Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:192:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 192, 20 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 192
45e jaargang
20 juli 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1309/2002 van de Raad van 12 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 517/94 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling 1
*Verordening (EG) nr. 1310/2002 van de Raad van 19 juli 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 963/2002 tot vaststelling van overgangsbepalingen voor de overeenkomstig de Beschikkingen nrs. 2277/96/EGKS en 1889/98/EGKS van de Commissie genomen antidumping- en antisubsidiemaatregelen, evenals voor de niet voltooide antidumping- en antisubsidieonderzoeken en de niet afgehandelde klachten en verzoeken uit hoofde van deze beschikkingen 9
Verordening (EG) nr. 1311/2002 van de Commissie van 19 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
Verordening (EG) nr. 1312/2002 van de Commissie van 19 juli 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit 13
*Verordening (EG) nr. 1313/2002 van de Commissie van 19 juli 2002 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap, wat de kenmerken van de speciale module voor het jaar 2003 over levenslang leren betreft 16
*Verordening (EG) nr. 1314/2002 van de Commissie van 19 juli 2002 waarbij machtiging wordt verleend tot de overdracht tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Republiek India 22
*Verordening (EG) nr. 1315/2002 van de Commissie van 19 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt 24
Verordening (EG) nr. 1316/2002 van de Commissie van 19 juli 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de invoerrechtenaanvragen voor levende runderen met een gewicht van 80 tot 300 kg, die zijn ingediend op grond van een bij Verordening (EG) nr. 1247/1999 vastgesteld tariefcontingent 25
Verordening (EG) nr. 1317/2002 van de Commissie van 19 juli 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 26
*Richtlijn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende vaststelling van specifieke bepalingen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest (1) 27
*Richtlijn 2002/66/EG van de Commissie van 16 juli 2002 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op respectievelijk groenten en fruit, granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (1) 47

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/591/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 juli 2002 betreffende de uitvoering van Beschikking 1999/297/EG van de Raad inzake de totstandbrenging van een infrastructuur voor communautaire statistische informatie betreffende de industrie en de markten in de audiovisuele en aanverwante sectoren (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2580) (1) 54
2002/592/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 juli 2002 tot wijziging van de Beschikkingen 95/467/EG, 96/577/EG, 96/578/EG en 98/598/EG betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor respectievelijk gipsproducten, vaste brandbestrijdingssystemen, sanitair en toeslagstoffen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2586) (1) 57
2002/593/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 juli 2002 houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van spirodiclofen en dimoxystrobin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig zijn (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2693) (1) 60

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1176/2002 van de Commissie van 28 juni 2002 tot vaststelling van specifieke uitvoeringsbepalingen voor de uitvoer van sommige soorten groenten, fruit en verwerkte producten op basis van groenten en fruit naar Estland en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1961/2001 en (EG) nr. 1429/95 (PB L 170 van 29.6.2002) 62
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top