Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_149_R_0063_01

2008/420/EG: Besluit van de Raad van 7 april 2008 inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Australië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Australië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

OJ L 149, 7.6.2008, p. 63–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 149/63


BESLUIT VAN DE RAAD

van 7 april 2008

inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Australië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(2008/420/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft de Commissie op 5 juni 2003 gemachtigd met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een communautaire overeenkomst.

(2)

Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij het besluit van de Raad waarbij de Commissie werd gemachtigd om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een communautaire overeenkomst, heeft de Commissie namens de Gemeenschap met Australië onderhandeld over een overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.

(3)

Onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip dient de overeenkomst waarover de Commissie heeft onderhandeld, te worden ondertekend en voorlopig te worden toegepast,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Australië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten wordt namens de Gemeenschap ondertekend, onder voorbehoud van het besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de overeenkomst namens de Gemeenschap te ondertekenen onder voorbehoud van sluiting.

Artikel 3

In afwachting van de inwerkingtreding, wordt de overeenkomst voorlopig toegepast met ingang van de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

Artikel 4

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de in artikel 7, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten.

Gedaan te Luxemburg, 7 april 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

R. ŽERJAV


OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Australië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

DE EUROPESE GEMEENSCHAP,

enerzijds, en

DE REGERING VAN AUSTRALIË,

anderzijds,

(hierna „de Overeenkomstsluitende Partijen” genoemd)

VASTSTELLEND dat het Europees Hof van Justitie tot de conclusie is gekomen dat sommige bepalingen van de tussen verscheidene lidstaten van de Europese Gemeenschap en derde landen gesloten bilaterale overeenkomsten in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Gemeenschap,

VASTSTELLEND dat dergelijke bepalingen zijn opgenomen in een aantal bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten die tussen verscheidene lidstaten van de Europese Unie en Australië zijn gesloten, en dat de lidstaten verplicht zijn de nodige maatregelen te nemen om de onverenigbaarheden tussen deze overeenkomsten en het EG-Verdrag weg te werken,

VASTSTELLEND dat de Europese Gemeenschap exclusief bevoegd is voor een aantal aspecten die kunnen worden opgenomen in bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en derde landen,

VASTSTELLEND dat in een lidstaat gevestigde communautaire luchtvervoerders overeenkomstig het Europese Gemeenschapsrecht het recht hebben op niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en derde landen,

GELET OP de overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en bepaalde derde landen waarin onderdanen van deze derde landen de mogelijkheid wordt geboden eigendom te verwerven in luchtvervoerders die een vergunning hebben gekregen overeenkomstig het Europese Gemeenschapsrecht,

ERKENNENDE dat samenhang tussen het Europese Gemeenschapsrecht en de bepalingen van bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap en Australië een solide rechtsgrond vormen voor luchtdiensten tussen de Europese Gemeenschap en Australië, en de continuïteit van dergelijke luchtdiensten behouden,

VASTSTELLEND dat de bepalingen van de tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap en Australië gesloten bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten die niet strijdig zijn met het Europese Gemeenschapsrecht, niet behoeven te worden gewijzigd of vervangen,

VASTSTELLEND dat de Europese Gemeenschap er met deze overeenkomst niet naar streeft het totale volume aan luchtverkeer tussen de Europese Gemeenschap en Australië te doen toenemen, noch om het evenwicht tussen communautaire luchtvervoerders en luchtvervoerders uit Australië te wijzigen, noch deze overeenkomst te laten prevaleren boven de bepalingen van bestaande bilaterale overeenkomsten inzake verkeersrechten,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Algemene bepalingen

1.   In deze Overeenkomst worden onder „lidstaten” lidstaten van de Europese Gemeenschap verstaan; onder „Overeenkomstsluitende Partij” wordt een overeenkomstsluitende partij bij deze overeenkomst verstaan; onder „partij” wordt de overeenkomstsluitende partij bij de desbetreffende bilaterale overeenkomst inzake luchtdiensten verstaan; onder „luchtvervoerder” wordt ook luchtvaartmaatschappij verstaan; onder „grondgebied van de Europese Gemeenschap” wordt verstaan het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is.

2.   Wanneer in de in bijlage I vermelde Overeenkomsten wordt verwezen naar onderdanen van de lidstaat die partij is bij de Overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar onderdanen van de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

3.   Wanneer in de in bijlage I vermelde Overeenkomsten wordt verwezen naar luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen van de lidstaat die partij is bij de Overeenkomst, wordt dit begrepen als een verwijzing naar de door die lidstaat aangewezen luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 2

Aanwijzing, vergunning en intrekking

1.   De bepalingen van de leden 3 en 4 van dit artikel hebben voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage II, onder a) en b), genoemde artikelen wat betreft de aanwijzing van een luchtvervoerder door de desbetreffende lidstaat, de vergunningen en machtigingen die door Australië aan deze luchtvervoerder zijn toegekend en de weigering, intrekking, opschorting of beperking van de vergunningen of machtigingen van de luchtvervoerder.

2.   De bepalingen van de leden 3 en 4 hebben voorrang op de overeenkomstige bepalingen van de in bijlage II, onder a) en b), genoemde artikelen wat betreft de aanwijzing van een luchtvervoerder door Australië, de vergunningen en machtigingen die door de betrokken lidstaat aan deze luchtvervoerder zijn toegekend en de weigering, intrekking, opschorting of beperking van de vergunningen of machtigingen van de luchtvervoerder.

3.   Bij ontvangst van een aanwijzing of een aanvraag van aangewezen luchtvervoerders, in de vorm en op de wijze die is voorgeschreven voor exploitatievergunningen en technische machtigingen, verleent elke partij overeenkomstig leden 4 en 5 zo spoedig mogelijk de passende vergunningen en machtigingen, mits:

a)

indien de luchtvervoerder door een lidstaat is aangewezen:

i)

de luchtvervoerder, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd en beschikt over een geldige exploitatievergunning van een lidstaat overeenkomstig het Europese Gemeenschapsrecht; en

ii)

de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operator's Certificate (bewijs luchtvaartexploitant) op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft en de bevoegde luchtvaartautoriteit duidelijk in de aanwijzing is vermeld; en

iii)

de hoofdvestiging van de luchtvervoerder zich bevindt op het grondgebied van de lidstaat die de geldige exploitatievergunning heeft verleend; en

iv)

de luchtvervoerder rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, en/of van andere in bijlage III vermelde landen en/of onderdanen van die landen, en deze landen en/of onderdanen daadwerkelijk zeggenschap uitoefenen over de luchtvervoerder;

b)

indien de luchtvervoerder door Australië is aangewezen:

i)

Australië op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft; en

ii)

de hoofdvestiging van de luchtvervoerder zich in Australië bevindt.

4.   Beide partijen mogen de exploitatievergunning of technische machtigingen van een door de wederpartij aangewezen luchtvervoerder weigeren, intrekken, schorsen of beperken, mits:

a)

indien de luchtvervoerder door een lidstaat is aangewezen:

i)

de luchtvervoerder niet overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op het grondgebied van de aanwijzende lidstaat is gevestigd of niet beschikt over een geldige exploitatievergunning van een lidstaat overeenkomstig het Europese Gemeenschapsrecht; of

ii)

de lidstaat die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Air Operator's Certificate niet op doeltreffende wijze controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft of indien de bevoegde luchtvaartautoriteit niet duidelijk in de aanwijzing is vermeld; of

iii)

de hoofdvestiging van de luchtvervoerder zich niet bevindt op het grondgebied van de lidstaat die de exploitatievergunning heeft verleend; of

iv)

de luchtvervoerder niet rechtstreeks of door een meerderheidsbelang eigendom is van lidstaten en/of onderdanen van lidstaten, en/of van andere in bijlage III vermelde landen en/of onderdanen van die landen, en deze landen en/of onderdanen niet daadwerkelijk zeggenschap uitoefenen over de luchtvervoerder; of

v)

de luchtvervoerder reeds over een exploitatievergunning beschikt krachtens een bilaterale overeenkomst tussen Australië en een andere lidstaat, en Australië kan aantonen dat de luchtvervoerder, door krachtens de onderhavige Overeenkomst verkeersrechten uit te oefenen op een traject dat een punt in die andere lidstaat omvat, de krachtens die andere overeenkomst opgelegde beperkingen van de verkeersrechten van de derde, vierde of vijfde vrijheid omzeilt; of

vi)

de luchtvervoerder houder is van een Air Operator's Certificate dat is afgegeven door een lidstaat, en er geen bilaterale overeenkomst voor luchtdiensten bestaat tussen Australië en die lidstaat, en Australië kan aantonen dat de noodzakelijke verkeersrechten om de voorgestelde actie uit te voeren niet aan de door Australië aangewezen luchtvervoerder(s) zijn toegekend;

b)

indien de luchtvervoerder door Australië is aangewezen:

i)

Australië niet controleert of de luchtvervoerder de regelgeving naleeft; of

ii)

de hoofdvestiging van de luchtvervoerder zich niet in Australië bevindt.

5.   Bij de uitoefening van de rechten die krachtens lid 4 aan Australië zijn verleend, en onverminderd de rechten die het krachtens lid 4, onder a), punten v) en vi) heeft, maakt Australië geen onderscheid tussen communautaire luchtvervoerders op grond van nationaliteit.

Artikel 3

Rechten met betrekking tot wettelijk toezicht

1.   De bepalingen van lid 2 vormen een aanvulling op de in bijlage II, onder c), vermelde artikelen.

2.   Wanneer een lidstaat (de eerste lidstaat) een luchtvervoerder heeft aangewezen die onder het wettelijk toezicht van een andere lidstaat staat, zijn de rechten van Australië uit hoofde van de veiligheidsvoorschriften van de overeenkomst tussen de eerste lidstaat die de luchtvervoerder heeft aangewezen en Australië zowel van toepassing op de vaststelling, naleving of handhaving van veiligheidsnormen door die andere lidstaat als op de exploitatievergunning van die luchtvervoerder.

Artikel 4

Tarieven voor vervoer binnen de Europese Gemeenschap

1.   De bepalingen van lid 2 vormen een aanvulling op de in bijlage II, onder d), vermelde artikelen.

2.   De tarieven die de luchtvervoerder(s) welke door Australië is/zijn aangewezen krachtens een in bijlage I vermelde Overeenkomst die een in bijlage II, onder d), vermelde bepaling bevat, in rekening brengt voor vervoer dat volledig binnen de Europese Gemeenschap plaatsvindt, vallen onder het Europese Gemeenschapsrecht.

Artikel 5

Bijlagen bij de Overeenkomst

De bijlagen bij deze Overeenkomst maken een integrerend deel uit van de overeenkomst.

Artikel 6

Herziening of wijziging

De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen deze overeenkomst op elk ogenblik met wederzijdse instemming herzien of wijzigen.

Artikel 7

Inwerkingtreding

1.   Deze Overeenkomst treedt in werking wanneer de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat zij hun interne procedures voor de inwerkingtreding van de Overeenkomst hebben voltooid.

2.   Onverminderd het bepaalde in lid 1 stemmen de Overeenkomstsluitende Partijen ermee in deze Overeenkomst voorlopig toe te passen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de vereiste procedures.

3.   De overeenkomsten en andere regelingen tussen lidstaten en Australië die, op de datum van de ondertekening van deze Overeenkomst, nog niet in werking zijn getreden en niet voorlopig worden toegepast, zijn vermeld in bijlage I, onder b). Zodra deze Overeenkomsten en regelingen in werking treden of voorlopig worden toegepast, vallen ze onder de onderhavige Overeenkomst.

Artikel 8

Beëindiging

1.   Wanneer een in bijlage I vermelde Overeenkomst wordt beëindigd, worden ook alle bepalingen van de onderhavige Overeenkomst die betrekking hebben op de desbetreffende in bijlage I vermelde Overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

2.   Wanneer alle in bijlage I vermelde Overeenkomsten worden beëindigd, wordt de onderhavige Overeenkomst tegelijkertijd beëindigd.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel in tweevoud, op negenentwintigste april tweeduizend acht in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense, Spaanse, Tsjechische en Zweedse taal. In geval van tegenstrijdigheden tussen de taalversies is de Engelse tekst bindend.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

BIJLAGE I

Lijst van de overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in artikel 1 van deze Overeenkomst

a)

Overeenkomsten voor luchtdiensten tussen het Gemenebest Australië en lidstaten van de Europese Gemeenschap die, op de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, zijn gesloten, ondertekend en/of voorlopig worden toegepast

Overeenkomst tussen de Federale Regering van Oostenrijk en de Regering van het Gemenebest Australië met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Wenen op 22 maart 1967, (hierna de „Overeenkomst tussen Australië en Oostenrijk” genoemd);

aangevuld bij de intentieverklaring die op 25 maart 1999 te Wenen is ondertekend;

Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk Denemarken en de Regering van Australië, geparafeerd te Canberra op 16 oktober 1998; hierna de „Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Denemarken” genoemd;

aangevuld bij de intentieverklaring voor samenwerking tussen de Scandinavische landen met betrekking tot Scandinavian Airlines System (SAS), geparafeerd te Canberra op 16 oktober 1998;

aangevuld bij het overeengekomen proces-verbaal van 16 oktober 1998;

Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Finland en de Regering van het Gemenebest Australië met betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd op 15 juni 1999; hierna de „Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Finland” genoemd;

aangevuld bij de intentieverklaring die op 15 juni 1999 te Helsinki is ondertekend;

Overeenkomst tussen de Regering van het Gemenebest Australië en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot luchtvervoer, gedaan te Canberra op 13 april 1965; hierna de „Overeenkomst tussen Australië en Frankrijk” genoemd;

gewijzigd bij de briefwisseling die op 22 december 1970 en 7 januari 1971 in Parijs is ondertekend;

Overeenkomst tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Gemenebest Australië met betrekking tot luchtvervoer, gedaan te Bonn op 22 mei 1957; hierna de „Overeenkomst tussen Australië en Duitsland” genoemd;

samen te lezen met het memorandum van overeenstemming dat is ondertekend te Canberra op 12 juni 1998 en de briefwisselingen van 17 september 1998 en 5 november 1998.

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk Griekenland en de Regering van het Gemenebest Australië met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Athene op 10 juni 1971, zoals gewijzigd; hierna de „Overeenkomst tussen Australië en Griekenland” genoemd;

Overeenkomst tussen de Regering van de Helleense Republiek en de Regering van Australië met betrekking tot luchtdiensten, geparafeerd te Athene op 11 november 1997 en als bijlage gehecht aan de intentieverklaring die op 11 november 1997 in Athene is ondertekend; hierna de „Herziene ontwerpovereenkomst tussen Australië en Griekenland” genoemd;

Overeenkomst voor luchtvervoer tussen Ierland en Australië, gesloten in de vorm van een uitwisseling van nota's op 26 november 1957 en 30 december 1957; hierna de „Overeenkomst tussen Australië en Ierland” genoemd;

Overeenkomst tussen de Regering van het Gemenebest Australië en de Regering van de Italiaanse Republiek met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Rome op 10 november 1960, zoals gewijzigd, hierna de „Overeenkomst tussen Australië en Italië” genoemd;

Overeenkomst tussen de Regering van Australië en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg over luchtdiensten, als bijlage gehecht aan de intentieverklaring die op 3 september 1997 te Luxemburg is opgesteld; hierna de „Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Luxemburg” genoemd;

Overeenkomst tussen de Regering van Malta en de Regering van Australië met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Canberra op 11 september 1996; hierna de „Overeenkomst tussen Australië en Malta” genoemd;

aangevuld bij de briefwisseling van 1 december 2003;

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Gemenebest Australië inzake de oprichting van luchtdiensten, gedaan te Canberra op 25 september 1951; hierna de „Overeenkomst tussen Australië en Nederland” genoemd;

Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Polen en de Regering van Australië met betrekking tot luchtdiensten, gedaan te Warschau op 28 april 2004; hierna de „Overeenkomst tussen Australië en Polen” genoemd;

Overeenkomst voor luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk Zweden en de Regering van Australië, geparafeerd te Canberra op 16 oktober 1998; hierna de „Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Zweden” genoemd;

aangevuld bij de intentieverklaring voor samenwerking tussen de Scandinavische landen met betrekking tot Scandinavian Airlines System (SAS), geparafeerd te Canberra op 16 oktober 1998;

aangevuld bij het overeengekomen proces-verbaal van 16 oktober 1998;

Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van het Gemenebest Australië inzake luchtdiensten tussen hun respectieve grondgebieden en over de grenzen van deze grondgebieden heen, gedaan te Londen op 7 februari 1958 zoals gewijzigd; hierna de „Overeenkomst tussen Australië en het Verenigd Koninkrijk” genoemd;

b)

Geparafeerde of ondertekende overeenkomsten voor luchtdiensten en andere regelingen tussen het Gemenebest Australië en lidstaten van de Europese Gemeenschap die, op de datum van ondertekening van onderhavige Overeenkomst, nog niet van kracht zijn geworden en niet voorlopig worden toegepast.

BIJLAGE II

Lijst van de artikelen van de in bijlage I vermelde Overeenkomsten waarnaar wordt verwezen in de artikelen 2 tot en met 5 van onderhavige Overeenkomst

a)

Aanwijzing:

artikel 4 van de Overeenkomst tussen Australië en Oostenrijk; (1)

artikel 3 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Denemarken;

artikel 3 van de Overeenkomst tussen Australië en Duitsland; (1)

artikel 4 van de Overeenkomst tussen Australië en Griekenland; (1)

artikel 4 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Griekenland; (1)

artikel 3 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Luxemburg; (1)

artikel 4 van de Overeenkomst tussen Australië en Ierland; (1)

artikel 4 van de Overeenkomst tussen Australië en Italië; (1)

artikel 4 van de Overeenkomst tussen Australië en Malta; (1)

artikel 3 van de Overeenkomst tussen Australië en Nederland; (1)

artikel 2 van de Overeenkomst tussen Australië en Polen;

artikel 3 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Zweden;

artikel 3 van de Overeenkomst tussen Australië en het Verenigd Koninkrijk.

b)

Weigering, intrekking, opschorting of beperking van vergunningen en machtigingen:

artikel 7 van de Overeenkomst tussen Australië en Oostenrijk; (1)

artikel 4 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Denemarken;

artikel 5 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Finland;

artikel 8 van de Overeenkomst tussen Australië en Frankrijk; (1)

artikel 4 van de Overeenkomst tussen Australië en Duitsland; (1)

artikel 5 van de Overeenkomst tussen Australië en Griekenland; (1)

artikel 5 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Griekenland; (1)

artikel 7 van de Overeenkomst tussen Australië en Ierland; (1)

artikel 5 van de Overeenkomst tussen Australië en Italië; (1)

artikel 4 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Luxemburg; (1)

artikel 5 van de Overeenkomst tussen Australië en Malta; (1)

artikel 6 van de Overeenkomst tussen Australië en Nederland; (1)

artikel 2 van de Overeenkomst tussen Australië en Polen;

artikel 4 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Zweden;

artikel 3 van de Overeenkomst tussen Australië en het Verenigd Koninkrijk.

c)

Wettelijk toezicht:

Aanhangsel 4 bij het memorandum van overeenstemming tussen de luchtvaartautoriteiten van de regering van Australië en de regering van Oostenrijk, ondertekend op 25 maart 1999 — zoals voorlopig toegepast in het kader van de Overeenkomst tussen Australië en Oostenrijk;

artikel 17 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Denemarken;

artikel 8 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Finland;

aanhangsel C bij de intentieverklaring tussen de luchtvaartautoriteiten van de Regering van Australië en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, ondertekend te Canberra op 12 juni 1998, voorlopig toegepast in het kader van de Overeenkomst tussen Australië en Duitsland;

artikel 8 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Griekenland;

artikel 7 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Luxemburg;

artikel 8 van de Overeenkomst tussen Australië en Malta;

aanhangsel C bij de intentieverklaring tussen de luchtvaartautoriteiten van de Regering van Australië en de Regering het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend in Den Haag op 4 september 1997, voorlopig toegepast in het kader van de Overeenkomst tussen Australië en Nederland;

artikel 5 van de Overeenkomst tussen Australië en Polen;

artikel 17 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Zweden.

d)

Tarieven voor vervoer binnen de Europese Gemeenschap:

artikel 9 van de Overeenkomst tussen Australië en Oostenrijk;

artikel 13 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Denemarken;

artikel 14 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Finland

artikel 10 van de Overeenkomst tussen Australië en Frankrijk;

Aanhangsel E bij het memorandum van overeenstemming tussen de luchtvaartautoriteiten van de regering van Australië en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, ondertekend te Canberra op 12 juni 1998 in samenhang met de briefwisselingen van 17 september 1998 en 5 november 1998 — zoals voorlopig toegepast in het kader van de Overeenkomst tussen Australië en Duitsland;

artikel 9 van de Overeenkomst tussen Australië en Griekenland;

artikel 14 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Griekenland;

artikel 9 van de Overeenkomst tussen Australië en Ierland;

artikel 9 van de Overeenkomst tussen Australië en Italië;

artikel 11 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Luxemburg;

artikel 14 van de Overeenkomst tussen Australië en Malta;

deel IV van de bijlage bij de Overeenkomst tussen Australië en Nederland;

artikel 10 van de Overeenkomst tussen Australië en Polen;

artikel 13 van de Ontwerpovereenkomst tussen Australië en Zweden;

artikel 7 van de Overeenkomst tussen Australië en het Verenigd Koninkrijk.


(1)  Artikel 2, lid 2, van deze Overeenkomst is niet van toepassing op deze bepalingen.

BIJLAGE III

Lijst van andere landen waarnaar wordt verwezen in artikel 2 van deze Overeenkomst

a)

De Republiek IJsland (in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte);

b)

Het Vorstendom Liechtenstein (in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte);

c)

Het Koninkrijk Noorwegen (in het kader van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte);

d)

De Zwitserse Bondsstaat (in het kader van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat).


Top