EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:351:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 351, 23 december 1997


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 351
40e jaargang
23 december 1997Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EGKS, EG, Euratom) nr. 2591/97 van de Raad van 18 december 1997 houdende aanpassing met ingang van de 1 juli 1997 van de bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden der Europese Gemeenschappen alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

1

 

*

Verordening (EG) Nr. 2592/97 van de Raad van 18 december 1997 houdende rectificatie met ingang van 1 juli 1995 van de aanpassingscoëfficiënten welke in Ierland van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

5

 

*

Verordening (EG) Nr. 2593/97 van de Raad van 19 december 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3482/92 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde grote elektrolytische aluminiumcondensatoren van oorsprong uit Japan

6

 

*

Verordening (EG) Nr. 2594/97 van de Raad van 18 december 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2731/75 tot vaststelling van de standaardkwaliteit van zachte tarwe, rogge, gerst, maïs, sorgho en durumtarwe

10

 

*

Verordening (EG) Nr. 2595/97 van de Raad van 18 december 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak en tot vaststelling van de garantiedrempels per groep tabakssoorten voor de oogst 1998

11

 

*

Verordening (EG) nr. 2596/97 van de Raad van 18 december 1997 tot verlenging van de in artikel 149, lid 1, van de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden bedoelde periode

12

 

*

Verordening (EG) nr. 2597/97 van de Raad van 18 december 1997 houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk

13

 

*

Verordening (EG) Nr. 2598/97 van de Raad van 18 december 1997 tot verlenging van de geldigheid van het programma ter bevordering van de internationale samenwerking in de energiesector - Synergy-programma

16

 

*

Verordening (EG) Nr. 2599/97 van de Raad van 18 december 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2262/84 houdende bijzondere maatregelen in de sector olijfolie

17

 

*

Verordening (EG) Nr. 2600/97 van de Raad van 19 december 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3094/95 betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw

18

 

*

Verordening (EG) Nr. 2601/97 van de Commissie van 17 december 1997 tot instelling van een reserve met behulp waarvan, op grond van artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad, onbillijkheden voor het jaar 1998 kunnen worden opgelost

19

 

*

Verordening (EG) Nr. 2602/97 van de Commissie van 16 december 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft

20

 

*

Verordening (EG) Nr. 2603/97 van de Commissie van 16 december 1997 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en uit de landen en gebieden overzee (LGO)

22

 

*

Verordening (EG) Nr. 2604/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot instelling van voorafgaand communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag en het EG-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten van oorsprong uit bepaalde derde landen

28

  

VERORDENING (EG) Nr. 2605/97 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1997 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

39

  

VERORDENING (EG) Nr. 2606/97 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1997 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst

41

  

VERORDENING (EG) Nr. 2607/97 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2389/97 inzake de levering van spliterwten als voedselhulp

43

  

VERORDENING (EG) Nr. 2608/97 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1997 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp

44

  

VERORDENING (EG) Nr. 2609/97 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1997 inzake de levering van granen als voedselhulp

47

  

VERORDENING (EG) Nr. 2610/97 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1997 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

52

 

*

Richtlijn 97/72/EG van de Commissie van 15 december 1997 tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1)

55

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

97/862/EGKS:

 
 

*

Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad BIJEEN van 15 december 1997 betreffende bepaalde maatregelen die van toepassing zijn op Kazachstan voor wat betreft de handel in bepaalde onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten

60

  

97/863/EGKS:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD van 11 december 1997 betreffende het sluiten van een bijkomend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Slovenië op het gebied van het vervoer

62

  

BIJKOMEND PROTOCOL bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Slovenië op het gebied van het vervoer

63

  

Commissie

  

97/864/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 5 december 1997 tot wijziging van Beschikking 96/304/EG tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor beddelinnen en T- shirts (1)

66

  

97/865/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 5 december 1997 waarbij in beginsel wordt erkend dat de dossiers die zijn ingediend voor een grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van CGA 245 704, flazasulfuron, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, imazosulfuron, pymetrozine en sulfosulfuron in bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledigzijn (1)

67

  

97/866/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 december 1997 tot wijziging van Beschikking 97/534/EG houdende verbod, in verband met overdraagbare spongiforme encefalopathieën, op het gebruik van risicomateriaal (1)

69

  

Comité van de Regio's

 

*

Besluit van het Comité van de Regio's van 17 september 1997 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Comité van de Regio's

70

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van de wijzigingen van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 103 van 19 april 1997)

72

 

*

Rectificatie van de wijzigingen van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 103 van 19 april 1997)

72

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top