere landen dan die waarop deze bijlage betrekking heeft ten minste de retributies vermeld in bijlage C, hoofdstuk 2 bij Richtlijn 96/43/EG te innen.

B. Voor dieren van oorsprong uit de Gemeenschap of uit Zwitserland, die bestemd zijn voor invoer in de Gemeenschap of in Zwitserland gelden de volgende retributies:

2,5 EUR/t, met een minimum van 15 EUR en een maximum van 175 EUR per zending.

C. Voor

- slachtdieren bestemd voor het slachthuis van Basel;

- dieren bestemd voor de douane-enclave Livigno;

- dieren bestemd voor het kanton Graubünden;

- levende dieren die rechtstreeks of onrechtstreeks op een plaats in het grondgebied van de EG op een trein worden geladen en op een andere plaats in de EG worden uitgeladen;

- levende dieren die over het grondgebied van Zwitserland worden vervoerd;

- levende dieren van oorsprong uit Zwitserland die over het grondgebied van de Gemeenschap worden vervoerd;

- paardachtigen is geen retributie verschuldigd.

D. Voor dieren bestemd voor beweiding in het grensgebied gelden de volgende retributies:

1 EUR/dier voor het land van verzending en 1 EUR/dier voor het land van bestemming met een minimum van 10 EUR en een maximum van 100 EUR per zending.

E. In dit hoofdstuk wordt onder "zending" verstaan een hoeveelheid dieren van hetzelfde type, waarvoor één gezondheidscertificaat of -document is afgegeven, die met hetzelfde transportmiddel wordt vervoerd, die is verzonden door één enkele afzender en afkomstig is uit hetzelfde land van uitvoer of deel daarvan en dezelfde bestemming heeft.

Aanhangsel 6

Dierlijke producten

HOOFDSTUK 1

Sectoren waarvoor beide partijen de gelijkwaardigheid van de wetgevingen erkennen

Producten:

Voor menselijke consumptie bestemde melk en zuivelproducten van runderen

Niet voor menselijke consumptie bestemde melk en zuivelproducten van runderen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Producten

Dierlijk afval

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

HOOFDSTUK II

Andere sectoren die niet vallen onder hoofdstuk I

I. Uitvoer van de Gemeenschap naar Zwitserland

De uitvoer vindt plaats volgens de voorwaarden die gelden voor het intracommunautaire handelsverkeer. De zendingen gaan evenwel altijd vergezeld van een door de bevoegde autoriteiten afgegeven certificaat waarin is vermeld dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Zo nodig zullen de modellen van de certificaten in het Gemengd Veterinair Comité worden besproken.

II. Uitvoer van Zwitserland naar de Gemeenschap

De uitvoer vindt plaats volgens de relevante voorwaarden van de communautaire wetgeving. De modellen voor de certificaten worden besproken in het Gemengd Veterinair Comité.

Zolang deze modellen niet zijn vastgesteld, zijn de momenteel vereiste certificaten van toepassing.

HOOFDSTUK III

Overgang van een sector van hoofdstuk II naar hoofdstuk I

Zodra Zwitserland een wetgeving heeft goedgekeurd die het gelijkwaardig acht met de communautaire wetgeving wordt de kwestie voorgelegd aan het Gemengd Veterinair Comité. Hoofdstuk I van dit Aanhangsel zal na bestudering van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek zo spoedig mogelijk worden aangevuld.

Aanhangsel 7

Bevoegde autoriteiten

DEEL A

Zwitserland

De controle op sanitair en veterinair gebied wordt uitgeoefend door het Federale Ministerie van Economische Zaken en het Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met name geldt het volgende:

- voor de uitvoer naar de Gemeenschap is het Ministerie van Economische Zaken bevoegd voor de afgifte van certificaten inzake de inachtneming van de overeengekomen normen en eisen op veterinairrechtelijk gebied;

- voor de invoer van levensmiddelen van dierlijke oorsprong is het Ministerie van Economische Zaken bevoegd voor alle normen en eisen op veterinairrechtelijk gebied voor vlees (inclusief vis, schaal- en weekdieren) en vleesproducten (inclusief vis, schaal- en weekdieren) en is het Ministerie van Binnenlandse Zaken bevoegd voor melk, zuivelproducten, eieren en eiproducten.

- voor de invoer van andere dierlijke producten is het Ministerie van Economische Zaken bevoegd voor de normen en eisen op veterinairrechtelijk gebied.

DEEL B

Europese Gemeenschap

De controle wordt gezamenlijk uitgevoerd door de nationale diensten van de Lid-Staten en door de Europese Commissie. Met name geldt het volgende:

- met betrekking tot de uitvoer naar Zwitserland zijn de Lid-Staten bevoegd voor de controle op de productie-omstandigheden en de productievoorschriften, inclusief de voorgeschreven inspecties en het afgeven van gezondheidscertificaten betreffende de inachtneming van de overeengekomen normen en eisen;

- de Europese Commissie is bevoegd voor de algemene coördinatie, de inspecties/audits van de controleregelingen en de vereiste wetgevende maatregelen die een uniforme toepassing van de normen en voorschriften in de Europese interne markt moeten garanderen.

Aanhangsel 8

Aanpassingen aan de regionale omstandigheden

Aanhangsel 9

Richtsnoeren betreffende de procedures voor het uitvoeren van een audit

In dit verband wordt onder "audit" verstaan de beoordeling van de resultaten.

1. Algemene principes

1.1. Audits worden verricht in samenwerking tussen de beoordelende Partij (de "beoordelaar") en de beoordeelde Partij (de "beoordeelde") overeenkomstig het bepaalde in dit aanhangsel. Wanneer dit nodig wordt geacht kunnen ook inrichtingen en voorzieningen worden gecontroleerd.

1.2. Audits moeten erop gericht zijn de efficiency van de controlerende autoriteit te toetsen en niet individuele zendingen levensmiddelen of inrichtingen af te keuren. Wanneer uit een audit blijkt dat er ernstig risico bestaat voor de gezondheid van mens of dier, neemt de beoordeelde onmiddellijk corrigerende maatregelen. Die maatregelen kunnen betrekking hebben op onderzoek van de desbetreffende regelingen, methode van tenuitvoerlegging, evaluatie van het eindresultaat, mate van overeenstemming en de daarop aansluitende corrigerende maaregelen.

1.3. De frequentie van de audits wordt aangepast aan de resultaten. Bij matige resultaten wordt de frequentie verhoogd; bij ontoereikende resultaten treft de beoordeelde corrigerende maatregelen met inachtneming van de richtlijnen van de beoordelaar.

1.4. Audits en de daarop gebaseerde besluiten moeten transparant en consistent zijn.

2. Principes betreffende de beoordelaar

Wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een audit dient een plan op te stellen, bij voorkeur overeenkomstig internationaal erkende normen, dat betrekking heeft op de volgende punten:

2.1. het onderwerp, de grondigheid en de werkingssfeer van de audit;

2.2. datum en plaats van de audit, en een tijdschema tot en met de opstelling van het eindrapport;

2.3. de taal of talen waarin de audit wordt verricht en het rapport wordt geschreven;

2.4. de identiteit van de beoordelaars, met vermelding van de leider indien het een team betreft. Voor het uitvoeren van audits van specifieke systemen en programma's kan enige ter zake nuttige beroepservaring vereist zijn;

2.5. een programma van de vergaderingen met ambtenaren en de bezoeken aan inrichtingen of voorzieningen. De identiteit van de te bezoeken inrichtingen of voorzieningen dient niet vooraf te worden bepaald;

2.6. onverminderd de bepalingen inzake vrije nieuwsgaring dient de beoordelaar voor uit commercieel oogpunt gevoelige gegevens de nodige vertrouwelijkheid in acht te nemen. Belangenconflicten moeten worden vermeden;

2.7. inachtneming van de voorschriften betreffende gezondheid en veiligheid op het werk en van de rechten van de betrokkene.

Dit plan wordt vooraf met vertegenwoordigers van de beoordeelde bezien.

3. Principes betreffende de beoordeelde

De volgende principes gelden voor maatregelen die door de beoordeelde worden genomen om de audit te vergemakkelijken.

3.1. De beoordeelde verleent zijn volledige medewerking aan de beoordelaar en wijst de personeelsleden aan die daarvoor verantwoordelijk zijn. De samenwerking kan met name betrekking hebben op:

- de toegang tot alle relevante regelingen en normen;

- de toegang tot overeenstemmingsprogramma's en adequate registers en documenten;

- de toegang tot audit- en controleverslagen;

- documentatie inzake corrigerende maatregelen en sancties;

- vereenvoudigde toegang tot inrichtingen.

3.2. De beoordeelde stelt een gedocumenteerd programma op om derden ervan te overtuigen dat op consistente en uniforme wijze aan de normen wordt voldaan.

4. Procedures

4.1. Startvergadering

Met vertegenwoordigers van beide Partijen wordt een startvergadering gehouden. Op deze vergadering geeft de beoordelaar een overzicht van het auditprogramma en bevestigt dat de nodige middelen, documentatie en andere voorzieningen beschikbaar zijn om de audit te verrichten.

4.2. Overzicht documenten

Het overzicht van de documenten kan een overzicht inhouden van de documenten en gegevens als bedoeld in punt 3.1, de structuren en bevoegdheden van de beoordeelde, en elke relevante wijziging in de regelingen inzake voedselcontrole en certificering die sedert de goedkeuring van deze bijlage of sedert de laatste audit zijn ingevoerd, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de tenuitvoerlegging van de aspecten in de regeling inzake keuring en certificering die betrekking hebben op de hier bedoelde dieren of producten. Dit kan een onderzoek inhouden van relevante gegevens en documenten betreffende keuringen en certificeringen.

4.3. Controle ter plaatse

4.3.1. Tot deze maatregel kan worden besloten op basis van een risico-evaluatie, waarbij rekening is gehouden met elementen als de betrokken producten, de wijze waarop de betrokken industriële sector of het betrokken exporterende land in het verleden met de overeenstemmingsvoorschriften is omgegaan, de omvang van de productie en van de in- en uitvoer, wijzigingen inzake infrastructuur en aard van de nationale controle- en certificeringsregelingen.

4.3.2. Controle ter plaatse kan ook inhouden dat een bezoek wordt gebracht aan productie- en bereidingsinstallaties, aan ruimten voor handling en opslag van voeder en aan controlelaboratoria om na te gaan of de gegevens die zijn vermeld in het onder punt 4.2 bedoelde referentiemateriaal met de werkelijkheid overeenstemmen.

4.4. Follow-up audit

Wanneer een follow-up audit wordt uitgevoerd om na te gaan of tekortkomingen zijn bijgestuurd, kan worden volstaan met een onderzoek inzake die punten waarvoor bijsturing nodig was.

5. Werkdocumenten

De formulieren voor de rapportering van de bevindingen en conclusies van een audit worden zoveel mogelijk genormaliseerd ten einde een uniforme, transparante en efficiënte aanpak van de audit te garanderen. De werkdocumenten kunnen een checklist van de te evalueren gegevens bevatten. Een dergelijke checklist kan betrekking hebben op:

- wetgeving;

- structuur en werking van inspectie- en certificeringsdiensten;

- gegevens over de inrichting en de werkingsprocedures;

- gezondheidsstatistieken, bemonsteringsplannen en resultaten;

- maatregelen en procedures inzake overeenstemming;

- procedures voor rapportering en het indienen van klachten;

- trainingsprogramma's.

6. Slotvergadering

Een slotvergadering wordt gehouden met vertegenwoordigers van beide Partijen, met name met de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de nationale inspectie- en certificeringsprogramma's. Tijdens deze vergadering licht de beoordelaar de resultaten van de audit toe. De informatie wordt duidelijk en beknopt gepresenteerd zodat de conclusies van de audit door iedereen worden begrepen.

Een actieplan voor correctie van eventueel geconstateerde tekortkomingen wordt opgesteld door de beoordeelde, bij voorkeur met vaststelling van een tijdschema voor de voltooiing daarvan.

7. Rapportering

Het ontwerp-rapport van de audit wordt zo snel mogelijk aan de beoordeelde gezonden. De beoordeelde krijgt één maand de tijd om opmerkingen bij het ontwerp-rapport in te dienen; alle opmerkingen van de beoordeelde worden in het eindrapport opgenomen.

Aanhangsel 10

Grenscontroles en retributies voor keuringen en controles

A. Grenscontrole voor de sectoren waarvoor beide partijen de gelijkwaardigheid hebben erkend

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. Grenscontrole voor andere dan de in A bedoelde sectoren

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

C. Specifieke maatregelen

1. Van bijlage 3 bij Aanbeveling nr. 1/94 van de gemengde Commissie EEG-Zwitserland, ter vergemakkelijking van bepaalde veterinaire controles en formaliteiten voor dierlijke producten en levende dieren wordt nota genomen. Het vraagstuk zal zo spoedig mogelijk opnieuw worden behandeld in het Gemengd Veterinair Comité.

2. Het vraagstuk betreffende het Frans-Zwitserse handelsverkeer van visserijproducten uit het meer van Genève en het Duits-Zwitserse handelsverkeer van visserijproducten uit het meer van Konstanz (Bodenmeer) wordt zo spoedig mogelijk onderzocht in het Gemengd Veterinair Comité.

D. Retributies

1. Voor de sectoren waarvoor de gelijkwaardigheid door beide partijen is erkend gelden de volgende retributies:

1,5 EUR/t,met een minimuum van 30 en een maximum van 350 EUR per zending.

2. Voor de andere sectoren dan die bedoeld zijn in punt 1, gelden de volgende retributies:

3,5 EUR/t,met een minimum van 30 EUR en een maximum van 350 EUR per zending.

Het bepaalde in dit punt zal een jaar na de inwerkingtreding van deze bijlage opnieuw worden onderzocht in het Gemengd Veterinair Comité.

Aanhangsel 11

Contactpunten

Voor de Europese Gemeenschap

De directeur DG VI/B/II "Volksgezondheid, diergeneeskunde en gewasbescherming" Europese Commissie B - 1049 Brussel

Andere belangrijke contactpunten:

De directeur Voedsel- en Veterinair Bureau Dublin Ierland

Het hoofd van de eenheid DG VI/B/II/4 "Coördinatie horizontale gezondheidsvraagstukken" Europese Commissie B - 1049 Brussel

Voor Zwitserland

Office vétérinaire fédéral Case postale 3003 Berne Suisse Tel. (41-31) 323 85 01/02 Fax (41-31) 323 85 22

Andere belangrijke contactpunten:

Office fédéral de la santé publique Case postale 3003 Berne Tel. (41-31) 322 21 11 Fax (41-31) 322 95 07

Centrale du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Schwarzenburgstraße 161 3097 Liebefeld-Berne Tel. (41-31) 323 81 03 Fax (41-31) 323 82 27

SLOTAKTE

De gevolmachtigden

van de EUROPESE GEMEENSCHAP

en

van de ZWITSERSE BONDSSTAAT,

bijeengekomen te Luxemburg, op eenentwintig juni negentienhonderd negenennegentig, voor de ondertekening van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, hebben de volgende gemeenschappelijke verklaringen aangenomen die aan deze slotakte zijn gehecht:

- Gemeenschappelijke verklaring over de bilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland,

- Gemeenschappelijke verklaring betreffende de tariefindeling van groentenpoeder en vruchtenpoeder,

- Gemeenschappelijke verklaring betreffende de vleessector,

- Gemeenschappelijke verklaring betreffende de wijze waarop Zwitserland zijn tariefcontingenten in de vleessector beheert,

- Gemeenschappelijke verklaring inzake de uitvoering van bijlage 4 betreffende de fytosanitaire sector,

- Gemeenschappelijke verklaring betreffende de versnijding van wijnbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap die worden afgezet op het Zwitserse grondgebied,

- Gemeenschappelijke verklaring betreffende de wetgeving inzake gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken op basis van wijn,

- Gemeenschappelijke verklaring betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongregels van landbouwproducten en levensmiddelen,

- Gemeenschappelijke verklaring bij bijlage 11 inzake sanitaire en zoötechnische maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten,

- Gemeenschappelijke verklaring over toekomstige verdere onderhandelingen.

- Zij hebben tevens kennis genomen van de volgende verklaringen die aan deze slotakte zijn gehecht:

Verklaring van de Europese Gemeenschap betreffende de zogeheten "fondue" bereidingen,

- Verklaring van Zwitserland betreffende grappa,

- Verklaring van Zwitserland betreffende de benaming van gevogelte en de verwijzing daarin naar het houderijsysteem,

- Verklaring over het bijwonen door Zwitserland van vergaderingen van comités en commissies.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussembourgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114NL.035101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114NL.035102.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114NL.035103.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114NL.035104.TIF">

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

betreffende de bilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland

De Europese Gemeenschap en Zwitserland erkennen dat de bepalingen van de tussen de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland gesloten bilaterale overeenkomsten van toepassing zijn onverminderd en onder voorbehoud van de verplichtingen welke voor de overeenkomstsluitende staten voortvloeien uit het lidmaatschap van de Europese Unie of van de Wereldhandelsorganisatie.

Voorts wordt overeengekomen dat de bepalingen van de bovenbedoelde overeenkomsten slechts geldig zijn voor zover zij verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht, de door de Gemeenschap gesloten internationale overeenkomsten daaronder begrepen.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

betreffende de tariefindeling van groentenpoeder en vruchtenpoeder

Teneinde te waarborgen dat de concessies die de Gemeenschap voor sommige van de in bijlage 2 bij de overeenkomst inzake de handel in landbouwproducten genoemde groentenpoeders en vruchtenpoeders aan Zwitserland toestaat, worden verleend en hun waarde behouden, komen de douane-autoriteiten van de Partijen overeen de bijwerking van de tariefindeling van groentenpoeder en vruchtenpoeder te onderzoeken in het licht van de met de toepassing van de tariefconcessies opgedane ervaring.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

betreffende de vleessector

Met ingang van 1 juli 1999 zal, voor een periode van één jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst, door de Gemeenschap, rekening houdende met de BSE-crisis en met de maatregelen die sommige lidstaten ten aanzien van de uitvoer van Zwitserland hebben genomen, bij wijze van uitzondering, een aan het ad-valoremrecht onderworpen en van het specifiek recht vrijgesteld autonoom contingent van 700 ton netto worden geopend voor gedroogd rundvlees. De situatie zal opnieuw worden bekeken indien de restrictieve invoermaatregelen die sommige lidstaten ten aanzien van Zwitserland hebben genomen aan het einde van de voornoemde periode niet zijn opgeheven.

Als tegenprestatie handhaaft Zwitserland gedurende dezelfde periode en onder de tot hiertoe geldende voorwaarden zijn concessies voor 480 ton netto Parmaham en San Danieleham, 50 ton netto Serranoham en 170 ton netto Bresaola.

De toepasselijke oorsprongsregels zijn die van het niet-preferentieel stelsel.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

betreffende de wijze waarop Zwitserland zijn tariefcontingenten in de vleessector beheert

De Europese Gemeenschap en Zwitserland verklaren voornemens te zijn de wijze waarop Zwitserland zijn tariefcontingenten in de vleessector beheert, gezamenlijk te herzien, met name in het licht van de bepalingen van de WTO, teneinde te komen tot een beheerswijze die minder belemmerend is voor het handelsverkeer.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

inzake de uitvoering van bijlage 4 betreffende de fytosanitaire sector

Zwitserland en de Europese Gemeenschap, hierna te noemen "de Partijen", verbinden zich ertoe de bijlage 4 betreffende de fytosanitaire sector zo spoedig mogelijk ten uitvoer te leggen. De tenuitvoerlegging van deze bijlage 4 vindt plaats naarmate de Zwitsere wetgeving voor de in aanhangsel A van deze verklaring genoemde planten, plantaardige producten en andere materialen gelijkwaardig wordt gemaakt aan de in aanhangsel B van deze verklaring opgesomde wettelijke voorschriften van de Europese Gemeenschap, volgens een procedure die erop is gericht in het aanhangsel 1 van bijlage 4 de lijst van de planten, plantaardige producten en andere materialen en in aanhangsel 2 van die bijlage de wettelijke voorschriften van de Partijen vast te stellen. Deze procedure is er eveneens op gericht de aanhangsels 3 en 4 van die bijlage te completeren op basis van de aanhangsels C en D van deze verklaring voor de Gemeenschap, enerzijds, en op basis van de desbetreffende bepalingen voor Zwitserland, anderzijds.

De artikelen 9 en 10 van bijlage 4 worden ten uitvoer gelegd vanaf de inwerkingtreding van die bijlage, teneinde zo spoedig mogelijk de instrumenten te installeren die het mogelijk maken de lijst van planten, plantaardige producten en andere materialen van aanhangsel 1 van bijlage 4, de lijst van wettelijke voorschriften van de Partijen die gelijkwaardige resultaten opleveren wat betreft de bescherming tegen het binnenbrengen en de verspreiding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen van aanhangsel 2 van bijlage 4 en de lijst van de voor het afgeven van de plantenpaspoorten bevoegde overheidsinstanties van aanhangsel 3 van bijlage 4 op te stellen, en in voorkomend geval aanhangsel 4 van bijlage 4 te vervolledigen met de gebieden en de daarop betrekking hebbende bijzondere voorschriften.

De in artikel 10 van bijlage 4 bedoelde Fytosanitaire Werkgroep onderzoekt zo spoedig mogelijk de wijzigingen van de Zwitserse wetgeving teneinde na te gaan of zij resultaten opleveren die gelijkwaardig zijn aan die van de wetgeving van de Europese Gemeenschap wat betreft de bescherming tegen het binnenbrengen en de verspreiding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. De werkgroep ziet erop toe dat bijlage 4 geleidelijk ten uitvoer wordt gelegd opdat zij zo snel mogelijk van toepassing wordt op een zo groot mogelijk aantal van de in aanhangsel A van deze verklaring genoemde planten, plantaardige producten en andere materialen.

Teneinde de totstandkoming te bevorderen van wetgevingen die gelijkwaardige resultaten opleveren wat betreft de bescherming tegen het binnenbrengen en de verspreiding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, verbinden Partijen zich ertoe technisch overleg met elkaar te plegen.

Aanhangsel A

PLANTEN, PLANTAARDIGE PRODUCTEN EN ANDERE MATERIALEN WAARVOOR DE PARTIJEN EEN OPLOSSING IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN BIJLAGE 4 TRACHTEN TE VINDEN

A. PLANTEN, PLANTAARDIGE PRODUCTEN EN ANDERE MATERIALEN VAN OORSPRONG UIT HET GRONDGEBIED VAN DE PARTIJEN

1. Planten en plantaardige producten die in het verkeer worden gebracht

1.1. Planten bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L.(1)

1.2. Delen van planten, met uitzondering van vruchten en zaden, welke levende pollen voor bestuiving bevatten

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. met uitzondering van S. Intermedia (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3. Planten van stolonen- of knollenvormende soorten, bestemd voor opplant

Solanum L. en hybriden daarvan

1.4. Planten, met uitzondering van vruchten en zaden

Vitis L.

2. Planten, plantaardige producten en ander materiaal, geproduceerd door producenten die hun productie verkopen aan personen die zich beroepshalve bezighouden met de productie van planten met uitzondering van de planten, plantaardige producten en ander materiaal die klaargemaakt zijn en gereed voor verkoop aan de eindgebruiker, en waaromtrent door de (bevoegde overheidsinstantie van) Partijen is verzekerd dat de productie ervan duidelijk gescheiden is van die van andere producten

2.1. Planten, met uitzondering van zaden

Abies spp.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. en hybriden daarvan

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: alle rassen hybriden uit Nieuw-Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2. Planten, bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden

Solanaceae, andere dan die bedoeld in punt 1.3.

2.3. Planten, beworteld of met aanhangend of bijgevoegd groeimedium

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea Mill.

Strelitziaceae

2.4. Zaden en bollen

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5. Planten, bestemd voor opplant

Allium porrum L.

2.6. Bollen en knollen, bestemd voor opplant

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: minicultivars en de hybriden daarvan, zoals G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. en G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. PLANTEN EN PLANTAARDIGE PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT ANDERE DAN DE IN DEEL A BEDOELDE GEBIEDEN

3. Alle voor opplant bestemde planten

met uitzondering van:

- zaden, andere dan bedoeld in punt 4

- de volgende planten:

Citrus L.

Clausena Burm. f.

Fortunella Swingle

Murraya Koenig ex L.

Palmae

Poncirus Raf.

4. Zaden

4.1. Zaden van oorsprong uit Argentinië, Australië, Bolivia, Chili, Nieuw-Zeeland en Uruguay

Cruciferae

Gramineae

Trifolium spp.

4.2. Zaden, ongeacht hun oorsprong, voor zover deze niet het grondgebied van een van de Partijen is

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

4.3. Zaden van oorsprong uit Afghanistan, India, Irak, Mexico, Nepal, Pakistan en de Verenigde Staten van Amerika, van de soorten

Triticum

Secale

X Triticosecale

5. Planten, met uitzondering van vruchten en zaden

Vitis L.

6. Delen van planten, met uitzondering van vruchten en zaden

Coniferales

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (van oorsprong uit niet-Europese landen)

Quercus L.

7. Vruchten (van oorsprong uit niet-Europese landen)

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8. Knollen, andere dan bestemd voor opplant

Solanum tuberosum L.

9. Hout dat geheel of gedeeltelijk zijn natuurlijke ronde oppervlak heeft behouden, met of zonder schors, of in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, resten en afval

a) dat geheel of gedeeltelijk is verkregen uit de volgende soorten:

- Castanea Mill.

- Castanea Mill., Quercus L. (ook wanneer het hout zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden, van oorsprong uit Noordamerikaanse landen)

- Coniferales andere dan Pinus L. (van oorsprong uit niet-Europese landen, ook wanneer het hout zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden)

- Pinus L. (ook wanneer het hout zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden)

- Populus L. (van oorsprong uit landen van het Amerikaanse continent)

- Acer saccharum Marsh. (ook wanneer het hout zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden, van oorsprong uit Noordamerikaanse landen)

en

b)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Laadborden en laadkisten (GN-code ex 4415 20 ) die voldoen aan de norm voor "UIC-laadborden" en dienovereenkomstig zijn gemerkt, zijn eveneens vrijgesteld.

10. Grond en groeimedium

a) grond en groeimedium als zodanig, geheel of gedeeltelijk bestaande uit grond of vaste organische stoffen zoals plantendelen, humus met turf of schors, doch niet uitsluitend bestaande uit turf;

b) aan planten aanhangende of daarbij gevoegde grond en groeimedium, geheel of gedeeltelijk bestaande uit onder a) genoemd materiaal, of geheel of gedeeltelijk bestaande uit turf of vaste anorganische stof bestemd om de levenskracht van de planten te handhaven.

(1) Onder voorbehoud van de bijzondere maatregelen die ten aanzien van het sharkavirus worden overwogen.

Aanhangsel B

WETGEVINGEN

Bepalingen van de Europese Gemeenschap

- Richtlijn 69/464/EEG van de Raad van 8 december 1969 betreffende de bestrijding van de wratziekte

- Richtlijn 69/465/EEG van de Raad van 8 december 1969 betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltje

- Richtlijn 69/466/EEG van de Raad van 8 december 1969 betreffende de bestrijding van de San José-schildluis

- Richtlijn 74/647/EEG van de Raad van 9 december 1974 betreffende de bestrijding van de anjerbladroller

- Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/2/EG van de Commissie van 8 januari 1998

- Beschikking 91/261/EEG van de Commissie van 2 mei 1991 waarbij Australië vrij van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. wordt verklaard

- Richtlijn 92/70/EEG van de Commissie van 30 juli 1992 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de in het kader van de erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap te verrichten onderzoeken

- Richtlijn 92/76/EEG van de Commissie van 6 oktober 1992 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/17/EG van de Commissie van 11 maart 1998

- Richtlijn 92/90/EEG van de Commissie van 3 november 1992 tot vaststelling van de verplichtingen van producenten en importeurs van planten, plantaardige producten en andere materialen, en van nadere bepalingen inzake registratie

- Richtlijn 92/105/EEG van de Commissie van 3 december 1992 tot een zekere mate van standaardisering van plantenpaspoorten voor het verkeer van bepaalde planten, plantaardige producten en andere materialen in de Gemeenschap, en tot vaststelling van nadere regels voor de afgifte van deze paspoorten en van de voorwaarden en nadere regels voor de vervanging ervan

- Beschikking 93/359/EEG van de Commissie van 28 mei 1993 tot machtiging van de lidstaten afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan voor hout van Thuja L., van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

- Beschikking 93/360/EEG van de Commissie van 28 mei 1993 tot machtiging van de lidstaten afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan voor hout van Thuja L., van oorsprong uit Canada

- Beschikking 93/365/EEG van de Commissie van 2 juni 1993 tot machtiging van de lidstaten afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan voor naaldhout dat een warmtebehandeling heeft ondergaan, van oorsprong uit Canada, en tot vaststelling van nadere bepalingen inzake het merken van dergelijk hout

- Beschikking 93/422/EEG van de Commissie van 22 juni 1993 tot machtiging van de lidstaten afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan voor kunstmatig gedroogd naaldhout, van oorsprong uit Canada, en tot vaststelling van nadere bepalingen inzake het merken van dergelijk hout

- Beschikking 93/423/EEG van de Commissie van 22 juni 1993 tot machtiging van de lidstaten afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan voor kunstmatig gedroogd naaldhout, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, en tot vaststelling van nadere bepalingen inzake het merken van dergelijk hout

- Richtlijn 93/50/EEG van de Commissie van 24 juni 1993 tot nadere omschrijving van bepaalde niet in bijlage V, deel A van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad vermelde planten waarvan de producenten, of de in het productiegebied van die planten gelegen opslagplaatsen of verzendingscentra, in een officieel register moeten worden opgenomen

- Richtlijn 93/51/EEG van de Commissie van 24 juni 1993 tot vaststelling van voorschriften voor het verkeer van bepaalde planten, plantaardige producten of andere materialen via een beschermd gebied en voor het verkeer, binnen een beschermd gebied, van dergelijke planten, plantaardige producten of andere materialen van oorsprong uit dat gebied

- Beschikking 93/452/EEG van de Commissie van 15 juli 1993 tot machtiging van de lidstaten om voor planten van, respectievelijk Chamaecyparis Spach, Juniperus L. en Pinus L., van oorsprong uit Japan, afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/711/EG van de Commissie van 27 november 1996

- Beschikking 93/467/EEG van de Commissie van 19 juli 1993 tot machtiging van de lidstaten om voor de stammen van eikehout (Quercus L.), met bast, van oorsprong uit Canada en de Verenigde Staten van Amerika, afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/724/EG van de Commissie van 29 november 1996

- Richtlijn 93/85/EEG van de Raad van 4 oktober 1993 betreffende de bestrijding van aardappelringrot

- Richtlijn 95/44/EG van de Commissie van 26 juli 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde in de bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad vermelde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor proefnemingen of wettenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of van een andere plaats overgebracht, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/46/EG van de Commissie van 25 juli 1997

- Beschikking 95/506/EG van de Commissie van 24 november 1995 tot machtiging van bepaalde lidstaten om ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden tijdelijk aanvullende maatregelen te nemen tegen de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 97/649/EG van de Commissie van 26 september 1997

- Beschikking 96/301/EG van de Commissie van 3 mei 1996 tot machtiging van de lidstaten om ten aanzien van Egypte tijdelijk aanvullende maatregelen te nemen tegen de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

- Beschikking 96/618/EG van de Commissie van 16 oktober 1996 tot machtiging van de lidstaten om voor niet voor opplant bestemde aardappelen van oorsprong uit de Republiek Senegal afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan

- Beschikking 97/5/EG van de Commissie van 12 december 1996 waarbij Hongarije vrij van Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. Sepedonicus (Spieckerman en Kotthoff) Davis et al wordt verklaard

- Beschikking 97/353/EG van de Commissie van 20 mei 1997 tot machtiging van de lidstaten om voor aardbeiplanten (Fragaria L.), bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit Argentinië, afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan

- Richtlijn 98/22/EG van de Commissie van 15 april 1998 tot vaststelling van de minimumeisen voor de uitvoering in de Gemeenschap van fytosanitaire controles van planten, plantaardige producten of andere materialen uit derde landen, in niet op de plaats van bestemming gevestigde controleposten

Aanhangsel C

VOOR HET OPSTELLEN VAN DE PLANTENPASPOORTEN BEVOEGDE OVERHEIDSINSTANTIES

Europese Gemeenschap

Ministerie van Middenstand en Landbouw Dienst voor Plantenkwaliteit en -bescherming WTC 3 - 6e Verdieping

Simon Bolivarlaan 30

B - 1210 Brussel Tel. (32-2) 208 37 04 Fax (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK - 2800 Lyngby Tel. (45) 45 96 66 00 Fax (45) 45 96 66 10

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstraße 1 D - 53123 Bonn 1 Tel. (49-228) 529 35 90 Fax (49-228) 529 42 62

Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce

Plant Protection Service

3-5, Ippokratous Str. GR - 10164 Athens Tel. (30-1) 360 54 80 Fax (30-1) 361 71 03

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion Direccion General de Sanidad de la Produccion Agraria

Subdireccion general de Sanidad Vegetal

MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta E - 28002 Madrid Tel. (34-1) 347 82 54 Fax (34-1) 347 82 63

Ministry of Agriculture and Forestry Plant Production Inspection Centre

Plant Protection Service

Vilhonvuorenkatu 11 C, PO box 42 FIN - 00501 Helsinki Tel. (358-0) 13 42 11 Fax (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Direction générale de l'Alimentation

Sous-direction de la Protection des végétaux

175 rue du Chevaleret F - 75013 Paris Tel. (33-1) 49 55 49 55 Fax (33-1) 49 55 59 49

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali DGPAAN - Servizio Fitosanitario Centrale Via XX Settembre, 20 I - 00195 Roma Tel. (39-6) 488 42 93-46 65 50 70 Fax (39-6) 481 46 28

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Plantenziektenkundige Dienst (PD) Geertjesweg 15 - Postbus 9102 6700 HC Wageningen The Netherlands Tel. (31-317) 49 69 11 Fax (31-317) 42 17 01

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Stubenring 1 Abteilung Pflanzenschutzdienst A - 1012 Wien Tel. (43-1) 711 00 68 06 Fax. (43-1) 711 00 65 07

Direcção-geral de Protecção das culturas Quinta do Marquês P - 2780 Oeiras Tel. (351-1) 443 50 58/443 07 72/3 Fax (351-1) 442 06 16/443 05 27

Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S - 55182 Jönkoping Tel. (46-36) 15 59 13 Fax (46-36) 12 25 22

Ministère de l'Agriculture ASTA 16, route d'Esch - BP 1904 L - 1019 Luxembourg Tel. (352) 45 71 72 218 Fax (352) 45 71 72 340

Department of Agriculture, Food and Forestry Plant Protection Service Agriculture House (7 West), Kildare street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 607 20 03 Fax (353-1) 661 62 63

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division Foss House, Kings Pool

1-2 Peasholme Green

York YO1 2PX United Kingdom Tel. (44-1904) 45 51 61 Fax (44-1904) 45 51 63

Aanhangsel D

BIJ ARTIKEL 4 BEDOELDE GEBIEDEN EN DAAROP BETREKKING HEBBENDE BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

De bij artikel 4 bedoelde gebieden en de daarop betrekking hebbende bijzondere voorschriften zijn vastgesteld bij de volgende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Partijen:

Bepalingen van de Europese Gemeenschap

- Richtlijn 92/76/EEG van de Commissie van 6 oktober 1992 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

- Richtlijn 92/103/EEG van de Commissie van 1 december 1992 tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

- Richtlijn 93/106/EEG van de Commissie van 29 november 1993 houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG van de Commissie tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

- Richtlijn 93/110/EG van de Commissie van 9 december 1993 tot wijziging van sommige bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

- Richtlijn 94/61/EG van de Commissie van 15 december 1994 tot verlenging van de in artikel 1 van Richtlijn 92/76/EEG vastgestelde periode van voorlopige erkenning van bepaalde beschermde gebieden

- Richtlijn 95/4/EG van de Commissie van 21 februari 1995 tot wijziging van enkele bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

- Richtlijn 95/40/EG van de Commissie van 19 juli 1995 houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

- Richtlijn 95/65/EG van de Commissie van 14 december 1995 houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

- Richtlijn 95/66/EG van de Commissie van 14 december 1995 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

- Richtlijn 96/14/EG van de Commissie van 12 maart 1996 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

- Richtlijn 96/15/EG van de Commissie van 14 maart 1996 houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

- Richtlijn 96/76/EG van de Commissie van 29 november 1996 houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

- Richtlijn 95/41/EG van de Commissie van 19 juli 1995 tot wijziging van enkele bijlagen bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

- Richtlijn 98/17/EG van de Commissie van 11 maart 1998 houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

betreffende de versnijding van wijnbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap die worden afgezet op het Zwitserse grondgebied

Krachtens artikel 4, lid 1, juncto Aanhangsel 1, onder A, van bijlage 7, is versnijding op het Zwitserse grondgebied van wijnbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap onderling of met producten met een andere oorsprong slechts toegestaan onder de voorwaarden die zijn bepaald in de relevante communautaire wetgeving of, bij gebreke daarvan, in de wetgeving van de lidstaten, als bedoeld in Aanhangsel 1. Op deze producten is artikel 371 van de Zwitserse verordening inzake levensmiddelen van 1 maart 1995 derhalve niet van toepassing.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

betreffende de wetgeving inzake gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken op basis van wijn

De Partijen, verlangend voorwaarden tot stand te brengen die bevorderlijk zijn voor hun onderlinge handel in gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken op basis van wijn en daartoe de technische belemmeringen voor de handel in de genoemde dranken uit de weg te ruimen, komen het volgende overeen:

Zwitserland verbindt zich ertoe zijn wetgeving gelijkwaardig te maken aan de relevante wetgeving van de Gemeenschap en onmiddellijk de nodige procedures in te leiden om de wetgeving inzake de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken op basis van wijn tegen uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst aan te passen.

Zodra door Zwitserland een wetgeving tot stand is gebracht die door beide partijen gelijkwaardig aan de Gemeenschapswetgeving wordt geacht, leiden de Europese Gemeenschap en Zwitserland de procedures in om een bijlage betreffende de wederzijdse erkenning van hun wetgeving inzake gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken op basis van wijn in de landbouwovereenkomst op te nemen.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

De Europese Gemeenschap en Zwitserland (hierna "de Partijen" te noemen) zijn het erover eens dat de wederzijdse bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen een wezenlijk onderdeel vormt van de liberalisering van het handelsverkeer tussen de Partijen inzake landbouwproducten en levensmiddelen. De opneming van bepalingen daaromtrent in de bilaterale landbouwovereenkomst is een noodzakelijke aanvulling op bijlage 7 bij de overeenkomst betreffende de handel in wijnbouwproducten, en met name Titel II daarvan, betreffende de wederzijdse bescherming van de benamingen van die producten, en op bijlage 8 bij de overeenkomst, betreffende de wederzijdse erkenning en de bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken op basis van wijn.

De Partijen zijn voornemens bepalingen betreffende de wederzijdse bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen in de overeenkomst inzake de handel in landbouwproducten op te nemen op basis van gelijkwaardigheid van de wetgevingen, zowel wat betreft de voorwaarden voor registratie van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, als wat betreft de controlestelsels. De opneming van de betrokken bepalingen in de overeenkomst dient plaats te vinden op een voor beide partijen aanvaardbaar tijdstip, en ten vroegste wanneer de toepassing van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad voor de Gemeenschap in haar huidige samenstelling is voltooid. In afwachting daarvan houden de Partijen elkaar, met inachtneming van de juridische verplichtingen, op de hoogte van de bij de werkzaamheden op dit gebied gemaakte vorderingen.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

bij Bijlage 11 inzake sanitaire en zoötechnische maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten

De Commissie zal, in samenwerking met de betrokken lidstaten, de ontwikkeling op het gebied van BSE en de ter bestrijding van de ziekte door Zwitserland genomen maatregelen aandachtig volgen, teneinde tot een adequate oplossing te komen. Zwitserland verbindt er zich in die omstandigheden toe om geen procedures tegen de Gemeenschap of lidstaten van de Gemeenschap in te leiden in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

over toekomstige verdere onderhandelingen

De Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat verklaren voornemens te zijn onderhandelingen te openen over sluiting van overeenkomsten betreffende onderwerpen van gemeenschappelijk belang, zoals de herziening van Protocol nr. 2 bij de vrijhandelsovereenkomst van 1972 en de deelname van Zwitserland aan bepaalde communautaire programma's op het gebied van opleidingen, jeugdzaken, media, statistiek en milieu. De voorbereidingen voor die onderhandelingen moeten binnen korte tijd na de afronding van de thans lopende bilaterale onderhandelingen beginnen.

VERKLARING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

betreffende de zogeheten "fondue"-bereidingen

De Europese Gemeenschap verklaart bereid te zijn om de lijst van kazen die in zogeheten "fondue"-bereidingen worden gebruikt, te onderzoeken in het kader van de aanpassing van Protocol 2 bij de vrijhandelsovereenkomst van 1972.

VERKLARING VAN ZWITSERLAND

betreffende grappa

Zwitserland verklaart de in de Gemeenschap vastgestelde definitie van de benaming "Grappa" (druivendraf-eau-de-vie), als bedoeld in artikel 1, lid 4, onder f), van Verordening nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989, te zullen eerbiedigen.

VERKLARING VAN ZWITSERLAND

betreffende de benaming van gevogelte en de verwijzing daarin naar het houderijsysteem

Zwitserland verklaart momenteel geen specifieke wetgeving te hebben inzake de benaming van gevogelte en de verwijzing daarin naar het houderijsysteem.

Zwitserland verklaart voornemens te zijn onmiddellijk de nodige procedures in te leiden om uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst te beschikken over een specifieke wetgeving inzake de benaming van gevogelte en de verwijzing daarin naar het houderijsysteem die gelijkwaardig is aan de Gemeenschapswetgeving op dit gebied.

Zwitserland verklaart adequate wettelijke bepalingen te hebben aangenomen, in het bijzonder wat betreft de bescherming van consumenten tegen bedrog en misleiding, de bescherming van dieren, de bescherming van merknamen en het tegengaan van oneerlijke concurrentie.

Zwitserland verklaart dat er in het kader van de bestaande wetgeving op wordt toegezien dat de consument goed en objectief wordt geïnformeerd, teneinde gelijke mededingingsvoorwaarden voor gevogelte van oorsprong uit Zwitserland en gevogelte van oorsprong uit de Gemeenschap te waarborgen. In het bijzonder wordt erop gelet dat geen onjuiste of bedrieglijke aanduidingen worden gebruikt waardoor de consument wordt misleid omtrent de aard van de producten, het systeem waarin de dieren zijn gehouden en de benaming van het gevogelte dat in Zwitserland op de markt wordt gebracht.

VERKLARING

over het bijwonen door Zwitserland van vergaderingen van comités en commissies

De Raad komt overeen dat de vertegenwoordigers van Zwitserland, als waarnemers en voor de punten die hen betreffen, de vergaderingen van de volgende comités, commissies en groepen van deskundigen bijwonen:

- comités en commissies voor onderzoeksprogramma's, waaronder het Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek (CREST);

- Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers;

- coördinatiegroep voor de wederzijdse erkenning van diploma's van het hoger onderwijs;

- raadgevende comités voor de luchtvaart en voor de toepassing van de mededingingsvoorschriften in het luchtvervoer.

De stemming in deze commissies en comités wordt door de vertegenwoordigers van Zwitserland niet bijgewoond.

In het geval van andere commissies en comités die onderwerpen behandelen waarop deze Overeenkomsten van toepassing zijn en op welk gebied Zwitserland ofwel de communautaire wetgeving heeft overgenomen of gelijkwaardige wetgeving toepast, raadpleegt de Commissie de deskundigen van Zwitserland overeenkomstig het bepaalde in artikel 100 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten

Aangezien de uiteindelijke kennisgeving van de afronding van de procedures die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de zeven op 21 juni 1999 te Luxemburg ondertekende overeenkomsten in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds, heeft plaatsgehad op 17 april 2002, zullen deze overeenkomsten, gelijktijdig, op 1 juni 2002 in werking treden.

Top