Help Print this page 

Document L:2001:197:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 197, 21 juli 2001

Display all documents published in this Official Journal
Text
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 197
44e jaargang
21 juli 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1495/2001 van de Commissie van 20 juli 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1496/2001 van de Commissie van 20 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1209/2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft 3
*Verordening (EG) nr. 1497/2001 van de Commissie van 20 juli 2001 tot instelling van voorlopige antidumpingrechten op ureum uit Belarus, Bulgarije, Estland, Kroatië, Libië, Litouwen, Oekraïne en Roemenië, tot aanvaarding van de verbintenis van een producent/exporteur in Bulgarije en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van Egypte en Polen 4
Verordening (EG) nr. 1498/2001 van de Commissie van 20 juli 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 2001 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees, die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië 28
*Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's 30

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/549/EC
*Besluit van de Raad van 16 juli 2001 tot toekenning van macro-financiële bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië 38
Commissie
2001/550/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 juli 2001 inzake het merken en het gebruik van varkensvlees overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 80/217/EEG van de Raad met betrekking tot Spanje (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2361) (1) 41
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top