EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:341:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 341, 17 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 341
45e jaargang
17 december 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Beschikking nr. 2235/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2002 tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis 2003-2007-programma) 1
*Verordening (EG) nr. 2236/2002 van de Raad van 10 december 2002 betreffende financiële bijdragen van de Gemeenschap aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2003-2004) 6
Verordening (EG) nr. 2237/2002 van de Commissie van 16 december 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
*Verordening (EG) nr. 2238/2002 van de Commissie van 16 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2799/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder 11
*Verordening (EG) nr. 2239/2002 van de Commissie van 16 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 214/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor mageremelkpoeder 12
Verordening (EG) nr. 2240/2002 van de Commissie van 16 december 2002 inzake de levering van granen als voedselhulp 13
Verordening (EG) nr. 2241/2002 van de Commissie van 16 december 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees 16
Verordening (EG) nr. 2242/2002 van de Commissie van 16 december 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2042/2002 bedoelde tweede openbare inschrijving 22
Verordening (EG) nr. 2243/2002 van de Commissie van 16 december 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2048/2002 bedoelde tweede openbare inschrijving 25
*Verordening (EG) nr. 2244/2002 van de Commissie van 16 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1622/2000 ten aanzien van het gebruik van wijnsteenzuur in wijnbouwproducten 27
*Verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen 28
*Verordening (EG) nr. 2246/2002 van de Commissie van 16 december 2002 inzake de aan het Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen voor de inschrijving van Gemeenschapsmodellen 54
Verordening (EG) nr. 2247/2002 van de Commissie van 16 december 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 60

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/980/EC
*Besluit nr. 4/2002 van de Associatieraad EU-Slowaakse Republiek van 8 oktober 2002 tot wijziging, door de instelling van een Gemengd Raadgevend Comité tussen het Comité van de Regio's en het Slowaakse verbindingscomité voor de samenwerking met het Comité van de Regio's, van Besluit nr. 1/95 tot vaststelling van het reglement van orde van de Associatieraad 61
2002/981/EC
*Besluit van de Raad van 11 november 2002 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, over Protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen 63
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, over Protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen 64
Commissie
2002/982/EC
*Besluit van de Commissie van 16 december 2002 met betrekking tot de voortzetting van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal van siergewassen, met name van Chamaecyparis, Ligustrum vulgare en Euphorbia fulgens, op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad (1) 68
2002/983/EC
*Besluit van de Commissie van 16 december 2002 met betrekking tot de voortzetting van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal en plantgoed van Prunus domestica op grond van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad (1) 69
2002/984/EC
*Besluit van de Commissie van 16 december 2002 met betrekking tot de voortzetting van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor zaaizaad en teeltmateriaal van gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus en Allium ascalonicum op grond van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad (1) 70

Rectificaties
Rectificatie van Zesentwintigste Richtlijn 2002/34/EG van de Commissie van 15 april 2002 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (PB L 102 van 18.4.2002) 71
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top