Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:156:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 156, 23 juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 156
42e jaargang
23 juni 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1308/1999 van de Raad van 15 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2377/90 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong 1
Verordening (EG) nr. 1309/1999 van de Commissie van 22 juni 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 1310/1999 van de Commissie van 21 juni 1999 tot vaststelling van het beloop van de van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000 bij invoer in de Gemeenschap van onder Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad vallende goederen van herkomst uit Noorwegen toe te passen agrarische elementen en aanvullende invoerrechten 6
*Verordening (EG) nr. 1311/1999 van de Commissie van 22 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2508/97 houdende bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelproducten, van de regelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek 16
Verordening (EG) nr. 1312/1999 van de Commissie van 22 juni 1999 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 18
Verordening (EG) nr. 1313/1999 van de Commissie van 22 juni 1999 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 19
Verordening (EG) nr. 1314/1999 van de Commissie van 22 juni 1999 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 21

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/408/EC
*Besluit van de Raad van 29 april 1999 tot sluiting van de overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Canada 23
Overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Canada 24
Mededeling over de inwerkingtreding van de overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Canada 26
1999/409/EC, ECSC, EURATOM
*Besluit nr. 2/1999 van de Associatieraad, associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds, van 21 mei 1999, tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Litouwen aan het meerjarenprogramma ter bevordering van de energie-efficiëntie in de Gemeenschap (Save II) 27
1999/410/EC, ECSC, EURATOM
*Besluit nr. 3/1999 van de Associatieraad, associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds, van 21 mei 1999, tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Litouwen aan de communautaire programma's op het gebied van volksgezondheid en sociaal beleid 30
1999/411/EC, ECSC, EURATOM
*Besluit nr. 4/1999 van de Associatieraad, associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds, van 26 mei 1999, tot vaststelling van een aantal voorschriften voor de tenuitvoerlegging van artikel 64, lid 1, onder i) en ii), en lid 2, van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds 33
Commissie
1999/412/EC
*Beschikking van de Commissie van 3 juni 1999 betreffende een vragenlijst in verband met de verslagplicht van de lidstaten uit hoofde van artikel 41, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1456) 37
1999/413/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 juni 1999 houdende wijziging van Beschikking 98/657/EG tot vaststelling van het jaarplan voor de toewijzing aan de lidstaten van voor het begrotingsjaar 1999 te boeken financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1625) 47

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1197/1999 van de Commissie van 10 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1667/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Zweedse interventievoorraden betrekking heeft, tot 417608 ton te verhogen (PB L 146 van 11.6.1999) 52
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top