Help Print this page 

Document L:2008:285:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 285, 29 oktober 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 285

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
29 oktober 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1061/2008 van de Commissie van 28 oktober 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1062/2008 van de Commissie van 28 oktober 2008 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap, wat de correctieprocedures voor seizoensinvloeden en de kwaliteitsverslagen betreft (1)

3

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/100/EG van de Commissie van 28 oktober 2008 tot wijziging van Richtlijn 90/496/EEG van de Raad inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen wat betreft de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden, de omrekeningsfactoren en de definities (1)

9

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Europees Parlement en Raad

 

 

2008/818/EG

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer

13

 

 

Commissie

 

 

2008/819/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 oktober 2008 betreffende de niet-opneming van butralin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6066)  (1)

15

 

 

2008/820/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 27 oktober 2008 betreffende een tijdelijke afwijking van de oorsprongsregels in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad om rekening te houden met de bijzondere situatie van Swaziland wat kerngaren betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6133)

17

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

 

2008/821/GBVB

 

*

Besluit EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 van het Politiek en Veiligheidscomité van 3 oktober 2008 betreffende de benoeming van het hoofd van de Politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/822/GBVB van de Raad van 27 oktober 2008 betreffende de tijdelijke opvang van een aantal Palestijnen door lidstaten van de Europese Unie

21

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/652/GBVB van de Raad van 7 augustus 2008 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (PB L 213 van 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Bericht aan de lezer (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top