Help Print this page 

Document L:2009:008:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 8, 13 januari 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 8

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
13 januari 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 17/2009 van de Commissie van 12 januari 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (1)

3

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2009/14/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 17 december 2008 houdende wijziging van Beschikking 2006/636/EG tot vaststelling van de verdeling over de lidstaten van de jaarbedragen aan communautaire steun voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8370)

22

 

 

2009/15/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 december 2008 tot afwijzing van een aanvraag tot inschrijving in het in Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad bedoelde register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Džiugas) [BGA] (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8423)

24

 

 

2009/16/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 december 2008 tot afwijzing van een aanvraag tot inschrijving in het in Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad bedoelde register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Germantas) (BGA) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8430)

25

 

 

2009/17/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 19 december 2008 tot instelling van een Comité van deskundigen inzake de detachering van werknemers

26

 

 

2009/18/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2008 over de overeenstemming van de norm EN 1273:2005 over loopstoeltjes met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de bekendmaking van de referentie van de norm in het Publicatieblad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8616)  (1)

29

 

 

2009/19/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 9 januari 2009 tot wijziging van Beschikking 2008/655/EG wat betreft de goedkeuring van de noodvaccinatieprogramma’s tegen bluetongue van bepaalde lidstaten en tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2007 en 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8966)

31

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee (PB L 157 van 17.6.2008)

33

 

 

 

*

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top