EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:123:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 123, 27 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 123
47e jaargang
27 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 769/2004 van de Raad van 21 april 2004 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3906/89, (EG) nr. 555/2000, (EG) nr. 2500/2001, (EG) nr. 1268/1999 en (EG) nr. 1267/1999 om de landen van het stabilisatie- en associatieproces de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan aanbestedingen in het kader van de pretoetredingsprogramma's voor steun van de Gemeenschap 1
*Verordening (EG) nr. 770/2004 van de Raad van 21 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2791/1999 tot vaststelling van controlemaatregelen voor het gebied waarop het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan van toepassing is 4
*Verordening (EG) nr. 771/2004 van de Commissie van 23 april 2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen met betrekking tot het voortgezette gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die werkzame stoffen bevatten na de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie (1) 7
*Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht (1) 11
*Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (1) 18
Verordening (EG) nr. 774/2004 van de Commissie van 26 april 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 25
*Verordening (EG) nr. 775/2004 van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (1) 27
*Verordening (EG) nr. 776/2004 van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 349/2003 tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten 31
*Verordening (EG) nr. 777/2004 van de Commissie van 26 april 2004 tot aanpassing van verscheidene verordeningen betreffende de graanmarkt in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 50
*Verordening (EG) nr. 778/2004 van de Commissie van 26 april 2004 houdende rectificatie van de Portugese versie van Verordening (EG) nr. 40/2004 betreffende het in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde bewijs dat de douaneformaliteiten voor de invoer van suiker in een derde land zijn vervuld 62
*Verordening (EG) nr. 779/2004 van de Commissie van 26 april 2004 houdende rectificatie van de Franse en de Nederlandse versie van Verordening (EG) nr. 2277/2003 tot wijziging van de bijlagen I en II van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen 63
*Verordening (EG) nr. 780/2004 van de Commissie van 26 april 2004 betreffende overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer en doorvoer van bepaalde producten uit bepaalde derde landen (1) 64
*Verordening (EG) nr. 781/2004 van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen naar aanleiding van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol van Madrid 85
*Verordening (EG) nr. 782/2004 van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2868/95 naar aanleiding van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Protocol van Madrid (1) 88
*Verordening (EG) nr. 783/2004 van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor komkommers en kersen, andere dan zure kersen 98
Verordening (EG) nr. 784/2004 van de Commissie van 26 april 2004 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 100

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/395/EC, EURATOM
*Besluit van de Raad van 21 april 2004 houdende benoeming van een Deens lid van het Economisch en Sociaal Comité 102
2004/396/EC
*Besluit van de Raad van 21 april 2004 houdende benoeming van een Fins lid en van een Fins plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's 103
2004/397/EC
*Besluit van de Raad van 21 april 2004 houdende benoeming van een Spaans plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's 104
2004/398/EC
*Besluit van de Raad van 21 april 2004 houdende benoeming van een Belgisch lid van het Comité van de Regio's 105
2004/399/EC
*Besluit van de Raad van 21 april 2004 houdende benoeming van een Nederlands lid en vijf Nederlandse plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's 106
Commissie
2004/400/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 april 2004 waarbij aan de lidstaten toestemming wordt verleend om de geldigheidsduur van de voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stof profoxydim te verlengen (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1512) (1) 107
2004/401/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 april 2004 betreffende de niet-opneming van mefluidide in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1513) (1) 109
2004/402/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 april 2004 houdende goedkeuring van de rampenplannen voor de bestrijding van aviaire influenza en de ziekte van Newcastle (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1517) (1) 111
2004/403/EC
*Besluit nr. 2/2004 van het Gemengd Landbouwcomité van 18 maart 2004 betreffende de wijzigingen van het aanhangsel bij bijlage 10 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten 113

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2295/2003 van de Commissie van 23 december 2003 houdende bepalingen voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (PB L 340 van 24.12.2003) 115
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top