EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:165:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 165, 03 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 165
46e jaargang
3 juli 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) (1) 1
Verordening (EG) nr. 1178/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 10
*Verordening (EG) nr. 1179/2003 van de Commissie van 1 juli 2003 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 12
*Verordening (EG) nr. 1180/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 tot vaststelling van specifieke maatregelen ten aanzien van de certificaten voor de invoer van suiker uit Servië en Montenegro 16
*Verordening (EG) nr. 1181/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2136/89 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke normen voor het in de handel brengen van sardineconserven 17
*Verordening (EG) nr. 1182/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 315/2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1227/2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, inzonderheid met betrekking tot het productiepotentieel 19
*Verordening (EG) nr. 1183/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt 20
*Verordening (EG) nr. 1184/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 tot twintigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad 21
*Richtlijn 2003/61/EG van de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, 66/402/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaigranen, 68/193/EEG betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, 92/33/EEG betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, 92/34/EEG betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, 98/56/EG betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen, 2002/54/EG betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, 2002/55/EG betreffende het in de handel brengen van groentezaad, 2002/56/EG betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen en 2002/57/EG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, ten aanzien van de communautaire vergelijkende tests en proeven 23

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/487/EC
*Beschikking van de Raad van 3 juni 2003 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Frankrijk — Toepassing van artikel 104, lid 6, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 29
2003/488/EC
*Aanbeveling van de Raad van 18 juni 2003 betreffende de preventie en beperking van gezondheidsschade die samenhangt met drugsverslaving 31
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top