Help Print this page 

Document L:2000:192:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 192, 28 juli 2000

Display all documents published in this Official Journal
Text
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 192
43e jaargang
28 juli 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1655/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) 1
Verklaring van de Commissie 10
Verklaring van de Raad 10
Verklaring van de Commissie 10
Verordening (EG) nr. 1656/2000 van de Commissie van 27 juli 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
Verordening (EG) nr. 1657/2000 van de Commissie van 27 juli 2000 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van juli 2000 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 13
*Verordening (EG) nr. 1658/2000 van de Commissie van 26 juli 2000 betreffende de opening van aanvullende contingenten voor de invoer in de Gemeenschap in contingentjaar 2001 van een aantal textielproducten uit bepaalde derde landen die deelnemen aan handelsbeurzen die in november 2000 in de Europese Gemeenschap plaatsvinden 15
*Verordening (EG) nr. 1659/2000 van de Commissie van 26 juli 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees 19
Verordening (EG) nr. 1660/2000 van de Commissie van 27 juli 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 21
Verordening (EG) nr. 1661/2000 van de Commissie van 27 juli 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de ingediende aanvragen voor invoerrechten op grond van Verordening (EG) nr. 1143/98 betreffende de invoer van koeien en vaarzen van bepaalde bergrassen 29
Verordening (EG) nr. 1662/2000 van de Commissie van 27 juli 2000 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor bevroren omlopen van runderen 30
Verordening (EG) nr. 1663/2000 van de Commissie van 27 juli 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 31
Verordening (EG) nr. 1664/2000 van de Commissie van 27 juli 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 33
Verordening (EG) nr. 1665/2000 van de Commissie van 27 juli 2000 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/479/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 juli 2000 inzake de totstandbrenging van een Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER) overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2004) (1) 36

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1950/97 van de Raad van 6 oktober 1997 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van zakken van polyethyleen of van polypropyleen, van oorsprong uit India, uit Indonesië en uit Thailand en tot definitieve invordering van het ingesteld voorlopig recht (PB L 276 van 9.10.1997) 44
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 970/2000 van de Commissie van 8 mei 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1374/98 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling en houdende opening van tariefcontingenten in de sector melk en zuivelproducten (PB L 112 van 11.5.2000) 44
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top