EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:345:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 345, 31 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 345
46e jaargang
31 december 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Besluit nr. 2317/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 tot invoering van een programma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2004-2008) 1
*Beschikking nr. 2318/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 tot goedkeuring van een meerjarenprogramma (2004-2006) voor de doeltreffende integratie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in Europa (eLearning-programma) 9
*Verordening (EG) nr. 2319/2003 van de Raad van 17 december 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak 17
*Verordening (EG) nr. 2320/2003 van de Raad van 17 december 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke verordening der markten in de sector hop 18
*Verordening (EG) nr. 2321/2003 van de Raad van 17 december 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/98 tot vaststelling van tijdelijke bijzondere maatregelen in de hopsector 19
*Verordening (EG) nr. 2322/2003 van de Raad van 17 december 2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1251/1999 ten aanzien van de braakleggingsverplichting voor het verkoopseizoen 2004/2005 20
*Verordening (EG) nr. 2323/2003 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2004/2005, van de in de sector zaaizaad toegekende steunbedragen 21
*Verordening (EG) nr. 2324/2003 van de Raad van 17 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1037/2001 houdende machtiging tot aanbieding of levering, voor rechtstreekse menselijke consumptie, van bepaalde ingevoerde wijnen waarop œnologische procédé's kunnen zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1493/1999 24
*Verordening (EG) nr. 2325/2003 van de Raad van 17 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2561/2001 ter bevordering van de omschakeling van vaartuigen en vissers die tot 1999 afhankelijk waren van de visserijovereenkomst met Marokko 25
*Verordening (EG) nr. 2326/2003 van de Raad van 19 december 2003 tot vaststelling, voor het visseizoen 2004, van de oriëntatieprijzen en de communautaire productieprijzen voor bepaalde visserijproducten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 104/2000 27
*Verordening (EG) nr. 2327/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 december 2003 tot invoering van een overgangspuntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk voor het jaar 2004 in het kader van een duurzaam vervoersbeleid 30
*Verordening (EG) nr. 2328/2003 van de Raad van 22 december 2003 tot instelling van een regeling ter compensatie van de door de ultraperifere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden en de Franse departementen Guyana en Réunion 34
*Verordening (EG) nr. 2329/2003 van de Raad van 22 december 2003 inzake de sluiting van de Visserijovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Mozambique 43
Visserijovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Mozambique 45
*Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (1) 64
*Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie 90
*Richtlijn 2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 97
*Richtlijn 2003/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 106

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
*Besluit nr. 3/2003 van de ACS-EG-Raad van ministers van 11 december 2003 betreffende het gebruik van middelen voor langetermijnontwikkeling uit het negende EOF voor de totstandbrenging van een Vredesfaciliteit voor Afrika 108
2003/912/EC
*Beschikking van de Raad van 17 december 2003 tot wijziging van Beschikking 95/408/EG tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren mogen invoeren 112
2003/913/EC
*Besluit van de Raad van 19 december 2003 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van de bepalingen in verband met de handel en aanverwante zaken van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds 113
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van de bepalingen in verband met de handel en aanverwante zaken van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds 115
2003/914/EC
*Besluit van de Raad van 22 december 2003 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de vervanging van de Protocollen nr. 1 en nr. 3 bij de Associatieovereenkomst tussen de EG en het Koninkrijk Marokko 117
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderling handelsverkeer en de vervanging van de landbouwprotocollen bij de Associatieovereenkomst tussen de EG en het Koninkrijk Marokko 119
Protocol nr. 1 betreffende de regeling die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten uit Marokko van toepassing is 121
Protocol nr. 3 betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in Marokko van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap 135
2003/915/EC
*Besluit van de Raad van 22 december 2003 betreffende de voorlopige toepassing van een bilaterale overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus inzake de handel in textielproducten 150
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus tot wijziging van de op 1 april 1993 in Brussel geparafeerde overeenkomst betreffende de handel in textielproducten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Belarus, laatstelijk gewijzigd bij een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling geparafeerd op 11 november 1999 151
2003/916/EC
*Besluit van de Raad van 22 december 2003 tot wijziging van Besluit 2001/131/EG van de Raad houdende afsluiting van de overlegprocedure met Haïti in het kader van artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst 156
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top