EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:304:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 304, 21 november 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 304
44e jaargang
21 november 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2248/2001 van de Raad van 19 november 2001 betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, en de interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds 1
Verordening (EG) nr. 2249/2001 van de Commissie van 20 november 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
*Verordening (EG) nr. 2250/2001 van de Commissie van 20 november 2001 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 5
*Verordening (EG) nr. 2251/2001 van de Commissie van 20 november 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2759/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (1) 6
*Verordening (EG) nr. 2252/2001 van de Commissie van 20 november 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2222/2000 houdende financiële uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (1) 8
*Verordening (EG) nr. 2253/2001 van de Commissie van 20 november 2001 inzake de stopzetting van de visserij op sprot door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 10
Verordening (EG) nr. 2254/2001 van de Commissie van 20 november 2001 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A2-stelsel in de sector groenten en fruit 11
Verordening (EG) nr. 2255/2001 van de Commissie van 20 november 2001 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 13
*Richtlijn 2001/99/EG van de Commissie van 20 november 2001 houdende wijziging van bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, teneinde glyfosaat en thifensulfuron-methyl op te nemen als werkzame stof 14

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/802/EC
*Besluit nr. 6/2001 van de Associatieraad EU-Roemenië van 17 oktober 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Roemenië aan het programma "Cultuur 2000" 17
Commissie
2001/803/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 april 2001 betreffende de staatssteun die Finland heeft toegekend aan Ojala-Yhtymä Oy (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1139) (1) 20
2001/804/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 november 2001 tot achtste verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 1999/815/EG betreffende maatregelen houdende verbod op het op de markt brengen van speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3717) (1) 26
Europese Centrale Bank
2001/805/EC
*Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 25 oktober 2001 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/6 inzake de tenuitvoerlegging van artikel 52 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank na het verstrijken van de overgangsperiode (ECB/2001/10) 28

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 466/2001 van de Commissie van 8 maart 2001 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 77 van 16.3.2001) 30
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top