EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:029:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 29, 05 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 29
46e jaargang
5 februari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 216/2003 van de Commissie van 4 februari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 217/2003 van de Commissie van 4 februari 2003 tot vaststelling van de op ramingen berustende balans voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en gedroogde voedergewassen in 2003, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3175/94 houdende bepalingen voor de toepassing van de specifieke regeling voor de voorziening 3
*Verordening (EG) nr. 218/2003 van de Commissie van 4 februari 2003 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 5
Verordening (EG) nr. 219/2003 van de Commissie van 4 februari 2003 betreffende de verkoop, bij periodieke openbare inschrijving, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor verwerking in de Gemeenschap 7
Verordening (EG) nr. 220/2003 van de Commissie van 4 februari 2003 betreffende de verkoop, bij periodieke openbare inschrijving, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus 14
Verordening (EG) nr. 221/2003 van de Commissie van 4 februari 2003 waarbij machtiging wordt verleend tot de overdracht van bepaalde hoeveelheden tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Islamitische Republiek Pakistan 20

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/76/EC
*Beschikking van de Raad van 1 februari 2003 tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal 22
2003/77/EC
*Beschikking van de Raad van 1 februari 2003 tot vaststelling van de financiële meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de activa van de EGKS in liquidatie en, wanneer de liquidatie is afgesloten, van de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal 25
2003/78/EC
*Beschikking van de Raad van 1 februari 2003 tot vaststelling van de technische meerjarenrichtsnoeren betreffende het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal 28
Commissie
2003/79/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 juli 2001 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-overeenkomst wordt verklaard (Zaak COMP/M.2333 — De Beers/LVMH) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2365) (1) 40
Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/80/JHA
*Kaderbesluit 2003/80/JBZ van de Raad van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht 55

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2344/2002 van de Commissie van 18 december 2002 tot wijziging van de bijlagen I, III, V en VII van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (PB L 357 van 31.12.2002) 59
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top