EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:067:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 67, 05 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 67
47e jaargang
5 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG, Euratom) nr. 401/2004 van de Raad van 23 februari 2004 tot instelling van tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en de Tsjechische Republiek 1
Verordening (EG) nr. 402/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
Verordening (EG) nr. 403/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 5
Verordening (EG) nr. 404/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 7
Verordening (EG) nr. 405/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 22e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003 9
*Verordening (EG) nr. 406/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 houdende aanpassing van een aantal verordeningen met betrekking tot de olijfoliesector in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie 10
Verordening (EG) nr. 407/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 12
Verordening (EG) nr. 408/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 15
Verordening (EG) nr. 409/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 betreffende de offertes voor de invoer van sorgho die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 238/2004 16
Verordening (EG) nr. 410/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2315/2003 17

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2004/213/EC
*Besluit van de Commissie van 3 februari 2004 betreffende de tenuitvoerlegging van de voorbereidende actie inzake de versterking van het Europese industriële potentieel op het gebied van veiligheidsonderzoek 18
2004/214/EC
*Beschikking van de Commissie van 3 maart 2004 tot wijziging van Beschikking 2000/40/EG ten aanzien van de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan koelapparaten (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 310) (1) 23
2004/215/EC
*Beschikking van de Commissie van 1 maart 2004 tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad voor wat betreft aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma's (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 573) (1) 24
2004/216/EC
*Beschikking van de Commissie van 1 maart 2004 tot wijziging van Richtlijn 82/894/EEG van de Raad inzake de melding van dierziekten in de Gemeenschap teneinde bepaalde paardenziekten en bepaalde bijenziekten in de lijst van aangifteplichtige ziekten op te nemen (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 578) (1) 27
2004/217/EC
*Beschikking van de Commissie van 1 maart 2004 tot goedkeuring van een lijst van materialen waarvan het verkeer en het gebruik in de diervoeding is verboden (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 583) (1) 31

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 464/2001 van de Commissie van 7 maart 2001 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 66 van 8.3.2001) 34
*Rectificatie van Richtlijn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten (PB L 152 van 20.6.2003) 34
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top