Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:225:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 225, 12 augustus 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 225
41e jaargang
12 augustus 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 10 augustus 1998 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 96/184/GBVB, door de Raad bepaald op grond van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de uitvoer van wapens naar voormalig Joegoslavië 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1766/98 van de Raad van 30 juli 1998 betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, optredende als één partij, tot de overeenkomst van 25 oktober 1993 tussen Canada, Zweden, Oekraïne en de Verenigde Staten van Amerika, betreffende de oprichting van een Centrum voor wetenschap en technologie in Oekraïne 2
Akte van toetreding 4
Overeenkomst betreffende de oprichting van een Centrum voor wetenschap en technologie in Oekraïne 5
Protocol tot wijziging van de overeenkomst betreffende de oprichting van een Centrum voor wetenschap en technologie in Oekraïne 10
Verklaring van de vertegenwoordigers van de Gemeenschap bij de ondertekening van de akte van toetreding tot het Centrum voor wetenschap en technologie in Oekraïne 12
Verordening (EG) nr. 1767/98 van de Commissie van 11 augustus 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 13
Verordening (EG) nr. 1768/98 van de Commissie van 11 augustus 1998 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China 15
*Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag 16

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/499/EC
*Reglement van Orde van de Samenwerkingsraad tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, van 14 juli 1998 22
Commissie
98/500/EC
*Besluit van de Commissie van 20 mei 1998 betreffende de oprichting van Comités voor de sectoriële dialoog tussen de sociale partners op Europees niveau (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2334) (1) 27
98/501/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 juli 1998 betreffende bepaalde specifieke transacties die met het oog op de toepassing van artikel 1 van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad betreffende de harmonisatie van de opstelling van het BNPmp aan de orde zijn gekomen in het kader van de werkzaamheden in verband met het Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2204) (1) 29
98/502/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 juli 1998 inzake het gebruik van een slachthuis door Italië overeenkomstig punt 7 van bijlage II bij Richtlijn 92/119/EEG van de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2257) (1) 33
98/503/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 augustus 1998 houdende wijziging van Beschikking 96/301/EG en tot machtiging van de lidstaten om ten aanzien van Egypte tijdelijk spoedmaatregelen te nemen tegen de verspreiding van Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2480) 34
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top