Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:337:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 337, 13 december 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 337
45e jaargang
13 december 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2203/2002 van de Commissie van 12 december 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun 3
*Verordening (EG) nr. 2205/2002 van de Commissie van 12 december 2002 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 21/2002 betreffende de vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad 15
*Verordening (EG) nr. 2206/2002 van de Commissie van 12 december 2002 inzake de stopzetting van de visserij op tong door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren 19
*Verordening (EG) nr. 2207/2002 van de Commissie van 12 december 2002 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 20
*Verordening (EG) nr. 2208/2002 van de Commissie van 12 december 2002 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 814/2000 van de Raad betreffende voorlichtingsacties op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 21
Verordening (EG) nr. 2209/2002 van de Commissie van 12 december 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 24
Verordening (EG) nr. 2210/2002 van de Commissie van 12 december 2002 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 26
Verordening (EG) nr. 2211/2002 van de Commissie van 12 december 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 28
Verordening (EG) nr. 2212/2002 van de Commissie van 12 december 2002 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen voor bepaalde zuivelproducten 34
Verordening (EG) nr. 2213/2002 van de Commissie van 12 december 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 35
Verordening (EG) nr. 2214/2002 van de Commissie van 12 december 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 36
Verordening (EG) nr. 2215/2002 van de Commissie van 12 december 2002 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2096/2002 37
Verordening (EG) nr. 2216/2002 van de Commissie van 12 december 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 38
*Richtlijn 2002/94/EG van de Commissie van 9 december 2002 tot vaststelling van de praktische maatregelen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van Richtlijn 76/308/EEG van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten en belastingen alsmede andere maatregelen 41

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/971/EC
*Besluit van de Raad van 18 november 2002 waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap het Internationaal Verdrag van 1996 inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-verdrag) te bekrachtigen of tot dit verdrag toe te treden 55
2002/972/EC
*Beschikking van de Raad van 28 november 2002 houdende machtiging van de Griekse regering tot het verlenen van steun aan Griekse katoentelers 82
2002/973/EC
*Beschikking van de Raad van 10 december 2002 tot wijziging van Beschikking 89/688/EEG inzake de regeling voor de heffing, in de Franse overzeese departementen, op over zee aangevoerde goederen ("octroi de mer") 83
2002/974/EC
*Besluit van de Raad van 12 december 2002 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Besluit 2002/848/EG 85
Commissie
2002/975/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 december 2002 tot vaststelling van vaccinatiemaatregelen ter aanvulling van de maatregelen voor de bestrijding van uitbraken van laagpathogene aviaire influenza in Italië en tot vaststelling van specifieke maatregelen voor de controle van verplaatsingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5051) (1) 87
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2002/976/CFSP
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 12 december 2002 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/847/GBVB 93
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top