EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:128:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 128, 21 maart 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 128

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

65e jaargang
21 maart 2022


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2022/C 128/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2022/C 128/02

Zaak C-461/20: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 februari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Högsta förvaltningsdomstolen — Zweden) — Advania Sverige AB, Kammarkollegiet / Dustin Sverige AB (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 72 – Wijziging van opdrachten gedurende de looptijd – Overdracht van de raamovereenkomsten – Nieuwe aannemer die na de faillietverklaring van de aanvankelijke aannemer de rechten en verplichtingen heeft overgenomen die aan deze laatste aannemer waren toegewezen krachtens een raamovereenkomst – Al dan niet noodzakelijk zijn van een nieuwe aanbestedingsprocedure)

2

2022/C 128/03

Zaak C-515/20: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 3 februari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — B AG/Finanzamt A [Prejudiciële verwijzing – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 122 – Verlaagd tarief voor leveringen van brandhout – Differentiëring naar de objectieve kenmerken en eigenschappen van de producten – Voor verbranding bestemde houtvormen die voorzien in dezelfde behoefte van de consument en met elkaar concurreren – Beginsel van fiscale neutraliteit]

3

2022/C 128/04

Zaak C-20/21: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 3 februari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main — Duitsland) — JW, HD, XS/LOT Polish Airlines (Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 7, punt 1, onder b), tweede streepje – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst – Begrip “plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt” – Overeenkomst tot levering van diensten – Luchtvervoer – Eén enkele bevestigde boeking voor een vlucht die werd uitgevoerd in meerdere vluchtsegmenten door twee verschillende luchtvaartmaatschappijen – Verordening (EG) nr. 261/2004 – Gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten – Artikel 7 – Recht op compensatie – Vertraging tijdens het eerste vluchtsegment – Vordering tot compensatie tegen de met dit eerste vluchtsegment belaste luchtvaartmaatschappij bij de rechter van de plaats van aankomst ervan)

4

2022/C 128/05

Zaak C-717/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Polen) op 26 november 2021 — Provident Polska S.A./VF

4

2022/C 128/06

Zaak C-718/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 26 november 2021 — L.G./Krajowa Rada Sądownictwa

5

2022/C 128/07

Zaak C-720/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 26 november 2021 — Rzecznik Praw Obywatelskich

5

2022/C 128/08

Zaak C-729/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 1 december 2021 — W/Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

6

2022/C 128/09

Zaak C-771/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Győri Járásbíróság (Hongarije) op 14 december 2021 — JH / Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

7

2022/C 128/10

Zaak C-782/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 december 2021 door Aeris Invest Sàrl tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer — uitgebreid) van 6 oktober 2021 in zaak T-827/17, Aeris Invest / ECB

7

2022/C 128/11

Zaak C-807/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Kammergericht Berlin (Duitsland) op 21 december 2021 — Deutsche Wohnen SE / Staatsanwaltschaft Berlin

8

2022/C 128/12

Zaak C-823/21: Beroep ingesteld op 22 december 2021 — Europese Commissie / Hongarije

9

2022/C 128/13

Zaak C-830/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Duitsland) op 23 december 2021 — Syngenta Agro GmbH / Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

10

2022/C 128/14

Zaak C-5/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 3 januari 2022 — Green Network/SF, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

10

2022/C 128/15

Zaak C-27/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 11 januari 2022 — Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

11

2022/C 128/16

Zaak C-54/22 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 januari 2022 door Roemenië tegen het arrest van het Gerecht (Tiende kamer) van 10 november 2021 in zaak T-495/19, Roemenië / Commissie

12

 

Gerecht

2022/C 128/17

Zaak T-286/09: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — Intel Corporation / Commissie (“Mededinging – Misbruik van machtspositie – Markt van microprocessoren – Beschikking houdende vaststelling van een inbreuk op artikel 102 VWEU en artikel 54 van de EER-Overeenkomst – Getrouwheidskorting – “Onverbloemde concurrentiebeperkingen” – Kwalificatie als misbruik – Toepassing van het criterium van de even efficiënte concurrent – Algemene strategie – Eén enkele voortgezette inbreuk”)

13

2022/C 128/18

Zaak T-868/16: Arrest van het Gerecht van 9 februari 2022 — QI e.a./Commissie en ECB (Niet-contractuele aansprakelijkheid – Economisch en monetair beleid – Herstructurering van de Griekse overheidsschuld – Overeenkomst inzake de omruiling van schuldpapier ten gunste van enkel de centrale banken van het Eurosysteem – Deelname van de particuliere sector – Collectieveactieclausules – Particuliere schuldeisers – Publieke schuldeisers – Toerekenbaarheid – Voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die rechten toekent aan particulieren – Artikel 63, lid 1, VWEU – Artikelen 120 tot en met 127 en artikel 352, lid 1, VWEU – Eigendomsrecht – Gelijke behandeling)

14

2022/C 128/19

Zaak T-799/17: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2022 — Scania e.a. / Commissie (“Mededinging – Mededingingsregelingen – Markt van vrachtwagenfabrikanten – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-Overeenkomst wordt vastgesteld – Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot de verkoopprijzen van vrachtwagens, het tijdschema voor de invoering van emissietechnologieën en de doorberekening van de kosten van deze technologieën aan de klanten – In de tijd gespreide “hybride” procedure – Vermoeden van onschuld – Beginsel van onpartijdigheid – Handvest van de grondrechten – Eén enkele voortdurende inbreuk – Mededingingsbeperkende strekking – Geografische reikwijdte van de inbreuk – Geldboete – Evenredigheid – Gelijke behandeling – Volledige rechtsmacht”)

14

2022/C 128/20

Zaak T-616/18: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2022 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / Commissie (Toezeggingen van Gazprom) [“Mededinging – Misbruik van machtspositie – Midden- en Oost-Europese gasmarkten – Besluit waarbij de door een onderneming aangeboden individuele toezeggingen verbindend worden verklaard – Artikel 9 van verordening (EG) nr. 1/2003 – Toereikendheid van de toezeggingen in het licht van de oorspronkelijk in de mededeling van punten van bezwaar geformuleerde mededingingsbezwaren – Afzien door de Commissie ervan om toezeggingen voor bepaalde oorspronkelijke bezwaren te eisen – Beginsel van behoorlijk bestuur – Transparantie – Motiveringsplicht – Energiebeleidsdoelstellingen van de Unie – Beginsel van energiesolidariteit – Misbruik van bevoegdheid”]

15

2022/C 128/21

Zaak T-740/18: Arrest van het Gerecht van 9 februari 2022 — Taminco en Arysta LifeScience Great Britain / Commissie [“Gewasbeschermingsmiddelen – Werkzame stof thiram – Geen verlenging van de goedkeuring – Verordening (EG) nr. 1107/2009 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 – Rechten van de verdediging – Procedurele onregelmatigheid – Kennelijk onjuiste beoordeling – Bevoegdheid van EFSA – Evenredigheid – Voorzorgsbeginsel – Gelijke behandeling”]

16

2022/C 128/22

Zaak T-27/19: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2022 — Pilatus Bank en Pilatus Holding/ECB (“Economisch en monetair beleid – Prudentieel toezicht op kredietinstellingen – Specifieke toezichttaken opgedragen aan de ECB – Besluit tot intrekking van de vergunning van een kredietinstelling – Aanklacht tegen de hoofdaandeelhouder in een derde land – Reputatiecriterium – Marktperceptie van de reputatie – Vermoeden van onschuld – Evenredigheid – Rechten van de verdediging”)

16

2022/C 128/23

Zaak T-317/19: Arrest van het Gerecht van 9 februari 2022 — AMVAC Netherlands BV / Commissie (“Gewasbeschermingsmiddelen – Werkzame stof éthoprophos – Niet-verlenging van de goedkeuring – Verordening (EG) nr. 1107/2009 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 – Rechten van de verdediging – Kennelijke beoordelingsfout – Rechtszekerheid – Evenredigheid – Voorzorgsbeginsel”)

17

2022/C 128/24

Zaak T-399/19: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2022 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissie (Afwijzing van een klacht) [“Mededinging – Misbruik van machtspositie – Midden- en Oost-Europese gasmarkten – Besluit tot afwijzing van een klacht – Geen belang van de Unie – Op naleving van een nationale wettelijke verplichting gebaseerd verweer (state action defence) – Verplichting tot zorgvuldig onderzoek – Procedurele rechten uit hoofde van verordening (EG) nr. 773/2004”]

18

2022/C 128/25

Zaak T-652/19: Arrest van het Gerecht van 9 februari 2022 — Elevolution — Engenharia / Commissie (“Overheidsopdrachten – Financieel Reglement – Uitsluiting van procedures voor het plaatsen van opdrachten en van procedures voor de toekenning van uit het EOF gefinancierde subsidies gedurende drie jaar – Motiveringsplicht – Beginsel van behoorlijk bestuur – Recht om te worden gehoord – Kennelijke beoordelingsfout – Evenredigheid”)

18

2022/C 128/26

Zaak T-849/19: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — Leonardo/Frontex (“Overheidsopdrachten voor diensten – Aanbestedingsprocedure – Luchtbewakingsdiensten – Beroep tot nietigverklaring – Geen procesbelang – Niet-ontvankelijkheid – Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

19

2022/C 128/27

Zaak T-33/20: Arrest van het Gerecht van 9 februari 2022 — Van Walle / ECDC (“Openbare dienst – Tijdelijke functionarissen – Personeel van ECDC – Beoordelingsrapport over 2018 – Vrijheid van meningsuiting – Motiveringsplicht – Geval waarin een specifieke motivering is vereist – Kennelijke beoordelingsfout – Zorgplicht – Recht om te worden gehoord”)

19

2022/C 128/28

Zaak T-498/20: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — Diego/EUIPO — Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk WOOD STEP LAMINATE FLOORING – Ouder internationaal beeldmerk STEP – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Vrij verkeer van goederen”]

20

2022/C 128/29

Zaak T-536/20: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2022 — LU / EIB (“Openbare dienst – Personeel van de EIB – Beleid inzake respect voor de waardigheid van de persoon op het werk – Psychisch geweld – Onderzoeksprocedure – Beroep tot nietigverklaring – Eindrapport van het onderzoekscomité – Voorbereidende handeling – Niet-ontvankelijkheid – Besluit tot afwijzing van de klacht – Bezwarende handeling – Ontvankelijkheid – Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten – Rechten van de verdediging – Recht om te worden gehoord – Motiveringsplicht – Aansprakelijkheid”)

21

2022/C 128/30

Zaak T-589/20: Arrest van het Gerecht van 9 februari 2022 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk MAIMAI MADE IN ITALY – Ouder Uniewoordmerk YAMAMAY – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Normaal gebruik van het oudere merk – Ontvankelijkheid van nieuwe bewijsstukken – Wijziging van het onderscheidend vermogen”]

21

2022/C 128/31

Zaak T-694/20: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2022 — Canisius/EUIPO — Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk CCLABELLE VIENNA – Ouder Uniewoordmerk LABELLO – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

22

2022/C 128/32

Zaak T-116/21: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2022 — Maternus/EUIPO — adp Gauselmann (WILD) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk WILD – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”]

22

2022/C 128/33

Zaak T-173/21: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2022 — Novelis Deutschland/EUIPO — CU.CO. (Schotel voor gebruik bij het grillen) [“Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een schotel voor gebruik bij het grillen weergeeft – Ouder nationaal model – Nietigheidsgrond – Geen individueel karakter – Artikel 6 van verordening (EG) nr. 6/2002”]

23

2022/C 128/34

Zaak T-202/21: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2022 — Vita Zahnfabrik/EUIPO — VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Woordmerk VITABLOCS TriLuxe forte – Ouder Uniewoordmerk TRILUX – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

24

2022/C 128/35

Zaak T-233/21: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk Clustermedizin – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 2017/1001”]

24

2022/C 128/36

Zaak T-765/14: Beschikking van het Gerecht van 17 december 2021 — Legakis e.a. / Raad (“Niet-contractuele aansprakelijkheid – Economisch en monetair beleid – Programma ter ondersteuning van de stabiliteit van Cyprus – Verklaringen van de Eurogroep van 16 en 25 maart 2013 over Cyprus – Verklaring van de voorzitter van de Eurogroep van 21 maart 2013 over Cyprus – Onjuiste aanduiding van de verwerende partij – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

25

2022/C 128/37

Zaak T-418/21: Beschikking van het Gerecht van 14 januari 2022 — Alauzun e.a. / Commissie en EMA (“Beroep tot nietigverklaring – Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Wijziging van een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel voor menselijk gebruik Comirnaty – Niet voor beroep vatbare handeling – Voorbereidende handeling – Geen procesbelang – Niet rechtstreeks geraakt – Niet individueel geraakt – Niet-regelgevingshandeling – Niet-ontvankelijkheid”)

25

2022/C 128/38

Zaak T-40/22: Beroep ingesteld op 22 januari 2022 — Dado Ceramica e.a./EUIPO — Italcer (Piastrelle)

26

2022/C 128/39

Zaak T-47/22: Beroep ingesteld op 26 januari 2022 — DDR Kultur/EUIPO — Groupe Canal+ (THE PLANET)

27

2022/C 128/40

Zaak T-48/22: Beroep ingesteld op 27 januari 2022 — Tsjechische Republiek / Commissie

27

2022/C 128/41

Zaak T-50/22: Beroep ingesteld op 21 januari 2022 — AL / Raad en Commissie

29

2022/C 128/42

Zaak T-52/22: Beroep ingesteld op 28 januari 2022 — Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA)

30

2022/C 128/43

Zaak T-60/22: Beroep ingesteld op 28 januari 2022 — Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA)

31

2022/C 128/44

Zaak T-65/22: Beroep ingesteld op 2 februari 2022 — PS / EIB

31

2022/C 128/45

Zaak T-68/22: Beroep ingesteld op 2 februari 2022 — Granini France/EUIPO — Pichler (Joro)

32


NL

 

Top