EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:127:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 127, 29 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 127
47e jaargang
29 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 821/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2229/2003 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van silicium van oorsprong uit Rusland 1
*Verordening (EG) nr. 822/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2603/2000 tot instelling van een definitief compenserend recht op polyethyleentereftalaat uit, onder meer, Thailand 3
*Verordening (EG) nr. 823/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2604/2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op polyethyleentereftalaat uit, onder meer, Thailand 7
*Verordening (EG) nr. 824/2004 van de Raad van 26 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1784/2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve invordering van het voorlopige recht op de invoer van bepaalde hulpstukken (fittings) van smeedbaar gietijzer voor buisleidingen uit Brazilië, Tsjechië, Japan, de Volksrepubliek China, de Republiek Korea en Thailand 10
*Verordening (EG) nr. 825/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2042/2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan 12
*Verordening (EG) nr. 826/2004 van de Raad van 26 april 2004 houdende een verbod op de invoer van Atlantische blauwvintonijn (Thunnus thynnus) van oorsprong uit Equatoriaal-Guinea en Sierra Leone en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2092/2000 19
*Verordening (EG) nr. 827/2004 van de Raad van 26 april 2004 houdende een verbod op de invoer van grootoogtonijn (Thunnus obesus) van oorsprong uit Bolivia, Cambodja, Georgië, Equatoriaal-Guinea en Sierra Leone en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1036/2001 21
*Verordening (EG) nr. 828/2004 van de Raad van 26 april 2004 houdende een verbod op de invoer van Atlantische zwaardvis (Xiphias gladius) van oorsprong uit Sierra Leone en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2093/2000 23
*Verordening (EG) nr. 829/2004 van de Raad van 26 april 2004 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van de wijzigingen in het Protocol tot vaststelling van de voor de periode van 16 juni 2001 tot en met 15 juni 2006 geldende vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau en in Besluit 2001/179/EG tot vaststelling van voorwaarden waaronder aan Guinee-Bissau financiële steun op visserijgebied wordt toegekend 25
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van de wijzigingen in het Protocol tot vaststelling van de voor de periode van 16 juni 2001 tot en met 15 juni 2006 geldende vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau en in Besluit 2001/179/EG tot vaststelling van voorwaarden waaronder aan Guinee-Bissau financiële steun op visserijgebied wordt toegekend 27
*Verordening (EG) nr. 830/2004 van de Raad van 26 april 2004 betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2008 31
*Verordening (EG) nr. 831/2004 van de Raad van 26 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 973/2001 tot vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden 33
Verordening (EG) nr. 832/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 35
*Verordening (EG) nr. 833/2004 van de Commissie van 26 maart 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 449/2000 van de Commissie tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van hulpstukken (fittings) van smeedbaar gietijzer voor buisleidingen uit Brazilië, Tsjechië, Japan, de Volksrepubliek China, de Republiek Korea en Thailand en houdende aanvaarding van de door een producent/exporteur in Tsjechië aangeboden verbintenis 37
*Verordening (EG) nr. 834/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer 40
*Verordening (EG) nr. 835/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot aanpassing, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, van Verordening (EG) nr. 2076/2002 en de Beschikkingen 2002/928/EG, 2004/129/EG, 2004/247/EG en 2004/248/EG wat betreft het voortgezette gebruik van bepaalde werkzame stoffen die niet in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG zijn opgenomen (1) 43
*Verordening (EG) nr. 836/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor Cyprus wat betreft scrapie (1) 48
Verordening (EG) nr. 837/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot opening van openbare inschrijvingen voor de verkoop van in Duitsland opgeslagen alcohol uit wijnbouwproducten voor nieuwe vormen van industrieel gebruik 50
*Verordening (EG) nr. 838/2004 van de Commissie van 28 april 2004 betreffende overgangsmaatregelen voor de invoer van bananen in de Gemeenschap in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije 52
*Verordening (EG) nr. 839/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die in het kader van de extra hoeveelheid moeten worden toegepast op de voorlopige referentiehoeveelheden van de traditionele marktdeelnemers en op de voorlopige toewijzingen van de niet-traditionele marktdeelnemers met het oog op de afgifte in mei 2004 van certificaten voor de invoer van bananen 57
Verordening (EG) nr. 840/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 58
Verordening (EG) nr. 841/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 61
Verordening (EG) nr. 842/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 63
Verordening (EG) nr. 843/2004 van de Commissie van 28 april 2004 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 65
*Verordening (EG) nr. 844/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot inleiding van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van antidumpingrechten die bij Verordening (EG) nr. 119/97 van de Raad zijn ingesteld op ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China door verzending van ringbandmechanismen vanuit Thailand, bij invoer al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Thailand, en tot registratie van deze invoer 67
*Richtlijn 2004/56/EG van de Raad van 21 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 77/799/EEG betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van dedirecte belastingen, bepaalde accijnzen en heffingen op verzekeringspremies 70
*Richtlijn 2004/57/EG van de Commissie van 23 april 2004 betreffende het identificeren van pyrotechnische voorwerpen en bepaalde munitie voor de doeleinden van Richtlijn 93/15/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik. (1) 73
*Richtlijn 2004/61/EG van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad wat betreft maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen waarvan het gebruik in de Europese Gemeenschap verboden is (1) 81
*Richtlijn 2004/67/EG van de Raad van 26 april 2004 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening (1) 92
*Richtlijn 2004/70/EG van de Commissie van 28 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1) 97
*Richtlijn 2004/71/EG van de Commissie van 28 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde Pseudomonas chlororaphisop te nemen als werkzame stof (1) 104
Hof van Justitie
*Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 107
Gerecht van eerste aanleg
*Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen 108

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/441/EC
*Besluit van de Raad van 26 april 2004 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds 109
2004/442/EC
*Besluit van de Raad van 26 april 2004 houdende benoeming van een nieuw lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 110
2004/443/EC
*Besluit van de Raad van 26 april 2004 houdende benoeming van een nieuw lid van de Europese Commissie 111
2004/444/EURATOM
*Besluit van de Raad van 26 april 2004 tot wijziging van Besluit 2002/668/Euratom met het oog op de aanpassing van het referentiebedrag in verband met de uitbreiding van de Europese Unie 112
Commissie
2004/445/EC
*Besluit van de Commissie van 13 april 2004 tot aanvaarding van een verbintenis die werd aangeboden in het kader van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van silicium uit Rusland (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1312) 114
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Gemengd Comité van de EER
16/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 16/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst 116
17/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 17/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst 118
18/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 18/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 120
19/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 19/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) en bijlage IV (Energie) bij de EER-Overeenkomst 122
20/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 20/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 124
21/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 21/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 126
22/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 22/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 127
23/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 23/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 128
24/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 24/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 130
25/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 25/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 131
26/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 26/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 132
27/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 27/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 134
28/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 28/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 136
29/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 29/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage XIV (Mededinging) bij de EER-Overeenkomst 137
30/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 30/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst 140
31/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 31/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst 142
32/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 32/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst 143
33/2004
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 33/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst 144

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 766/2004 van de Commissie van 23 april 2004 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in het kader van de A1- en B-stelsels in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen en appelen) (PB L 120 van 24.4.2004) 157
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht (PB L 123 van 27.4.2004) 158
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1943/2003 van de Commissie van 3 november 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad inzake de steun aan voorlopig erkende telersgroepen (PB L 286 van 4.11.2003) 158
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top