Help Print this page 

Document L:2003:336:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 336, 23 december 2003

Display all documents published in this Official Journal
Text
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 336
46e jaargang
23 december 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Beschikking nr. 2256/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 tot vaststelling van een meerjarenprogramma (2003-2005) voor de monitoring van het eEuropa actieplan 2005, verspreiding van goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en informatiebeveiliging (Modinis) (1) 1
*Verordening (EG) nr. 2257/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap met het oog op aanpassing van de lijst van kenmerken van de enquête (1) 6
Verordening (EG) nr. 2258/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 8
Verordening (EG) nr. 2259/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2003 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië 10
Verordening (EG) nr. 2260/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector varkensvlees die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds, gesloten overeenkomsten betreffende vrijhandel, beschikbaar is voor het tweede kwartaal van 2004 12
Verordening (EG) nr. 2261/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2003 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten 14
Verordening (EG) nr. 2262/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in december 2003 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2004 16
Verordening (EG) nr. 2263/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2003 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië 18
*Verordening (EG) nr. 2264/2003 van de Commissie van 22 december 2003 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren 20
*Verordening (EG) nr. 2265/2003 van de Commissie van 19 december 2003 inzake de stopzetting van de visserij op tong door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren 21
*Verordening (EG) nr. 2266/2003 van de Commissie van 19 december 2003 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1119/2003 inzake de stopzetting van de visserij op wijting door vaartuigen die de vlag van Nederland voeren 22
*Verordening (EG) nr. 2267/2003 van de Commissie van 19 december 2003 inzake de stopzetting van de visserij op blauwe leng door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren 23
*Verordening (EG) nr. 2268/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 812/2003 inzake overgangsmaatregelen krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 wat betreft de invoer en doorvoer van bepaalde producten uit derde landen 24
*Verordening (EG) nr. 2269/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot opening voor het jaar 2004 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit IJsland die zijn verkregen door verwerking van de in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten 25
*Verordening (EG) nr. 2270/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot opening voor het jaar 2004 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen die zijn verkregen door verwerking van de in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten 27
*Verordening (EG) nr. 2271/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot opening, voor het jaar 2004, van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit Roemenië 29
*Verordening (EG) nr. 2272/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot opening voor het jaar 2004 van een tariefcontingent voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen uit Turkije 31
*Verordening (EG) nr. 2273/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de uitzonderingsregeling voor terugkoopprogramma's en voor de stabilisatie van financiële instrumenten betreft (1) 33
*Verordening (EG) nr. 2274/2003 van de Commissie van 22 december 2003 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor 2004 voor maniok van oorsprong uit Thailand 39
*Verordening (EG) nr. 2275/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" (Spressa delle Giudicarie) 44
*Verordening (EG) nr. 2276/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot opening van tariefcontingenten en vaststelling van de rechten die binnen deze tariefcontingenten van toepassing zijn op de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Egypte 46
*Verordening (EG) nr. 2277/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot wijziging van de bijlagen I en II van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (1) 68
Verordening (EG) nr. 2278/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot vaststelling van de rechten die van 1 januari tot en met 30 april 2004 van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde onder Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad vallende goederen uit Hongarije 75
Verordening (EG) nr. 2279/2003 van de Commissie van 22 december 2003 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld 90
Verordening (EG) nr. 2280/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 91
Verordening (EG) nr. 2281/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 93
*Verordening (EG) nr. 2282/2003 van de Commissie van 22 december 2003 inzake de stopzetting van de visserij op zwarte heilbot door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren 94
Verordening (EG) nr. 2283/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 95
Verordening (EG) nr. 2284/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 97

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/898/EC
*Besluit van de Commissie van 1 juli 2003 betreffende de sluiting van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Australië inzake de handel in wijn 99
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Australië tot wijziging van de overeenkomst inzake de handel in wijn 100
2003/899/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 november 2003 tot vrijstelling, voor bepaalde bedrijven, op grond van Verordening (EG) nr. 88/97, van het antidumpingrecht op bepaalde rijwielonderdelen uit de Volksrepubliek China, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad als uitbreiding van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 ingestelde en bij Verordening (EG) nr. 1524/2000 gehandhaafde antidumpingrecht op rijwielen uit de Volksrepubliek China, en tot opheffing van de schorsing van dit antidumpingrecht voor andere bedrijven (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4419) 101
2003/900/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 december 2003 tot wijziging van Beschikking 2001/574/EG tot vastelling van een gemeenschappelijke merkstof voor gasolie en kerosine voor fiscale doeleinden (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4607) 107
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top