EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:104:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 104, 08 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 104
47e jaargang
8 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia (1) 1
Verordening (EG) nr. 649/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 36
*Verordening (EG) nr. 650/2004 van de Commissie van 6 april 2004 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 38
*Verordening (EG) nr. 651/2004 van de Commissie van 6 april 2004 inzake de stopzetting van de visserij op tong door vaartuigen die de vlag van België voeren 42
*Verordening (EG) nr. 652/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 362/2004 houdende opening van een preferentieel tariefcontingent voor de invoer van ruwe rietsuiker van oorsprong uit de ACS-staten met het oog op de voorziening van de raffinaderijen in de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2004 43
Verordening (EG) nr. 653/2004 van de Commissie van 7 april 2004 houdende opening van openbare inschrijving nr. 51/2004 EG voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor nieuwe vormen van industrieel gebruik 44
Verordening (EG) nr. 654/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 144/2004 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van zachte tarwe uit de voorraden van het Franse interventiebureau betrekking heeft 47
*Verordening (EG) nr. 655/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 466/2001 wat betreft nitraat in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters (1) 48
*Verordening (EG) nr. 656/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 752/93 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad betreffende de uitvoer van cultuurgoederen 50
*Verordening (EG) nr. 657/2004 van de Commissie van 7 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberley-procescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant 62
*Verordening (EG) nr. 658/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde bereide en verduurzaamde citrusvruchten (mandarijnen en dergelijke) 67
*Verordening (EG) nr. 659/2004 van de Commissie van 7 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1859/82 met betrekking tot de keuze van de bedrijven met boekhouding voor het constateren van de inkomens van de landbouwbedrijven 95
*Verordening (EG) nr. 660/2004 van de Commissie van 7 april 2004 houdende wijziging van de bijlage bij Verordening nr. 79/65/EEG van de Raad wat de lijst van streken betreft 97
*Verordening (EG) nr. 661/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de antidumpingmaatregelen die werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 769/2002 van de Raad betreffende de invoer van cumarine uit de Volksrepubliek China door verzending van cumarine vanuit India en vanuit Thailand, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit India of Thailand, en tot registratie van deze invoer 99
*Verordening (EG) nr. 662/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot vaststelling van overgangsmaatregelen inzake aanvragen voor invoercertificaten in het kader van de Verordeningen (EG) nr. 936/97 en (EG) nr. 1279/98 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor rundvlees en rundvleesproducten, ten gevolge van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 103
*Verordening (EG) nr. 663/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2300/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing 105
*Verordening (EG) nr. 664/2004 van de Commissie van 7 april 2004 houdende overgangsmaatregelen met betrekking tot de in Verordening (EG) nr. 2535/2001 bedoelde invoercertificaten voor melk en zuivelproducten ingevolge de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 106
Verordening (EG) nr. 665/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 108
Verordening (EG) nr. 666/2004 van de Commissie van 7 april 2004 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor bepaalde verwerkte producten op basis van granen 109
*Verordening (EG) nr. 667/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot tweeëndertigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad 110

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europees Parlement en Raad
2004/323/EC
*Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 30 maart 2004 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure 112
Raad
*Informatie over de inwerkingtreding van de overeenkomst over de toepassing van bepaalde gemeenschapsbesluiten op het grondgebied van het Vorstendom Monaco 113
Commissie
Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de Sociale Zekerheid van migrerende werknemers
2004/324/EC
*Besluit nr. 192 van 29 oktober 2003 betreffende de voorwaarden voor de toepassing van artikel 50, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad (1) 114
2004/325/EC
*Besluit nr. 193 van 29 oktober 2003 betreffende de behandeling van pensioenaanvragen (Voor de EER en voor de Overeenkomst EU/Zwitserland relevante tekst) 123
2004/326/EC
*Aanbeveling nr. 23 van 29 oktober 2003 betreffende de behandeling van pensioenaanvragen (1) 125
2004/327/EC
*Besluit nr. 194 van 17 december 2003 betreffende de uniforme toepassing van artikel 22, lid 1, onder a), i), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 in de lidstaat van verblijf (Voor de EER en voor de overeenkomst EU/Zwitserland relevante tekst) (1) 127
2004/328/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 april 2004 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2003/634/EG houdende goedkeuring van programma's ter verkrijging van de status van erkend gebied of erkend bedrijf in een niet-erkend gebied ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) bij vis (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1257) (1) 129
2004/329/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 april 2004 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van bepaald zaaizaad van de soort Glycine max dat niet aan de eisen van Richtlijn 2002/57/EG van de Raad voldoet (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1258) (1) 133

Rectificaties
*Rectificatie van Richtlijn 2003/113/EG van de Commissie van 3 december 2003 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad ten aanzien van de vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in en op granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (PB L 324 van 11.12.2003) 135
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top