Help Print this page 

Document L:2012:332:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 332, 4 december 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.332.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 332

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
4 december 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1139/2012 van de Raad van 3 december 2012 tot uitvoering van artikel 11, leden 1 en 4, van Verordening (EU) nr. 753/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1140/2012 van de Commissie van 28 november 2012 houdende goedkeuring van niet-minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Coppia Ferrarese (BGA)]

8

 

*

Verordening (EU) nr. 1141/2012 van de Commissie van 30 november 2012 tot vaststelling van een verbod op de visserij op koolvis in de Noorse wateren ten zuiden van 62° NB door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1142/2012 van de Commissie van 3 december 2012 tot 182e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa‘ida-netwerk

12

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1143/2012 van de Commissie van 3 december 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

16

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012 tot tweede aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (1)

18

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/743/GBVB

 

*

Besluit Atalanta/3/2012 van het Politiek en Veiligheidscomité van 27 november 2012 tot benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta)

20

 

 

2012/744/EU

 

*

Besluit van de Raad genomen in onderlinge overeenstemming met de voorzitter van de Europese Commissie van 28 november 2012 houdende benoeming van een nieuw lid van de Commissie

21

 

*

Uitvoeringsbesluit 2012/745/GBVB van de Raad van 3 december 2012 tot uitvoering van Besluit 2011/486/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

22

 

 

2012/746/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 30 november 2012 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor goederen die zijn bestemd om gratis te worden verstrekt aan of ter beschikking te worden gesteld van de slachtoffers van de aardbevingen van mei 2012 in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8687)

29

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 961/2010 (PB L 88 van 24.3.2012)

31

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top