EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1984_188_R_0001_006

Verordening (EEG) nr. 1966/84 van de Raad van 28 juni 1984 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee inzake de visserij voor de kust van Equatoriaal Guinee
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee inzake de visserij voor de kust van Equatoriaal Guinee
Protocol tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee

PB L 188 van 16.7.1984, p. 1–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

31984R1966

Verordening (EEG) nr. 1966/84 van de Raad van 28 juni 1984 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee inzake de visserij voor de kust van Equatoriaal Guinee

Publicatieblad Nr. L 188 van 16/07/1984 blz. 0001 - 0001
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 11 blz. 0140
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 04 Deel 3 blz. 0054
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 11 blz. 0140
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 04 Deel 3 blz. 0054


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1966/84 VAN DE RAAD

van 28 juni 1984

betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee inzake de visserij voor de kust van Equatoriaal Guinee

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is de op 15 juni 1984 te Malabo ondertekende Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee inzake de visserij voor de kust van Equatoriaal Guinee goed te keuren ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee inzake de visserij voor de kust van Equatoriaal Guinee wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd .

De tekst van de Overeenkomst is aan deze verordening gehecht .

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht de in artikel 13 van de Overeenkomst bedoelde kennisgeving ( 2 ) .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 28 juni 1984 .

Voor de Raad

De Voorzitter

H . BOUCHARDEAU

( 1 ) PB nr . C 277 van 17 . 10 . 1983 , blz . 142 .

( 2 ) De datum waarop de Overeenkomst in werking treedt , zal door het Secretariaat-generaal van de Raad worden bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

OVEREENKOMST

tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee inzake de visserij voor de kust van Equatoriaal Guinee

DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , hierna " de Gemeenschap " te noemen , en

DE REGERING VAN DE REPUBLIEK EQUATORIAAL GUINEE , hierna " Equatoriaal Guinee " te noemen ,

OVERWEGENDE enerzijds de geest van samenwerking die spreekt uit de Overeenkomst van Lomé en anderzijds de goede samenwerking tussen de Gemeenschap en Equatoriaal Guinee ;

OVERWEGENDE het streven van de Regering van Equatoriaal Guinee om de rationele exploitatie van de visbestanden via een versterkte samenwerking te bevorderen ;

ERAAN HERINNEREND dat Equatoriaal Guinee , met name op het gebied van de zeevisserij , zijn soevereiniteit of jurisdictie uitoefent in de wateren tot tweehonderd zeemijl uit de kust ;

REKENING HOUDENDE met de werkzaamheden van de Derde Zeerechtconferentie van de Verenigde Naties ;

VASTBESLOTEN hun betrekkingen te baseren op wederzijds vertrouwen en eerbiediging van elkaars belangen op het gebied van de zeevisserij ;

VERLANGENDE de bepalingen en de voorwaarden vast te stellen die moeten gelden ten aanzien van de visserij die voor beide partijen van belang is ,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN :

Artikel 1

Deze Overeenkomst heeft ten doel de beginselen en de regels vast te stellen die zullen gelden voor de uitoefening van de visserij door vaartuigen die de vlag van een Lid-Staat van de Gemeenschap voeren , hierna " vaartuigen van de Gemeenschap " te noemen , in de wateren die , wat de visserij betreft , onder de soevereiniteit of jurisdictie van Equatoriaal Guinee vallen , hierna " de visserijzone van Equatoriaal Guinee " te noemen .

Artikel 2

De Regering van Equatoriaal Guinee staat toe dat vaartuigen van de Gemeenschap overeenkomstig deze Overeenkomst de visserij uitoefenen in de visserijzone van Equatoriaal Guinee .

Artikel 3

1 . De Gemeenschap verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen om te waarborgen dat haar vaartuigen zich houden aan deze Overeenkomst en aan de voorschriften voor de uitoefening van de visserij in de visserijzone van Equatoriaal Guinee .

2 . De autoriteiten van Equatoriaal Guinee stellen de Commissie van de Europese Gemeenschappen in kennis van elk plan tot wijziging van de in lid 1 bedoelde voorschriften .

Artikel 4

1 . Vaartuigen van de Gemeenschap mogen uitsluitend in de visserijzone van Equatoriaal Guinee vissen indien daarvoor door de autoriteiten van Equatoriaal Guinee vergunning is verleend op verzoek van de Gemeenschap .

2 . Vergunningen worden afgegeven tegen betaling van een vergoeding door de betrokken reders .

3 . Het bedrag van de vergoeding en de wijze van betaling zijn vermeld in de bijlage .

Artikel 5

Partijen verbinden zich ertoe hetzij rechtstreeks , hetzij in het kader van internationale organisaties overleg te plegen over het beheer en de instandhouding van de levende rijkdommen van de zee , met name in het centraal-oostelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan en wat de sterk migrerende soorten betreft , en om wetenschappelijk onderzoek ter zake te vergemakkelijken .

Artikel 6

Als tegenprestatie voor de krachtens artikel 2 verleende visrechten draagt de Gemeenschap volgens het bepaalde en op de wijze vastgesteld in het protocol bij deze Overeenkomst bij tot de uitvoering van ontwikkelingsprojecten in Equatoriaal Guinee , zulks onverminderd de financieringen ten gunste van Equatoriaal Guinee in het kader van de Overeenkomst van Lomé .

Artikel 7

Partijen komen overeen elkaar bij geschillen over de uitlegging of de toepassing van deze Overeenkomst te raadplegen .

Artikel 8

Er wordt een gemengde commissie opgericht die moet toezien op de juiste toepassing van deze Overeenkomst .

Deze commissie komt op verzoek van één van beide partijen bijeen , afwisselend in Equatoriaal Guinee en in de Gemeenschap .

Artikel 9

Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst is van invloed of loopt vooruit op de standpunten van partijen met betrekking tot vraagstukken inzake zeerecht .

Artikel 10

Deze Overeenkomst is van toepassing enerzijds op het grondgebied waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap geldt en onder de in dat Verdrag gestelde voorwaarden , en anderzijds op het grondgebied van Equatoriaal Guinee .

Artikel 11

De bijlage en het protocol vormen een integrerend deel van deze Overeenkomst en , behoudens andersluidende bepalingen , geldt een verwijzing naar deze Overeenkomst tevens als een verwijzing naar de bijlage en het protocol .

Artikel 12

Deze Overeenkomst wordt gesloten voor een eerste periode van drie jaar , ingaande op de datum waarop zij in werking treedt . Indien geen van de partijen de Overeenkomst zes maanden voor het verstrijken van deze periode van drie jaar door middel van een kennisgeving heeft opgezegd , wordt de Overeenkomst telkens met één jaar verlengd , tenzij zij uiterlijk drie maanden voor het einde van een periode van één jaar door middel van een kennisgeving wordt opgezegd .

In dat geval voeren de overeenkomstsluitende partijen onderhandelingen om in gemeenschappelijk overleg wijzigingen of aanvullingen in de bijlagen of in het protocol aan te brengen .

Artikel 13

Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag waarop partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de daartoe vereiste procedures zijn vervuld .

Gedaan te Malabo , de vijftiende juni negentienhonderd vierentachtig in twee exemplaren in de Deense , de Duitse , de Engelse , de Franse , de Griekse , de Italiaanse , de Nederlandse en de Spaanse taal , zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek .

For Raadet for De europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

!***

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas

For regeringen for republikken AEkvatorialguinea

Fuer die Regierung der Republik Aequatorialguinea

!***

For the Government of the Republic of Equatorial Guinea

Pour le gouvernement de la république de Guinée équatoriale

Per il governo della Repubblica della Guinea equatoriale

Voor de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinee

En nombre del Gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial

BIJLAGE

Voorwaarden voor de uitoefening van de visserij door vaartuigen van de Gemeenschap in de visserijzone van Equatoriaal Guinee

1 . De bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap doen in principe drie maanden voor het begin van de gevraagde geldigheidsperiode mededeling van de lijst van vaartuigen waarmee in de volgende twaalf maanden zal worden gevist op grond van de Overeenkomst .

2 . De door de reders van de sub 1 bedoelde vaartuigen te betalen rechten als bedoeld in artikel 4 van de Overeenkomst , worden vastgesteld op 20 Ecu per ton vangst in de visserijzone van Equatoriaal Guinee .

3 . Onmiddellijk na de inwerkingtreding van de Overeenkomst wordt door de reders bij de Schatkist van Equatoriaal Guinee een bedrag van 40 000 Ecu gestort als voorschot op de visserijrechten .

4 . Aan het einde van het jaar worden de voorlopige verschuldigde rechten voor dat jaar vastgesteld op grond van de voorlopige vangstaangiften die de reders gelijktijdig meedelen aan de autoriteiten van Equatoriaal Guinee en de bevoegde autoriteiten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen . Het betrokken bedrag wordt uiterlijk op 31 december van het lopende jaar aan de Schatkist van Equatoriaal Guinee betaald .

De definitief voor een jaar verschuldigde rechten worden door de bevoegde autoriteiten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen bepaald op grond van de vangstsituatie die is vastgesteld door de Internationale Commissie voor de Instandhouding van Tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan ( ICCAT ) .

De reders worden in kennis gesteld van de definitief verschuldigde rechten en moeten binnen dertig dagen aan hun financiële verplichtingen voldoen .

5 . In het kader van deze Overeenkomst wordt het als voorschot gestorte bedrag in mindering gebracht op de laatste betaling .

6 . De autoriteiten van Equatoriaal Guinee verstrekken voor het begin van de toepassing van deze Overeenkomst inlichtingen over de wijze van betaling van de rechten , en met name over de te gebruiken rekeningen en deviezen .

7 . Tijdens hun activiteiten in de visserijzone van Equatoriaal Guinee delen de vaartuigen het radiostation Annobon ( roepnaam : 3 CA-24 ) het resultaat van elke trek met de zegen mede .

Wanneer de autoriteiten van Equatoriaal Guinee daarom verzoeken , nemen de vaartuigen waarnemers aan boord . Deze waarnemers mogen niet langer aan boord blijven dan nodig is voor de uitvoering van steekproefsgewijze vangstcontroles .

Top