Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:102:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 102, 07 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 102
47e jaargang
7 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad 1
*Verordening (EG) nr. 639/2004 van de Raad van 30 maart 2004 betreffende het beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde vissersvloten 9
Verordening (EG) nr. 640/2004 van de Commissie van 6 april 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 12
*Verordening (EG) nr. 641/2004 van de Commissie van 6 april 2004 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft vergunningaanvragen voor nieuwe genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, kennisgevingen van bestaande producten en de onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal waarvoor de risicobeoordeling tot een gunstig resultaat heeft geleid (1) 14
*Verordening (EG) nr. 642/2004 van de Commissie van 6 april 2004 inzake de nauwkeurigheidseisen voor de gegevens die ingevolge Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg worden verzameld (1) 26
Verordening (EG) nr. 643/2004 van de Commissie van 6 april 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 32
Verordening (EG) nr. 644/2004 van de Commissie van 6 april 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 35
Verordening (EG) nr. 645/2004 van de Commissie van 6 april 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 38
Verordening (EG) nr. 646/2004 van de Commissie van 6 april 2004 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen 42
Verordening (EG) nr. 647/2004 van de Commissie van 6 april 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten 45
*Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 48

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/317/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 november 2003 betreffende de staatssteun die het Verenigd Koninkrijk voornemens is te verlenen uit hoofde van het WRAP-milieusubsidiefonds en het WRAP-huurwaarborgfonds (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4087) (1) 59
2004/318/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 maart 2004 tot aanpassing van Beschikking 2001/672/EG met betrekking tot de zomerbeweiding in bepaalde gebieden van Slovenië met het oog op de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1022) (1) 71
2004/319/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 maart 2004 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2003/804/EG tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en certificeringsvoorschriften voor de invoer van weekdieren en van eieren en gameten daarvan, bestemd voor verdere groei, afkweek, heruitzetting of menselijke consumptie (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1076) (1) 73
2004/320/EC
*Beschikking van de Commissie van 31 maart 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 93/52/EEG, 2001/618/EG en 2003/467/EG met betrekking tot de status van de toetredende landen inzake brucellose (B. melitensis), de ziekte van Aujeszky, enzoötische boviene leukose, boviene brucellose en tuberculose en van Frankrijk inzake de ziekte van Aujeszky (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1094) (1) 75
2004/321/EC
*Besluit van de Raad van beheer van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden van 26 maart 2004 tot vaststelling van regels voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten 81
Comité van de Regio's
*Besluit nr. 26/2004 van het Comité van de Regio's van 10 februari 2004 betreffende de voorwaarden voor en de wijze van uitvoering van interne onderzoeken in het kader van de bestrijding van fraude, corruptie en iedere andere onwettige activiteit waardoor afbreuk aan de financiële belangen van de Gemeenschappen wordt gedaan 84
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top