EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:308:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 308, 29 november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 308

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
29 november 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1974 van de Commissie van 17 mei 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad door aanvullende kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren vast te stellen

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1975 van de Commissie van 31 oktober 2019 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Unie

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1976 van de Commissie van 25 november 2019 tot toelating van het in de handel brengen van fenylcapsaïcine als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie ( 1 )

40

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1977 van de Commissie van 26 november 2019 tot verlening van een vergunning voor fenylmethaanthiol, benzylmethylsulfide, sec-pentylthiofeen, tridec-2-enal, 12-methyltridecanal, 2,5-dimethylfenol, hexa-2(trans),4(trans)-diënal en 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanon als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor katten en honden ( 1 )

45

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1978 van de Commissie van 26 november 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1238/95 met betrekking tot de aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen rechten

58

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1979 van de Commissie van 26 november 2019 tot toelating van het in de handel brengen van een mengsel van 2′‐fucosyllactose en difucosyllactose als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie ( 1 )

62

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1980 van de Commissie van 26 november 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

69

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1981 van de Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/626 betreffende lijsten van derde landen en regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Europese Unie van slakken, gelatine, collageen en insecten voor menselijke consumptie is toegestaan ( 1 )

72

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1982 van de Commissie van 28 november 2019 tot onderwerping van de invoer van bepaalde gegoten hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van smeedbaar gietijzer en nodulair gietijzer, met schroefdraad, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, aan registratie naar aanleiding van de heropening van het onderzoek ten einde uitvoering te geven aan het arrest van 20 september 2019 in zaak T-650/17, met betrekking tot Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1146 betreffende het opnieuw instellen van een definitief antidumpingrecht op gegoten hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van smeedbaar gietijzer en nodulair gietijzer, met schroefdraad, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en vervaardigd door Jinan Meide Castings Co., Ltd.

77

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1983 van de Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 wat de herverdeling van Uniesteun betreft

82

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1984 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van het maximale steunbedrag voor de particuliere opslag van olijfolie in het kader van de inschrijvingsprocedure die is geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1882

84

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/1985 van de Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek ( 1 )

86

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/1986 van de Raad van 25 november 2019 tot benoeming van vijf leden en een plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door de Republiek Polen

94

 

*

Besluit (EU) 2019/1987 van de Raad van 25 november 2019 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad (IOR) moet worden ingenomen betreffende handelsnormen voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven

95

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2019/1988 van 26 november 2019 houdende benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta), en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

Besluit (EU) 2019/1989 van de Europese Raad van 28 november 2019 tot benoeming van de Europese Commissie

100

 

*

Besluit (EU) 2019/1990 van de Raad van 28 november 2019 houdende delegatie aan de directeur van het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten van de Europese Commissie van bepaalde bevoegdheden van de ordonnateur inzake de betaling van bezoldigingen, kosten van dienstreizen en toegestane reiskosten

103

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2019/1991 van 28 november 2019 tot benoeming van het hoofd van de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019)

105

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1992 van de Commissie van 27 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2008 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met nodulaire dermatose in sommige lidstaten, teneinde de toepassingsduur ervan te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8571) ( 1 )

107

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1993 van de Commissie van 28 november 2019 inzake de erkenning van de regeling “Trade Assurance Scheme for Combinable Crops” voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria van de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad

110

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1994 van de Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8745)  ( 1 )

112

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Delegatiebesluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA Nr. 42/19/COL van 17 juni 2019 om de exploitatie van openbare busvervoersdiensten in Noorwegen uit te zonderen van de toepassing van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad [2019/…] ( PB L 259 van 10.10.2019 )

134

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1935 van de Commissie van 13 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor het aanpassen van de basisbedragen in euro voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de financiële draagkracht van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen ( PB L 301 van 22.11.2019 )

135

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top