EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:126:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 126, 28 april 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 126
41e jaargang
28 april 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Beschikking nr. 888/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 maart 1998 houdende vaststelling van een actieprogramma ter verbetering van de stelsels van indirecte belastingen van de interne markt (Fiscalis-programma) 1
*Beschikking nr. 889/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 april 1998 tot wijziging van Beschikking 92/481/EEG van de Raad betreffende een actieprogramma voor de uitwisseling, tussen ambtelijke diensten van de lidstaten, van nationale ambtenaren die belast zijn met de tenuitvoerlegging van communautaire wet- en regelgeving inzake de interne markt (Karolus-programma) 6
Verordening (EG) nr. 890/98 van de Commissie van 27 april 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 8
Verordening (EG) nr. 891/98 van de Commissie van 27 april 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, die in april 1998 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië en Bulgarije 10
Verordening (EG) nr. 892/98 van de Commissie van 27 april 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in april 1998 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten 12
Verordening (EG) nr. 893/98 van de Commissie van 27 april 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in april 1998 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 2497/96 14
Verordening (EG) nr. 894/98 van de Commissie van 27 april 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in april 1998 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 509/97 16
Verordening (EG) nr. 895/98 van de Commissie van 27 april 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in april 1998 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 18
Verordening (EG) nr. 896/98 van de Commissie van 27 april 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving 20
*Verordening (EG) nr. 897/98 van de Commissie van 27 april 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/95 tot vaststelling van de specifieke bepalingen inzake de toepassing van de uitvoerrestituties voor de sector melk en zuivelproducten 22
Verordening (EG) nr. 898/98 van de Commissie van 27 april 1998 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 23
*Richtlijn 98/22/EG van de Commissie van 15 april 1998 tot vaststelling van de minimumeisen voor de uitvoering in de Gemeenschap van fytosanitaire controles van planten, plantaardige producten of andere materialen uit derde landen, in niet op de plaats van bestemming gevestigde controleposten 26

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/274/EC
*Beschikking van de Raad van 21 april 1998 waarbij het Koninkrijk Denemarken wordt gemachtigd om in overeenstemming met de procedure van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/81/EEG verlaagde accijnstarieven of vrijstellingen van accijnzen toe te passen of te blijven toepassen op bepaalde minerale oliën die voor bijzondere doeleinden worden gebruikt 29
98/275/EC
*Beschikking van de Raad van 21 april 1998 waarbij het Koninkrijk der Nederlanden wordt gemachtigd om volgens de procedure van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/81/EEG verlaagde accijnstarieven of vrijstellingen van accijnzen toe te passen of te blijven toepassen op bepaalde minerale oliën die voor bijzondere doeleinden worden gebruikt 31
Commissie
98/276/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 november 1997 inzake achterborgtochten van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt ter dekking van borgtochten van de Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH ten behoeve van ondernemingen in moeilijkheden (1) 32
98/277/EC
*Besluit van de Commissie van 16 april 1998 uit hoofde van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 3286/94 van de Raad betreffende het in gebreke blijven van de Verenigde Staten van Amerika om zijn Antidumping Act van 1916 in te trekken 36
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top