EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_143_R_0097_01

2004/424/EG: Besluit van de Raad van 21 april 2004 betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Speciale Administratieve Regio Macao van de Volksrepubliek China inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven - Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Speciale Administratieve Regio Macao van de Volksrepubliek China inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

OJ L 143, 30.4.2004, p. 97–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32004D0424

2004/424/EG: Besluit van de Raad van 21 april 2004 betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Speciale Administratieve Regio Macao van de Volksrepubliek China inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Publicatieblad Nr. L 143 van 30/04/2004 blz. 0097 - 0098


Besluit van de Raad

van 21 april 2004

betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Speciale Administratieve Regio Macao van de Volksrepubliek China inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

(2004/424/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 63, punt 3, onder b), juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, tweede zin, en lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft namens de Europese Gemeenschap onderhandeld over een overeenkomst met de Speciale Administratieve Regio Macao van de Volksrepubliek China inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.

(2) De overeenkomst is, behoudens eventuele sluiting op een later tijdstip, op 13 oktober 2003 namens de Europese Gemeenschap ondertekend.

(3) De overeenkomst dient te worden goedgekeurd.

(4) Door de overeenkomst wordt een Comité overname ingesteld dat beslissingen met rechtskracht kan nemen. Derhalve moet worden bepaald wie de Gemeenschap in dat comité vertegenwoordigt, en moet worden voorzien in een procedure waarin wordt vastgelegd hoe een standpunt van de Gemeenschap tot stand komt.

(5) Overeenkomstig artikel 3 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, heeft het Verenigd Koninkrijk laten weten dat het wenst deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(6) Ierland neemt, overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, niet deel aan de aanneming van dit besluit. Dit besluit is bijgevolg niet bindend voor, noch van toepassing op Ierland.

(7) Denemarken neemt, overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, niet deel aan de aanneming van dit besluit. Dit besluit is bijgevolg niet bindend voor, noch van toepassing op Denemarken,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Speciale Administratieve Regio Macao van de Volksrepubliek China inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven en de daaraan gehechte verklaringen worden namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht de in artikel 20, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving(2).

Artikel 3

De Commissie, bijgestaan door deskundigen uit de lidstaten, vertegenwoordigt de Gemeenschap in het Comité overname, ingesteld bij artikel 17 van de overeenkomst.

Artikel 4

Het standpunt dat de Gemeenschap in het Comité overname inneemt met betrekking tot de goedkeuring van zijn reglement van orde, zoals voorgeschreven in artikel 17, lid 5, van de overeenkomst, wordt door de Commissie, na overleg met een door de Raad ingesteld bijzonder comité, bepaald.

Voor alle andere beslissingen van het Comité overname wordt het standpunt van de Gemeenschap door de Raad, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vastgesteld.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 21 april 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Walsh

(1) Advies van 26 februari 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2) De datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie door het secretariaat-generaal van de Raad.

Top