EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:300:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 300, 18 oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 300

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
18 oktober 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2014/717/EU

 

*

Besluit van de Raad van 8 oktober 2014 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

1

 

 

2014/718/EU

 

*

Besluit van de Raad van 8 oktober 2014 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1096/2014 van de Commissie van 15 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor carbaryl, procymidon en profenofos in of op bepaalde producten ( 1 )

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1097/2014 van de Commissie van 17 oktober 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 479/2010 met betrekking tot de kennisgevingen van de lidstaten in de sector melk en zuivelproducten

39

 

*

Verordening (EU) nr. 1098/2014 van de Commissie van 17 oktober 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde aromastoffen ( 1 )

41

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1099/2014 van de Commissie van 17 oktober 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

44

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1100/2014 van de Commissie van 17 oktober 2014 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op aanvragen van certificaten voor de uitvoer, in 2015, van kaas naar de Verenigde Staten van Amerika in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1187/2009 bedoelde contingenten

46

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/719/GBVB

 

*

Besluit EUTM MALI/3/2014 van het Politiek en Veiligheidscomité van 9 oktober 2014 houdende benoeming van de EU-missiecommandant voor de militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali) en tot intrekking van Besluit EUTM MALI/1/2014

49

 

 

2014/720/EU

 

*

Besluit van de Raad van 13 oktober 2014 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in het Comité voor overheidsopdrachten in te nemen standpunt met betrekking tot de toetreding van Montenegro tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

51

 

 

2014/721/EU

 

*

Besluit van de Raad van 13 oktober 2014 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in het Comité voor overheidsopdrachten in te nemen standpunt met betrekking tot de toetreding van Nieuw-Zeeland tot de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

53

 

 

2014/722/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 14 oktober 2014 waarbij Duitsland overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG wordt gemachtigd een verlaagd tarief van elektriciteitsbelasting toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan schepen die zijn afgemeerd op een ligplaats in een haven

55

 

 

2014/723/EU

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 17 september 2014 houdende de tenuitvoerlegging van scheiding tussen de monetaire beleidsfunctie en de toezichtfunctie van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/39)

57

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

2014/724/EU

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 10 oktober 2014 betreffende het model voor de privacyeffectbeoordeling van slimme netten en slimme metersystemen

63

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit 2014/313/EU van de Commissie van 28 mei 2014 tot wijziging van de Besluiten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU en 2012/721/EU teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen in de indeling van stoffen ( PB L 164 van 3.6.2014 )

69

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 815/2012 van de Commissie van 13 september 2012 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad wat betreft bijzondere regelingen voor niet-gevestigde belastingplichtigen die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verrichten voor niet-belastingplichtigen ( PB L 249 van 14.9.2012 )

72

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 455/2014 van de Commissie van 29 april 2014 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur ( PB L 133 van 6.5.2014 )

72

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top