Help Print this page 

Document L:2007:305:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 305, 23 november 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 305

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
23 november 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1361/2007 van de Commissie van 22 november 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1362/2007 van de Commissie van 22 november 2007 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Salame Cremona (BGA))

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1363/2007 van de Commissie van 22 november 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

9

 

 

Verordening (EG) nr. 1364/2007 van de Commissie van 22 november 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

11

 

 

Verordening (EG) nr. 1365/2007 van de Commissie van 22 november 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 900/2007 bedoelde permanente inschrijving

13

 

 

Verordening (EG) nr. 1366/2007 van de Commissie van 22 november 2007 houdende vaststelling dat geen gevolg wordt gegeven voor witte suiker aan de in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1060/2007 bedoelde permanente inschrijving

14

 

 

Verordening (EG) nr. 1367/2007 van de Commissie van 22 november 2007 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector

15

 

 

Verordening (EG) nr. 1368/2007 van de Commissie van 22 november 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

16

 

 

Verordening (EG) nr. 1369/2007 van de Commissie van 22 november 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

18

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/67/EG van de Commissie van 22 november 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische vooruitgang (1)

22

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/754/EG

 

*

Besluit nr. 1/2007 van de Associatieraad EU-Tunesië van 9 november 2007 houdende oprichting van het subcomité „Mensenrechten en democratie”

24

 

 

2007/755/EG

 

*

Besluit van de Raad van 19 november 2007 inzake de benoeming van de speciale coördinator voor het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa

28

 

 

Commissie

 

 

2007/756/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 9 november 2007 tot vaststelling van de gemeenschappelijke specificatie van het nationaal voertuigregister als bedoeld in de artikelen 14, leden 4 en 5, van de Richtlijnen 96/48/EG en 2001/16/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5357)

30

 

 

2007/757/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 14 november 2007 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van bepaalde maatregelen op het gebied van de gezondheid en het welzijn van dieren en bepaalde technische en wetenschappelijke maatregelen

52

 

 

2007/758/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 15 november 2007 waarbij aan de lidstaten toestemming wordt verleend om de geldigheidsduur van de voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stof boscalid te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5477)  (1)

54

 

 

2007/759/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 november 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG wat betreft de frequentie van de controles van grondnoten en daarvan afgeleide producten van oorsprong of verzonden uit Brazilië wegens de risico’s van verontreiniging van deze producten met aflatoxinen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5516)  (1)

56

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2007/760/GBVB van de Raad van 22 november 2007 tot wijziging en verlenging van Gemeenschappelijk Optreden 2005/190/GBVB inzake de rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Irak, EUJUST LEX

58

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2007/761/GBVB van de Raad van 22 november 2007 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Ivoorkust

61

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2007/762/GBVB van de Raad van 22 november 2007 inzake de deelneming van de Europese Unie aan de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO)

62

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1239/2007 van de Commissie van 23 oktober 2007 tot 87e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad (PB L 280 van 24.10.2007)

64

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top