Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:339:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 339, 22 december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.339.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 339

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
22 december 2009


Inhoud

 

V   Besluiten die zijn aangenomen vanaf 1 december 2009 op grond van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Euratom-Verdrag

Bladzijde

 

 

BESLUITEN WAARVAN PUBLICATIE VERPLICHT IS

 

 

Verordening (EU) nr. 1265/2009 van de Commissie van 21 december 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1266/2009 van de Commissie van 16 december 2009 betreffende de tiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (1)

3

 

*

Verordening (EU) nr. 1267/2009 van de Commissie van 18 december 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 194/2008 van de Raad tot verlenging en verscherping van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar

24

 

*

Verordening (EU) nr. 1268/2009 van de Commissie van 21 december 2009 tot uitsluiting van de ICES-deelsectoren 27 en 28.2 van bepaalde visserijinspanningsbeperkingen en registratieverplichtingen voor 2010 krachtens Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee en de visserijtakken die deze bestanden exploiteren

26

 

*

Verordening (EU) nr. 1269/2009 van de Commissie van 21 december 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 243/2007 wat betreft het minimumgehalte van het toevoegingsmiddel in voeder voor mestvarkens (1)

27

 

*

Verordening (EU) nr. 1270/2009 van de Commissie van 21 december 2009 tot verlening van permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding (1)

28

 

 

Verordening (EU) nr. 1271/2009 van de Commissie van 21 december 2009 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 877/2009 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2009/10

32

 

 

BESLUITEN WAARVAN PUBLICATIE NIET VERPLICHT IS

 

 

2009/991/EU

 

*

Besluit van de Raad van 16 december 2009 betreffende de toekenning door de autoriteiten van de Republiek Letland van staatssteun voor de aankoop van landbouwgrond tussen 1 januari 2010 en 31 december 2013

34

 

 

2009/992/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 17 december 2009 betreffende minimumeisen voor de in het nationale elektronische register van wegvervoerondernemingen in te voeren gegevens (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 9959)  (1)

36

 

 

2009/993/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 17 december 2009 tot wijziging van Beschikking 2006/133/EG tot tijdelijke verplichting van de lidstaten om ten aanzien van andere gebieden in Portugal dan die waarvan bekend is dat Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje) er niet voorkomt, aanvullende maatregelen te nemen teneinde de verspreiding ervan tegen te gaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10046)

40

 

 

2009/994/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 17 december 2009 tot wijziging van het aanhangsel bij bijlage VI bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië wat betreft bepaalde melkverwerkingsinrichtingen in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10048)  (1)

41

 

 

2009/995/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 17 december 2009 tot wijziging van Beschikking 2007/716/EG wat betreft bepaalde inrichtingen in de vlees- en de melksector in Bulgarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10049)  (1)

44

 

 

2009/996/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 17 december 2009 tot vaststelling van een financiële bijdrage van de Unie voor 2009 ter dekking van de door Duitsland, Spanje, Italië, Malta, Nederland, Portugal en Slovenië gedane uitgaven ter bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10050)

49

 

 

2009/997/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 18 december 2009 betreffende de verlenging van de beschikbaarheidsperiode van de macrofinanciële bijstand van de Europese Unie aan Libanon

54

 

 

2009/998/EU

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 14 december 2009 tot wijziging van Besluit ECB/2001/16 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (ECB/2009/27)

55

 

 

2009/999/EU

 

*

Besluit van de raad van bestuur van Europol van 1 december 2009 tot instemming met de door Europol vastgestelde voorwaarden en procedures ter aanpassing van de in het aanhangsel van het besluit van de raad van bestuur van Europol van 16 november 1999 genoemde bedragen betreffende de belasting op door Europol aan zijn personeelsleden betaalde salarissen en emolumenten

58

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 661/2008 van de Raad van 8 juli 2008 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen, op grond van artikel 11, lid 2, en een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek, op grond van artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96 (PB L 185 van 12.7.2008)

59

 

*

Rectificatie van Besluit 2008/577/EG van de Commissie van 4 juli 2008 tot aanvaarding van de verbintenissen die zijn aangeboden in het kader van de antidumpingprocedure betreffende ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland en Oekraïne (PB L 185 van 12.7.2008)

59

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG (PB L 9 van 14.1.2009)

60

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top