EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:099:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 99, 1 maart 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 99

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

65e jaargang
1 maart 2022


Inhoud

Bladzijde

 

 

EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2021-2022
Vergaderingen van 5 t/m 8 juli 2021
AANGENOMEN TEKSTEN

1


 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement

 

Woensdag, 7 juli 2021

2022/C 99/01

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over spoorwegveiligheid en -seingeving: beoordeling van de voortgang bij de invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS) (2019/2191(INI))

2

2022/C 99/02

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over de handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19 (2020/2117(INI))

10

2022/C 99/03

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank — jaarlijks verslag 2020 (2020/2124(INI))

21

2022/C 99/04

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank — jaarverslag 2019 (2020/2245(INI))

34

2022/C 99/05

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja DAS-81419-2 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D073421/01 — 2021/2759(RSP))

45

2022/C 99/06

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja DAS-81419-2 × DAS–44406–6 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D073422/01 — 2021/2760(RSP))

52

2022/C 99/07

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, MIR162, MON810 en NK603 combineren, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D073423/01 — 2021/2765(RSP))

59

2022/C 99/08

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt 11 (SYN-BTØ11-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D073424/01 — 2021/2761(RSP))

66

2022/C 99/09

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over de bescherming van de financiële belangen van de EU — fraudebestrijding — jaarverslag 2019 (2020/2246(INI))

73

2022/C 99/10

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over de gevolgen voor de visserijsector van offshorewindmolenparken en andere systemen voor hernieuwbare energie (2019/2158(INI))

88

2022/C 99/11

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over burgerdialogen en burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU (2020/2201(INI))

96

2022/C 99/12

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over de samenwerking tussen de EU en de NAVO in het kader van de trans-Atlantische betrekkingen (2020/2257(INI))

105

2022/C 99/13

Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 inzake “Het oude continent vergrijst — mogelijkheden en uitdagingen in verband met het ouderdomsbeleid na 2020” (2020/2008(INI))

122

 

Donderdag, 8 juli 2021

2022/C 99/14

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over de opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting (2021/2071(INI))

146

2022/C 99/15

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten (EU-Magnitski-wet) (2021/2563(RSP))

152

2022/C 99/16

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over het jaarverslag over de werking van het Schengengebied (2019/2196(INI))

158

2022/C 99/17

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (2021/2524(RSP))

167

2022/C 99/18

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over het geval van Ahmadreza Djalali in Iran (2021/2785(RSP))

175

2022/C 99/19

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily (2021/2786(RSP))

178

2022/C 99/20

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over de doodstraf in Saudi-Arabië, in het bijzonder de gevallen van Mustafa Hashem al-Darwish en Abdullah al-Howaiti (2021/2787(RSP))

185

2022/C 99/21

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over de herziening van het macro-economische wetgevingskader voor een grotere impact op de reële economie van Europa en meer transparantie inzake besluitvorming en democratische verantwoordingsplicht (2020/2075(INI))

191

2022/C 99/22

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over de situatie in Nicaragua (2021/2777(RSP))

204

2022/C 99/23

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over de onderdrukking van de oppositie in Turkije, met name de Democratische Partij van de Volkeren (HDP) (2021/2788(RSP))

209

2022/C 99/24

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over de vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en het behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan (2021/2757(RSP))

214

2022/C 99/25

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over de schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen (2021/2780(RSP))

218


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Woensdag, 7 juli 2021

2022/C 99/26

Besluit van het Europees Parlement van 7 juli 2021 tot wijziging van de artikelen 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 en 235 van en bijlage V bij het Reglement van het Europees Parlement, en tot invoeging van een nieuw artikel 106 bis (2021/2048(REG))

226


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Parlement

 

Dinsdag, 6 juli 2021

2022/C 99/27

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2021 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) (10537/1/2020 — C9-0215/2021 — 2018/0138(COD))

234

2022/C 99/28

P9_TA(2021)0319
Gebruik van technologieën voor de verwerking van gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen (tijdelijke afwijking van Richtlijn 2002/58/EG) ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2021 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen (COM(2020)0568 — C9-0288/2020 — 2020/0259(COD))
P9_TC1-COD(2020)0259
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen

235

2022/C 99/29

P9_TA(2021)0320
Erkenning van certificaten van derde landen in de binnenvaart ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2021 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2397 wat betreft de overgangsmaatregelen voor de erkenning van certificaten van derde landen (COM(2021)0071 — C9-0026/2021 — 2021/0039(COD))
P9_TC1-COD(2021)0039
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2021 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2021/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2397 wat betreft de overgangsmaatregelen voor de erkenning van certificaten van derde landen

236

2022/C 99/30

Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2021 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 tot opname van het overschot van het begrotingsjaar 2020 (09904/2021 — C9-0232/2021 — 2021/0102(BUD))

237

2022/C 99/31

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2021 over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (09827/2021 — C9-0243/2021 — 2020/0112(APP))

239

2022/C 99/32

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2021 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een protocol bij de Overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (Interbus-overeenkomst) voor wat het geregeld internationaal vervoer en bijzondere vormen van geregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen betreft (11441/2020 — C9-0027/2021 — 2020/0258(NLE))

240

2022/C 99/33

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2021 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid (06488/1/2021 — C9-0227/2021 — 2018/0250(COD))

241

2022/C 99/34

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2021 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1004 (06975/3/2021 — C9-0224/2021 — 2018/0210(COD))

242

2022/C 99/35

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2021 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (06486/2/2021 — C9-0225/2021 — 2018/0248(COD))

244

 

Woensdag, 7 juli 2021

2022/C 99/36

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie om de betekenis van de termen die in sommige bepalingen van die richtlijn worden gebruikt, te bepalen (COM(2020)0749 — C9-0002/2021 — 2020/0331(CNS))

245

2022/C 99/37

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 (06115/2/2021 — C9-0214/2021 — 2018/0228(COD))

246

2022/C 99/38

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/76/EG tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (09399/2021 — C9-0242/2021 — 2020/0142(APP))

247

2022/C 99/39

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/77/EG tot vaststelling van de financiële meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de activa van de EGKS in liquidatie en, wanneer de liquidatie is afgesloten, van de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (COM(2020)0321 — C9-0216/2020 — 2020/0143(NLE))

248

2022/C 99/40

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EG) nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 en (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Beschikking 2004/512/EG van de Raad en Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, met het oog op de herziening van het Visuminformatiesysteem (05950/1/2021 — C9-0198/2021 — 2018/0152A(COD))

249

2022/C 99/41

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 en (EU) 2019/818 wat betreft de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen met het oog op het Visuminformatiesysteem (05951/1/2021 — C9-0199/2021 — 2018/0152B(COD))

250

2022/C 99/42

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2021 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (06487/2/2021 — C9-0226/2021 — 2018/0249(COD))

251

 

Donderdag, 8 juli 2021

2022/C 99/43

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 8 juli 2021 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (COM(2020)0725 — C9-0365/2020 — 2020/0321(COD))

252

2022/C 99/44

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 8 juli 2021 op het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 (COM(2020)0652 — C9-0329/2020 — 2020/0300(COD))

313

2022/C 99/45

Besluit van het Europees Parlement van 8 juli 2021 over het aantal leden van de bijzondere commissies en de enquêtecommissie (2021/2802(RSO))

362


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

***

Goedkeuringsprocedure

***I

Gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing

***II

Gewone wetgevingsprocedure, tweede lezing

***III

Gewone wetgevingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond)

Amendementen van het Parlement:

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar tekstdelen worden vervangen, wordt de nieuwe tekst in vet cursief aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.

NL

 

Top