EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_265_R_0024_01

2009/741/EG: Besluit van de Raad van 8 november 2005 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Azerbeidzjan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

OJ L 265, 9.10.2009, p. 24–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 265/24


BESLUIT VAN DE RAAD

van 8 november 2005

inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Azerbeidzjan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(2009/741/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft de Commissie op 5 juni 2003 gemachtigd met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een communautaire overeenkomst.

(2)

Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij het besluit van de Raad waarbij de Commissie werd gemachtigd om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een communautaire overeenkomst, heeft de Commissie namens de Gemeenschap met de Republiek Azerbeidzjan onderhandeld over een overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.

(3)

Onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip dient de overeenkomst waarover de Commissie heeft onderhandeld, te worden ondertekend en voorlopig te worden toegepast,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Azerbeidzjan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten wordt namens de Gemeenschap ondertekend, onder voorbehoud van het besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn de overeenkomst namens de Gemeenschap te ondertekenen onder voorbehoud van sluiting.

Artikel 3

In afwachting van de inwerkingtreding, wordt de overeenkomst voorlopig toegepast vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

Artikel 4

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de in artikel 8, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten.

Gedaan te Brussel, 8 november 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

G. BROWN


OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

enerzijds, en

DE REGERING VAN DE REPUBLIEK AZERBEIDZJAN,

anderzijds,

(hierna de „partijen” genoemd),

VASTSTELLEND dat verscheidene lidstaten van de Europese Gemeenschap met de Republiek Azerbeidzjan bilaterale luchtvaartovereenkomsten hebben gesloten die bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Gemeenschap,

VASTSTELLEND dat de Europese Gemeenschap exclusief bevoegd is voor diverse aspecten die kunnen worden opgenomen in bilaterale luchtvaartovereenkomsten tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en derde landen,

VASTSTELLEND dat in een lidstaat gevestigde communautaire luchtvaartmaatschappijen overeenkomstig de wetgeving van de Europese Gemeenschap het recht hebben op niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en derde landen,

GELET OP de overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en bepaalde derde landen waarin onderdanen van deze derde landen de mogelijkheid wordt geboden eigenaar te worden van luchtvaartmaatschappijen die een vergunning hebben gekregen overeenkomstig de wetgeving van de Europese Gemeenschap,

ERKENNENDE dat de bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap en de Republiek Azerbeidzjan gesloten bilaterale overeenkomsten met betrekking tot luchtdiensten die in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Gemeenschap met deze wetgeving in overeenstemming moeten worden gebracht om een degelijke rechtsgrond voor luchtdiensten tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Azerbeidzjan tot stand te brengen en om de continuïteit van dergelijke luchtdiensten te garanderen,

VASTSTELLEND dat de bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap en de Republiek Azerbeidzjan gesloten bilaterale overeenkomsten met betrekking tot luchtdiensten die niet in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Gemeenschap, niet behoeven te worden gewijzigd of vervangen,

VASTSTELLEND dat de Europese Gemeenschap er in het kader van deze onderhandelingen niet naar streeft het totale volume aan luchtverkeer tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Azerbeidzjan te doen toenemen, noch om het evenwicht tussen communautaire luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen uit de Republiek Azerbeidzjan te wijzigen, noch om te onderhandelen over wijzigingen van de bepalingen van bestaande bilaterale luchtvaartovereenkomsten inzake vervoerrechten,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Algemene bepalingen

1.   In deze overeenkomst wordt onder „lidstaten” lidstaten van de Europese Gemeenschap verstaan.

2.   Wanneer in de in bijlage I vermelde overeenkomsten wordt verwezen naar onderdanen van de lidstaat die partij is bij de overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar onderdanen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

3.   Wanneer in de in bijlage I vermelde overeenkomsten wordt verwezen naar luchtvaartmaatschappijen van de lidstaat die partij is bij de overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar de door die lidstaat aangewezen luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 2

Aanwijzing door een lidstaat

1.   De bepalingen van de leden 2 en 3 van dit artikel hebben voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage II, onder a) en b), genoemde artikelen wat betreft de aanwijzing van een luchtvaartmaatschappij door de desbetreffende lidstaat, de vergunningen en machtigingen die door de Republiek Azerbeidzjan aan deze luchtvaartmaatschappij zijn toegekend en de weigering, intrekking, opschorting of beperking van de vergunningen en machtigingen van de luchtvaartmaatschappij.

2.   Wanneer de Republiek Azerbeidzjan een aanwijzing door een lidstaat ontvangt, verleent zij zo spoedig mogelijk de passende vergunningen en machtigingen indien:

i)

de luchtvaartmaatschappij is gevestigd op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig het Gemeenschapsrecht;

ii)

de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Bewijs luchtvaartexploitant (AOC) op doeltreffende en duurzame wijze controleert of de luchtvaartmaatschappij de regelgeving naleeft en de bevoegde luchtvaartautoriteit duidelijk in de aanwijzing is vermeld, en

iii)

de luchtvaartmaatschappij rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is en blijft van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, of van andere in bijlage III vermelde landen en/of onderdanen van die landen, en deze landen en/of onderdanen te allen tijde zeggenschap uitoefenen over de luchtvaartmaatschappij.

3.   De Republiek Azerbeidzjan mag de vergunningen of machtigingen van een door een lidstaat aangewezen luchtvaartmaatschappij weigeren, intrekken, opschorten of beperken indien:

i)

de luchtvaartmaatschappij niet is gevestigd op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of niet beschikt over een geldige exploitatievergunning overeenkomstig het Gemeenschapsrecht;

ii)

de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Bewijs luchtvaartexploitant (AOC) niet op doeltreffende en duurzame wijze controleert of de luchtvaartmaatschappij de regelgeving naleeft, of de bevoegde luchtvaartautoriteit niet duidelijk in de aanwijzing is vermeld, of

iii)

de luchtvaartmaatschappij niet rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, en/of van andere in bijlage III vermelde landen en/of onderdanen van die landen.

Bij de uitoefening van de rechten die haar krachtens dit lid zijn verleend, mag de Republiek Azerbeidzjan geen onderscheid maken tussen communautaire luchtvaartmaatschappijen op grond van nationaliteit.

Artikel 3

Rechten met betrekking tot wettelijk toezicht

1.   De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de in bijlage II, onder c), vermelde artikelen.

2.   Wanneer een lidstaat een luchtvaartmaatschappij heeft aangewezen die onder het wettelijke toezicht van een andere lidstaat staat, zijn de rechten van de Republiek Azerbeidzjan uit hoofde van de veiligheidsvoorschriften van de overeenkomst tussen de lidstaat die de luchtvaartmaatschappij heeft aangewezen en de Republiek Azerbeidzjan zowel van toepassing op de vaststelling, toepassing of handhaving van veiligheidsnormen door die andere lidstaat als op de exploitatievergunning van die luchtvaartmaatschappij.

Artikel 4

Belasting op vliegtuigbrandstof

1.   De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage II, onder d), vermelde artikelen.

2.   Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen, beletten de in bijlage II, onder d), vermelde overeenkomsten op generlei wijze dat de lidstaten op niet-discriminerende wijze belastingen, heffingen, accijnzen, vergoedingen of kosten in rekening brengen voor de brandstof die op hun grondgebied wordt geleverd voor gebruik door een vliegtuig van een aangewezen luchtvaartmaatschappij van de Republiek Azerbeidzjan dat een plaats op het grondgebied van die lidstaat verbindt met een andere plaats op het grondgebied van die lidstaat of op het grondgebied van een andere lidstaat.

3.   Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen, beletten de in bijlage II, onder d), vermelde overeenkomsten op generlei wijze dat de Republiek Azerbeidzjan op niet-discriminerende wijze belastingen, heffingen, accijnzen, vergoedingen of kosten in rekening brengt voor de brandstof die op haar grondgebied wordt geleverd voor gebruik door een vliegtuig van een aangewezen luchtvaartmaatschappij van een lidstaat dat een plaats op het grondgebied van de Republiek Azerbeidzjan verbindt met een andere plaats op het grondgebied van de Republiek Azerbeidzjan.

Artikel 5

Tarieven voor vervoer binnen de Europese Gemeenschap

1.   De bepalingen van lid 2 van dit artikel vormen een aanvulling op de in bijlage II, onder e), vermelde artikelen.

2.   De tarieven die de luchtvaartmaatschappij(en) welke door de Republiek Azerbeidzjan is/zijn aangewezen krachtens een in bijlage I vermelde overeenkomst die een in bijlage II, onder e), vermelde bepaling bevat, in rekening brengt/brengen voor vervoer dat volledig binnen de Europese Gemeenschap plaatsvindt, vallen onder de Gemeenschapswetgeving.

Artikel 6

Bijlagen bij de overeenkomst

De bijlagen bij deze overeenkomst maken integrerend deel uit van de overeenkomst.

Artikel 7

Herziening of wijziging

De partijen kunnen deze overeenkomst op elk ogenblik met wederzijdse instemming herzien of wijzigen.

Artikel 8

Inwerkingtreding en voorlopige toepassing

1.   Deze overeenkomst treedt in werking wanneer de partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat zij hun interne procedures voor de inwerkingtreding van de overeenkomst hebben voltooid.

2.   Onverminderd het bepaalde in lid 1 stemmen de partijen ermee in deze overeenkomst voorlopig toe te passen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

3.   De overeenkomsten en andere regelingen tussen lidstaten en de Republiek Azerbeidzjan die, op de datum van de ondertekening van deze overeenkomst, nog niet in werking zijn getreden en niet voorlopig worden toegepast, zijn vermeld in bijlage I, onder b). Zodra deze overeenkomsten en regelingen in werking treden of voorlopig worden toegepast, vallen ze onder de onderhavige overeenkomst.

Artikel 9

Beëindiging

1.   Wanneer een in bijlage I vermelde overeenkomst wordt beëindigd, komen tegelijkertijd ook alle bepalingen van de onderhavige overeenkomst die betrekking hebben op de desbetreffende in bijlage I vermelde overeenkomst te vervallen.

2.   Wanneer alle in bijlage I vermelde overeenkomsten worden beëindigd, wordt de onderhavige overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Straatsburg in tweevoud, op 7 juli 2009 in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Slowaakse, de Sloveense, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Azerbeidzjaanse taal.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

BIJLAGE I

Lijst van de overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in artikel 1 van deze overeenkomst

a)

Overeenkomsten tussen de Republiek Azerbeidzjan en lidstaten van de Europese Gemeenschap met betrekking tot luchtdiensten die, op de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, zijn gesloten, ondertekend en/of voorlopig worden toegepast

Overeenkomst tussen de regering van Oostenrijk en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Wenen op 4 juli 2000, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Oostenrijk” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Bakoe op 13 april 1998, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en België” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Bulgarije en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en daarbuiten, gedaan te Sofia op 29 juni 1995, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Bulgarije” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Denemarken en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Kopenhagen op 27 april 2000, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Denemarken” genaamd, in bijlage II, laatstelijk gewijzigd bij briefwisseling van 1 maart 2004 en 17 december 2004;

Overeenkomst tussen de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Bakoe op 28 juli 1995, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Duitsland” genoemd, in bijlage II, laatstelijk gewijzigd bij het protocol van 29 juni 1998, waarbij de overeenkomst met betrekking tot luchtdiensten tussen de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van de Republiek Azerbeidzjan van 28 juli 1995 is gecorrigeerd en aangevuld;

Overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Parijs op 19 juni 1997, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Frankrijk” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van de Helleense Republiek en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Athene op 5-6 juni 1995, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Griekenland” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van de Italiaanse Republiek en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Rome op 25 september 1997, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Italië” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van het Groothertogdom Luxemburg en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Bakoe op 3 juli 2001, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Luxemburg” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Bakoe op 11 juli 1996, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Nederland” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Polen en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot civiel luchtvervoer, gedaan te Warschau op 26 augustus 1997, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Polen” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van Roemenië en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Bakoe op 27 maart 1996, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Roemenië” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van de Slowaakse Republiek en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Bakoe op 27 oktober 2000, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Slowaakse Republiek” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Spanje en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Madrid op 18 november 2004, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Spanje” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk Zweden en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Kopenhagen op 27 april 2000, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Zweden” genoemd, in bijlage II, laatstelijk gewijzigd bij briefwisseling van 1 maart 2004 en 17 december 2004;

Overeenkomst tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Londen op 23 februari 1994, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en het Verenigd Koninkrijk” genoemd, in bijlage II, gewijzigd bij de uitwisseling van nota’s te Bakoe, op 20 juni en 23 december 1996, laatstelijk gewijzigd bij de intentieverklaring gedaan te Bakoe op 3-4 juli 2000.

b)

Geparafeerde of ondertekende overeenkomsten en andere regelingen tussen de Republiek Azerbeidzjan en lidstaten van de Europese Gemeenschap met betrekking tot luchtdiensten die, op de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, nog niet van kracht zijn geworden en niet voorlopig worden toegepast

Overeenkomst met betrekking tot luchtvervoersdiensten tussen de regering van de Tsjechische Republiek en de regering van de Republiek Azerbeidzjan, geparafeerd te Praag op 3 december 1998, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Tsjechische Republiek” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst met betrekking tot luchtdiensten tussen de regering van de Republiek Azerbeidzjan en de regering van de Republiek Estland, geparafeerd te Tallinn op 8 november 2002, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Estland” genoemd, in bijlage II;

Overeenkomst tussen de regering van de Republiek Finland en de regering van de Republiek Azerbeidzjan met betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Bakoe op 29 september 2000, hierna de „overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Finland” genoemd, in bijlage II.

BIJLAGE II

Lijst van de artikelen van de in bijlage I vermelde overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in de artikelen 2 tot en met 5 van de onderhavige overeenkomst

a)

Aanwijzing door een lidstaat:

artikel 3, lid 5, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Oostenrijk;

artikel 3, lid 5, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Bulgarije;

artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Tsjechische Republiek;

artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Denemarken;

artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Estland;

artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Duitsland;

artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Griekenland;

artikel 4, lid 3, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Frankrijk;

artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Italië;

artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Luxemburg;

artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Nederland;

artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Polen;

artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Roemenië;

artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Slowaakse Republiek;

artikel 3, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Zweden;

artikel 4, lid 4, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en het Verenigd Koninkrijk.

b)

Weigering, intrekking, opschorting of beperking van vergunningen en machtigingen:

artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Oostenrijk;

artikel 5, lid 1, onder d), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en België;

artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Bulgarije;

artikel 4, lid 1, onder b), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Tsjechische Republiek;

artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Denemarken;

artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Estland;

artikel 4, lid 1, onder b), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Griekenland;

artikel 5, lid 1, van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Frankrijk;

artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Finland;

artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Italië;

artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Luxemburg;

artikel 4, lid 1, onder c), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Nederland;

artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Polen;

artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Roemenië;

artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Slowaakse Republiek;

artikel 4, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Zweden;

artikel 5, lid 1, onder a), van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en het Verenigd Koninkrijk.

c)

Wettelijk toezicht:

artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Oostenrijk;

artikel 7 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en België;

artikel 7 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Tsjechische Republiek;

artikel 14 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Denemarken;

artikel 15 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Estland;

artikel 11 bis van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Duitsland;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Griekenland;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Frankrijk;

artikel 13 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Finland;

artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Italië;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Luxemburg;

artikel 13 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Nederland;

artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Slowaakse Republiek;

artikel 14 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Zweden.

d)

Belastingen op vliegtuigbrandstof:

artikel 7 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Oostenrijk;

artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en België;

artikel 7 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Bulgarije;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Tsjechische Republiek;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Denemarken;

artikel 7 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Estland;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Duitsland;

artikel 9 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Griekenland;

artikel 11 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Frankrijk;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Finland;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Italië;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Luxemburg;

artikel 9 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Nederland;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Polen;

artikel 9 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Roemenië;

artikel 5 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Spanje;

artikel 9 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Slowaakse Republiek;

artikel 6 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Zweden;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en het Verenigd Koninkrijk.

e)

Tarieven voor vervoer binnen de Europese Gemeenschap:

artikel 11 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Oostenrijk;

artikel 13 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en België;

artikel 9 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Bulgarije;

artikel 12 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Tsjechische Republiek;

artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Denemarken;

artikel 13 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Estland;

artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Duitsland;

artikel 12 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Griekenland;

artikel 17 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Frankrijk;

artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Finland;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Italië;

artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Luxemburg;

artikel 5 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Nederland;

artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Polen;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Roemenië;

artikel 8 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en de Slowaakse Republiek;

artikel 10 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en Zweden;

artikel 7 van de overeenkomst tussen Azerbeidzjan en het Verenigd Koninkrijk.

BIJLAGE III

Lijst van andere landen waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van deze overeenkomst

a)

De Republiek IJsland (in het kader van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

b)

Het Vorstendom Liechtenstein (in het kader van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

c)

Het Koninkrijk Noorwegen (in het kader van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte);

d)

De Zwitserse Bondsstaat (in het kader van de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat).


Top