Help Print this page 

Document L:2009:123:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 123, 19 mei 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.123.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 123

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
19 mei 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 406/2009 van de Commissie van 18 mei 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 407/2009 van de Commissie van 14 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

3

 

*

Verordening (EG) nr. 408/2009 van de Commissie van 18 mei 2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 793/2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie

62

 

*

Verordening (EG) nr. 409/2009 van de Commissie van 18 mei 2009 tot vaststelling van communautaire omrekeningsfactoren en codes van aanbiedingsvormen voor de omzetting van verwerkt gewicht aan vis in levend gewicht aan vis, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie

78

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/388/EG

 

*

Besluit van de Raad van 11 mei 2009 houdende benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

86

 

 

Commissie

 

 

2009/389/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 16 juli 2008 betreffende steunmaatregel C 25/2000 (ex N 149/99) die Italië voornemens is uit te voeren ten behoeve van het staalbedrijf Lucchini Siderurgica SpA (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3515)  (1)

87

 

 

RICHTSNOEREN

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2009/390/EG

 

*

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 7 mei 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtimebruto-vereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2009/9)

94

 

 

2009/391/EG

 

*

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 7 mei 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2009/10)

99

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 275/2009 van de Commissie van 2 april 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia (PB L 91 van 3.4.2009)

100

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top