Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:100:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 100, 11 april 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 100
44e jaargang
11 april 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 712/2001 van de Commissie van 10 april 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 713/2001 van de Commissie van 10 april 2001 betreffende de aankoop van rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 3
*Verordening (EG) nr. 714/2001 van de Commissie van 10 april 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 259/2001 tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Noordzee (ICES-deelgebied IV) en van de daarmee samenhangende voorwaarden voor de controle op de activiteiten van vissersvaartuigen 5
*Verordening (EG) nr. 715/2001 van de Commissie van 10 april 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 456/2001 tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het kabeljauwbestand ten westen van Schotland (ICES-sector VIa) en van de daarmee samenhangende voorwaarden voor de controle op de activiteiten van vissersvaartuigen 7
*Verordening (EG) nr. 716/2001 van de Commissie van 10 april 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2789/1999 tot vaststelling van de handelsnorm voor tafeldruiven 9
*Verordening (EG) nr. 717/2001 van de Commissie van 10 april 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 790/2000 tot vaststelling van de handelsnorm voor tomaten 11
*Verordening (EG) nr. 718/2001 van de Commissie van 10 april 2001 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad ten aanzien van de codes voor arecanoten (of betelnoten) en colanoten in de gecombineerde nomenclatuur 12
*Verordening (EG) nr. 719/2001 van de Commissie van 10 april 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 590/2001 houdende afwijking en wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft 13
Verordening (EG) nr. 720/2001 van de Commissie van 10 april 2001 waarbij wordt bepaald in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de in april 2001 ingediende aanvragen om rechten tot invoer voor bevroren rundvlees bestemd voor verwerking 14
Verordening (EG) nr. 721/2001 van de Commissie van 10 april 2001 tot vaststelling van de aantallen dieren waarvoor gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten op invoer die in april 2001 zijn ingediend voor de invoer van stieren, koeien en vaarzen, niet bestemd voor de slacht, van bepaalde bergrassen 15

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2001/289/EC
*Besluit nr. 3/2001 van de Associatieraad EU-Tsjechië van 8 maart 2001 tot verlenging met vijf jaar van de periode tijdens welke alle door Tsjechië toegekende overheidssteun wordt beoordeeld met inachtneming van het feit dat Tsjechië wordt gelijkgesteld met de streken bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 16
Commissie
2001/290/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 21 maart 2001 betreffende de fundamentele parameters van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b), van Richtlijn 96/48/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 745) (1) 17
2001/291/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 maart 2001 houdende wijziging van Beschikking 95/94/EG tot vaststelling van een lijst van voor uitvoer van sperma van varkens (huisdieren) naar de Gemeenschap erkende spermacentra in bepaalde derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 950) (1) 27
2001/292/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 maart 2001 tot wijziging van Beschikking 93/52/EEG houdende constatering dat bepaalde lidstaten of gebieden aan de voorwaarden voldoen om te worden erkend als officieel brucellosevrij (Brucella melitensis) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 952) (1) 28
2001/293/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 maart 2001 houdende wijziging van Richtlijn 95/70/EG van de Raad tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren, met betrekking tot de lijst van nationale referentielaboratoria voor ziekten van tweekleppige weekdieren (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 978) (1) 30
2001/294/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 maart 2001 houdende wijziging van Beschikking 98/361/EG tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie erkende gebieden en viskwekerijen in Spanje (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 979) (1) 32
2001/295/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 april 2001 houdende vaststelling van de maatregelen die moeten worden uitgevoerd voordat de op grond van artikel 9 van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad toegepaste beperkende maatregelen worden ingetrokken (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1094) (1) 35
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top