Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:328:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 328, 12 december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 328

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
12 december 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2015/2312 van de Raad van 30 november 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan

1

 

 

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2015/2313 van de Raad van 30 november 2015 betreffende de toewijzing van vangstmogelijkheden in het kader van het Protocol voor de tenuitvoerlegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia

44

 

*

Verordening (EU) 2015/2314 van de Commissie van 7 december 2015 tot verlening van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaat en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 432/2012 ( 1 )

46

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2315 van de Commissie van 8 december 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

50

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2316 van de Commissie van 8 december 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

52

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2317 van de Commissie van 8 december 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

55

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2318 van de Commissie van 8 december 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

57

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2319 van de Commissie van 8 december 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

60

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2320 van de Commissie van 8 december 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

62

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2321 van de Commissie van 8 december 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

65

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2322 van de Commissie van 10 december 2015 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 tot opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap ( 1 )

67

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2323 van de Commissie van 11 december 2015 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad

97

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2324 van de Commissie van 11 december 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad, wat het definiëren van vistuigcategorieën in bepaalde geografische gebieden betreft

101

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2325 van de Commissie van 11 december 2015 tot onderwerping van de invoer van bepaalde koudgewalste platte staalproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China en de Russische Federatie aan registratie

104

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2326 van de Commissie van 11 december 2015 betreffende de verlenging van de overgangsperioden in verband met de eigenvermogensvereisten voor blootstellingen met betrekking tot centrale tegenpartijen in Verordening (EU) nr. 575/2013 en Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

108

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2327 van de Commissie van 11 december 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

110

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2328 van de Commissie van 11 december 2015 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 20 november 2015 tot en met 30 november 2015 zijn ingediend en tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de hoeveelheid die voor de deelperiode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016 is vastgesteld in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor de sector melk en zuivelproducten

112

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2329 van de Commissie van 11 december 2015 waarbij wordt bepaald dat de opschorting van het preferentiële douanerecht dat is vastgesteld in het kader van het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, en in het kader van het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, niet passend is voor de invoer van bananen van oorsprong uit respectievelijk Peru en Guatemala voor het jaar 2015

116

 

*

Besluit (EU) 2015/2330 van de Europese Centrale Bank van 4 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2014/53 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2015 (ECB/2015/41)

119

 

*

Besluit (EU) 2015/2331 van de Europese Centrale Bank van 4 december 2015 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2016 (ECB/2015/42)

121

 

*

Besluit (EU) 2015/2332 van de Europese Centrale Bank van 4 december 2015 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang (ECB/2015/43)

123

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Gedelegeerd Besluit (EU) 2015/2290 van de Commissie van 12 juni 2015 betreffende de voorlopige gelijkwaardigheid van de solvabiliteitsstelsels die van kracht zijn in Australië, Bermuda, Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten en van toepassing zijn op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen met hoofdkantoor in derde landen ( PB L 323 van 9.12.2015 )

126

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad ( PB L 189 van 27.6.2014 )

126

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top