EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:340:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 340, 31 december 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 340
42e jaargang
31 december 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2798/1999 van de Raad van 17 december 1999 houdende vaststelling van de algemene regels voor de invoer van olijfolie van oorsprong uit Tunesië voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 906/98 1
*Verordening (EG) nr. 2799/1999 van de Commissie van 17 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder 3
*Verordening (EG) nr. 2800/1999 van de Commissie van 17 december 1999 tot vaststelling van een overgangsregeling inzake de betaling van de bij Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ingestelde steun voor op het grondgebied van een andere lidstaat gedenatureerde of tot mengvoeder voor dieren verwerkte mageremelkpoeder en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1624/76 28
*Verordening (EG) nr. 2801/1999 van de Commissie van 21 december 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3887/92 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen 29
*Verordening (EG) nr. 2802/1999 van de Commissie van 22 december 1999 tot vaststelling voor het visseizoen 2000, van de ophoudprijzen en verkoopprijzen voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad genoemde visserijproducten 38
*Verordening (EG) nr. 2803/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde voor het visseizoen 2000 voor de uit de markt genomen visserijproducten voor de berekening van de financiële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voorschot 47
*Verordening (EG) nr. 2804/1999 van de Commissie van 22 december 1999 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2000 49
*Verordening (EG) nr. 2805/1999 van de Commissie van 22 december 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2211/94 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad met betrekking tot de mededeling van de invoerprijzen van visserijproducten 51
*Verordening (EG) nr. 2806/1999 van de Commissie van 22 december 1999 tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire premie voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2000 55
*Verordening (EG) nr. 2807/1999 van de Commissie van 22 december 1999 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijproducten voor het visseizoen 2000 56
Verordening (EG) nr. 2808/1999 van de Commissie van 28 december 1999 tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwproducten 65
*Verordening (EG) nr. 2809/1999 van de Commissie van 23 december 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1374/98 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling en houdende opening van tariefcontingenten in de sector melk en zuivelproducten 77
Verordening (EG) nr. 2810/1999 van de Commissie van 29 december 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2079/1999, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1199918 ton te verhogen 83
Verordening (EG) nr. 2811/1999 van de Commissie van 29 december 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1760/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 3010000 ton te verhogen 85
Verordening (EG) nr. 2812/1999 van de Commissie van 30 december 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 87
Verordening (EG) nr. 2813/1999 van de Commissie van 30 december 1999 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 89
Verordening (EG) nr. 2814/1999 van de Commissie van 30 december 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 91
Verordening (EG) nr. 2815/1999 van de Commissie van 30 december 1999 tot vaststelling van de restitutie bij de productie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker 94
Verordening (EG) nr. 2816/1999 van de Commissie van 30 december 1999 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 95
Verordening (EG) nr. 2817/1999 van de Commissie van 30 december 1999 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 97
Verordening (EG) nr. 2818/1999 van de Commissie van 30 december 1999 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 100
Verordening (EG) nr. 2819/1999 van de Commissie van 30 december 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 102
Verordening (EG) nr. 2820/1999 van de Commissie van 30 december 1999 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector groenten en fruit 104

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/872/EC, ECSC, EURATOM
*Besluit van de Raad van 17 december 1999 houdende benoeming van acht leden van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen 105
1999/873/EC
*Besluit van de Raad van 17 december 1999 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Tunesië met betrekking tot de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van ruwe olijfolie van oorsprong uit Tunesië 106
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Tunesië inzake de regeling bij de invoer in de Gemeenschap van ruwe olijfolie van oorsprong uit Tunesië 107
Commissie
1999/874/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 december 1999 houdende wijziging van Beschikking 93/70/EEG betreffende de codificatie van de Animoboodschap, teneinde daarin bepaalde soorten verwerkte eiwitten van zoogdieren op te nemenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4251) (1) 109
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top