EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:331:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 331, 18 november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 331

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
18 november 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1225/2014 van de Raad van 17 november 2014 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1226/2014 van de Commissie van 17 november 2014 tot verlening van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over ziekterisicobeperking gaat ( 1 )

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1227/2014 van de Commissie van 17 november 2014 tot vaststelling van een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingscoëfficiënt voor kalenderjaar 2014 en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 879/2014 van de Commissie

6

 

*

Verordening (EU) nr. 1228/2014 van de Commissie van 17 november 2014 tot goedkeuring of weigering van bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over de ziekterisicobeperking gaan ( 1 )

8

 

*

Verordening (EU) nr. 1229/2014 van de Commissie van 17 november 2014 tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan ( 1 )

14

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1230/2014 van de Commissie van 17 november 2014 tot verlening van een vergunning voor koper bilysinaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

18

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1231/2014 van de Commissie van 17 november 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

22

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2014/800/GBVB van de Raad van 17 november 2014 betreffende de lancering van de adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Ukraine) en tot wijziging van Besluit 2014/486/GBVB

24

 

*

Besluit 2014/801/GBVB van de Raad van 17 november 2014 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

26

 

 

2014/802/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 november 2014 tot wijziging van de Besluiten 2010/470/EU en 2010/472/EU met betrekking tot de veterinairrechtelijke voorschriften wat scrapie betreft voor de handel in en de invoer van embryo's van schapen en geiten in de Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8339)  ( 1 )

28

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2014/803/EU

 

*

Besluit nr. 1/2014 van het Gemengd Comité EU-Zwitserland van 10 oktober 2014 tot vaststelling van de gevallen waarin de in artikel 3, lid 3, eerste alinea,van bijlage I bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 25 juni 2009 inzake de vereenvoudiging van de controles en formaliteiten bij het goederenvervoer en inzake douaneveiligheidsmaatregelen, bedoelde gegevens niet hoeven te worden medegedeeld

38

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit 2014/252/EU van de Raad van 14 april 2014 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Turkije inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven ( PB L 134 van 7.5.2014 )

40

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 552/2009 van de Commissie van 22 juni 2009 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) ( PB L 164 van 26.6.2009 )

40

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie ( PB L 304 van 22.11.2011 )

41

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken ( PB L 189 van 27.6.2014 )

41

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1085/2014 van de Commissie van 15 oktober 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit ( PB L 298 van 16.10.2014 )

42

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top