EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:175:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 175, 10 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 175
42e jaargang
10 juli 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1502/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1503/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A2-stelsel in de sector groenten en fruit 3
Verordening (EG) nr. 1504/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1304/1999 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 1505/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 6
*Verordening (EG) nr. 1506/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief 7
Verordening (EG) nr. 1507/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1667/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Zweedse interventievoorraden betrekking heeft, tot 439595 ton te verhogen 23
Verordening (EG) nr. 1508/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1123/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge van oogsten van vóór 1997 uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 567036 ton te verhogen 25
Verordening (EG) nr. 1509/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1232/1999, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe van bakkwaliteit uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 350185 ton te verhogen 27
Verordening (EG) nr. 1510/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2198/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1600325 ton te verhogen 29
*Verordening (EG) nr. 1511/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1261/96 tot vaststelling van de geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met de producten van de sector wijn waarvoor de in de artikelen 2 tot en met 5 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde specifieke regeling geldt 31
*Verordening (EG) nr. 1512/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van de tariefcontingenten en de invoer van traditionele ACS-bananen, voor het derde kwartaal van 1999 (tweede periode)Voor de EER relevante tekst (1) 34
*Verordening (EG) nr. 1513/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 tot vaststelling van de minimumprijs en het steunbedrag voor verwerkte producten op basis van tomaten voor het verkoopseizoen 1999/2000 35
*Verordening (EG) nr. 1514/1999 van de Commissie van 9 juli 1999 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de voor gedroogde pruimen (basisproduct) aan de telers te betalen minimumprijs en van het bedrag van de productiesteun voor pruimedanten 38
*Richtlijn 1999/64/EG van de Commissie van 23 juni 1999 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG teneinde ervoor te zorgen dat telecommunicatie- en kabeltelevisienetten die eigendom van eenzelfde exploitant zijn, gescheiden juridische eenheden vormenVoor de EER relevante tekst (1) 39
*Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 43

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad en Commissie
1999/445/EC, ECSC
*Besluit van de Raad en de Commissie van 29 april 1999 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van Canada betreffende de toepassing van hun mededingingsrecht 49
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de regering van Canada betreffende de toepassing van hun mededingingsrecht 50
*Informatie over de toepassing tussen de Europese Gemeenschap en Canada van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, Canada en de Russische Federatie inzake internationale normen voor de humane vangst van dieren met behulp van vallen 61
*Informatie over de datum van inwerkingtreding van de interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Mercado Común del Sur en zijn deelnemende staten, anderzijds 62
Commissie
1999/446/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juni 1999 tot wijziging van Beschikking 98/131/EG houdende goedkeuring van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Zweden voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1531) 63
1999/447/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juni 1999 tot wijziging van Beschikking 98/122/EG houdende goedkeuring van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Duitsland voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1533) 66
1999/448/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juni 1999 tot wijziging van Beschikking 98/130/EG houdende goedkeuring van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Finland voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1534) 68
1999/449/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 juli 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van bepaalde voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde producten van dierlijke oorsprongVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2110) (1) 70

Rectificaties
Rectificatie van Richtlijn 98/82/EG van de Commissie van 27 oktober 1998 houdende wijziging van de bijlagen van de Richtlijnen 89/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op respectievelijk granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (PB L 290 van 29.10.1998) 83
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top