EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:169:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 169, 29 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 169

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
29 juni 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 733/2007 van de Raad van 22 februari 2007 betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada betreffende de afsluiting van de onderhandelingen over artikel XXIV, lid 6, van de GATT, en houdende wijziging en aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

1

 

*

Verordening (EG) nr. 734/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1883/78 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie

5

 

*

Verordening (EG) nr. 735/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1784/2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen

6

 

 

Verordening (EG) nr. 736/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

8

 

*

Verordening (EG) nr. 737/2007 van de Commissie van 27 juni 2007 tot vaststelling van de procedure voor de verlenging van de opneming van een eerste groep werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en tot opstelling van de lijst van die stoffen (1)

10

 

*

Verordening (EG) nr. 738/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 tot aanpassing van de hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor de krachtens het ACS-protocol en de overeenkomst met India in te voeren rietsuiker voor de leveringsperiode 2006/2007

19

 

*

Verordening (EG) nr. 739/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 493/2006 inzake overgangsmaatregelen in het kader van de hervorming van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker

22

 

*

Verordening (EG) nr. 740/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1994/2006 houdende opening van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2007

24

 

 

Verordening (EG) nr. 741/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

27

 

 

Verordening (EG) nr. 742/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 houdende het besluit om geen uitvoerrestitutie toe te kennen voor boter in het kader van de permanente inschrijving van Verordening (EG) nr. 581/2004

30

 

 

Verordening (EG) nr. 743/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

31

 

 

Verordening (EG) nr. 744/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

33

 

 

Verordening (EG) nr. 745/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 958/2006 bedoelde permanente inschrijving

35

 

 

Verordening (EG) nr. 746/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

36

 

 

Verordening (EG) nr. 747/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

39

 

 

Verordening (EG) nr. 748/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sector granen

41

 

 

Verordening (EG) nr. 749/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

42

 

 

Verordening (EG) nr. 750/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 tot vaststelling van het feit dat bepaalde maximumhoeveelheden die gelden voor de afgifte van certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het kader van de tariefcontingenten en de preferentiële overeenkomst, niet bereikt zijn

46

 

 

Verordening (EG) nr. 751/2007 van de Commissie van 28 juni 2007 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

47

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/40/EG van de Commissie van 28 juni 2007 tot wijziging van Richtlijn 2001/32/EG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

49

 

*

Richtlijn 2007/41/EG van de Commissie van 28 juni 2007 tot wijziging van een aantal bijlagen bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

51

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/444/EG

 

*

Besluit van de Raad van 22 februari 2007 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada betreffende de sluiting van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

53

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada betreffende de afsluiting van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT

55

 

 

2007/445/EG

 

*

Besluit van de Raad van 28 juni 2007 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van de Besluiten 2006/379/EG en 2006/1008/EG

58

 

 

Commissie

 

 

2007/446/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 21 juni 2007 inzake de deelneming van de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan het Internationale Forum voor biobrandstoffen

63

 

 

2007/447/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 26 juni 2007 tot wijziging, voor de tweede maal, van Beschikking 2005/263/EG houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 94/55/EG van de Raad bepaalde afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg vast te stellen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2587)  (1)

64

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2007/448/GBVB van de Raad van 28 juni 2007 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende intrekking van de Gemeenschappelijke Standpunten 2006/380/GBVB en 2006/1011/GBVB

69

 

*

Besluit 2007/449/GBVB van de Raad van 28 juni 2007 tot uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/694/GBVB betreffende aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

75

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top