Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:338:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 338, 28 december 1996


Display all documents published in this Official Journal

Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 338
39e jaargang
28 december 1996Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (Euratom, EGKS, EG) nr. 2485/96 van de Raad van 20 december 1996 houdende aanpassing met ingang van de 1 juli 1996 van de bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden der Europese Gemeenschappen alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2486/96 van de Raad van 20 december 1996 betreffende de uitvoer van bepaalde EGKS-ijzer- en staalprodukten uit Bulgarije naar de Gemeenschap voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997 (verlenging van het systeem van dubbele controle)

5

 

*

Verordening (EG) nr. 2487/96 van de Raad van 20 december 1996 betreffende de uitvoer van bepaalde EGKS-ijzer- en staalprodukten uit Roemenië naar de Gemeenschap voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997 (verlenging van het systeem van dubbele controle)

7

 

*

Verordening (EG) nr. 2488/96 van de Raad van 20 december 1996 houdende tijdelijke, gehele of gedeeltelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde visserijprodukten (1997)

9

 

*

Verordening (EG) nr. 2489/96 van de Raad van 20 december 1996 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 ten aanzien van de termijn voor het nemen door de Raad van een besluit inzake het satellietsysteem voor permanente positiebepaling van de communautaire vissersvaartuigen

12

 

*

Verordening (EG) nr. 2490/96 van de Raad van 20 december 1996 tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 3066/95 houdende vaststelling, in verband met de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomsten inzake de landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten en van een autonome overgangsregeling tot aanpassing van bepaalde in de Europa-Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies

13

 

*

Verordening (EG) nr. 2491/96 van de Commissie van 23 december 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

14

 

*

Verordening (EG) nr. 2492/96 van de Commissie van 23 december 1996 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief zoals gewijzigd bij de Verordeningen (EG) nr. 3009/95 en (EG) nr. 1035/96

16

 

*

Verordening (EG) nr. 2493/96 van de Commissie van 23 december 1996 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1734/96

27

 

*

Verordening (EG) nr. 2494/96 van de Commissie van 23 december 1996 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

38

  

VERORDENING (EG) Nr. 2495/96 VAN DE COMMISSIE van 27 december 1996 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

40

 

*

Beschikking nr. 2496/96/EGKS van de Commissie van 18 december 1996 houdende communautaire regels voor steun aan de ijzer- en staalindustrie (1)

42

 

*

Verordening (EG) nr. 2497/96 van de Commissie van 18 december 1996 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de regeling waarin is voorzien in de Associatieovereenkomst en de Interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Israël

48

 

*

Verordening (EG) nr. 2498/96 van de Commissie van 23 december 1996 tot opening, voor 1997, van communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapevlees en geitevlees van de GN-codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 en 0204 en houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1439/95 tot vaststelling van bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad inzake de invoer en de uitvoer van produkten van de sector schape- en geitevlees

53

 

*

Verordening (EG) nr. 2499/96 van de Commissie van 23 december 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1588/94 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelprodukten, van de regeling waarin is voorzien bij de Europa-Overeenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, Bulgarije en Roemenië

58

 

*

Verordening (EG) nr. 2500/96 van de Commissie van 23 december 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 584/92 houdende bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelprodukten, van de regeling waarin is voorzien bij de Europa-Overeenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek

61

 

*

Verordening (EG) nr. 2501/96 van de Commissie van 23 december 1996 tot vaststelling, voor 1997, van de bepalingen voor de toepassing van een tariefcontingent voor niet meer dan 80 kg wegende kalveren van oorsprong uit bepaalde derde landen

65

 

*

Verordening (EG) nr. 2502/96 van de Commissie van 23 december 1996 houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2698/93 en (EG) nr. 1590/94 en vaststelling van de hoeveelheden die in de sector varkensvlees beschikbaar zijn in het kader van bij de Europa- Overeenkomsten vastgestelde communautaire tariefcontingenten, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad

71

  

VERORDENING (EG) Nr. 2503/96 VAN DE COMMISSIE van 27 december 1996 houdende tijdelijke schorsing van de afgifte van uitvoercertificaten voor bepaalde zuivelprodukten en vaststelling van de mate waarin op nog niet afgewikkelde aanvragen voor uitvoercertificaten kan worden ingegaan

76

  

VERORDENING (EG) Nr. 2504/96 VAN DE COMMISSIE van 27 december 1996 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

77

 

*

Richtlijn 96/89/EG van de Commissie van 17 december 1996 tot wijziging van Richtlijn 95/12/EG houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke wasmachines betreft (1)

85

 

*

Richtlijn 96/94/EG van de Commissie van 18 december 1996 houdende vaststelling van een tweede lijst van indicatieve grenswaarden ter uitvoering van Richtlijn 80/1107/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk (1)

86

 

*

Richtlijn 96/95/EG van de Raad van 20 december 1996 tot wijziging, wat de hoogte van het normale BTW-tarief betreft, van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

89

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

96/742/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 2 december 1996 tot vaststelling van een lijst van inspectieposten aan de grens die zijn erkend voor de veterinaire controles van produkten en dieren uit derde landen, tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de door de veterinaire deskundigen te verrichten controles en tot intrekking van Beschikking 95/357/EG (1)

91

  

96/743/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 9 december 1996 betreffende de vaststelling van specifieke maatregelen om het gebruik van de doorlopende zekerheid voor bepaalde transacties in het kader van de regeling extern communautair douanevervoer tijdelijk te verbieden

105

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top