EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:165:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 165, 21 juni 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 165
44e jaargang
21 juni 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1207/2001 van de Raad van 11 juni 2001 betreffende procedures ter vergemakkelijking van de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1, de opstelling van factuurverklaringen en formulieren EUR.2 en de afgifte van bepaalde vergunningen "toegelaten exporteur" in het kader van de bepalingen die voor het preferentiële handelsverkeer tussen de Europese Gemeenschap en sommige landen gelden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3351/83 1
Verordening (EG) nr. 1208/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 13
*Verordening (EG) nr. 1209/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft 15
Verordening (EG) nr. 1210/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 44e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1531/2000 18
Verordening (EG) nr. 1211/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 19
Verordening (EG) nr. 1212/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 21
Verordening (EG) nr. 1213/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in juni 2001 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 23
Verordening (EG) nr. 1214/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, die in juni 2001 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië en Bulgarije 25
Verordening (EG) nr. 1215/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in juni 2001 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten 27
*Verordening (EG) nr. 1216/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de tariefcontingenten voor rundvlees van oorsprong uit Estland, Letland en Litouwen voor de periode van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 29
Verordening (EG) nr. 1217/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 34
Verordening (EG) nr. 1218/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 37
Verordening (EG) nr. 1219/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 38
Verordening (EG) nr. 1220/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 40
*Verordening (EG) nr. 1221/2001 van de Commissie van 19 juni 2001 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 42

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/471/EC
*Beschikking van de Commissie van 8 juni 2001 tot vaststelling van voorschriften voor het regelmatig doen controleren van de algemene hygiëne door de exploitanten in inrichtingen overeenkomstig Richtlijn 64/433/EEG betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van vers vlees en Richtlijn 71/118/EEG inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de productie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1561) (1) 48
2001/472/EC
*Besluit nr. 1/2001 van de Gemengde Commissie EG/EVA "Gemeenschappelijk douanevervoer" van 7 juni 2001 tot wijziging van de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer 54
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Gemengd Comité van de EER
54/2001
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 54/2001 van 18 mei 2001 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst 58
55/2001
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 55/2001 van 18 mei 2001 tot wijziging van bijlage VII (Onderlinge erkenning van beroepskwalificaties) bij de EER-overeenkomst 60
56/2001
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 56/2001 van 18 mei 2001 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst 62
57/2001
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 57/2001 van 18 mei 2001 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst 63
58/2001
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 58/2001 van 18 mei 2001 tot wijziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-overeenkomst 64
59/2001
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 59/2001 van 18 mei 2001 tot wijziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-overeenkomst 65

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1080/2001 van de Commissie van 1 juni 2001 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor bevroren rundvlees van GN-code 0202 en producten van GN-code 02062991 (1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002) (PB L 149 van 2.6.2001) 66
Rectificatie van Richtlijn 1999/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties (PB L 85 van 29.3.1999) 66
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top