EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:133:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 133, 18 mei 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 133
45e jaargang
18 mei 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 827/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 828/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 97e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 3
Verordening (EG) nr. 829/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 50e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 5
Verordening (EG) nr. 830/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 269e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 6
*Verordening (EG) nr. 831/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 tot tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek, met betrekking tot de toegang tot vertrouwelijke gegevens voor wetenschappelijke doeleinden (1) 7
Verordening (EG) nr. 832/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië 10
Verordening (EG) nr. 833/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001 12
Verordening (EG) nr. 834/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001 13
Verordening (EG) nr. 835/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001 14
Verordening (EG) nr. 836/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001 15
Verordening (EG) nr. 837/2002 van de Commissie van 17 mei 2002 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/2001 16
*Richtlijn 2002/41/EG van de Commissie van 17 mei 2002 tot aanpassing aan de stand der techniek van Richtlijn 95/1/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de door de constructie bepaalde maximumsnelheid, het maximumkoppel en het netto-maximumvermogen van twee- of driewielige motorvoertuigen 17

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/367/EC
*Besluit van de Raad van 7 mei 2002 houdende benoeming van een Spaanse plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 21
2002/368/EC
*Besluit van de Raad van 13 mei 2002 houdende benoeming van een Duits gewoon lid en een Duitse plaatsvervanger in het Comité van de Regio's 22
2002/369/EC
*Besluit nr. 2/2002 van de Gezamenlijke Raad EU/Mexico van 13 mei 2002 betreffende de versnelde afschaffing van de douanerechten voor bepaalde producten die zijn opgenomen in bijlagen I en II van Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EU/Mexico 23
2002/370/EC
*Besluit nr. 3/2002 van de Gezamenlijke Raad EU/Mexico van 13 mei 2002 betreffende de tariefregeling voor bepaalde producten die zijn opgenomen in de bijlagen I en II van Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EU/Mexico 28
Commissie
2002/371/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 mei 2002 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan textielproducten en tot wijziging van Beschikking 1999/178/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1844) (1) 29
2002/372/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 mei 2002 tot wijziging van Beschikking 1999/815/EG betreffende maatregelen houdende verbod op het op de markt brengen van speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1869) (1) 42

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie van 15 april 1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten (PB L 102 van 17.4.1999) 43
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 801/2002 van de Commissie van 15 mei 2002 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld (PB L 131 van 16.5.2002) 43
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top