Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:345:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 345, 19 december 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 345
41e jaargang
19 december 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van 14 december 1998 vastgesteld door de Raad op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake beperkende maatregelen tegen personen in de Federale Republiek Joegoslavië die tegen de onafhankelijke media optreden 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2743/98 van de Raad van 14 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 297/95 inzake de vergoedingen die aan het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling dienen te worden betaald 3
*Verordening (EG) nr. 2744/98 van de Raad van 14 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 355/94 en tot verlenging van de tijdelijke afwijkende maatregel voor Duitsland en Oostenrijk 9
Verordening (EG) nr. 2745/98 van de Commissie van 18 december 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
Verordening (EG) nr. 2746/98 van de Commissie van 18 december 1998 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2563/98 13
Verordening (EG) nr. 2747/98 van de Commissie van 18 december 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2564/98 14
Verordening (EG) nr. 2748/98 van de Commissie van 18 december 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2565/98 15
Verordening (EG) nr. 2749/98 van de Commissie van 18 december 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2566/98 16
Verordening (EG) nr. 2750/98 van de Commissie van 18 december 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 17
Verordening (EG) nr. 2751/98 van de Commissie van 18 december 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen 19
Verordening (EG) nr. 2752/98 van de Commissie van 18 december 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden 21
Verordening (EG) nr. 2753/98 van de Commissie van 18 december 1998 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 23
*Verordening (EG) nr. 2754/98 van de Commissie van 18 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1772/96 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Franse overzeese departementen met pootaardappelen 25
*Verordening (EG) nr. 2755/98 van de Commissie van 18 december 1998 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Franse overzeese departementen met producten van de sector schapen- en geitenvlees in 1999 27
*Verordening (EG) nr. 2756/98 van de Commissie van 18 december 1998 tot opening, voor 1999, van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees van de GN-codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 en 0204 en houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1439/95 tot vaststelling van bepalingen van Verordening (EG) nr. 2467/98 van de Raad inzake de invoer en de uitvoer van producten van de sector schapen- en geitenvlees 31
*Verordening (EG) nr. 2757/98 van de Commissie van 18 december 1998 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector schapen- en geitenvlees in 1999 36
Verordening (EG) nr. 2758/98 van de Commissie van 18 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1667/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Zweedse interventievoorraden betrekking heeft, tot 333 224 ton te verhogen 39
*Verordening (EG) nr. 2759/98 van de Commissie van 18 december 1998 betreffende de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor verwerking in de Gemeenschap en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 2144/98 41
*Verordening (EG) nr. 2760/98 van de Commissie van 18 december 1998 betreffende de tenuitvoerlegging van een programma voor grensoverschrijdende samenwerking in het kader van het Phare-programma 49
*Verordening (EG) nr. 2761/98 van de Commissie van 18 december 1998 tot verhoging van een in de GATT geconsolideerd communautair tariefcontingent voor courantenpapier van herkomst uit Canada (1998) 53

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/726/EC
*Besluit van de Commissie van 24 november 1998 houdende afwijking van Besluit 71/128/EEG betreffende de instelling van een Raadgevend Comité voor de visserij (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3591) 54
98/727/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 december 1998 tot wijziging van Beschikking 98/439/EG inzake de financierbaarheid van uitgaven die door sommige lidstaten in 1998 zijn voorgenomen voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende toezicht- en controleregelingen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3938) 55

Rectificaties
Verordening (EG) nr. 1401/98 van de Raad van 22 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1808/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten en van bepaalde andere communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw-, industrie- en visserijproducten en de vaststelling van modaliteiten voor de wijziging of aanpassing van die contingenten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 764/96 (PB L 188 van 2.7.1998) 56
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top