EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_340_R_0061_01

2005/929/EG: Besluit van de Raad van 13 december 2005 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) van 1994
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) van 1994

OJ L 340, 23.12.2005, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 288–290 (MT)

23.12.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 340/61


BESLUIT VAN DE RAAD

van 13 december 2005

betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) van 1994

(2005/929/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 maart 2004 heeft de Raad de Commissie gemachtigd met enkele andere leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) onderhandelingen te openen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994, in verband met de toetreding tot de Europese Gemeenschap van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek.

(2)

De onderhandelingen zijn door de Commissie gevoerd in overleg met het comité dat is ingesteld bij artikel 133 van het Verdrag en volgens de door de Raad vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren.

(3)

De Commissie heeft de onderhandelingen afgerond over een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994. Deze overeenkomst in de vorm van een briefwisseling dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 inzake de intrekking van specifieke concessies in het kader van de intrekking van de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in het kader van de toetreding tot de Europese Unie, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst te ondertekenen en daardoor de Gemeenschap te binden (1).

Gedaan te Brussel, 13 december 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

J. GRANT


(1)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) van 1994

Gedaan te Brussel, 13 december 2005

Mijnheer, mevrouw,

Bij de onderhandelingen tussen de Europese Gemeenschap (EG) en de Republiek Korea uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 over wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, is door de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea het volgende overeengekomen met het oog op de afronding van deze onderhandelingen, die geopend zijn naar aanleiding van de kennisgeving van de Europese Gemeenschap aan de WTO van 19 januari 2004 op grond van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994.

De Europese Gemeenschap stemt ermee in om in haar lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de Europese Gemeenschap 25 de concessies te verwerken die in haar vorige lijst van verbintenissen waren opgenomen.

De Europese Gemeenschap stemt ermee in de volgende verlaagde rechten in te voeren:

 

8525 40 99: een verlaagd toegepast recht van 12,5 %;

 

3903 19 00: een verlaagd toegepast recht van 4 %;

 

8521 10 30: een verlaagd toegepast recht van 13,0 %;

 

8527 31 91: een verlaagd toegepast recht van 11,4 %.

De aangegeven lagere rechten worden toegepast gedurende drie jaar, dan wel tot in het kader van de tenuitvoerlegging van de resultaten van de Ontwikkelingsagenda van Doha het genoemde tariefpeil is bereikt, indien dit eerder is. Het lagere recht voor 8525 40 99 wordt echter toegepast gedurende vier jaar, dan wel tot in het kader van de tenuitvoerlegging van de resultaten van de Ontwikkelingsagenda van Doha het genoemde tariefpeil is bereikt, indien dit eerder is. De bovengenoemde perioden vangen aan op de datum van tenuitvoerlegging.

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Europese Gemeenschap van de Republiek Korea een brief ontvangt waarbij de Republiek Korea haar instemming met deze brief betuigt, zulks na overweging ervan door de partijen volgens hun eigen procedures. De Europese Gemeenschap verbindt zich ertoe zich naar beste vermogen in te spannen om ervoor te zorgen dat de maatregelen uiterlijk op 1 januari 2006 in werking kunnen treden.

Hoogachtend,

Namens de Europese Gemeenschap

Image

Gedaan te Brussel, 13 december 2005

Mijnheer, mevrouw,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, welke als volgt luidt:

„Bij de onderhandelingen tussen de Europese Gemeenschap (EG) en de Republiek Korea uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 over wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, is door de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea het volgende overeengekomen met het oog op de afronding van deze onderhandelingen, die geopend zijn naar aanleiding van de kennisgeving van de Europese Gemeenschap aan de WTO van 19 januari 2004 op grond van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994.

De Europese Gemeenschap stemt ermee in om in haar lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de Europese Gemeenschap 25 de concessies te verwerken die in haar vorige lijst van verbintenissen waren opgenomen.

De Europese Gemeenschap stemt ermee in de volgende verlaagde rechten in te voeren:

 

8525 40 99: een verlaagd toegepast recht van 12,5 %;

 

3903 19 00: een verlaagd toegepast recht van 4 %;

 

8521 10 30: een verlaagd toegepast recht van 13,0 %;

 

8527 31 91: een verlaagd toegepast recht van 11,4 %.

De aangegeven lagere rechten worden toegepast gedurende drie jaar, dan wel tot in het kader van de tenuitvoerlegging van de resultaten van de Ontwikkelingsagenda van Doha het genoemde tariefpeil is bereikt, indien dit eerder is. Het lagere recht voor 8525 40 99 wordt echter toegepast gedurende vier jaar, dan wel tot in het kader van de tenuitvoerlegging van de resultaten van de Ontwikkelingsagenda van Doha het genoemde tariefpeil is bereikt, indien dit eerder is. De bovengenoemde perioden vangen aan op de datum van tenuitvoerlegging.

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Europese Gemeenschap van de Republiek Korea een brief ontvangt waarbij de Republiek Korea haar instemming met deze brief betuigt, zulks na overweging ervan door de partijen volgens hun eigen procedures. De Europese Gemeenschap verbindt zich ertoe zich naar beste vermogen in te spannen om ervoor te zorgen dat de maatregelen uiterlijk op 1 januari 2006 in werking kunnen treden.”

Ik heb de eer u mee te delen dat mijn regering met de inhoud van deze brief instemt.

Hoogachtend,

Namens de Republiek Korea

Image


Top