EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:119:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 119, 14 maart 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 119

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

65e jaargang
14 maart 2022


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2022/C 119/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2022/C 119/02

Zaak C-594/19 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 januari 2022 — Deutsche Lufthansa AG / Europese Commissie, Land Rheinland-Pfalz (Hogere voorziening – Staatssteun – Steun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen – Besluit waarbij de maatregelen ten gunste van de luchthaven Frankfurt-Hahn zijn gekwalificeerd als staatssteun die verenigbaar is met de interne markt en waarbij is vastgesteld dat er geen sprake is van staatssteun ten gunste van de luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van die luchthaven – Niet-ontvankelijkheid van een beroep tot nietigverklaring – Artikel 263, vierde alinea, VWEU – Natuurlijke of rechtspersoon die niet rechtstreeks en individueel wordt geraakt door het betrokken besluit – Effectieve rechterlijke bescherming)

2

2022/C 119/03

Zaak C-638/19 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 januari 2022 — Europese Commissie/European Food SA e.a. (Hogere voorziening – Staatssteun – Artikelen 107 en 108 VWEU – Bilateraal investeringsverdrag – Arbitragebeding – Roemenië – Toetreding tot de Europese Unie – Afschaffing van een fiscale stimuleringsregeling vóór toetreding – Scheidsrechterlijke uitspraak waarbij na toetreding schadevergoeding wordt toegekend – Besluit van de Europese Commissie waarbij deze vergoeding wordt aangemerkt als met de interne markt onverenigbare staatssteun en terugvordering ervan wordt gelast – Bevoegdheid van de Commissie – Toepassing ratione temporis van het Unierecht – Bepaling van de datum waarop het recht op steun aan de begunstigde is toegekend – Artikel 19 VEU – Artikelen 267 en 344 VWEU – Autonomie van het Unierecht)

3

2022/C 119/04

Zaak C-788/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 27 januari 2022 — Europese Commissie / Koninkrijk Spanje [Niet-nakoming – Artikel 258 VWEU – Vrij verkeer van kapitaal – Verplichting tot het verstrekken van informatie over in andere lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER) aangehouden goederen en rechten – Niet-nakoming van deze verplichting – Verjaring – Sancties]

3

2022/C 119/05

Zaak C-891/19 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 januari 2022 — Europese Commissie/Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH [Hogere voorziening – Dumping – Uitvoeringsverordening (EU) 2017/804 – Invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van oorsprong uit China – Definitief antidumpingrecht – Verordening (EU) 2016/1036 – Artikel 3, leden 2, 3 en 6, en artikel 17 – Vaststelling van de schade – Onderzoek van de gevolgen die de invoer met dumping heeft voor de prijzen van soortgelijke producten die worden verkocht in de Europese Unie – Analyse van de prijsonderbieding – Toepassing van de methode van productcontrolenummers (PCN) – Verplichting voor de Europese Commissie om rekening te houden met de verschillende marktsegmenten voor het betrokken product en met alle verkopen van soortgelijke producten van de in de steekproef opgenomen producenten in de Europese Unie]

4

2022/C 119/06

Zaak C-899/19 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 januari 2022 — Roemenië / Europese Commissie, Hongarije [Hogere voorziening – Institutioneel recht – Burgerinitiatief – Verordening (EU) nr. 211/2011 – Artikel 4, lid 2, onder b) – Registratie van een voorgesteld burgerinitiatief – Voorwaarde dat dit burgerinitiatief niet zichtbaar valt buiten het kader van de bevoegdheden van de Europese Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling ter uitvoering van de Verdragen – Besluit (EU) 2017/652 – Burgerinitiatief “Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe” – Gedeeltelijke registratie – Artikel 5, lid 2, VEU – Beginsel van bevoegdheidstoedeling – Artikel 296 VWEU – Motiveringsplicht – Beginsel van hoor en wederhoor)]

5

2022/C 119/07

Zaak C-51/20: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 januari 2022 — Europese Commissie / Helleense Republiek (Niet-nakoming – Staatssteun – Onrechtmatig en met de interne markt onverenigbaar verklaarde steun – Verplichting tot terugvordering – Arrest van het Hof waarin de niet-nakoming wordt vastgesteld – Niet-uitvoering – Niet-nakoming van de verplichting om onrechtmatige en onverenigbare steun terug te vorderen – Financiële sancties – Evenredig en afschrikkend karakter – Dwangsom – Forfaitaire som – Draagkracht – Weging van de stem van de lidstaat in het Europees Parlement)

5

2022/C 119/08

Zaak C-90/20: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 januari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Højesteret — Denemarken) — Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet [Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 2, lid 1, onder c) – Werkingssfeer – Belastbare handelingen – Werkzaamheden verricht door een privaatrechtelijke onderneming – Exploitatie van parkeerterreinen die op privéterreinen zijn gelegen – Controlevergoeding die door deze onderneming wordt geïnd wanneer automobilisten de algemene voorwaarden voor het gebruik van die parkeerterreinen niet naleven – Kwalificatie – Economische en commerciële realiteit van de handelingen]

6

2022/C 119/09

Zaak C-118/20: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 januari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — JY / Wiener Landesregierung (Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Werkingssfeer – Afstand van de nationaliteit van een lidstaat met het oog op het verkrijgen van de nationaliteit van een andere lidstaat overeenkomstig de toezegging van laatstgenoemde lidstaat om de betrokkene te naturaliseren – Intrekking van die toezegging om redenen van openbare orde of openbare veiligheid – Evenredigheidsbeginsel – Staatloosheid)

7

2022/C 119/10

Zaak C-165/20: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 20 januari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — ET, in de hoedanigheid van curator van Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG / Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing – Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten – Richtlijn 2003/87/EG – Artikel 3 sexies – Opneming van luchtvaartactiviteiten – Richtlijn 2008/101/EG – Kosteloze toewijzing en verlening van emissierechten aan vliegtuigexploitanten – Stopzetting van de activiteiten van een vliegtuigexploitant wegens insolventie – Besluit van de bevoegde nationale autoriteit waarbij wordt geweigerd emissierechten te verlenen aan de curator van de onderneming in liquidatie)

7

2022/C 119/11

Zaak C-179/20: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 27 januari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Bucureşti — Roemenië) — Fondul Proprietatea SA / Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, in liquidatie, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA (Prejudiciële verwijzing – Interne markt voor elektriciteit – Richtlijn 2009/72/EG – Artikel 15, lid 4 – Inschakeling met voorrang – Leverings- en voorzieningszekerheid – Artikel 32, lid 1 – Vrije toegang van derden – Gewaarborgde toegang tot de transmissiesystemen – Richtlijn 2009/28/EG – Artikel 16, lid 2 – Gewaarborgde toegang – Artikel 107, lid 1, VWEU – Artikel 108, lid 3, VWEU – Staatssteun)

8

2022/C 119/12

Zaak C-181/20: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 januari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky — Tsjechië) — VYSOČINA WIND a.s. / Česká republika — Ministerstvo životního prostředí (Prejudiciële verwijzing – Milieu – Richtlijn 2012/19/EU – Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – Verplichting tot financiering van de kosten van beheer van afvalstoffen afkomstig van fotovoltaïsche panelen – Terugwerkende kracht – Rechtzekerheidsbeginsel – Onjuiste omzetting van een richtlijn – Aansprakelijkheid van de lidstaat)

9

2022/C 119/13

Zaak C-234/20: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 januari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Senāts) — Letland) — “Sātiņi-S” SIA (Prejudiciële verwijzing – Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) – Verordening (EU) nr. 1305/2013 – Steun voor plattelandsontwikkeling – Artikel 30, lid 6, onder a) – Betalingen in het kader van Natura 2000 – Compensatie voor gederfde inkomsten in landbouw- en bosbouwgebieden – Veengebieden – Verbod op het aanleggen van veenbessenplantages – Geen compensatie – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 17 – Recht op eigendom)

10

2022/C 119/14

Zaak C-238/20: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 januari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Senāts) — Letland) — “Sātiņi-S” SIA (Prejudiciële verwijzing – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 17 – Recht op eigendom – Richtlijn 2009/147/EG – Compensatie voor de schade die door beschermde in het wild levende vogels is aangericht aan aquacultuur in een Natura 2000-gebied – Lagere compensatie dan de daadwerkelijk geleden schade – Artikel 107, lid 1, VWEU – Staatssteun – Begrip “voordeel” – Voorwaarden – Verordening (EU) nr. 717/2014 – De-minimisregel)

11

2022/C 119/15

Zaak C-261/20: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 januari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Thelen Technopark Berlin GmbH / MN (Prejudiciële verwijzing – Vrij verrichten van diensten – Artikel 49 VWEU – Richtlijn 2006/123/EG – Artikel 15 – Honoraria van architecten en ingenieurs – Verplichte minimumtarieven – Rechtstreekse werking – In de loop van een procedure voor een nationale rechterlijke instantie gewezen niet-nakomingsarrest)

11

2022/C 119/16

Zaak C-347/20: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 27 januari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā rajona tiesa — Letland) — SIA “Zinātnes parks” / Finanšu ministrija [Prejudiciële verwijzing – Structuurfondsen – Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) – Verordening (EU) nr. 1303/2013 – Medefinancieringsprogramma – Staatssteun – Verordening (EU) nr. 651/2014 – Werkingssfeer – Grenzen – Begrippen “geplaatst aandelenkapitaal” en “onderneming in moeilijkheden” – Geen steun uit het EFRO voor ondernemingen in moeilijkheden – Voorwaarden voor de effectiviteit van een verhoging van het geplaatste aandelenkapitaal – Datum van indiening van het bewijs van die kapitaalverhoging – Beginselen van non-discriminatie en transparantie]

12

2022/C 119/17

Zaak C-432/20: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 januari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Wien — Oostenrijk) — ZK (Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/109/EG – Artikel 9, lid 1, onder c) – Verlies van de status van langdurig ingezeten derdelander – Afwezigheid van het grondgebied van de Europese Unie gedurende een aaneengesloten periode van twaalf maanden – Onderbreking van deze afwezigheid – Onregelmatige en korte verblijven op het grondgebied van de Unie)

13

2022/C 119/18

Zaak C-151/21: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 13 december 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanje) — Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) / BF (Door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – Clausule 4 – Non-discriminatiebeginsel – Volksgezondheid – Berekening van anciënniteitstoelagen – Nationale regeling waarbij er voor het vaste personeel met een ambtenarenstatus bij de berekening van anciënniteitstoelagen geen rekening wordt gehouden met tijdvakken die overeenkomen met werkzaamheden die tijdelijk in een hogere beroepscategorie zijn verricht)

14

2022/C 119/19

Zaak C-226/21: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 13 december 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Toledo — Spanje) — KQ / Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) (Door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – Clausule 4 – Non-discriminatiebeginsel – Begrip “arbeidsvoorwaarden” – Leeftijdsgebonden vrijstelling van het verrichten van aanwezigheidsdiensten in de zorg die alleen wordt toegekend aan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)

14

2022/C 119/20

Zaak C-740/21: Beschikking van de president van het Hof van 5 januari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Düsseldorf — Duitsland) — SN e.a./Eurowings GmbH (Luchtvervoer – Compensatie van luchtreizigers bij instapweigering – Passagiers die op tijd aanwezig waren op het vliegveld – Vlucht gemist vanwege een ongebruikelijk lang durende registratie – Gebrekkige organisatie of storingen op de luchthaven)

15

2022/C 119/21

Zaak C-169/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 maart 2021 door Sergio Spadafora tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 10 februari 2021 in zaak T-130/19, Spadafora / Commissie

15

2022/C 119/22

Zaak C-514/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (Ierland) op 20 augustus 2021 — LU / Minister for Justice and Equality

16

2022/C 119/23

Zaak C-515/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (Ierland) op 20 augustus 2021 — PH / Minister for Justice and Equality

17

2022/C 119/24

Zaak C-518/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 augustus 2021 door FT e.a. tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 9 juni 2021 in zaak T-699/19, FT e.a. / Commissie

18

2022/C 119/25

Zaak C-713/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 25 november 2021 — A / Finanzamt X

18

2022/C 119/26

Zaak C-741/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Saarbrücken (Duitsland) op 1 december 2021 — GP / juris GmbH

19

2022/C 119/27

Zaak C-746/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 december 2021 door Altice Group Lux Sàrl, voorheen New Altice Europe BV, in liquidatie, tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 22 september 2021 in zaak T-425/18, Altice Europe/Commissie

19

2022/C 119/28

Zaak C-766/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 december 2021 door het Europees Parlement tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 29 september 2021 in zaak T-384/19, Parlement / Axa Assurances Luxembourg SA e.a.

21

2022/C 119/29

Zaak C-778/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 december 2021 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer — uitgebreid) van 29 september 2021 in de gevoegde zaken T-344/19 en T-356/19, Front Polisario / Raad

22

2022/C 119/30

Zaak C-779/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 december 2021 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer — uitgebreid) van 29 september 2021 in zaak T-279/19, Front Polisario / Raad

23

2022/C 119/31

Zaak C-798/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 december 2021 door de Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer — uitgebreid) van 29 september 2021 in de gevoegde zaken T-344/19 en T-356/19, Front Polisario / Raad

23

2022/C 119/32

Zaak C-799/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 december 2021 door de Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer — uitgebreid) van 29 september 2021 in zaak T-279/19, Front Polisario / Raad

24

2022/C 119/33

Zaak C-822/21: Beroep ingesteld op 30 december 2021 — Republiek Letland / Koninkrijk Zweden

25

2022/C 119/34

Zaak C-832/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) op 27 december 2021 — Beverage City & Lifestyle GmbH e.a./Advance Magazine Publishers, Inc.

26

2022/C 119/35

Zaak C-7/22 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 januari 2022 door RQ tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 17 november 2021 in zaak T-147/17, Anastassopoulos e.a. / Raad en Commissie

27

2022/C 119/36

Zaak C-10/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale ordinario di Roma (Italië) op 5 januari 2022 — Liberi editori e autori (LEA)/Jamendo

28

2022/C 119/37

Zaak C-11/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tallinna Halduskohus (Estland) op 5 januari 2022 — Est Wind Power OÜ / AS Elering

28

2022/C 119/38

Zaak C-20/22: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État (Frankrijk) op 10 januari 2022 — Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) / Ministre des Solidarités et de la Santé

29

2022/C 119/39

Zaak C-46/22 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 januari 2022 door Liam Jenkinson tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer — uitgebreid) van 10 november 2021 in zaak T-602/15 RENV, Jenkinson/Raad e.a.

30

 

Gerecht

2022/C 119/40

Zaak T-303/16: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — Mylan IRE Healthcare/Commissie [Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Weesgeneesmiddelen – Vergunningen voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen Tobramycin VVB en verwante namen – Afwijking van de marktexclusiviteit van Tobi Podhaler, dat de werkzame stof tobramycine bevat – Artikel 8, lid 3, onder c), van verordening (EG) nr. 141/2000 – Begrip “aanzienlijke baat” – Begrip “klinische superioriteit” – Artikel 3, lid 2, en lid 3, onder d), van verordening (EG) nr. 847/2000 – Zorgvuldigheidsplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling]

31

2022/C 119/41

Zaak T-757/18: Arrest van het Gerecht van 19 januari 2022 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Commissie (“Staatssteun – Griekse casino’s – Regeling waarbij een heffing van 80 % wordt ingesteld op toegangsbewijzen van een verschillend bedrag – Onderscheid tussen overheidscasino’s en privécasino’s – Klacht – Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt en onrechtmatig wordt verklaard en terugvordering van de steun wordt gelast – Nietigverklaring van het besluit bij arrest van het Gerecht – Besluit waarbij is vastgesteld dat er geen sprake is van staatssteun – Beroep tot nietigverklaring – Voor beroep vatbare handeling – Ontvankelijkheid – Rechten van de verdediging”)

31

2022/C 119/42

Zaak T-610/19: Arrest van het Gerecht van 19 januari 2022 — Deutsche Telekom/Commissie [“Beroep tot nietigverklaring en schadevergoeding – Mededinging – Misbruik van machtspositie – Slowaakse markt voor breedbandtelecommunicatiediensten – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 102 VWEU en artikel 54 van de EER-overeenkomst wordt vastgesteld – Arrest waarbij het besluit gedeeltelijk nietig wordt verklaard en de opgelegde geldboete wordt verlaagd – Weigering van de Commissie om vertragingsrente te betalen – Artikel 266 VWEU – Artikel 90, lid 4, onder a), van gedelegeerde verordening (EU) nr. 1268/2012 – Voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die particulieren rechten toekent – Gemis van het genot van het onverschuldigd betaald bedrag van de geldboete – Winstderving – Vertragingsrente – Rentevoet – Schade”]

32

2022/C 119/43

Zaak T-325/20: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — Unger Marketing International/EUIPO — Orben Wasseraufbereitung (Waterzuiveringstoestellen) [“Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Model dat een waterzuiveringstoestel weergeeft – Nietigheidsgrond – Niet-naleving van de voorwaarden voor bescherming – Artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002 – Uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald – Artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 – Nietigverklaring”]

33

2022/C 119/44

Zaak T-366/20: Arrest van het Gerecht van 12 januari 2022 — 1031023 B.C./EUIPO — Bodegas San Valero (Weergave van een cirkelvormig element dat lijkt op een penseelstreek) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk bestaande in de weergave van een cirkelvormig element dat lijkt op een penseelstreek – Ouder nationaal beeldmerk ORIGIUM 1944 – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

34

2022/C 119/45

Zaak T-483/20: Arrest van het Gerecht van 19 januari 2022 — Tecnica Group/EUIPO — Zeitneu (Vorm van een laars) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Driedimensionaal Uniemerk – Vorm van een laars – Gedeeltelijke nietigverklaring – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Beslissingen van rechtbanken voor het Uniemerk over een rechtsvordering tot vaststelling van niet-inbreuk – Gezag van gewijsde”]

34

2022/C 119/46

Zaak T-570/20: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — Kendrion / EMA (“Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Inzameling en behandeling van plasma – Plasma Master File – Weigering om toegang te verlenen – Uitzondering betreffende de bescherming van de commerciële belangen van een derde – Onjuiste bepaling van het voorwerp van het verzoek – Verplichting om specifieke en concrete redenen te geven voor die weigering”)

35

2022/C 119/47

Zaak T-586/20: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — MN / Europol (“Openbare dienst – Tijdelijke functionarissen – Niet-verlenging van een overeenkomst voor bepaalde tijd voor onbepaalde tijd – Kennelijk onjuiste beoordeling”)

36

2022/C 119/48

Zaak T-630/20: Arrest van het Gerecht van 12 januari 2022 — MW / Parlement (“Openbare dienst – Tijdelijke functionarissen – Politieke fractie – Ontslag – Verbreking van de vertrouwensband – Psychisch geweld – Kennelijk onjuiste beoordeling – Misbruik van bevoegdheid – Aansprakelijkheid”)

36

2022/C 119/49

Zaak T-647/20: Arrest van het Gerecht van 12 januari 2022 –Verelst / Raad (“Institutioneel recht – Nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie – Verordening (EU) 2017/1939 – Benoeming van de Europese aanklagers van het Europees Openbaar Ministerie – Benoeming van een van de door België voorgedragen kandidaten – Toepasselijke regels voor de benoeming van de Europese aanklagers”)

37

2022/C 119/50

Zaak T-76/21: Arrest van het Gerecht van 19 januari 2022 — Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann/EUIPO — Cirillo (POMODORO) [“Uniemerk – Vervallenverklaringsprocedure – Uniewoordmerk POMODORO – Normaal gebruik van het merk – Artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 – Schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep – Termijn voor indiening – Artikel 58, lid 3, van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 – Voor het eerst voor de kamer van beroep aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen – Artikel 27, lid 4, van gedelegeerde verordening 2018/625 – Bewijs van het normale gebruik”]

37

2022/C 119/51

Zaak T-99/21: Arrest van het Gerecht van 19 januari 2022 — Construcciones Electromecánicas Sabero/EUIPO — Magdalenas de las Heras (Heras Bareche) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk Heras Bareche – Ouder Uniebeeldmerk MAGDALENAS DeLasHeras – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

38

2022/C 119/52

Zaak T-160/21: Arrest van het Gerecht van 12 januari 2022 — Laboratorios Ern/EUIPO — Malpricht (APIRETAL) [“Uniemerk – Vervallenverklaringsprocedure – Woordmerk APIRETAL – Vervallenverklaring – Geen normaal gebruik – Geen geldige reden voor het niet-gebruiken – Artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001”]

39

2022/C 119/53

Zaak T-259/21: Arrest van het Gerecht van 12 januari 2022 — Neolith Distribution/EUIPO (Weergave van een sierpatroon) [“Uniemerk – Aanvraag voor een Uniepatroonmerk – Weergave van een sierpatroon – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

39

2022/C 119/54

Zaak T-270/21: Arrest van het Gerecht van 19 januari 2022 — Estetica Group Iwona Michalak/EUIPO (PURE BEAUTY) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniebeeldmerk PURE BEAUTY – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

40

2022/C 119/55

Zaak T-300/21: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — CNH Industrial/EUIPO (SOILXPLORER) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk SOILXPLORER – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001”]

40

2022/C 119/56

Zaak T-301/21: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 — CNH Industrial/EUIPO (CROPXPLORER) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk CROPXPLORER – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001”]

41

2022/C 119/57

Zaak T-730/19: Beschikking van het Gerecht van 4 januari 2022 — CR en CT / ECB (“Economisch en monetair beleid – Verzoeker die niet meer antwoordt op de verzoeken van het Gerecht – Afdoening zonder beslissing”)

41

2022/C 119/58

Zaak T-148/20: Beschikking van het Gerecht van 19 januari 2022 — FC / EASO (“Beroep tot nietigverklaring – Openbare dienst – Tijdelijke functionarissen – Weigering om een bewijs van goed gedrag te verstrekken – Weigering om de intrekking van het ontslag te aanvaarden – Louter bevestigende handeling – Klachttermijn – Onregelmatigheid van de precontentieuze procedure – Niet-ontvankelijkheid – Beroep tot schadevergoeding – Nauw verband met de vordering tot nietigverklaring – Niet-ontvankelijkheid”)

42

2022/C 119/59

Zaak T-571/20: Beschikking van het Gerecht van 21 december 2021 — Luna Italia/EUIPO — Luna (LUNA SPLENDIDA) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk LUNA SPLENDIDA – Ouder Uniebeeldmerk Luna – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 53, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 60, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Beroep dat kennelijke rechtens ongegrond is”]

43

2022/C 119/60

Zaak T-604/20: Beschikking van het Gerecht van 22 december 2021 — Guangdong Haomei New Materials en Guangdong King Metal Light Alloy Technology / Commissie (“Dumping – Invoer van aluminium extrusies van oorsprong uit China – Handeling waarbij de invoer aan registratie wordt onderworpen – Voorlopig antidumpingrecht – Opheffing van de registratieverplichting – Definitief antidumpingrecht – Verdwijnen van het procesbelang – Afdoening zonder beslissing”)

43

2022/C 119/61

Zaak T-725/20: Beschikking van het Gerecht van 22 december 2021 — Guangdong Haomei New Materials en Guangdong King Metal Light Alloy Technology / Commissie (“Dumping – Invoer van aluminium extrusies van oorsprong uit China – Handeling waarbij een voorlopig antidumpingrecht wordt ingesteld – Handeling waartegen geen beroep kan worden ingesteld – Voorbereidende handeling – Niet-ontvankelijkheid – Definitief antidumpingrecht – Verdwijnen van het procesbelang – Afdoening zonder beslissing”)

44

2022/C 119/62

Zaak T-743/20: Beschikking van het Gerecht van 17 januari 2022 — Car-Master 2 / Commissie (“Mededinging – Mededingingsregelingen – Markt voor het herstel van motorvoertuigen in Polen – Besluit tot afwijzing van een klacht – Artikel 13, lid 2, van verordening (EG) nr. 1/2003 – Behandeling van de zaak door een nationale mededingingsautoriteit – Beroep rechtens ongegrond”)

45

2022/C 119/63

Zaken T-161/21 en T-161/21 AJ I: Beschikking van het Gerecht van 14 december 2021 — McCord/Commissie (“Beroep tot nietigverklaring – Beroep wegens nalaten – Ontwerpverordening van de Commissie waarbij de uitvoer van bepaalde producten naar landen buiten de Unie afhankelijk wordt gesteld van de overlegging van een uitvoervergunning – Voorstel van de Commissie om de uitvoer van COVID-19-vaccins naar Noord-Ierland afhankelijk te stellen van de overlegging van een uitvoervergunning op grond van artikel 16 van het protocol inzake Ierland/Noord-Ierland bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie – Geen gepubliceerd beleid over de omstandigheden waarin de Unie artikel 16 van dat protocol zal toepassen – Gedeeltelijke kennelijke niet-ontvankelijkheid – Deels kennelijk rechtens ongegrond beroep”)

45

2022/C 119/64

Zaak T-205/21: Beschikking van het Gerecht van 21 december 2021 — Kewazo/EUIPO (Liftbot) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk Liftbot – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 – Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

46

2022/C 119/65

Zaak T-381/21: Beschikking van het Gerecht van 22 december 2021 –D&A Pharma / EMA (“Beroep tot nietigverklaring – Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Vergunning voor het in handel brengen van het geneesmiddel Hopveus – Opheffing van een permanente wetenschappelijke adviesgroep – Geen procesbelang – Niet-ontvankelijkheid”)

46

2022/C 119/66

Zaak T-540/21: Beschikking van het Gerecht van 4 januari 2022 — Vivostore/EUIPO — Linda (VIVO LIFE) (“Uniemerk – Oppositieprocedure – Intrekking van de oppositie – Afdoening zonder beslissing”)

47

2022/C 119/67

Zaak T-574/21: Beschikking van het Gerecht van 21 januari 2022 — Santos/EUIPO (Vorm van een citruspers) (“Uniemerk – Herroeping van de bestreden beslissing – Geding zonder voorwerp geraakt – Afdoening zonder beslissing”)

48

2022/C 119/68

Zaak T-665/21 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 22 december 2021 — Civitta Eesti / Commissie (“Kort geding – Overheidsopdrachten voor diensten – Juridische, sociaaleconomische en technische bijstand op het gebied van energie, mobiliteit en vervoer – Verzoek om voorlopige maatregelen – Geen spoedeisendheid”)

48

2022/C 119/69

Zaak T-717/21 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 26 januari 2022 — ICA Traffic/Commissie (“Kort geding – Overheidsopdrachten – Levering van desinfectierobots – Verzoek om voorlopige maatregelen – Geen spoedeisendheid”)

49

2022/C 119/70

Zaak T-731/21 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 24 januari 2022 — Společnost pro eHealth databáze/Commissie [“Kort geding – Subsidieovereenkomst in het kader van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) – Terugvordering van de betaalde bedragen – Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging – Geen spoedeisendheid”]

49

2022/C 119/71

Zaak T-14/22: Beroep ingesteld op 10 januari 2022 — uwe JetStream/EUIPO (JET STREAM)

50

2022/C 119/72

Zaak T-29/22: Beroep ingesteld op 18 januari 2022 — Polynt/ECHA

50

2022/C 119/73

Zaak T-30/22: Beroep ingesteld op 18 januari 2022 — Sanoptis/EUIPO — Synoptis Pharma (SANOPTIS)

51

2022/C 119/74

Zaak T-33/22: Beroep ingesteld op 19 januari 2022 — Vallegre/EUIPO — Joseph Phelps Vineyards (PORTO INSÍGNIA)

52

2022/C 119/75

Zaak T-35/22: Beroep ingesteld op 20 januari 2022 — Kaminski/EUIPO — Polfarmex (SYRENA)

53

2022/C 119/76

Zaak T-43/22: Beroep ingesteld op 21 januari 2022 — Sanrio/EUIPO — Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS)

54

2022/C 119/77

Zaak T-44/22: Beroep ingesteld op 24 januari 2022 — International Masis Tabak/EUIPO — Philip Morris Brands (Weergave van een pakje sigaretten)

54

2022/C 119/78

Zaak T-51/22: Beroep ingesteld op 28 januari 2022 — Santos/EUIPO (Vorm van een citruspers)

55

2022/C 119/79

Zaak T-55/22: Beroep ingesteld op 23 januari 2022 — Swords/Commissie en ECDC

56

2022/C 119/80

Zaak T-57/22: Beroep ingesteld op 28 januari 2022 — Hongarije / Commissie

57

2022/C 119/81

Zaak T-61/22: Beroep ingesteld op 31 januari 2022 — OD / Eurojust

57

2022/C 119/82

Zaak T-361/20: Beschikking van het Gerecht van 21 december 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)

58

2022/C 119/83

Zaak T-724/20: Beschikking van het Gerecht van 21 december 2021 — Senseon Tech/EUIPO — Accuride International (SENSEON)

58

2022/C 119/84

Gevoegde zaken T-23/21, T-50/21 en T-51/21: Beschikking van het Gerecht van 27 januari 2022 — About You/EUIPO — Safe-1 Immobilieninvest (Y/O/U), (Y/O/U YOUR ORIGINAL U) en (/Y/O/U YOUR ORIGINAL U)

59

2022/C 119/85

Zaak T-380/21: Beschikking van het Gerecht van 13 januari 2022 — Flybe/Commissie

59

2022/C 119/86

Zaak T-488/21: Beschikking van het Gerecht van 20 januari 2022 — Tralux e.a./Parlement

59


NL

 

Top