Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_288_R_0001_01

2010/666/EU: Besluit van de Raad van 3 juni 2010 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

OJ L 288, 5.11.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 3 juni 2010

inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(2010/666/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij besluit van 5 juni 2003 heeft de Raad de Commissie gemachtigd met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een overeenkomst op Unieniveau.

(2)

Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij het besluit van de Raad van 5 juni 2003, heeft de Commissie namens de Unie met de regering van de Socialistische Republiek Vietnam onderhandeld over een overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (hierna „de overeenkomst” genoemd).

(3)

De overeenkomst die op basis van deze onderhandelingen tot stand is gekomen dient te worden ondertekend en voorlopig te worden toegepast onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De ondertekening van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten wordt namens de Unie goedgekeurd, onder voorbehoud van de sluiting van de overeenkomst.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen, onder voorbehoud van de sluiting ervan.

Artikel 3

In afwachting van de inwerkingtreding van de overeenkomst wordt zij voorlopig toegepast, vanaf de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daarvoor vereiste procedures (1).

Artikel 4

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd om de in artikel 7, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving te doen.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 3 juni 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  De datum vanaf welke de overeenkomst voorlopig zal worden toegepast, wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


OVEREENKOMST

tussen de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE EUROPESE UNIE,

enerzijds, en

DE REGERING VAN DE SOCIALISTISCHE REPUBLIEK VIETNAM,

anderzijds,

(hierna „de partijen” genoemd),

VASTSTELLEND dat zeventien lidstaten van de Europese Unie met de regering van de Socialistische Republiek Vietnam bilaterale luchtdienstovereenkomsten hebben gesloten die bepalingen bevatten welke in strijd zijn met het recht van de Europese Unie;

VASTSTELLEND dat de Europese Unie exclusief bevoegd is voor diverse aspecten die kunnen worden opgenomen in bilaterale luchtdienstovereenkomsten tussen de lidstaten van de Europese Unie en derde landen;

VASTSTELLEND dat in een lidstaat gevestigde EU-luchtvervoerders overeenkomstig het recht van de Europese Unie recht hebben op niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de lidstaten van de Europese Unie en derde landen;

GEZIEN de overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen waarin onderdanen van deze derde landen de mogelijkheid wordt geboden eigendom te verwerven in luchtvervoerders die een vergunning hebben gekregen overeenkomstig het recht van de Europese Unie;

ERKENNEND dat sommige bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten die in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie met deze wetgeving in overeenstemming moeten worden gebracht om een geldige rechtsgrond voor luchtdiensten tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam tot stand te brengen en om de continuïteit van dergelijke luchtdiensten te garanderen;

VASTSTELLEND dat luchtvervoerders krachtens het recht van de Europese Unie in principe geen overeenkomsten mogen sluiten die de handel tussen lidstaten van de Europese Unie kunnen verstoren en die tot doel of als gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of verstoord;

ERKENNENDE dat bepalingen in de tussen lidstaten van de Europese Unie en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten die i) luchtvervoerders verplichten of aanzetten tot overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de relevante routes wordt verhinderd, verstoord of beperkt; of ii) de gevolgen van dergelijke overeenkomsten, besluiten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen versterken; of iii) waarbij de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen die de mededinging tussen luchtvervoerders op de relevante routes verhinderen, verstoren of beperken, wordt toevertrouwd aan luchtvervoerders of andere particuliere economische operatoren, het effect van de op de ondernemingen toepasselijke mededingingsregels ongedaan kunnen maken;

VASTSTELLEND dat de Europese Unie er in het kader van deze onderhandelingen niet naar streeft het totale volume aan luchtverkeer tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam te doen toenemen, noch om het evenwicht tussen EU-luchtvervoerders en luchtvervoerders uit de Socialistische Republiek Vietnam te wijzigen, noch om te onderhandelen over wijzigingen van de bepalingen van bestaande bilaterale overeenkomsten inzake verkeersrechten,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Algemene bepalingen

1.   In deze overeenkomst wordt onder „lidstaten” lidstaten van de Europese Unie verstaan en onder „EU-Verdragen” worden het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verstaan.

2.   Wanneer in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten wordt verwezen naar onderdanen van de lidstaat die partij is bij de overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie.

3.   Wanneer in de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten wordt verwezen naar luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen van de lidstaat die partij is bij de overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar de door die lidstaat aangewezen luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 2

Aanwijzing door een lidstaat

1.   De bepalingen van de leden 2 en 3 van dit artikel hebben voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage 2, onder a) en b), genoemde artikelen wat betreft de aanwijzing van een luchtvervoerder door de desbetreffende lidstaat, de vergunningen en machtigingen die door de regering van de Socialistische Republiek Vietnam aan deze luchtvervoerder zijn toegekend en de weigering, intrekking, opschorting of beperking van de vergunningen en machtigingen van de luchtvervoerder.

2.   Wanneer de regering van de Socialistische Republiek Vietnam een aanwijzing door een lidstaat ontvangt, verleent zij zo spoedig mogelijk de passende vergunningen en machtigingen mits:

i)

de luchtvervoerder, overeenkomstig de EU-Verdragen, op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd en beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig het recht van de Europese Unie; en

ii)

de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operators Certificate op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft en de bevoegde luchtvaartautoriteit duidelijk in de aanwijzing is vermeld; en

iii)

de luchtvervoerder rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, en/of van andere in bijlage 3 vermelde landen en/of onderdanen van die landen, en deze landen en/of onderdanen daadwerkelijk zeggenschap uitoefenen over de luchtvervoerder.

3.   De regering van de Socialistische Republiek Vietnam mag de vergunningen of machtigingen van een door een lidstaat aangewezen luchtvervoerder weigeren, intrekken, opschorten of beperken mits:

i)

de luchtvervoerder, overeenkomstig de EU-Verdragen, niet op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd en niet beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig het recht van de Europese Unie; of

ii)

de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operators Certificate niet op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft, of de relevante luchtvaartautoriteit niet duidelijk in de aanwijzing is vermeld; of

iii)

de luchtvervoerder niet rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is of onder het daadwerkelijke zeggenschap staat van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, en/of van andere in bijlage 3 vermelde landen en/of onderdanen van die landen.

Bij de uitoefening van de rechten die haar krachtens dit lid zijn verleend, mag de regering van de Socialistische Republiek Vietnam geen onderscheid maken tussen EU-luchtvervoerders op grond van nationaliteit.

Artikel 3

Veiligheid

1.   De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de in bijlage 2, onder c), vermelde artikelen.

2.   Wanneer een lidstaat een luchtvervoerder heeft aangewezen die door een andere lidstaat wordt gecontroleerd op naleving van de regelgeving, zijn de rechten van de Socialistische Republiek Vietnam uit hoofde van de veiligheidsvoorschriften van de overeenkomst tussen de lidstaat die de luchtvervoerder heeft aangewezen en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam zowel van toepassing op de goedkeuring, naleving of handhaving van veiligheidsnormen door die andere lidstaat als op de exploitatievergunning van die luchtvervoerder.

Artikel 4

Verenigbaarheid met de mededingingsregels

1.   Bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen de lidstaten en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam laten de mededingingsregels van de partijen onverlet.

2.   De in bijlage 2, punt d), vermelde bepalingen verliezen hun werking.

Artikel 5

Bijlagen bij de overeenkomst

De bijlagen bij deze overeenkomst maken integrerend deel uit van de overeenkomst.

Artikel 6

Herziening of wijziging

De partijen mogen deze overeenkomst op elk ogenblik met wederzijdse instemming wijzigen.

Artikel 7

Inwerkingtreding en voorlopige toepassing

1.   Deze overeenkomst treedt in werking wanneer de partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat zij hun interne procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst hebben voltooid.

2.   Onverminderd het bepaalde in lid 1 stemmen de partijen ermee in deze overeenkomst voorlopig toe te passen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

3.   De overeenkomsten en andere regelingen tussen lidstaten en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam die, op de datum van de ondertekening van deze overeenkomst, nog niet in werking zijn getreden en niet voorlopig worden toegepast, zijn vermeld in bijlage 1, onder b). Zodra deze overeenkomsten en regelingen in werking treden of voorlopig worden toegepast, vallen ze onder de onderhavige overeenkomst.

Artikel 8

Beëindiging

1.   Wanneer een in bijlage 1 vermelde overeenkomst wordt beëindigd, worden ook alle bepalingen van de onderhavige overeenkomst die betrekking hebben op de desbetreffende in bijlage 1 vermelde overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

2.   Wanneer alle in bijlage 1 vermelde overeenkomsten worden beëindigd, wordt de onderhavige overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel in tweevoud, 4 oktober 2010 in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense, Spaanse, Tsjechische, Zweedse en Vietnamese taal.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

BIJLAGE 1

Lijst van de overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in artikel 1 van deze overeenkomst

a)

Overeenkomsten voor luchtdiensten tussen de regering van de Socialistische Republiek Vietnam en lidstaten van de Europese Unie die, op de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, zijn gesloten, ondertekend en/of voorlopig worden toegepast:

Overeenkomst tussen de Oostenrijkse bondsregering en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Hanoi op 27 maart 1995, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Oostenrijk” genoemd in bijlage 2;

laatstelijk gewijzigd bij de notulen van overeenstemming die op 5 april 2006 te Hanoi zijn opgesteld;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Brussel op 21 oktober 1992, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en België” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek Bulgarije en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten tussen en buiten hun respectieve grondgebied, gedaan te Sofia op 1 oktober 1979, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Bulgarije” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Tsjechische Republiek en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Praag op 23 mei 1997, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Tsjechië” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Hanoi op 25 september 1997, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Denemarken” genoemd in bijlage 2;

te lezen in samenhang met het memorandum van overeenstemming tussen de Koninkrijken Denemarken, Noorwegen en Zweden en de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Hanoi op 25 september 1997;

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Finland en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, ondertekend te Hanoi op 26 oktober 2000, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Finland” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Frankrijk en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Parijs op 14 april 1977, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Frankrijk” genoemd in bijlage 2;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Bonn op 26 augustus 1994, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Duitsland” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Hongarije en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Hanoi op 4 februari 1998, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Hongarije” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Groothertogdom Luxemburg en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 1994, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Luxemburg” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, gedaan te Hanoi op 1 oktober 1993, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Nederland” genoemd in bijlage 2;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van de Volksrepubliek Polen en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Warschau op 11 september 1976, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Polen” genoemd in bijlage 2;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van de Portugese Republiek en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Lissabon op 3 februari 1998, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Portugal” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van de Socialistische Republiek Roemenië en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot civiel luchtvervoer, gedaan te Hanoi op 26 juni 1979, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Roemenië” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Zweden en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Hanoi op 25 september 1997, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Zweden” genoemd in bijlage 2;

te lezen in samenhang met het Memorandum van overeenstemming tussen de Koninkrijken Denemarken, Noorwegen en Zweden en de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Hanoi op 25 september 1997;

Luchtvervoersovereenkomst tussen de regering van de Slowaakse Republiek en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam, gedaan te Hanoi op 6 november 1997, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en Slowakije” genoemd in bijlage 2;

Overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Londen op 19 augustus 1994, hierna de „overeenkomst tussen Vietnam en het Verenigd Koninkrijk” genoemd in bijlage 2;

laatstelijk gewijzigd bij de uitwisseling van nota’s op 8 en 26 september 2000 te Hanoi;

b)

Geparafeerde of ondertekende overeenkomsten voor luchtdiensten en andere regelingen tussen de regering van de Socialistische Republiek Vietnam en lidstaten van de Europese Unie die, op de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, nog niet van kracht zijn geworden en niet voorlopig worden toegepast.

BIJLAGE 2

Lijst van de artikelen van de in bijlage 1 vermelde overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in de artikelen 2 tot en met 4 van onderhavige overeenkomst

a)

Aanwijzing door een lidstaat:

Artikel 3, lid 5, van de overeenkomst tussen Vietnam en Oostenrijk;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Bulgarije;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Denemarken;

Artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Tsjechië;

Artikel 4, lid 5, van de overeenkomst tussen Vietnam en Finland;

Artikel 7, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Frankrijk;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Duitsland;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Hongarije;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Luxemburg;

Artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Nederland;

Artikel 3, lid 2, van de overeenkomst tussen Vietnam en Polen;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Portugal;

Artikel 3 van de overeenkomst tussen Vietnam en Roemenië;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Zweden;

Artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Slowakije;

Artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en het Verenigd Koninkrijk;

b)

Weigering, intrekking, opschorting of beperking van vergunningen en machtigingen:

Artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Oostenrijk;

Artikel 5, lid 1, onder d), van de overeenkomst tussen Vietnam en België;

Artikel 4, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Bulgarije;

Artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Tsjechië;

Artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Denemarken;

Artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Finland;

Artikel 9, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Frankrijk;

Artikel 4, lid 1, van de overeenkomst tussen Vietnam en Duitsland;

Artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Hongarije;

Artikel 4, lid 1, onder c), van de overeenkomst tussen Vietnam en Luxemburg;

Artikel 5, lid 1, onder c), van de overeenkomst tussen Vietnam en Nederland;

Artikel 4, lid 1, van de overeenkomst tussen Vietnam en Polen;

Artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Portugal;

Artikel 4 van de overeenkomst tussen Vietnam en Roemenië;

Artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Zweden;

Artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en Slowakije;

Artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Vietnam en het Verenigd Koninkrijk;

c)

Veiligheid:

Artikel 6 bis van de overeenkomst tussen Vietnam en Oostenrijk;

Artikel 7 van de overeenkomst tussen Vietnam en België;

Artikel 11 van de overeenkomst tussen Vietnam en Tsjechië;

Artikel 18 van de overeenkomst tussen Vietnam en Finland;

Artikel 4 van de overeenkomst tussen Vietnam en Frankrijk;

Artikel 9 van de overeenkomst tussen Vietnam en Hongarije;

Artikel 6 van de overeenkomst tussen Vietnam en Luxemburg;

Artikel 14 van de overeenkomst tussen Vietnam en Nederland;

Artikel 9 van de overeenkomst tussen Vietnam en Roemenië;

Artikel 7 van de overeenkomst tussen Vietnam en Slowakije;

Artikel 9 bis van de overeenkomst tussen Vietnam en het Verenigd Koninkrijk;

d)

Verenigbaarheid met de mededingingsregels:

Artikel 13, leden 1 en 7, van de overeenkomst tussen Vietnam en België;

Artikel 9, leden 3 tot en met 8, van de overeenkomst tussen Vietnam en Bulgarije;

Artikel 7, lid 2, van de overeenkomst tussen Vietnam en Tsjechië;

Artikel 11, lid 2, van de overeenkomst tussen Vietnam en Denemarken;

Artikel 12, leden 2 tot en met 7, van de overeenkomst tussen Vietnam en Frankrijk;

Artikel 6, lid 1, en artikel 6, leden 4, 5 en 6, van de overeenkomst tussen Vietnam en Hongarije;

Artikel 11, leden 2, 3 en 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Luxemburg;

Artikel 6, leden 2 tot en met 6, van de overeenkomst tussen Vietnam en Nederland;

Artikel 20, leden 2 en 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en Polen;

Artikel 16, leden 2 tot en met 6, van de overeenkomst tussen Vietnam en Portugal;

Artikel 14, leden 1 tot en met 6, van de overeenkomst tussen Vietnam en Roemenië;

Artikel 12, leden 3, 5 en 6, van de overeenkomst tussen Vietnam en Slowakije;

Artikel 11, lid 2, van de overeenkomst tussen Vietnam en Zweden;

Artikel 7, leden 3 en 4, van de overeenkomst tussen Vietnam en het Verenigd Koninkrijk.

BIJLAGE 3

Lijst van andere landen waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van deze overeenkomst

a)

De Republiek IJsland (in het kader van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

b)

Het Vorstendom Liechtenstein (in het kader van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

c)

Het Koninkrijk Noorwegen (in het kader van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

d)

De Zwitserse Bondsstaat (in het kader van de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat).


Top