Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:313:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 313, 21 november 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 313
41e jaargang
21 november 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2508/98 van de Commissie van 20 november 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 2509/98 van de Commissie van 20 november 1998 betreffende de verkoop, in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure, van rundvlees uit de voorraden van sommige interventiebureaus voor de voorziening van de Canarische Eilanden en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2310/98 3
*Verordening (EG) nr. 2510/98 van de Commissie van 20 november 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/98 betreffende de verkoop, tegen vooraf vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus 9
*Verordening (EG) nr. 2511/98 van de Commissie van 20 november 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2144/98 betreffende de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor verwerking in de Gemeenschap 12
*Verordening (EG) nr. 2512/98 van de Commissie van 20 november 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties 15
*Verordening (EG) nr. 2513/98 van de Commissie van 20 november 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1501/95 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en de bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft 16

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/654/EC
*Besluit nr. 2/98 van de Associatieraad tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds, van 27 oktober 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Letland aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van beroepsopleiding, jeugd en onderwijs 17
98/655/EC
*Besluit nr. 3/98 van de Associatieraad tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds, van 3 november 1998, houdende goedkeuring van de in Besluit nr. 1/97 van het Gemengd Comité opgenomen wijzigingen van protocol nr. 3 bij de Europa-overeenkomst, uit hoofde van de Overeenkomst betreffende vrijhandel en met handel verband houdende zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds 21
98/656/EC
*Besluit nr. 2/98 van de Associatieraad tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek, anderzijds, van 10 november 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Tsjechische Republiek aan een programma van de Gemeenschap op het gebied van cultuur 22
Commissie
98/657/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 november 1998 tot vaststelling van het jaarplan voor de toewijzing aan de lidstaten van voor het begrotingsjaar 1999 te boeken financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3485) 25

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2499/98 van de Commissie van 19 november 1998 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde producten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen (PB L 311 van 20.11.1998) 29
Rectificatie op Richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat (PB L 101 van 1.4.1998) 29
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top